Search result for

sain

(116 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sain-, *sain*
Possible hiragana form: さいん
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
saint (n ) วิสุทธิชนม ธรรมิกชน สิทธิชน
See also: S. ธรรมิกชน นักบวช นักบุญ สิทธิชน,
saint[เซนท์] (n ) วิสุทธิชน ธรรมิกชน นักบวช นักบุญ
See also: S. ธรรมิกชน นักบุญ,

English-Thai: Longdo Dictionary
Saint Nick(n) ซานตาคลอส เช่น Given the decision making power of Santa Claus on the matter of gifts, my children make sure they leave Mr. Claus some seriously good cookies on Christmas Eve. However, most children don't know that there is much more to the real Saint Nick than toys and cookies.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
saint[N] นักบุญ, Syn. paragon, philanthropist
saint[VT] ทำให้เป็นนักบุญ, See also: บูชาเป็นนักบุญ
sainted[ADJ] ซึ่งอยู่ในหมู่นักบุญ, See also: คล้ายนักบุญ, ซึ่งมีจิตใจสะอาด, Syn. holy, saintly
saintly[ADJ] คล้ายนักบุญ, See also: เหมาะสมกับนักบุญ, เกี่ยวกับนักบุญในศาสนาคริสต์, Syn. divine, godly, holy, virtuous
sainthood[N] ความเป็นนักบุญ, See also: ฐานะของนักบุญ, นักบุญทั้งหลาย, Syn. saintship
Saint Bernard[N] สุนัขพันธุ์ใหญ่มีขนสีน้ำตาลปนขาว, See also: สุนัขพันธุ์เซ็นต์เบอร์นาร์ด
Saint Antony's fire[N] โรคผิวหนังอักเสบหรือเนื้อตายเน่า
Saint Patrick's Day[N] วันระลึกถึงนักบุญ Patrick
Saint Valentine's Day[N] วันรำลึกถึงนักบุญ St. Valentine และวันแห่งความรัก (14 ก.พ), See also: วันแห่งความรัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
saint(เซนทฺ) n. นักบุญ,คำที่ใช้เขียนนำหน้านักบุญ,บุคคลที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ศีลธรรมหรือคุณงามความดีมาก. vt. ทำให้เป็นนักบุญ,บูชาเป็นนักบุญ, Syn. paragon,venerate
saint bernardn. สุนัขขนาดใหญ่พันธุ์หนึ่ง มีชื่อเสียงในการช่วยชีวิตคนเดินทางที่ติดอยู่ในหิมะของภูเขาแอลป์ในสวิตเซอร์แลนด์
saint patrick's dayn. วันที่17มีนาคมเป็นวันระลึกถึงนักบุญ. St. Patrick ของไอร์แลนด์
saint valentine's dayn. วันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันระลึกถึงนักบุญSt. Valentine เป็นวันที่มีการส่งสารแห่งความรักซึ่งกันและกัน
sainted(เซน'ทิด) adj. อยู่ในหมู่นักบุญ,คล้ายนักบุญ,มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์, Syn. saintly
sainthood(เซนทฺ'ฮูด) n. ความเป็นนักบุญ,ฐานะของนักบุญ,นักบุญทั้งหลาย
saintly(เซนทฺ'ลี) adj. คล้ายนักบุญ,เหมาะกับนักบุญ., See also: saintlily adv. saintliness n., Syn. godly,holy,benevolent,kindly
all saints' dayวันทางศาสนาที่ระลึกถึงนักบุญทั้งหมด คือวันที่ พฤศจิกายน. Allhallows
fusainn. ถ่านละเอียดสำหรับวาดภาพ,ภาพที่วาดด้วยถ่านดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
saint(n) นักบุญ
sainted(adj) คล้ายนักบุญ,เป็นนักบุญ,ศักดิ์สิทธิ์,มีใจสะอาด
saintliness(n) ความใจบุญ
saintly(adj) คล้ายนักบุญ,ใจบุญ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Saintsนักบุญ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The saint that lived as a beggar to look after the poor all his life?นักบวชที่ใช้ชีวิตแบบขอทาน เพื่อค้นหาสัจธรรมของชีวิตนั่นเอง Portrait of a Beauty (2008)
You go to Saint Finbar's?เธอเรียนที่ เซนต์ซิมบาร์เหรอ? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
They made Father Flynn Pastor of Saint Jerome.พวกเขาให้คุณพ่อ ฟลินน์ ไปเป็นบาทหลวงอธิการ ที่เซนต์เจโรม Doubt (2008)
The Bishop appointed Father Flynn Pastor of Saint Jerome Church and School.ท่านบิชอพแต่งตั้งหลวงพ่อ ฟลินน์ เป็นบาทหลวงอธิการที่ร.ร.เซนต์เจโรม Doubt (2008)
- Saint Clair.- เซนต์ แคลร์ Taken (2008)
Saint Clair.เซนต์ แคลร์ Taken (2008)
Saint Clair?เซนต์ แคลร์? Taken (2008)
Saint Clair.เซนต์ แคลร์? Taken (2008)
Person. Patrice Saint-Clair.ชื่อคน แพทริก เซนต์ แคลร์ Taken (2008)
Patrice Saint-Clair.แพทริก เซนต์ แคลร์ Taken (2008)
Who is Patrice Saint Clair?ใครคือแพทริก เซนต์แคลร์ Taken (2008)
Now, Patrice Saint Clair.ตอนนี้ล่ะ แพทริก เซนต์ แคลร์ Taken (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sainIt would provoke a saint.
sainHe acted like a saint.
sainLive a saint's life.
sainHe is a saint of a man.
sainA saint's maid quotes Latin. [Proverb]
sainMany people visited the shrine where the saint lay buried.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรายทะเล[N] Saint Elmo's fire, See also: dazzling light, Example: พรายทะเลส่องแสงไฟสีฟ้าที่เปล่งออกจากปลายเสากระโดงเรือระหว่างที่มีพายุ, Count unit: ดวง, Thai definition: แสงสว่างที่เป็นแสงเรืองๆ อยู่ที่เสากระโดงเรือ
นักบุญ[N] saint, See also: holyman, Example: สุนทรตั้งชื่อลูกตามชื่อนักบุญประจำวัน, Thai definition: ผู้ที่ทำความดีไว้มาก เมื่อตายแล้วได้รับยกย่องว่าเป็นผู้สำเร็จในทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศบริสุทธิ์[n. exp.] (ākāt børisut) FR: air sain [m]
อากาศไม่บริสุทธิ์[n. exp.] (ākāt mai børisut) FR: air malsain [m] ; air vicié [m]
อนามัยดี[adj.] (anāmai dī) FR: sain ; en bonne santé
อภิเษก[n.] (aphisēk) EN: lustration ; water-pouring ceremony ; abhiseka   FR: onction sainte [f] ; lustration [f]
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
อรหัต[n.] (arahat = ørahat) EN: sainthood   
บริสุทธิ์[adj.] (børisut) EN: pure ; clean ; immaculate   FR: pur ; sain ; immaculé
บุคคลที่มีสุขภาพดี[n. exp.] (bukkhon thī mī sukkhaphāp dī) EN: healthy person   FR: personne saine [f]
หอยแครง[n. exp.] (høi khraēng) EN: ark shell   FR: coque [f] ; coquille Saint-Jacques [f]
หอยพัด[n. exp.] (høi phat) FR: coquille Saint-jacques [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SAIN    S EY1 N
SAINZ    S EY1 N Z
SAINT    S EY1 N T
SAINE    S EY1 N
SAINTS    S EY1 N T S
SAINTS'    S EY1 N T S
SAINDON    S EY1 N D AH0 N
SAINT'S    S EY1 N T S
SAINTED    S EY1 N T AH0 D
SAINATO    S AH0 N AA1 T OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
saint    (n) (s ei1 n t)
saints    (n) (s ei1 n t s)
sainted    (j) (s ei1 n t i d)
saintly    (j) (s ei1 n t l ii)
sainthood    (n) (s ei1 n t h u d)
saintlier    (j) (s ei1 n t l i@ r)
saintlike    (j) (s ei1 n t l ai k)
saintliest    (j) (s ei1 n t l i i s t)
saint's-day    (n) - (s ei1 n t s - d ei)
saintliness    (n) (s ei1 n t l i n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Saint John's (Hauptstadt von Antigua und Barbuda)Saint John's (capital of Antigua and Barbuda) [Add to Longdo]
Saint George's (Hauptstadt von Grenada)Saint George's (capital of Grenada) [Add to Longdo]
Saint-Denis (Hauptstadt von Reunion)Saint-Denis (capital of Reunion) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness [Add to Longdo]
さいの目;賽の目;采の目[さいのめ, sainome] (n) (1) pip (spot on a die); (2) small cube (esp. of food); die; dice [Add to Longdo]
となりのサインフェルド[, tonarino sainferudo] (n) Seinfeld (TV Show) [Add to Longdo]
アークコサイン[, a-kukosain] (n) arccosine; arc-cosine [Add to Longdo]
アークサイン[, a-kusain] (n) arcsine [Add to Longdo]
アイコニックサイン[, aikonikkusain] (n) iconic signs [Add to Longdo]
アサイン[, asain] (n) assign [Add to Longdo]
アサインメント[, asainmento] (n) assignment [Add to Longdo]
アメリカサインランゲージ[, amerikasainrange-ji] (n) American Sign Language; ASL [Add to Longdo]
オンラインサインアップ[, onrainsain'appu] (n) {comp} on-line sign up; online sign-up [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口蘑[kǒu mó, ㄎㄡˇ ㄇㄛˊ, ] Saint George's mushroom (Tricholoma mongplicum) [Add to Longdo]
圣人[shèng rén, ㄕㄥˋ ㄖㄣˊ, / ] saint; sage; refers to Confucius 孔子; the current reigning Emperor [Add to Longdo]
圣基茨和尼维斯[Shèng jī cí hé Ní wéi sī, ㄕㄥˋ ㄐㄧ ㄘˊ ㄏㄜˊ ㄋㄧˊ ㄨㄟˊ ㄙ, / ] Saint Kitts and Nevis [Add to Longdo]
圣彼得堡[Shèng Bǐ dé bǎo, ㄕㄥˋ ㄅㄧˇ ㄉㄜˊ ㄅㄠˇ, / ] Saint Petersburg (city in Russia) [Add to Longdo]
圣徒[shèng tú, ㄕㄥˋ ㄊㄨˊ, / ] saint [Add to Longdo]
圣文森特和格林纳丁斯[Shèng wén sēn tè hé Gé lín nà dīng sī, ㄕㄥˋ ㄨㄣˊ ㄙㄣ ㄊㄜˋ ㄏㄜˊ ㄍㄜˊ ㄌㄧㄣˊ ㄋㄚˋ ㄉㄧㄥ ㄙ, / ] Saint Vincent and the Grenadines [Add to Longdo]
圣潘克勒斯站[shèng Pān kè lēi sī zhàn, ㄕㄥˋ ㄆㄢ ㄎㄜˋ ㄌㄟ ㄙ ㄓㄢˋ, / ] Saint Pancras (London railway station) [Add to Longdo]
圣皮埃尔和密克隆[Shèng Pí āi ěr hé Mì kè lóng, ㄕㄥˋ ㄆㄧˊ ㄞ ㄦˇ ㄏㄜˊ ㄇㄧˋ ㄎㄜˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] Saint-Pierre and Miquelon [Add to Longdo]
圣卢西亚[Shèng Lú xī yà, ㄕㄥˋ ㄌㄨˊ ㄒㄧ ㄧㄚˋ, 西 / 西] Saint Lucia [Add to Longdo]
圣卢西亚岛[shèng lú xī yà dǎo, ㄕㄥˋ ㄌㄨˊ ㄒㄧ ㄧㄚˋ ㄉㄠˇ, 西 / 西] Saint Lucia [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コサイン[こさいん, kosain] cosine [Add to Longdo]
サイン[さいん, sain] sine [Add to Longdo]
サインオフ[さいん'おふ, sain ' ofu] sign off (vs) [Add to Longdo]
サインオン[さいん'おん, sain ' on] sign on (vs) [Add to Longdo]
サインチェンジ機能[サインチェンジきのう, sainchienji kinou] sign change function [Add to Longdo]
再入可能[さいにゅうかのう, sainyuukanou] re-entrant (an) [Add to Longdo]
再入可能サブルーチン[さいにゅうかのうサブルーチン, sainyuukanou saburu-chin] reentrant subroutine [Add to Longdo]
再入可能プログラム[さいにゅうかのうプログラム, sainyuukanou puroguramu] reentrant program [Add to Longdo]
再入可能ルーチン[さいにゅうかのうルーチン, sainyuukanou ru-chin] reentrant routine [Add to Longdo]
再入可能手続き[さいにゅうかのうてつづき, sainyuukanoutetsuduki] reentrant procedure [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
才能[さいのう, sainou] Talent, Begabung [Add to Longdo]
歳入歳出[さいにゅうさいしゅつ, sainyuusaishutsu] jaehrliche_Einkuenfte_und_Ausgaben [Add to Longdo]
災難[さいなん, sainan] Unglueck, Unfall, Katastrophe [Add to Longdo]
災難に遭う[さいなんにあう, sainanniau] verungluecken [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sain \Sain\, obs. p. p. of {Say}, for sayen.
   Said. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sain \Sain\, v. t. [Cf. Saint, Sane.]
   To sanctify; to bless so as to protect from evil influence.
   [R.] --Sir W. Scott.
   [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 sain [sɛ̃]
   healthy; well
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top