Search result for

ruppig

(59 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ruppig-, *ruppig*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ruppig มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ruppig*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They're rough on the outside but if you're patient, they'll learn to dance for you.Äußerlich sind sie ruppig, aber mit etwas Geduld bringt man ihnen bei, für einen zu tanzen. The Lumberjack (1981)
I'm an old man, and often I'm rude.Ich bin ein alter Mann und ich bin oft ruppigGhost Story (1981)
Known as B.A. For "bad attitude."B.A. genannt, was für "bad attitude", also ruppiges Benehmen, steht. Mexican Slayride (1983)
He's got a bad attitude.Er ist etwas ruppig im Umgang. Mexican Slayride (1983)
Easy. Easy.Hey, nicht so ruppigBlood Is Thicker Than Steele (1984)
- [ Drops Accent ] Hey, not so rough, buddy!- Nicht so ruppig, Kumpel. Elementary Steele (1984)
I know Max looks rough, but he's a pussycat.Er wirkt ruppig, aber ist sanft wie ein Lamm. High Flying Steele (1984)
You're looking a little scruffy this morning...Sie sehen heute etwas struppig aus, wenn ich das sagen darf. KITTnap (1985)
You know, Francine, I'm really sorry if I was ever rude to you.Wissen Sie, Francine, es tut mir echt leid, wenn ich je ruppig zu Ihnen war. Fast Food for Thought (1985)
I never meant to be rude to you.Ich wollte nie ruppig zu Ihnen sein. Fast Food for Thought (1985)
Rough play, can't have that.Ruppiges Spiel kann ich nicht zulassen. Footrot Flats: The Dog's Tale (1986)
This is her. This is my dog, francesca.Sie ist braun-weiß, struppig und sie kann Tricks. You Ain't Nothin' But a Hound Dog (1988)
These fuzzy-wuzzy little wogs!Diese struppigen Neger! The Bonfire of the Vanities (1990)
I shouldn't have gotten mad in the elevator today.Ich hätte im Fahrstuhl nicht so ruppig sein sollen. Hot Shots! (1991)
You're all beasts.Ihr seid alle viel zu ruppigMan Bites Dog (1992)
Don't tell me you've got the nerve to be tender-headed with these naps?Jetzt sag bloß nicht, dass diese struppigen Haare empfindlich sind! Crooklyn (1994)
Hi, my name's Buzz, I got the fuzz, I make the elevator do what she does.Ich bin Buzz mit den struppigen Haaren, mit mir kann man mit dem Lift fahren. The Hudsucker Proxy (1994)
Well, thank you.Etwa 1,40 m, struppiges, blondes Haar, kein Schwanz. A Marked Man (1995)
Being obnoxious is not a medical disability.Ruppigkeit wäre dafür kein Grund. Lostland (1995)
Not to mention its lousy bedside manner.Ganz zu schweigen von seinem ruppigen Umgangston. Parallax (1995)
Well, although we got off to a rocky start I think it's safe to say things are back on track, isn't it?Wir hatten zwar einen etwas ruppigen Start, aber jetzt ist alles wieder im Lot, ja? Lord of the Flys (1996)
That seemed a little harsh.Ganz schön ruppigChildren of the Corns (1996)
There's no need to be abrupt...Kein Grund, so ruppig zu werden. The Chute (1996)
Witness my matted chest hairs.Beachte mein struppiges Brusthaar. Addicted to Love (1997)
I will admit he is somewhat socially inept.- Seine Umgangsformen sind ruppig. - RuppigRevulsion (1997)
Then you know what?Dann wird es ruppigSimply Irresistible (1999)
The guy with the fuzzy hair.Der mit den struppigen Haaren. The Real Folk Blues: Part 1 (1999)
Listen, I was a little short with you before, and I'm--I'm sorry.Hör zu... ich bin eben ein bisschen ruppig gewesen, und ich möchte mich entschuldigen. Twisted Sitters (2000)
The creepy janitor?Der ruppige Hausmeister? Scooby-Doo (2002)
Frizzy, frizzy, frizzy!Struppig, struppig, struppigThe One with Rachel's Other Sister (2002)
A little abrasive.Nur etwas ruppigChicken or Beef? (2003)
As much as Gran likes you, she tends to be a littler rough on Mom, and I think Mom just kind of snapped.Um so netter Grandma zu dir ist, desto ruppiger springt sie mit Mom um, und ich fürchte, heute war es ihr zu viel. Face-Off (2003)
Gruff demeanour.Das ruppige Benehmen. Shaun of the Dead (2004)
We went gnarly on that.Da sind wir ziemlich ruppig rangegangen. 100,000,000 Bon Jovi Fans Can't Be Wrong (2004)
- no matter how gruff he becomes.-egal wie ruppig er wird. Reveille (2004)
They generally have smoother hair.Deren Fell ist weniger struppigMiss Congeniality 2: Armed & Fabulous (2005)
You're real butch after a long flight.Ganz schön ruppig nach dem langen Flug. The Kingdom (2007)
Uh, security's gonna rough you up a bit on the way out.Uh, die Security wird dich ein bißchen ruppig raus begleiten. The Chain of Screaming (2008)
I'm sorry if I was a little rude, I got to get those ribs.Entschuldigung wenn ich etwas ruppig war. Ich brauche diese Rippchen. How the Other Half Lives (2008)
{\pos(192,230)}- and then we can arrest his shaggy ass.- diesen struppigen Arsch verhaften. - Ich weiß, dass sie hier ist. The Sleep of Babies (2008)
This may be a little instvel.Das könnte ein bisschen ruppig werden. Last of the Living (2009)
We stick together.Er ist ruppig, aber er ist kein schlechter Kerl. The Clink of Ice (2010)
My idea of roughing it is being at a pool without a cabana.Meine Vorstellung von "ruppig sein" ist, an einem Pool ohne Umkleidehäuschen zu sein. Borderline (2010)
Your hair is getting shaggy. Yeah?Dein Haar wird struppigScott Pilgrim vs. the World (2010)
Your hair, it's getting really shaggy.Deine Haare werden richtig struppigScott Pilgrim vs. the World (2010)
Rough start, huh?Ruppiger Start, wie? Black Swan (2010)
He gets gruff when he's worried.Er wird ruppig, wenn er besorgt ist. Golden Hour (2011)
So it got a little rough.Es ging also etwas ruppig zu. Girl's Best Friend (2011)
Any rough trade with the Beau Soleil?Irgendein ruppiger Umgang mit den Beau Soleils? Beau Soleil (2011)
(Jacky) You go, sometimes with not so rough at my jacket.(Jacky) Du, geh mal nicht so ruppig mit meinem Jäckchen um. Zettl (2012)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Struppigkeit {f}hirsuteness [Add to Longdo]
schroff; grob; barsch; ruppig; unwirsch {adj} | schroffer; grober; barscher; ruppiger; unwirscher | am schroffsten; am gröbsten; am barschesten; am ruppigsten; am unwirschestengruff | gruffer | gruffest [Add to Longdo]
schroff; grob; barsch; ruppig; unwirsch {adv}gruffly [Add to Longdo]
struppig {adv}bristly [Add to Longdo]
struppig {adv}scrubbily [Add to Longdo]
struppig {adj}scrubby [Add to Longdo]
struppig; zottelig {adj}hirsute [Add to Longdo]
struppig (Haar); kraus {adj}fuzzy [Add to Longdo]
zottig; struppig; strähnig {adj}ragged [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top