Search result for

sale

(143 entries)
(0.0415 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sale-, *sale*
English-Thai: Longdo Dictionary
return on salesผลตอบแทนจากยอดขาย เช่น Although return on sales (ROS) is another tool used to analyze profitability, it is perhaps a better indication of efficiency.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sale[N] การขาย, See also: การจัดจำหน่าย, การพาณิชย์, Syn. commerce, business, economics
sale[N] โอกาสในการขายสินค้า, See also: ตลาด
sale[N] การประมูล
sale[N] จำนวนที่ขายได้, See also: ปริมาณที่ขายได้
sales[N] ยอดการขาย, See also: รายได้จากการขาย, Syn. receipts
saleable[ADJ] ขายได้ดี, See also: ซึ่งขายได้, ขายง่าย, Syn. salable, marketable, Ant. unsaleble
salesman[N] พนักงานขาย, See also: คนขายของ, พนักงานขายชาย, Syn. salesperson, seller
salesgirl[N] คนขายของผู้หญิง, See also: พนักงานขายหญิง, Syn. saleswoman
saleslady[N] พนักงานขายหญิง, Syn. salesperson, saleswoman
salesroom[N] ห้องขายสินค้า, See also: ห้องแสดงสินค้า, ห้องประมูล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sale(เซล) n. การขาย,การแลกเปลี่ยนทรัพย์สินให้เป็นเงินหรือเงินเชื่อ,จำนวนที่ขายได้,ตลาด,การขายลดราคา., Syn. exchange,transfer
saleable(เซ'ละเบิล) adj. = salable, See also: saleability n. saleably adv.
sales(เซลซ) adj. เกี่ยวกับการขายพหูพจน์ของ saleเกี่ยวกับการขาย, See also: salesclerk n. salesgirl n. saleslady n. salesman n. salesmanager n. salesperson n.
salesmanship(เซลซ'เมินชิพ) n. เทคนิคการขาย
point of sale systemระบบ ณ จุดขายใช้ตัวย่อว่า POS (อ่านว่า พีโอเอส) ในวงการคอมพิวเตอร์ จะหมายถึง การขายทั้งตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในราคาขายปลีก ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น หมายรวมทั้งอุปกรณ์ ต่าง ๆ ด้วยเป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์, เครื่องกราดภาพ (scanner) เครื่องอ่านรหัสแท่ง (barcode reader) ฯลฯ
public salen. การขายเลหลัง
wholesale(โฮล'เซล) n. การขายส่ง adj. เกี่ยวกับการส่ง,กว้างขวาง,เป็นจำนวนมาก,ไม่มีการเลือก adv. แบบขายส่ง vt. vi. ขายส่ง, See also: wholesaler n., Syn. far-reaching

English-Thai: Nontri Dictionary
sale(n) การขายลดราคา,การขาย,การขายเลหลัง
salesman(n) พนักงานขาย,คนขายของ,เซลส์แมน
salesmanship(n) เทคนิคการขาย,การค้า
saleswoman(n) พนักงานขายของ(ผู้หญิง)
RUMMAGE rummage sale(n) การขายของสัพเพเหระ,การขายของกระจุกกระจิก
wholesale(adj) ที่ขายส่ง,ทั่วไป,ทั้งฝูง,หมดสิ้น
wholesale(n) การขายส่ง
wholesale(vt) ขายส่ง
wholesaler(n) พ่อค้าขายส่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
saleขาย, การซื้อขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale and leasebackขายแล้วเช่าคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale by auction; sell by auctionขายทอดตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale by courtขายโดยคำสั่งศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale by descriptionการขายตามคำพรรณนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale by sampleขายตามตัวอย่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale contractสัญญาซื้อขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale in grossขายเหมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale on approvalขายเผื่อชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale on creditขายเชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Saleขาย [การบัญชี]
Sale Gasก๊าซดิบ, ก๊าซดิบ (Raw gas)
การแยกเอาก๊าซ แอล พี จี ก๊าซธรรมชาติเหลว และคาร์บอนไดออกไซด์ ออกแล้ว ประกอบด้วยก๊าซมีเทนและอีเทน [ปิโตรเลี่ยม]
Sale of organs, tissuresการขายอวัยวะ เนื้อเยื่อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sale-and-leasebackการขายและการเช่าคืนทรัพย์ที่ขายไป [TU Subject Heading]
Salesซื้อขาย [TU Subject Heading]
Sales accountingการบัญชีการขาย [TU Subject Heading]
Sales day bookสมุดรายวันขาย [การบัญชี]
Sales discountส่วนลดจ่าย [การบัญชี]
Sales executivesนักบริหารการขาย [TU Subject Heading]
Sales forecastingพยากรณ์การขาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And if we don't stop the sale, it won't be long beforeและถ้าเราไม่หยุดการขายนี้ มันคงไม่นานก่อนที่ Chuck in Real Life (2008)
Why don't you have a bake sale while you're at it?ทำไมคุณไม่ไปอบขนมขาย ขณะที่คุณอยู่นี่หล่ะ Chuck in Real Life (2008)
About your little clearance sale, lohan.เกี่ยวกับการขายที่ว่างเล็กๆของเธอ โลแฮน There Might be Blood (2008)
Ten acres for sale up North 84. You know, structure industry.North 84 ราคาขายขยับขึ้นเป็นสิบเอเคอร์ นายก็รู้มีทั้ง โรงงานอุตสหกรรม Pilot (2008)
I hope to make a good sale on this trip so I can buy you new equipmentsออกเดินทางเที่ยวนี้ หากข้าค้าขายได้กำไรดี ข้าอาจมีเงินซื้อเครื่องเขียนดีๆให้เจ้า Portrait of a Beauty (2008)
This is a FREE fansub. Not for saleThis is a FREE fansub. Iljimae (2008)
in association with MVP Venture Capital and Cinema Service world sales by Cinema Serviceโดยความร่วมมือระหว่าง เอ็มวีพี เวนเจอร์ แคปปิตอล และ ซีนีมา เซอร์วิส My Sassy Girl (2008)
All the men who wanted to be insurance salesmen or doctors or lawyers or Indian chiefs.ผู้คนทั้งหมดที่ต้องการ เป็นคนขายประกัน หรือหมอ หรือ ทนาย หรือหัวหน้าเผ่าอินเดียนแดง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
It was on sale.คือๆ.. ผมซื้อมาถูกๆน่ะคับ Superhero Movie (2008)
Sales of new homes rose...บ้านของเรามีสวนกุหลาบด้วยครับ Day of the Dead (2008)
I picked it up at a yard sale in Plymouth. I thought you'd really like it.คิดว่าเธอคงจะชอบ Jumper (2008)
Bring our sales up.ดึงยอดขายของเราขึ้นมาก. Episode #1.5 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
saleLet's take advantage of the bargain sale and save money.
saleHigh tax and poor sales bankrupted the company.
saleWho's in charge of the sales section?
saleWe currently have 200 well organized sales office all over Japan.
saleSales are down this month.
saleThey reveled in the success of their sales.
saleAre there any stores with "going out of business" sales?
saleThe report is not encouraging sales wise.
saleI went to a sale with my mother yesterday and kept hounding her to buy me a dress.
saleSales should double this year.
saleI made out a check for $25 and handed it to the salesperson.
saleIs this camera for sale?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่านายหน้า[N] commission, See also: sales commission, brokerage, compensation, fee, Syn. เปอร์เซ็นต์, ค่าบริการ, ค่าตอบแทน, Example: เขาขอค่านายหน้า 5 เปอร์เซ็นต์ จากการติดต่อค้าขายที่ดิน
พนักงานขาย[N] salesman, See also: salesperson, salesclerk, sales woman, Syn. คนขาย, ผู้ขาย, Ant. คนซื้อ, ผู้ซื้อ, Example: การเตรียมพร้อมเพื่อเป็นพนักงานขายคอมพิวเตอร์ต้องเรียนรู้ในรายละเอียดปลีกย่อยให้ลึกซึ้ง, Count unit: คน
ราคาขาย[N] sale price, See also: selling price, Example: เมื่อขายสินค้า พนักงานจะบันทึกรายการขาย ซึ่งจะมีระบบจะตรวจสอบว่า ราคาขายตรงกับราคาที่ได้กำหนดไว้หรือไม่
การจัดจำหน่าย[N] sale, Syn. การขาย, การจำหน่าย, Example: การจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกมีขึ้นที่ลานหน้าหมู่บ้าน
พนักงานขายของ[N] salesman, See also: salesclerk, salesgirl, Syn. คนขายของ, Count unit: คน
ผู้จัดการฝ่ายขาย[N] sales manager

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าย-[pref. (adj.)] (āi-) EN: damned ; bastard ; dirty   FR: maudit ; sale
ใบเสร็จ[n.] (baiset) EN: receipt ; bill ; sales check   FR: reçu [m] ; récépissé [m]
ใบเสร็จรับเงิน[n.] (baiset rap ngoen) EN: receipt ; bill ; sales check   FR: quittance [f] ; acquit [m] ; reçu [m]
บัญชีขาย [n. exp.] (banchī khāi) EN: sales account   
บริการหลังการขาย[n. exp.] (børikān lang kān khāi) EN: after-sales service ; customer service   FR: service après-vente [m]
บริษัทค้าส่ง[n. exp.] (børisat khā-song) EN: wholesale business ; wholesaler   
บริเวณจำหน่าย[n. exp.] (børiwēn jamnāi) EN: retail area ; sales area   
ดิน[n.] (din) EN: dirt   FR: saleté [f]
เดินตลาด[v.] (doēntalāt) EN: tout for order ; tout for business ; canvass custom ; work as a travelling salesman   FR: démarcher
ฝ่ายขาย[n.] (fāi khāi) EN: sales ; sales department   FR: ventes [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
SALE    S EY1 L
SALEM    S EY1 L AH0 M
SALEK    S AA1 L EH0 K
SALEH    S AA1 L EH0 HH
SALES    S EY1 L Z
SALEEM    S AE1 L IY0 M
SALES'    S EY1 L Z
SALE'S    S EY1 L Z
SALEMA    S AH0 L IY1 M AH0
SALEMI    S AA0 L EH1 M IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Sale    (n) (s ei1 l)
sale    (n) (s ei1 l)
Salem    (n) (s ei1 l @ m)
sales    (n) (s ei1 l z)
Salerno    (n) (s @1 l @@1 n ou)
saleable    (j) (s ei1 l @ b l)
saleroom    (n) (s ei1 l r uu m)
salesman    (n) (s ei1 l z m @ n)
salesmen    (n) (s ei1 l z m @ n)
salerooms    (n) (s ei1 l r uu m z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
販売[はんばい, hanbai] Thai: การขาย English: sale

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einzelverkauf {m} | Einzelverkäufe {pl}sale by retail | sales by retail [Add to Longdo]
Kartenausgabe {f} | Kartenausgaben {pl}sale of tickets | sales of tickets [Add to Longdo]
Kauf auf Probesale on trial [Add to Longdo]
Kauf mit Rückgaberechtsale or return [Add to Longdo]
Verkauf {m} | Verkäufe {pl}sale | sales [Add to Longdo]
Reduzierte Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen.Sale goods cannot be exchanged. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
POS[ポス;ピーオーエス, posu ; pi-o-esu] (n) point of sale; POS [Add to Longdo]
POSシステム[ポスシステム;ピーオーエスシステム, posushisutemu ; pi-o-esushisutemu] (n) point of sales system; POS system [Add to Longdo]
POS端末[ポスたんまつ, posu tanmatsu] (n) point-of-sale terminal; POS terminal [Add to Longdo]
アフターケア[, afuta-kea] (n) (See アフターサービス) after-sales service (wasei [Add to Longdo]
アフターサービス[, afuta-sa-bisu] (n) (See アフターケア) after-sales service (wasei [Add to Longdo]
アンテナショップ[, antenashoppu] (n) (1) (See パイロットショップ) shop used for testing sales of new products (wasei [Add to Longdo]
インセンティブセール[, insenteibuse-ru] (n) incentive sale [Add to Longdo]
ガレージセール[, gare-jise-ru] (n) garage sale [Add to Longdo]
キャッチセールス[, kyacchise-rusu] (n) unscrupulous sales practice involving expensive hard-to-break contracts (practise) (wasei [Add to Longdo]
キャンペーンセール[, kyanpe-nse-ru] (n) campaign sale [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
售货员[shòu huò yuán, ㄕㄡˋ ㄏㄨㄛˋ ㄩㄢˊ, / ] salesperson [Add to Longdo]
成交价[chéng jiāo jià, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄚˋ, / ] sale price; negotiated price; price reached in an auction [Add to Longdo]
推销员[tuī xiāo yuán, ㄊㄨㄟ ㄒㄧㄠ ㄩㄢˊ, / ] sales representative; salesperson [Add to Longdo]
柜台[guì tái, ㄍㄨㄟˋ ㄊㄞˊ, / ] sales counter; front desk; bar [Add to Longdo]
营收[yíng shōu, ˊ ㄕㄡ, / ] sales; income; revenue [Add to Longdo]
销势[xiāo shì, ㄒㄧㄠ ㄕˋ, / ] sale [Add to Longdo]
销售额[xiāo shòu é, ㄒㄧㄠ ㄕㄡˋ ㄜˊ, / ] sales figure; total income from sales; turnover [Add to Longdo]
销路[xiāo lù, ㄒㄧㄠ ㄌㄨˋ, / ] sale; market; state of the market; sales event [Add to Longdo]
销量[xiāo liàng, ㄒㄧㄠ ㄌㄧㄤˋ, / ] sales volume [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
売り場[うりば, uriba] place where things are sold (a-no), point of sale (POS), salesfloor, counter (in shop) [Add to Longdo]
販売[はんばい, hanbai] marketing, sales [Add to Longdo]
販売時点[はんばいじてん, hanbaijiten] Point-Of-Sale, POS [Add to Longdo]
販売時点管理[はんばいじてんかんり, hanbaijitenkanri] POS, Point Of Sales [Add to Longdo]
抱き合せで販売[だきあわせではんばい, dakiawasedehanbai] bundle (goods for sale) (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sale \Sale\, n.
   See 1st {Sallow}. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sale \Sale\, n. [Icel. sala, sal, akin to E. sell. See {Sell},
   v. t.]
   1. The act of selling; the transfer of property, or a
    contract to transfer the ownership of property, from one
    person to another for a valuable consideration, or for a
    price in money.
    [1913 Webster]
 
   2. Opportunity of selling; demand; market.
    [1913 Webster]
 
       They shall have ready sale for them. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Public disposal to the highest bidder, or exposure of
    goods in market; auction. --Sir W. Temple.
    [1913 Webster]
 
   {Bill of sale}. See under {Bill}.
 
   {Of sale}, {On sale}, {For sale}, to be bought or sold;
    offered to purchasers; in the market.
 
   {To set to sale}, to offer for sale; to put up for purchase;
    to make merchandise of. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster] Saleable

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sale
   n 1: a particular instance of selling; "he has just made his
      first sale"; "they had to complete the sale before the
      banks closed"
   2: the general activity of selling; "they tried to boost sales";
     "laws limit the sale of handguns"
   3: an occasion (usually brief) for buying at specially reduced
     prices; "they held a sale to reduce their inventory"; "I got
     some great bargains at their annual sale" [syn: {sale}, {cut-
     rate sale}, {sales event}]
   4: the state of being purchasable; offered or exhibited for
     selling; "you'll find vitamin C for sale at most pharmacies";
     "the new line of cars will soon be on sale"
   5: an agreement (or contract) in which property is transferred
     from the seller (vendor) to the buyer (vendee) for a fixed
     price in money (paid or agreed to be paid by the buyer); "the
     salesman faxed the sales agreement to his home office" [syn:
     {sale}, {sales agreement}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 sale [sal]
   dirty; filthy; nasty; soiled; unclean
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 sale
    salt
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top