Search result for

salé

(108 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -salé-, *salé*
English-Thai: Longdo Dictionary
return on salesผลตอบแทนจากยอดขาย เช่น Although return on sales (ROS) is another tool used to analyze profitability, it is perhaps a better indication of efficiency.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sale[N] การขาย, See also: การจัดจำหน่าย, การพาณิชย์, Syn. commerce, business, economics
sale[N] โอกาสในการขายสินค้า, See also: ตลาด
sale[N] การประมูล
sale[N] จำนวนที่ขายได้, See also: ปริมาณที่ขายได้
sales[N] ยอดการขาย, See also: รายได้จากการขาย, Syn. receipts
saleable[ADJ] ขายได้ดี, See also: ซึ่งขายได้, ขายง่าย, Syn. salable, marketable, Ant. unsaleble
salesman[N] พนักงานขาย, See also: คนขายของ, พนักงานขายชาย, Syn. salesperson, seller
salesgirl[N] คนขายของผู้หญิง, See also: พนักงานขายหญิง, Syn. saleswoman
saleslady[N] พนักงานขายหญิง, Syn. salesperson, saleswoman
salesroom[N] ห้องขายสินค้า, See also: ห้องแสดงสินค้า, ห้องประมูล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sale(เซล) n. การขาย,การแลกเปลี่ยนทรัพย์สินให้เป็นเงินหรือเงินเชื่อ,จำนวนที่ขายได้,ตลาด,การขายลดราคา., Syn. exchange,transfer
saleable(เซ'ละเบิล) adj. = salable, See also: saleability n. saleably adv.
sales(เซลซ) adj. เกี่ยวกับการขายพหูพจน์ของ saleเกี่ยวกับการขาย, See also: salesclerk n. salesgirl n. saleslady n. salesman n. salesmanager n. salesperson n.
salesmanship(เซลซ'เมินชิพ) n. เทคนิคการขาย
point of sale systemระบบ ณ จุดขายใช้ตัวย่อว่า POS (อ่านว่า พีโอเอส) ในวงการคอมพิวเตอร์ จะหมายถึง การขายทั้งตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในราคาขายปลีก ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น หมายรวมทั้งอุปกรณ์ ต่าง ๆ ด้วยเป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์, เครื่องกราดภาพ (scanner) เครื่องอ่านรหัสแท่ง (barcode reader) ฯลฯ
public salen. การขายเลหลัง
wholesale(โฮล'เซล) n. การขายส่ง adj. เกี่ยวกับการส่ง,กว้างขวาง,เป็นจำนวนมาก,ไม่มีการเลือก adv. แบบขายส่ง vt. vi. ขายส่ง, See also: wholesaler n., Syn. far-reaching

English-Thai: Nontri Dictionary
sale(n) การขายลดราคา,การขาย,การขายเลหลัง
salesman(n) พนักงานขาย,คนขายของ,เซลส์แมน
salesmanship(n) เทคนิคการขาย,การค้า
saleswoman(n) พนักงานขายของ(ผู้หญิง)
RUMMAGE rummage sale(n) การขายของสัพเพเหระ,การขายของกระจุกกระจิก
wholesale(adj) ที่ขายส่ง,ทั่วไป,ทั้งฝูง,หมดสิ้น
wholesale(n) การขายส่ง
wholesale(vt) ขายส่ง
wholesaler(n) พ่อค้าขายส่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
saleขาย, การซื้อขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale and leasebackขายแล้วเช่าคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale by auction; sell by auctionขายทอดตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale by courtขายโดยคำสั่งศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale by descriptionการขายตามคำพรรณนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale by sampleขายตามตัวอย่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale contractสัญญาซื้อขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale in grossขายเหมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale on approvalขายเผื่อชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale on creditขายเชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Saleขาย [การบัญชี]
Sale Gasก๊าซดิบ, ก๊าซดิบ (Raw gas)
การแยกเอาก๊าซ แอล พี จี ก๊าซธรรมชาติเหลว และคาร์บอนไดออกไซด์ ออกแล้ว ประกอบด้วยก๊าซมีเทนและอีเทน [ปิโตรเลี่ยม]
Sale of organs, tissuresการขายอวัยวะ เนื้อเยื่อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sale-and-leasebackการขายและการเช่าคืนทรัพย์ที่ขายไป [TU Subject Heading]
Salesซื้อขาย [TU Subject Heading]
Sales accountingการบัญชีการขาย [TU Subject Heading]
Sales day bookสมุดรายวันขาย [การบัญชี]
Sales discountส่วนลดจ่าย [การบัญชี]
Sales executivesนักบริหารการขาย [TU Subject Heading]
Sales forecastingพยากรณ์การขาย [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่านายหน้า[N] commission, See also: sales commission, brokerage, compensation, fee, Syn. เปอร์เซ็นต์, ค่าบริการ, ค่าตอบแทน, Example: เขาขอค่านายหน้า 5 เปอร์เซ็นต์ จากการติดต่อค้าขายที่ดิน
พนักงานขาย[N] salesman, See also: salesperson, salesclerk, sales woman, Syn. คนขาย, ผู้ขาย, Ant. คนซื้อ, ผู้ซื้อ, Example: การเตรียมพร้อมเพื่อเป็นพนักงานขายคอมพิวเตอร์ต้องเรียนรู้ในรายละเอียดปลีกย่อยให้ลึกซึ้ง, Count unit: คน
ราคาขาย[N] sale price, See also: selling price, Example: เมื่อขายสินค้า พนักงานจะบันทึกรายการขาย ซึ่งจะมีระบบจะตรวจสอบว่า ราคาขายตรงกับราคาที่ได้กำหนดไว้หรือไม่
การจัดจำหน่าย[N] sale, Syn. การขาย, การจำหน่าย, Example: การจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกมีขึ้นที่ลานหน้าหมู่บ้าน
พนักงานขายของ[N] salesman, See also: salesclerk, salesgirl, Syn. คนขายของ, Count unit: คน
ผู้จัดการฝ่ายขาย[N] sales manager

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าย-[pref. (adj.)] (āi-) EN: damned ; bastard ; dirty   FR: maudit ; sale
ใบเสร็จ[n.] (baiset) EN: receipt ; bill ; sales check   FR: reçu [m] ; récépissé [m]
ใบเสร็จรับเงิน[n.] (baiset rap ngoen) EN: receipt ; bill ; sales check   FR: quittance [f] ; acquit [m] ; reçu [m]
บัญชีขาย [n. exp.] (banchī khāi) EN: sales account   
บริการหลังการขาย[n. exp.] (børikān lang kān khāi) EN: after-sales service ; customer service   FR: service après-vente [m]
บริษัทค้าส่ง[n. exp.] (børisat khā-song) EN: wholesale business ; wholesaler   
บริเวณจำหน่าย[n. exp.] (børiwēn jamnāi) EN: retail area ; sales area   
ดิน[n.] (din) EN: dirt   FR: saleté [f]
เดินตลาด[v.] (doēntalāt) EN: tout for order ; tout for business ; canvass custom ; work as a travelling salesman   FR: démarcher
ฝ่ายขาย[n.] (fāi khāi) EN: sales ; sales department   FR: ventes [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
SALE    S EY1 L
SALEM    S EY1 L AH0 M
SALEK    S AA1 L EH0 K
SALEH    S AA1 L EH0 HH
SALES    S EY1 L Z
SALEEM    S AE1 L IY0 M
SALES'    S EY1 L Z
SALE'S    S EY1 L Z
SALEMA    S AH0 L IY1 M AH0
SALEMI    S AA0 L EH1 M IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Sale    (n) (s ei1 l)
sale    (n) (s ei1 l)
Salem    (n) (s ei1 l @ m)
sales    (n) (s ei1 l z)
Salerno    (n) (s @1 l @@1 n ou)
saleable    (j) (s ei1 l @ b l)
saleroom    (n) (s ei1 l r uu m)
salesman    (n) (s ei1 l z m @ n)
salesmen    (n) (s ei1 l z m @ n)
salerooms    (n) (s ei1 l r uu m z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
販売[はんばい, hanbai] Thai: การขาย English: sale

Japanese-English: EDICT Dictionary
POS[ポス;ピーオーエス, posu ; pi-o-esu] (n) point of sale; POS [Add to Longdo]
POSシステム[ポスシステム;ピーオーエスシステム, posushisutemu ; pi-o-esushisutemu] (n) point of sales system; POS system [Add to Longdo]
POS端末[ポスたんまつ, posu tanmatsu] (n) point-of-sale terminal; POS terminal [Add to Longdo]
アフターケア[, afuta-kea] (n) (See アフターサービス) after-sales service (wasei [Add to Longdo]
アフターサービス[, afuta-sa-bisu] (n) (See アフターケア) after-sales service (wasei [Add to Longdo]
アンテナショップ[, antenashoppu] (n) (1) (See パイロットショップ) shop used for testing sales of new products (wasei [Add to Longdo]
インセンティブセール[, insenteibuse-ru] (n) incentive sale [Add to Longdo]
ガレージセール[, gare-jise-ru] (n) garage sale [Add to Longdo]
キャッチセールス[, kyacchise-rusu] (n) unscrupulous sales practice involving expensive hard-to-break contracts (practise) (wasei [Add to Longdo]
キャンペーンセール[, kyanpe-nse-ru] (n) campaign sale [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
售货员[shòu huò yuán, ㄕㄡˋ ㄏㄨㄛˋ ㄩㄢˊ, / ] salesperson [Add to Longdo]
成交价[chéng jiāo jià, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄚˋ, / ] sale price; negotiated price; price reached in an auction [Add to Longdo]
推销员[tuī xiāo yuán, ㄊㄨㄟ ㄒㄧㄠ ㄩㄢˊ, / ] sales representative; salesperson [Add to Longdo]
柜台[guì tái, ㄍㄨㄟˋ ㄊㄞˊ, / ] sales counter; front desk; bar [Add to Longdo]
营收[yíng shōu, ˊ ㄕㄡ, / ] sales; income; revenue [Add to Longdo]
销势[xiāo shì, ㄒㄧㄠ ㄕˋ, / ] sale [Add to Longdo]
销售额[xiāo shòu é, ㄒㄧㄠ ㄕㄡˋ ㄜˊ, / ] sales figure; total income from sales; turnover [Add to Longdo]
销路[xiāo lù, ㄒㄧㄠ ㄌㄨˋ, / ] sale; market; state of the market; sales event [Add to Longdo]
销量[xiāo liàng, ㄒㄧㄠ ㄌㄧㄤˋ, / ] sales volume [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
売り場[うりば, uriba] place where things are sold (a-no), point of sale (POS), salesfloor, counter (in shop) [Add to Longdo]
販売[はんばい, hanbai] marketing, sales [Add to Longdo]
販売時点[はんばいじてん, hanbaijiten] Point-Of-Sale, POS [Add to Longdo]
販売時点管理[はんばいじてんかんり, hanbaijitenkanri] POS, Point Of Sales [Add to Longdo]
抱き合せで販売[だきあわせではんばい, dakiawasedehanbai] bundle (goods for sale) (vs) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top