Search result for

rumbas

(66 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rumbas-, *rumbas*, rumba
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rumbas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rumbas*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rumba[N] การเต้นจังหวะรุมบ้า
rumba[VI] เต้นจังหวะรุมบ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rumba(รัม'บะ) vi.,n. (การ,เพลง) เต้นรำจังหวะรุมบ้า, Syn. rhumba

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you rumba?- เต้นรัมบ้าเป็นมั้ย Rebecca (1940)
All these names, all these names I've been called ever since I was eight years old and dancing around to my mother's rumba records,ชื่อพวกนี้ๆ ที่ผมโดนเรียก ตั้งแต่ผมอายุ 8 ขวบ เต้นไปรอบๆ เพลงรัมบ้าของแม่ Shall We Dance (2004)
Let's start with a rumba,เริ่มต้นด้วยรัมบ้ากันดีกว่า Shall We Dance (2004)
- (music off) lt's the rumba, lt's the dance of love,นี่มันจังหวะรัมบ้านะยะ ต้องเต้นด้วยความรักสิยะ Shall We Dance (2004)
The rumba, is a vertical expression of a horizontal wish,รัมบ้า เป็นการแสดงออกในแนวดิ่ง ของความปรารถนาในแนวขวาง Shall We Dance (2004)
Everybody get ready for the Rumba.ทุกคนเตรียมพร้อมสำหรับรัมบ้า Innocent Steps (2005)
Jesus, what is that? A rumba?พระเจ้า นั่นอะไรอะ เต้นรุมบ้ากันอยู่หรอวะ Zack and Miri Make a Porno (2008)
-What's a rumba? - That akword movement.อะไรคือ เต้นรุมบ้าหรอ ก็การเคลื่อนไหวแบบประหลาดๆนั่นไง Zack and Miri Make a Porno (2008)
Rumba. We extended an invitation to the jane addams academyเราเชิญให้ เจน อดัมส์ มาแสดง Hairography (2009)
Proficient in the rumba, waltz and cha-cha.ถนัดด้านรุมบา วอลซ์ แล้วก็ชะชะช่า The Agreement Dissection (2011)
Let's rumba, Tiny.มาเต้นรุมบ้ากัน พี่จิ๋ว! Ice Age: Continental Drift (2012)
Max, are you looking forward to watching these two rumba?แม็กซ์ คุณอยากดู 2 คู่ไหน ออกมาเต้นรุมบ้าครับ A Dance with Death (2012)
- if I've got gluten in my system. - We really need - to get started, Mr. Rumba.ตอนที่ผมมีโปรตีนจากแป้งสาลีอยู่ในร่างกายหรอก เราต้องการ Makeover (2012)
Okay, I like the rumba.ฉันชอบรุมบ้า The Diamond in the Rough (2013)
I find it quite exciting that you were a rumba teacher.ฉันว่ามันน่าตื่นเต้นที่คุณเป็นครูสอนเต้นรุมบ้า The Diamond in the Rough (2013)
Buck and I are doing the rumba.บัคกับฉันเต้นรุมบ้า The Diamond in the Rough (2013)
Booth and I intend to win the rumba competition.บูธกับฉันตั้งเป้าชนะการเต้นรุมบ้า The Diamond in the Rough (2013)
Dancing the rumba is like foreplay.การเต้นรุมบ้าเหมือนการเล้าโลม The Diamond in the Rough (2013)
Yes, ready to rumba. No.พร้อม สำหรับรุมบ้า The Diamond in the Rough (2013)
- Rumba.- RumbaHigh Society (1956)
- He and the Admiral's wife... won the rumba championship two years in a row!Er und die Frau vom Admiral gewannen zweimal das Rumba-Preistanzen. Operation Petticoat (1959)
She must be upset with you out here;... that will cost her the rumba championship this year.War wohl ein schwerer Schlag für sie gewesen! Das wird sie dieses Jahr bestimmt die Rumba-Meisterschaft kosten... Operation Petticoat (1959)
- These are your dancing shoes, aren't they? - Yes.- Das sind wohl Ihre Rumba-Schuhe? Operation Petticoat (1959)
Don't always make that boomba, here's a nice rumba.Macht nicht immer bumba, hier ist schöner RumbaThe Haunted Castle (1960)
Then took some rawhide ropes and hung him up like that so he'd sort of dangle like that until the kid tore himself off these pins just to prove he's a man.Dann haben sie ihn an Stricken so aufgehängt... dass er herumbaumelte, bis der Junge sich selbst... von den Nadeln riss, um zu beweisen, dass er ein Mann ist. Two Rode Together (1961)
Saraghina, dance the Rumba.Saraghina, die Rumba8½ (1963)
Saraghina, the Rumba, the Rumba...Wir haben Geld. Saraghina, die Rumba ... 8½ (1963)
I don't want jumpy riders and nervous triggers.Ich will keine nervösen Reiter, die rumballern. Nevada Smith (1966)
How am I supposed to think when you are shooting at me?Wie soll man sich an was erinnern, wenn Ihr so rumballert? Winnetou and the Crossbreed (1966)
They'll be expecting this. You put a woman in pants, the rest is bound to follow.Wenn eine Frau Hosen anzieht, überrascht es niemand, wenn sie in der Gegend rumballert. The Ballad of Josie (1967)
If we tamper without knowing where the trigger relay is we could extinguish ourselves.Wenn wir daran rumbasteln, ohne zu wissen, wo das Auslöserrelais ist, könnten wir uns selbst auslöschen. I, Mudd (1967)
Well, I was wondering if you'd be one of the judges for our rumba contest on the 31st.Ich wollte fragen, ob Sie Jurymitglied für unseren Rumbawettbewerb sein wollen. At Last - Schultz Knows Something (1969)
Oh, by the way, Hogan, now that I'm staying, I will be able to judge that rumba contest for you on the 31st.Ach, übrigens, Hogan, jetzt, da ich bleibe, kann ich Jurymitglied beim Rumbawettbewerb werden. At Last - Schultz Knows Something (1969)
Organize a rumba contest.- Einen Rumbawettbewerb organisieren. At Last - Schultz Knows Something (1969)
I'm the lnspector.Ich bin Inspektor Grumbach. Le Boucher (1970)
You cannot shoot around just like that like in Detroit last year.Man kann nicht einfach überall rumballern wie damals im vergangenen Jahr in Detroit. French Intrigue (1970)
Murdoch, must you always make such a inferno?Maddock, musst du denn dauernd rumballern? Trinity Is Still My Name (1971)
Not so fast, akarumba.Nicht so schnell, AkarumbaThe Money Programme (1972)
Right, akarumba.Genau, AkarumbaThe Money Programme (1972)
You want us to stage a big shoot-out so the press can eat us alive?Ja, sollen wir denn wieder rumballern lassen, bloß damit die Presse wieder über uns herfallen kann? Bloody Friday (1972)
I got a little Vespa I play around with.Ich habe eine kleine Vespa, an der ich herumbastle. American Graffiti (1973)
I don't want you shooting up the place.Ich will nicht, dass Sie hier herumballern. The Drowning Pool (1975)
So it's you strung up and dangling there, Lambert?Also bist du es, aufgeknüpft und da herumbaumelnd, eh , Lambert? The Pinchcliffe Grand Prix (1975)
I didn't know he was going to get scared and start shooting.Ich konnte nicht wissen, dass er vor lauter Angst rumballern würde. Season for Assassins (1975)
not far from here. It's called the "Rumba".Er ist hier in der Nähe und heißt "Rumba". Duelle (1976)
The "Rumba".Dem "Rumba". Duelle (1976)
OK, "La Upa."Nun, La Hupa... RumbaThe Best Way to Walk (1976)
Those are the moments where you have to keep your nerves steady... and aim carefully.Ihr müsst in solchen Momenten die Nerven behalten und dürft nicht einfach wild herumballern. Colt 38 Special Squad (1976)
We can't go around shooting with fragmentation bullets!Wir können doch nicht wild in der Gegend herumballern und Menschen mit Dum-Dum-Geschossen verstümmeln! Colt 38 Special Squad (1976)
I don't know, maybe it's rumbatism.Ich weiß nicht, vielleicht an Rumbatismus. Nancy Walker (1977)

CMU English Pronouncing Dictionary
BRUMBACH    B R AH1 M B AA2 K
BRUMBACK    B R AH1 M B AE2 K
RUMBAUGH    R AH1 M B AO2
BRUMBAUGH    B R AH1 M B AO2
CRUMBAUGH    K R AH1 M B AO2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rumba    (n) (r uh1 m b @)
rumbas    (n) (r uh1 m b @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rumba {f}rumba [Add to Longdo]
herumbasteln; herumpfuschen (an)to tinker (with) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドドンパ[, dodonpa] (n) Dodompa (a rumba-like Japanese musical genre popular in the 1960s) [Add to Longdo]
ルンバ[, runba] (n) rumba (spa [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伦巴[lún bā, ㄌㄨㄣˊ ㄅㄚ, / ] rumba [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top