Search result for

sable

(70 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sable-, *sable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sable[N] สัตวสี่เท้าเลี้ยงลูกด้วยนมคล้ายแมวจำพวก Martes zibellina, Syn. marten
sable[N] หนังขนสัตว์สี่เท้าเลี้ยงลูกด้วยนมจำพวก Martes zibellina
sable[ADJ] ซึ่งมีสีดำเข้ม, Syn. dark

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advisable(แอดไว' ซะเบิล) adj. ซึ่งแนะนำได้, เหมาะ, สมควร. -advisability. -advisableness n., Syn. suggested)
causable(คอส'ซะเบิล) adj. ซึ่งก่อให้เกิดขึ้นได้
compensable(คัมเพน'ซะเบิล) adj. ควรได้รับการชดเชยหรือตอบแทน
conversable(คันเวอ'ซะเบิล) adj. น่าพูดจาได้,ซึ่งรวมกันที่จุดหรือเส้นเดียวกันได้,เกี่ยวกับการสนทนาที่เหมาะสม., See also: conversableness n. ดูconversable
demisable(ดิมิส'ซะเบิล) adj. ซึ่งตกทอดเป็นมรดกได้
devisable(ดิไว'ซะเบิล) adj. ซึ่งสามารถประดิษฐ์ขึ้นได้,เคลื่อนย้ายได้
disable(ดิสเอ'เบิล) {disabled,disabling,disables} vt. ทำให้ไร้ความสามารถทำให้ไม่มีสิทธิ์, See also: disablement n. ดูdisable, Syn. cripple
disabled(ดิสเอ'เบิลดฺ) adj. พิการ,ซึ่งไร้ความสามารถ, Syn. crippled ###A. healthy,strong,sound
dispensable(ดิสเพน'ซะเบิล) adj. ไม่จำเป็น,ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้., See also: dispensability n. ดูdispensable, Syn. unnecessary
disposable(ดิสโพ'ซะบัล) adj. ซึ่งใช้แล้วทิ้ง,จัดการได้

English-Thai: Nontri Dictionary
sable(adj) สีน้ำตาลเข้ม
sable(n) สัตว์ชนิดหนึ่ง
advisable(adj) สมควร,ซึ่งแนะนำได้,เหมาะ
disable(vt) ทำให้ไร้ความสามารถ,ทำให้ไร้สมรรถภาพ,ทำให้ไม่มีสิทธิ์
excisable(adj) ที่ต้องเสียภาษี,ที่ต้องเก็บภาษี
excusable(adj) สมควรจะให้อภัย,ซึ่งพอให้อภัยได้,ซึ่งยกโทษให้ได้
impassable(adj) ข้ามไม่ได้,ที่เป็นทางตัน,อับจน
inadvisable(adj) ไม่ฉลาด,ไม่สมควร,
indispensable(adj) ขาดไม่ได้,จำเป็น,สำคัญ
inexcusable(adj) อภัยไม่ได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Really? Ron is in Barbados snorkeling to the ever-elusive double back sablefish.รอนอยู่ที่บาร์บาโดส ดำน้ำแบบเอ็กซ์คลูสีฟ The Innkeepers (2011)
I EVEN GAVE YOU MY MOTHER'S SABLE COAT.ฉันให้เธอแม้แต่ เสื้อโค้ทหนังสัตว์ของแม่ฉัน If There's Anything I Can't Stand (2007)
WHERE DOES SHE KEEP MY SABLE COAT?เธอเก็บเสื้อโค้ทของฉันไว้ที่ไหน? If There's Anything I Can't Stand (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious   FR: maudit ; méprisable ; diabolique
อาชญา[adj.] (ātyā = ātchayā) EN: penal   FR: pénal ; punissable ; condamnable
บอบ[v.] (bøp) EN: be completely disabled ; beat to pieces ; pulp   FR: être crevé ; être épuisé
ใช้ได้[adj.] (chaidāi) EN: serviceable   FR: utilisable ; valide ; fonctionnel
ใช้การได้[adj.] (chai kān dai) EN: usable   FR: utilisable
ใช้การไม่ได้[adj.] (chai kān mai dāi) EN: unusable ; unsuitable ; cannot be used ; out of order   FR: inutilisable ; hors d'usage
ใช้แล้วทิ้ง[adj.] (chāi laēo thing) EN: throwaway ; disposable   FR: jetable ; à usage unique
ใช้ไม่ได้[adj.] (chai mai dāi) EN: invalid ; no use ; kaput (inf.)   FR: inutilisable ; hors d'usage ; foutu (inf.)
ใช้งาน[v. exp.] (chai-ngān) EN: be usable ; be accessible ; be practicable ; be employable   FR: être utilisable

CMU English Pronouncing Dictionary
SABLE    S EY1 B AH0 L
SABLES    S EY1 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sable    (n) (s ei1 b l)
sables    (n) (s ei1 b l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zobelpelz {m} | Zobelpelze {pl}sable fur | sable furs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EEPROM[イーイープロム, i-i-puromu] (n) {comp} electrically erasable programmable read-only memory; EEPROM; E2PROM [Add to Longdo]
ないと行けない(P);無いといけない;無いと行けない[ないといけない, naitoikenai] (exp,adj-i) (1) (uk) (See 無きゃいけない) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけない) is indispensable; absolutely necessary; (P) [Add to Longdo]
ないと行けません;無いといけません;無いと行けません[ないといけません, naitoikemasen] (exp) (1) (uk) (See ないと行けない・ないといけない・1) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけません) (See ないと行けない・ないといけない・2) is indispensable; absolutely necessary [Add to Longdo]
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] (adj-na) {comp} addressable [Add to Longdo]
アドレス可能カーソル[アドレスかのうカーソル, adoresu kanou ka-soru] (n) {comp} addressable cursor [Add to Longdo]
アドレス可能点[アドレスかのうてん, adoresu kanouten] (n) {comp} addressable point [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] (exp) {comp} calculator without addressable storage [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] (exp) {comp} calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
ケア付き住宅[ケアつきじゅうたく, kea tsukijuutaku] (exp) accommodation facilities for disabled and aged people, with care provided [Add to Longdo]
セーブル[, se-buru] (n) (See 黒貂) sable [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
紫貂[zǐ diāo, ㄗˇ ㄉㄧㄠ, ] sable (Martes zibellina) [Add to Longdo]
[diāo, ㄉㄧㄠ, ] sable; marten [Add to Longdo]
黑貂[hēi diāo, ㄏㄟ ㄉㄧㄠ, ] sable (Martes zibellina) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] addressable (an) [Add to Longdo]
アドレス可能点[アドレスかのうてん, adoresu kanouten] addressable point [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
プログラム制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with program-controlled addressable storage [Add to Longdo]
プログラム制御式及びキーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
位置決めできる点[いちけっていできるてん, ichiketteidekiruten] addressable point [Add to Longdo]
再利用[さいりよう, sairiyou] reusable [Add to Longdo]
使用距離[しようきょり, shiyoukyori] usable distance (of a fiber) [Add to Longdo]
使用禁止[しようきんし, shiyoukinshi] unavailable, disabled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sable \Sa"ble\, v. t. [imp. & p. p. {Sabled}; p. pr. & vb. n.
   {Sabling}.]
   To render sable or dark; to drape darkly or in black.
   [1913 Webster]
 
      Sabled all in black the shady sky.    --G. Fletcher.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sable \Sa"ble\, a.
   Of the color of the sable's fur; dark; black; -- used chiefly
   in poetry.
   [1913 Webster]
 
      Night, sable goddess! from her ebon throne,
      In rayless majesty, now stretches forth
      Her leaden scepter o'er a slumbering world. --Young.
   [1913 Webster]
 
   {Sable antelope} (Zool.), a large South African antelope
    ({Hippotragus niger}). Both sexes have long, sharp horns.
    The adult male is black; the female is dark chestnut
    above, white beneath.
 
   {Sable iron}, a superior quality of Russia iron; -- so called
    because originally stamped with the figure of a sable.
 
   {Sable mouse} (Zool.), the lemming.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sable \Sa"ble\, n. [OF. sable, F. zibeline sable (in sense 4),
   LL. sabellum; cf. D. sabel, Dan. sabel, zobel, Sw. sabel,
   sobel, G. zobel; all fr. Russ. s['o]bole.]
   1. (Zool.) A carnivorous animal of the Weasel family
    ({Mustela zibellina}) native of the northern latitudes of
    Europe, Asia, and America, -- noted for its fine, soft,
    and valuable fur.
    [1913 Webster]
 
   Note: The sable resembles the marten, but has a longer head
      and ears. Its fur consists of a soft under wool, with a
      dense coat of hair, overtopped by another still longer.
      It varies greatly in color and quality according to the
      locality and the season of the year. The darkest and
      most valuable furs are taken in autumn and winter in
      the colder parts of Siberia, Russia, and British North
      America.
      [1913 Webster]
 
   Note: The American sable, or marten, was formerly considered
      a distinct species ({Mustela Americana}), but it
      differs very little from the Asiatic sable, and is now
      considered only a geographical variety.
      [1913 Webster]
 
   2. The fur of the sable.
    [1913 Webster]
 
   3. A mourning garment; a funeral robe; -- generally in the
    plural. "Sables wove by destiny." --Young.
    [1913 Webster]
 
   4. (Her.) The tincture black; -- represented by vertical and
    horizontal lines crossing each other.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 marten \mar"ten\, n. [From older martern, marter, martre, F.
   martre, marte, LL. martures (pl.), fr. L. martes; akin to AS.
   mear[eth], meard, G. marder, OHG. mardar, Icel. m["o]r[eth]r.
   Cf. {Foumart}.]
   1. (Zool.) Any one of several fur-bearing carnivores of the
    genus {Martes} (formerly {Mustela}), closely allied to the
    sable. Among the more important species are the European
    {beech marten} or {stone marten} ({Martes foina}); the
    {pine marten} ({Martes martes}); and the {American
    marten}, or {sable} ({Martes Americana}), which some
    Zoologists consider only a variety of the Russian sable.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. The fur of the marten, used for hats, muffs, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sable
   adj 1: of a dark somewhat brownish black
   n 1: an artist's brush made of sable hairs [syn: {sable}, {sable
      brush}, {sable's hair pencil}]
   2: the expensive dark brown fur of the marten
   3: a very dark black [syn: {coal black}, {ebony}, {jet black},
     {pitch black}, {sable}, {soot black}]
   4: a scarf (or trimming) made of sable
   5: marten of northern Asian forests having luxuriant dark brown
     fur [syn: {sable}, {Martes zibellina}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 sable [sabl]
   sand
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top