Search result for

sali

(130 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sali-, *sali*
Longdo Dictionary ภาษาอารบิก (AR) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Salinda[สะ-ลิน-ดา] ละเอียดอ่อนบริสุทธิ์

Longdo Dictionary ภาษาละติน (LATIN) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Salinda [สะ-ลิน-ดา] เกลือบริสุทธิ์,สิ่งที่ล้ำค่า

Longdo Dictionary ภาษาดัชท์ (NL) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Salinda [สะ-ลิน-ดา] บริสุทธิ์

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
สลินดา[Salinda] サリンダ (Sarinda)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
saline[ADJ] ประกอบด้วยเกลือ, See also: เค็ม, Syn. alkaline, briny, salty
saline[N] น้ำเกลือ
saliva[N] น้ำลาย, Syn. phlegm, spittle, salivation
salient[ADJ] สำคัญที่สุด, See also: โดดเด่น, สะดุดตา, Syn. notable, remarkable, striking
salient[N] ส่วนที่ยื่นออกมา, See also: ส่วนที่โผล่ออกมา, Syn. bowed, jutting, swelling
salience[N] ความเด่น, See also: ความสำคัญที่สุด, Syn. saliency
saliency[N] ความเด่น
salinity[N] สารละลายที่ประกอบด้วยน้ำเกลือ, Syn. promotion
salivate[VI] หลั่งน้ำลาย, Syn. drool
salivate[VT] ทำให้หลั่งน้ำลาย, See also: ทำให้น้ำลายไหล, Syn. drool

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
salience(เซ'ลิเอินซฺ,เซล'เยินซฺ) n. การนูนขึ้น,ส่วนที่นูนขึ้น,ลักษณะเฉพาะ,ความเด่น,ความสะดุดตา, Syn. prominence
saliency(เซ'ลิเอินซี) n. salience (ดู)
salient(เซ'เลียนทฺ) adj., (ส่วนที่) นูนขึ้น,เด่น,สะดุดตา,เป็นลักษณะเฉพาะ,ยื่นออก,โผล่ออก,กระโดดโลดเต้น,พุ่งออก, Syn. prominent,projecting
saline(เซ'ไลน์,-ลิม) adj. ประกอบด้วยเกลือ,เกี่ยวกับเกลือทางเคมี. n. เกลือที่เป็นยา., See also: salinity n.
saliva(ซะไล'วะ) n. น้ำลาย.
acetylsalicylic acid(อะเซท' ทิลแซลลิซิล' ลิค) (pharm.) aspirin
causality(คอแซล'ลิที) n. ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล,คุณสมบัติที่ทำให้เป็นสาเหตุได้,สิ่งที่เป็นสาเหตุ
chrysalid(คริส'ซะลิด) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ตัวดักแด้,ตัวแก้ว,ด้วง,ตัวหนอน
chrysalis(คริส'ซะลิส) n. ตัวดักแด้,ตัวแก้ว,ด้วง,ตัวหนอน -pl. chrysalises,chrysalides
messaline(เมสซะไลน์) n. ผ้าไหมนิ่มชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
salient(adj) สะดุดตา,เด่น,นูน,พุ่งออก
saline(adj) ประกอบด้วยเกลือ,เหมือนเกลือ,เค็ม
saline(n) บ่อเกลือ,นาเกลือ,ของเค็ม
saliva(n) น้ำลาย
salivary(adj) ทำน้ำลาย
causality(n) อำนาจ,เวรกรรม,การดลบันดาล
chrysalid(n) ดักแด้,หนอน,ด้วง
chrysalis(n) ดักแด้,หนอน,ด้วง
messaline(n) แพรต่วน,ผ้าไหม
universality(n) ความมีอยู่ทั่วไป,ความแพร่หลาย,ความเป็นสากล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
salient angleมุมยื่นเด่น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
salient pointจุดยื่นเด่น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
salina๑. แอ่งเกลือ๒. ที่ลุ่มน้ำเค็ม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
saline๑. -เกลือ๒. เค็ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salineเค็ม, กร่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
saline solutionน้ำเกลือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saline waterน้ำเกลือ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
saline; salt marshที่ลุ่มน้ำเค็ม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
salinityความเค็ม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
salivaน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Salicylic acidกรดซาลิไซลิค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
salicylic acidกรดซาลิซิลิก, กรดอินทรีย์ชนิดหนึ่ง  สูตรเคมีคือ C6H4OH.COOH เป็นผลึกสีขาวมีจุดหลอมเหลว 159  °C ใช้เป็นยาระงับเชื้อและใช้เตรียมแอสไพริน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Salina แอ่งเกลือ
แหล่งสะสมของเกลือเนื้อผลึก เช่น ดินโป่ง (salt lick) ชั้นเกลือหินราบ (salt flat) [สิ่งแวดล้อม]
Salineน้ำเกลือ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Saline Contamination การปนเปื้อนน้ำเค็ม
การเสียของน้ำเนื่องจากการแพร่ของน้ำเค็มมา ปะปน [สิ่งแวดล้อม]
Saline Soil ดินเค็ม
1) ดินเค็ม หมายถึง ดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายน้ำได้มากเกินไปจนเป็นอันตรายต่อพืช โดยมีค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายดิน (ECe) ที่สกัดจากดินที่อิ่มตัวด้วยน้ำสูงกว่า 2 เดซิซีเมนต่อเมตร (ds/m) ที่อุณหภูมิ 250C เปอร์เซ็นต์ของโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ (ESP) น้อยกว่า 15 และ pH มักจะน้อยกว่า 8.5 เกลือที่พบมักเป็นเกลือคลอไรด์และซัลเฟตของโซเดียม แคลเซียม และแมกนีเซียม 2) ดินเค็มน้อย หมายถึง ดินที่มีเกลือในดินประมาณ 0.1-0.15 เปอร์เซ็นต์ วัดด้วยเครื่องมือวัดความเค็มได้ 2-4 เดซิซีเมต่อเมตร 3) ดินเค็มปานกลาง หมายถึง ดินที่มีเกลือในดินประมาณ 0.15-0.35 เปอร์เซ็นต์ วัดด้วยเครื่องมือวัดความเค็มได้ 4-8 เดซิซีเมต่อเมตร 4) ดินเค็มมาก หมายถึง ดินที่มีเกลือในดินประมาณ 0.15-1.0 เปอร์เซ็นต์ วัดด้วยเครื่องมือวัดความเค็มได้ 8-16 เดซิซีเมต่อเมตร [สิ่งแวดล้อม]
saline soilsaline soil, ดินเค็ม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
saline watersaline water, น้ำเค็ม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Saline water conversionการแปลงสภาพน้ำเค็ม [TU Subject Heading]
Saline watersน้ำเค็ม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Salinda [สะ-ลิน-ดา] สาวงามผู้สูงศักดิ์และกล้าหาญ,ความสวยงามน่ารักบริสุทธิ์ผู้เป็นของขวัญจากพระเจ้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
From here, it looks like saline instead of chemo.จากที่นี่ มันดูเหมือน เกลือ มาแทนที่ คีโม Not Cancer (2008)
She has Sjögren's, that attacks the glands that produce tears and saliva.เธอมี sjogren's. มันโจมตีต่อม ที่ผลิตน้ำตาและน้ำลาย Lucky Thirteen (2008)
'cause when you restock, you'll actually be giving Cameron IV bags of saline.เพราะเมื่อคุณเติมของเข้ามาใหม่ คุณจริงๆแล้วให้ถุงน้ำเกลือ กับคาเมรอน The Itch (2008)
No. He's on saline.ไม่ใช่เขาใช้น้ำเกลืออยู่ The Itch (2008)
I figured you put him on saline so i switched him back to morphine.ฉันประเมินได้ว่าคุณให้น้ำเกลือเขา ดังนั้นฉันเปลี่ยนกลับเป็นมอร์ฟีนให้เขา The Itch (2008)
Oh, my God. All I know is, he was from Saliva City.พระเจ้า ที่ฉันรู้คือเขามาจากแดนน้ำลาย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- Oh, no. Saliva Boy.- ไม่นะ ตาลิ้นสว่าน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Nothing like Saliva Boy.ไม่เหมือนตาลิ้นสว่านนั่นเลย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
You're salivating.แกกำลังจะสร้าง Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
You're salivating.คงอยากมากสิน่ะ Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
We're going to need to take more blood and saliva samples, and I'd like to collect a spinal fluid specimen.เราคงต้องขอตัวอย่างเลือด และน้ำลายเพิ่ม และฉันต้องขอเก็บตัวอย่าง ของเหลวในกระดูกสันหลัง Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Saline solution, that should keep us going.การให้น้ำเกลือก็เพื่อให้เราไปต่อได้ Law Abiding Citizen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
saliMy mouth forms a lot of saliva.
saliYou see, Kyohei, this question ... it's about saline solution but ...

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โป่งดิน[N] salt earth, See also: salinized soil land, Syn. โป่ง, Example: สัตว์ป่ามักมาชุมนุมกันที่โป่งดิน, Thai definition: ดินที่มีเกลือ
น้ำเกลือ[N] saline solution, See also: saline, Example: หมอบอกว่าน้ำเกลือขวดนี้เป็นขวดสุดท้ายสำหรับผมแล้ว, Count unit: ขวด, Thai definition: น้ำที่มีเกลือโซเดียมคลอไรด์ละลายอยู่ สำหรับฉีดเข้าหลอดเลือดดำ
น้ำลาย[N] saliva, See also: spittle, spit, Example: วิธีแก้ให้หายเผ็ดคือแลบลิ้นแล้วปล่อยให้น้ำลายไหลออกมา, Thai definition: น้ำที่หลั่งออกมาจากต่อมน้ำลายและต่อมเมือกในปากช่วยย่อยอาหารจำพวกแป้ง
หลิว[N] Salix babylonica Linn (Salicaceae), Syn. ต้นหลิว, Example: เขาเอาต้นหลิวเข้ามาปลูกจากประเทศจีน, Count unit: ต้น,ดอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดกแด้[n.] (daēkdaē) EN: chrysalis ; pupa   
ดักแด้[n.] (dakdaē) EN: chrysalis ; silkworm ; worm   FR: chrysalide [f]
ดินโป่ง[n.] (dinpōng) EN: salt lick ; saline land   
ด้วง[n.] (duang = dūang) EN: grub ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; worm   
ด้วง[n.] (duang = dūang) EN: beetle ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; grub ; worm   FR: hanneton [m] ; scarabée [m] ; perce-oreille [m] ; forficule [m]
เค็ม [X] (khem) EN: salty ; salted ; briny ; saline   FR: salé
ขวดเกลือ[n.] (khūat kleūa) EN: salt shaker   FR: salière [f]
ความเค็ม [n.] (khwām khem) EN: saltiness   FR: salinité [f]
ความเป็นสากล[n. exp.] (khwām pen sākon) EN: universality   FR: internationalité [f] ; cosmopolitisme [m]
กลืนน้ำลาย[v. exp.] (kleūn namlāi) EN: be mouth-watering ; gulp down one's saliva   FR: être appétissant

CMU English Pronouncing Dictionary
SALIM    S AE1 L IH2 M
SALIS    S AA1 L IH2 S
SALIN    S AA0 L IY1 N
SALIM    S AA0 L IY0 M
SALINA    S AH0 L IY1 N AH0
SALIBA    S AA0 L IY1 B AH0
SALIVA    S AH0 L AY1 V AH0
SALING    S EY1 L IH0 NG
SALICK    S AE1 L IH0 K
SALINE    S AH0 L IY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
saline    (n) (s ei1 l ai n)
saliva    (n) (s @1 l ai1 v @)
Salinas    (n) (s a l ii1 n @ s)
salient    (n) (s ei1 l i@ n t)
salines    (n) (s ei1 l ai n z)
Salinger    (n) (s a1 l i n g @ r)
salience    (n) (s ei1 l i@ n s)
salients    (n) (s ei1 l i@ n t s)
salinity    (n) (s @1 l i1 n i t ii)
salivary    (j) (s a1 l i v @ r ii)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Salinda [สะ-ลิน-ดา] โล่ห์ของคนชั้นสูงที่แข็งกล้า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Saline {f}saltworks; saline; saltern [Add to Longdo]
Saling {f} [naut.]spreader [Add to Longdo]
Salingstutzen {m} [naut.]tang [Add to Longdo]
Salizyl...salicylic [Add to Longdo]
salinisch; salzhaltig {adj}saline; salty [Add to Longdo]
Salizylismus {m} [med.]salicylism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゅるり[, jururi] (n) (m-sl) sound effect for slurping back up excess saliva (e.g. as stimulated by desire for food) [Add to Longdo]
アセチルサリチル酸[アセチルサリチルさん, asechirusarichiru san] (n) acetylsalicylic acid (i.e. aspirin) [Add to Longdo]
アルテミア[, arutemia] (n) (See ブラインシュリンプ) brine shrimp (Artemia salina) (lat [Add to Longdo]
ゴールデンライオンタマリン[, go-rudenraiontamarin] (n) golden lion tamarin (Leontopithecus rosalia) [Add to Longdo]
サリチオン[, sarichion] (n) salithion [Add to Longdo]
サリチル[, sarichiru] (n) salicylic [Add to Longdo]
サリチル酸[サリチルさん, sarichiru san] (n) salicylic acid [Add to Longdo]
サリチル酸ナトリウム[サリチルさんナトリウム, sarichiru san natoriumu] (n) sodium salicylate [Add to Longdo]
サリチル酸フェニル[サリチルさんフェニル, sarichiru san feniru] (n) phenyl salicylate [Add to Longdo]
サリチル酸メチル[サリチルさんメチル, sarichiru san mechiru] (n) methyl salicylate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口水[kǒu shuǐ, ㄎㄡˇ ㄕㄨㄟˇ, ] saliva [Add to Longdo]
[tuò, ㄊㄨㄛˋ, ] saliva; spit at [Add to Longdo]
唾液[tuò yè, ㄊㄨㄛˋ ㄧㄝˋ, ] saliva [Add to Longdo]
唾液腺[tuò yè xiàn, ㄊㄨㄛˋ ㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ, ] saliva gland [Add to Longdo]
[jǔ, ㄐㄩˇ, ] Salix multinervis [Add to Longdo]
水杨酸[shuǐ yáng suān, ㄕㄨㄟˇ ㄧㄤˊ ㄙㄨㄢ, / ] salicylic acid [Add to Longdo]
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] saliva; sweat; a ferry crossing; a ford (river crossing); abbr. for Tianjin 天津 [Add to Longdo]
[xián, ㄒㄧㄢˊ, ] saliva; shamelessly [Add to Longdo]
[chóu, ㄔㄡˊ, ] salience; prominent; notable [Add to Longdo]
生理盐水[shēng lǐ yán shuǐ, ㄕㄥ ㄌㄧˇ ㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] saline (medicine) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top