Search result for

runzeln

(59 entries)
(1.3753 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -runzeln-, *runzeln*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา runzeln มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *runzeln*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They could remove these spots, but not the veins and wrinkles.Ich fragte 3 Ärzte, was ich mit meinen Händen tun soll. Die braunen Flecken können sie wegmachen, aber die Adern, die Runzeln, scheußlich! From the Life of the Marionettes (1980)
Oh, Frowning One... don't you realise that's just your human side talking?Oh, Stirnrunzelnder, merkst du nicht, dass das deine menschliche Seite ist, die spricht? It's a Desert Out There (1984)
A frown is a door."Ein Stirnrunzeln eine Tür." Stemwinder: Part 1 (1986)
I want to know whether you're smiling or frowning.Lächeln Sie, oder runzeln Sie die Stirn? Manhunter (1986)
I'll chase away each frownIch vertreibe jedes Stirnrunzeln Wally (1987)
Don't frown, Walter.Runzeln Sie die Stirn nicht so. Blind Date (1987)
Lard body.Fettschwarte und RunzelnDivorce Court (1989)
Is that a frown I notice on your face, Mr. MacGyver?Entdecke ich da etwa ein Stirnrunzeln, MacGyver? Tough Boys (1990)
Oh, is that a frown I sense, Mr. Hines? You bet!Oh, ist das etwa ein Stirnrunzeln, Mr. Hines? Tough Boys (1990)
You want me to wrinkle up in here?Soll ich hierbleiben, bis ich Runzeln habe? Like Water for Chocolate (1992)
Want no wrinkle on yo' brow, nohowDarfst deine Stirn nicht mehr runzeln Porgy and Bess (1993)
Dere's no wrinkle on my brow, nohowJetzt brauch' ich nicht mehr meine Stirn zu runzeln Porgy and Bess (1993)
Dere's no wrinkle on my browHab' keine Runzeln auf der Stirn Porgy and Bess (1993)
It was so bad, last week, Sister Mary Patrick frowned - twice!Neulich musste Schwester Mary Patrick zweimal die Stirn runzelnSister Act 2: Back in the Habit (1993)
The ridges of a warrior.Die Runzeln eines Kriegers. Parallels (1993)
He didn't dare raise an eyebrow.Er wagte nicht, die Stirn zu runzelnThe Bridges of Madison County (1995)
Sad - frown.- Stirn runzelnFrench Kiss (1995)
And that crinkled look that says, "There's more to this than meets the eye"?Die runzelnde Stirn meint: "Da ist mehr als man auf den 1. Blick sieht"? Jack in the Box (1997)
Shame she's about to waste them all on that walking frown she calls a fiancé.Schade, dass sie sich bald an das wandelnde Runzeln verschwendet. You Are Cordially Invited... (1997)
Do you wanna wrinkle?Willst du Runzeln kriegen? The Lion King 2: Simba's Pride (1998)
No wonder your men frown all the time.Kein Wunder, dass eure Männer immer die Stirn runzelnThe Witch Is Back (1998)
Frown.StirnrunzelnThe One with the Yeti (1998)
Frown.StirnrunzelnThe One with the Yeti (1998)
Catholic schools frown on that shit.Katholische Schulen runzeln bei sowas die Stirn. The Rage: Carrie 2 (1999)
Aye, with the odd look and the sour puss and all.Ja, mit dem komischen Blick und dem Stirnrunzeln und so. Angela's Ashes (1999)
Colonel, do us all a favour and turn that frown upside down.Oberst, tun Sie uns einen Gefallen und drehen Sie lhr Stirnrunzeln um. Simon Sez (1999)
- Okay, frowning.- Dann runzeln Sie die Stirn. Pyramids on the Nile (1999)
And give him another chance to frown disapprovingly?Damit er eine weitere Gelegenheit hat, missbilligend die Stirn zu runzelnStrange Bedfellows (1999)
Her smiles, her frowns.Ihrem Lächeln, ihrem StirnrunzelnWhat Planet Are You From? (2000)
She'll crease them with all that smiling.Sie wird vom vielen Lächeln Runzeln kriegen. The Girl with Two Breasts (2000)
And you may frown upon that but... we're not gonna hide it anymore.Und Sie können auf die Stirn runzeln, aber ... wir sind nicht gonna hide es nicht mehr. The One Where Ross Dates a Student (2000)
Neelix to Security.Kes' Stirnrunzeln verliert seine strukturelle Integrität. Fury (2000)
Frown on it, but they do their darnedest to stop it.- Runzeln die Stirn, doch sie machen das höchstmögliche um es zu stoppen. Medium Rare (2001)
I want to know if you're smiling or frowning.Ich will wissen, ob Sie lächeln oder die Stirn runzelnRed Dragon (2002)
Try not to frown so much.Versuch, nicht so oft die Stirn zu runzelnKansas (2002)
He was a master of the frown, step back, wrinkle and sigh.Stirnrunzeln, Schritt zurück, Nase rümpfen, seufzen. Let the Games Begin (2002)
- Frown.- StirnrunzelnLet the Games Begin (2002)
- Or maybe Captain Forehead was feeling a little less special.Captain Stirnrunzeln hier fühlte sich etwas weniger einzigartig. Just Rewards (2003)
Rory has a classic peaches-and-cream complexion... and it would be a crime if, when she got older... her face started to look like a cowboy.Rory hat klassische lichtempfindliche Pfirsichhaut und es wäre ein Verbrechen, wenn sie später Runzeln hätte wie ein Cowboy. Ballrooms and Biscotti (2003)
A frown.Ein StirnrunzelnHop, Skip, and a Week (2003)
Yes, I will! I will do it!Ich werde ihm eine wirklich schöne Frau vorstellen, keine mit Runzeln wie ein verdorrter Apfel! Werewolf Warrior (2004)
Then you added one of those obnoxious hieroglyphics... that I can never read that indicate... you're laughing or smiling or frowning or vomiting.Und dahinter eine dieser Hieroglyphen, aus denen ich nie schlau werde. Bedeutet das nun Lachen, Lächeln, Stirnrunzeln oder Abkotzen? Scene in a Mall (2004)
One mouth. Two lips. A smile."Ein Mund, zwei Lippen Ein Lächeln, Stirnrunzeln." Whole New Thing (2005)
Hey, what's with the frown?Hey, was soll das StirnrunzelnWhat Would We Do Without You? (2007)
"He doesn't want to be treated by interns," with your "l" dotted with a heart and a little frowny face at the end."Er möchte nicht von Assistenzärzten behandelt werden", Mit herzförmigen "I" Pünktchen und und einem kleinen Stirn runzelndem Gesicht am Papierende. My Hard Labor (2007)
When the mothers frownWenn Mütter die Stirn runzeln Jackass 2.5 (2007)
A frown doesn't suit you.Stirnrunzeln steht dir nicht. Mansfield Park (2007)
Okay,in L.A.,People say things,but in seattle, there's this strange culture of wordlessness wherein I am supposed to suss what one is feeling by the slight raise of an eyebrow or the beginnings of a frown.Okay, in L.A. sagen Leute etwas, aber in Seattle, ist diese seltsame Art von Wortlosigkeit, die ich durchschauen soll was jemand fühlt wenn er die Augenbraue hebt, oder beginnt die Stirn zu runzeln Piece of My Heart (2008)
Always with her brow in a knit, my Ruthie here.Immer am Stirnrunzeln, meine Ruthie hier. The Inheritance (2008)
Yeah, but, then again They might be right to raise an eyebrow.Ja, aber andererseits sollten sie das Recht haben, die Stirn zu runzelnThe Raw & the Cooked (2008)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Runzel {f} | Runzeln {pl}wrinkle; line | wrinkles [Add to Longdo]
Runzeln bekommen; sich runzeln; runzlig (runzelig) werdento wrinkle (up) [Add to Longdo]
Stirnrunzeln {n} | mit Stirnrunzelnfrown | with a frown [Add to Longdo]
runzeln (Stirn; Augenbrauen); rümpfen (Nase) | runzelnd | gerunzelt | runzelt | runzelteto wrinkle (up) | wrinkling | wrinkled | wrinkles | wrinkled [Add to Longdo]
die Stirn runzeln | die Stirn runzelnd | die Stirn gerunzelt | runzelt die Stirnto frown | frowning | frowned | frowns [Add to Longdo]
stirnrunzelnd {adj}frowning [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Runzeln [runtsəln] (n) , pl.
     wrinkles
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top