Search result for

saht

(50 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saht-, *saht*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา saht มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *saht*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, I know you folks have seen this sorta stuff before, and maybe even a bit more spectacular, but Slammin' Sammy is now about to show you something you've never seen before... and probably will never see again.Ich weiß, ihr habt bereits Ähnliches gesehen, vielleicht sogar Spektakuläreres, aber Super Sammy wird euch nun etwas vorführen, das ihr noch nie saht... und vielleicht nie wieder sehen werdet. Slammin' Sammy's Stunt Show Spectacular (1982)
You'll never get over how much he's grown... since the last time you've seen him.Ihr werdet euch wundern, wie groß er geworden ist, seit ihr ihn das letzte Mal sahtThe Last American Virgin (1982)
I heard you met Herr Mozart.Ich hörte, Ihr saht Herrn Mozart. Amadeus (1984)
Ain't you seen nothing? He couldn't catch the wind.Ihr saht es doch, es ging nicht. Mad Max Beyond Thunderdome (1985)
Have you ever seen in Desdemona's hand a flower-embroidered handkerchief more delicate than gauze?Saht Ihr je in Desdemona's Hand ein mit Blumen besticktes Taschentuch, feiner als Seide? Otello (1986)
He didn't look very closely.Er saht nicht genau hin. The Tenth Man (1988)
Hey, your faces were still sad the next day.Ihr saht am nächsten Tag auch noch traurig aus. It's a Bundyful Life Part 1 (1989)
But if any of you have seen Mr. Marlon Brando, you know Shakespeare can be different.Aber wenn ihr mal Mr Marlon Brando saht, wisst ihr, dass Shakespeare anders sein kann. Dead Poets Society (1989)
Go on. You see how they had him in a choke hold, man?Saht ihr, wie sie ihn im Würgegriff hatten? Do the Right Thing (1989)
and, for their sake, in your fair minds let this acceptance take.Auf uns'rer Bühne saht ihr das schon oft, und wie ihr da ward, wohl geneigt, eure Zustimmung auch am heut'gen Abend zeigt. Henry V (1989)
Do you think I didn't notice how you looked at each other?Meint ihr, ich hätte nicht gemerkt, wie ihr euch ansahtA Matter of Perspective (1990)
You saw us as a threat.Ihr saht Eure Autorität bedroht. Transfigurations (1990)
Didn't you see him?Saht ihr ihn nicht? Alive (1993)
Did you look this bad when you met?Saht ihr so aus, als ihr euch kennen gelernt habt? Love Is a Many Splintered Thing (1993)
- Then saw you not his face.- Saht Ihr sein Gesicht? Hamlet (1996)
Saw you him today?Saht ihr ihn heut? Romeo + Juliet (1996)
Where did you last see the missing children?Wo saht ihr sie zum letzten Mal? Innocence (1996)
You looked cozy. I'm happy it worked out.Ihr saht niedlich aus. Es freut mich, daß es geklappt hat. Addicted to Love (1997)
Both of you, 10-inch afros, looking like you was having a seizure.Ihr beiden, mit dicken Afros. Ihr saht aus, als hättet ihr einen Krampf. How Stella Got Her Groove Back (1998)
No, Weren't you so friendly to each otherjust now?Vor zwei Minuten saht ihr so aus, als ob ihr euch versöhnt hättet. Yi Yi (2000)
You might have seen house fly, maybe even a superfly. But I bet you ain't never seen a donkey fly!Ihr saht schon Stubenfliegen oder sogar Superfliegen, aber ihr saht bestimmt noch keine Esel fliegen. Shrek (2001)
Looked great on TV.Im TV saht ihr cool aus. Waterboys (2001)
- You saw what he was doing.- Ihr saht, was er tat. Proving Ground (2001)
Here's the only honest one that was here today, even if he did vote Republican .Auch wenn er die Republikaner wählte. Saht ihr die Flugbahn seiner Kotze? Moonlight Mile (2002)
I will. Bye.- Wie Luke, als ihr euch zum 1. Mal sahtLost and Found (2002)
You saw the mistress, I beheld the maid.Ihr saht das fräulein... ich die Dienerin. The Merchant of Venice (2004)
You guys looked pretty chummy in the pool that night.Ihr zwei saht letztens echt dicke aus im Pool. Unidentified Black Males (2004)
It looked like we were parachuting.Ihr saht aus wie Fallschirmspringer. Netto (2005)
You recall seeing her face on the ceiling in the Florida chapel?Ihr saht das Gesicht an der Decke der Florida-Kapelle. Goya's Ghosts (2006)
How do you know that the girl you saw is Inés's daughter?Woher wisst Ihr, dass das Mädchen, das Ihr saht, Inés' Tochter ist? Goya's Ghosts (2006)
This is Grete, who was previously seen naked, and her little Horst.Das ist Grete, die ihr vorhin nackt saht, und ihr kleiner Horst. Nicht alle waren Mörder (2006)
You didn't see what kind of hell hound we were getting in this Hitler? It was clear.Saht ihr in Hitler nicht den Höllenhund auf uns zukommen? Nicht alle waren Mörder (2006)
"Why's she here?" You must have thought that when you saw me."Was macht sie hier." - Was? - Müsst Ihr gedacht haben, als Ihr mich sahtSnapphanar (2006)
When I was growing up, you seemed so...Als ich aufgewachsen bin, saht ihr... Brunch (2006)
Well,it didn't look like a bug.Nun, es saht nicht danach aus. In Which Sam Receives an Unexpected Visitor... (2007)
You saw the beacon thing.Ihr saht dieses Licht. Catch-22 (2007)
You guys just looked kind of intimate last night.Ihr saht gestern Abend irgendwie so vertraut aus. Zack and Miri Make a Porno (2008)
To me, Todd always looked like he'd just climbed out of a saddle and tied up his horse outside.Fürmich,sahToddimmersoaus ,als wäre er gerade aus dem Sattel gestiegenundhättesein Pferd draußen angebunden. Earning a Crust (2008)
You stood and watched as our friends burned in the Great Purge.Ihr saht einfach zu, wie unsere Freunde in der großen Säuberung verbrannten. Le Morte d'Arthur (2008)
So you're saying the three of you witnessed this reported UFO crash.Ihr drei saht also diesen angeblichen UFO-Absturz. Race to Witch Mountain (2009)
You saw the way she acted at my wedding.Ihr saht sie auf meiner Hochzeit. Everybody Ought to Have a Maid (2009)
You didn't look hindered.Ihr saht nicht gehindert aus. The Sins of the Father (2009)
I missed a few steps, she caught me.Saht Ihr, wie ich stolperte? Sie hat mich aufgefangen. The Princess of Montpensier (2010)
Because you saw an opportunity.Weil ihr darin eine Gelegenheit sahtThe Emerald City (2010)
I think it unseemly that you Howards turned a blind eye to her despicable wantonness, which tarnished the reputations of all of us associatedIch halte es für unziemlich, dass Ihr Howards... ihre Schamlosigkeit übersaht, die unser aller Ruf, die damit... in Verbindung... You Have My Permission (2010)
You looked very sad, my Lady.Ihr saht sehr traurig aus, Mylady. You Have My Permission (2010)
Did you see that boy's tattoos?Saht ihr die Tätowierungen? The Last Airbender (2010)
- You saw the King?- Ihr saht den König? Ironclad (2011)
- Marked you his lip and eyes?- Saht ihr den Mund? Sein Aug? Coriolanus (2011)
Have you really checked everything?Saht ihr überall nach? Habt alles sorgfältig untersucht? Episode #1.2 (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top