Search result for

ruled

(39 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ruled-, *ruled*, rul, rule
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ruled surfaceผิวเชิงบรรทัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A single super-sized cyst ruled out a diffuse process like scleroderma or lupus.มีซีสขนาดใหญ่มากปกคลุมกระจายไปทั่วเหมือนsclerodermaหรือลูปัส Birthmarks (2008)
Films are clean, we ruled out hypertension, the guys have her on a treadmill running a methacholine challenge.ฟิลม์ดูดี เราบำบัดอาการเกร็ง หนุ่มๆเอาเธอเข้าเครื่องปั่น Lucky Thirteen (2008)
The three doctors he's already seen already ruled out drugs and alcohol.หมอสามคนที่รักษาเขาวินิจฉัยว่า\ ไม่เกี่ยวกับยา และแอลกอฮอลล์ อ้อ.. Joy (2008)
And since we've ruled out infections and toxins-- it narrows it down to any one of a dozen genetic disorders, each of which takes more than a week to run.และตั้งแต่เราตัดการติดเชื้อ กับสารพิษออก มันก็จะแคบลง\ ถ้าเป็น 1ใน 12 ประเภท\ ของการสืบทอดทางพันธุกรรม ซึ่งการตรวจแต่ละอย่าง ใช้เวลามากกว่า 1 สัปดาห์ Joy (2008)
Ruled out all the usual suspects.นอกตำรา สืบค้นตามปกติ Emancipation (2008)
We already ruled out STDs, and even if we were wrong, that much arsenic in her system would've wiped out the syphilis.เราทำนอกตำราเสมอ และถ้าเราคิดผิด มีอาร์เซนิคมากไปในระบบเธอ อาจไปทำให้ซิฟิลิสหมดไป Emancipation (2008)
We've ruled out immediate risk of death,เราแหกกฏ เสี่ยงตายได้ทุกเวลา Last Resort (2008)
You ruled out four theories.คุณตัดออกทั้ง 4 ทฤษฎี Last Resort (2008)
Together, we could have ruled the world.เจ้ากับข้า เรากำหนดโลกนี้ได้ Le Morte d'Arthur (2008)
How do you live if you're ruled by your past?คุณจะอยู่ได้ไง ถ้าอดีตคุณยังหลอกหลอน The Lazarus Project (2008)
A department ruled by violence, abuse, murder, corruption and intimidation;สำนักงานที่ใช้ความโหดร้าย ป่าเถื่อน ฆาตกรรม และการคอรัปชั่น เป็นกฏการปกครอง Changeling (2008)
The Supreme Court has just ruled on the tapes controversy, and here is Carl Stern, who has that ruling.ได้ออกกฎเกี่ยวกับเทปเสียง และนี่คือ คาร์ล สะเทิร์น คนที่ออกกฎ Frost/Nixon (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ruledHe ruled for five years. In the sixth year, another king, who was stronger than he, waged war against him.
ruledHe ruled his kingdom fairly.
ruledHe was ruled out.
ruledOnce the Sultan ruled over today's Turkey.
ruledThe explosion ruled out their survival.
ruledThe high-ranking government official ruled out the possibility of a general election.
ruledThe IMF ruled out any new loans to that country.
ruledThe king ruled his kingdom justly.
ruledThe king ruled the country for years.
ruledThe police ruled out the possibility of suicide in the case.
ruledThe possibility that the explosion was caused by carelessness cannot be ruled out.
ruledWho ruled this country?

CMU English Pronouncing Dictionary
RULED    R UW1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ruled    (v) (r uu1 l d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
君臣[くんしん, kunshin] (n) ruler and ruled; master and servant [Add to Longdo]
罫紙[けいし, keishi] (n) ruled (lined) paper [Add to Longdo]
罫線;けい線[けいせん, keisen] (n) ruled line; rule [Add to Longdo]
邪馬台国;耶馬台国[やまたいこく;やばたいこく, yamataikoku ; yabataikoku] (n) (arch) (orig. 邪馬壹國・やまいちこく) Yamataikoku; (Japanese history) a country that existed within Japan. Ruled by Queen Himiko in the third century AD [Add to Longdo]
上下[じょうげ, jouge] (n,vs) (1) top and bottom; up and down; high and low; above and below; upper and lower ends; (n) (2) (しょうか only) upper and lower classes; ruler and ruled; the government and the people [Add to Longdo]
上下[じょうげ, jouge] (n) (1) top and bottom; high and low; above and below; upper and lower ends; up and down; (n,vs) (2) going up and down; rising and falling; fluctuating; (3) going and coming back; (n) (4) upper and lower classes; ruler and ruled; the government and the people; (5) first and second volumes; (P) [Add to Longdo]
線織面[せんしきめん, senshikimen] (n) ruled surface [Add to Longdo]
被治者[ひちしゃ, hichisha] (n) the ruled; the governed [Add to Longdo]
覆る[くつがえる, kutsugaeru] (v5r,vi) (1) to topple over; to be overturned; to capsize; (2) to be overruled; to be reversed; to be discredited; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
罫線[けいせん, keisen] ruled line [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rule \Rule\, n.
   [Webster 1913 Suppl.]
 
   Syn: regulation; law; precept; maxim; guide; canon; order;
     method; direction; control; government; sway; empire.
     [1913 Webster] Rule \Rule\, v. t. [imp. & p. p. {Ruled};
   p. pr. & vb. n. {Ruling}.] [Cf. OF. riuler, ruiler, L.
   regulare. See {Rule}, n., and cf. {Regulate}.]
   1. To control the will and actions of; to exercise authority
    or dominion over; to govern; to manage. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       A bishop then must be blameless; . . . one that
       ruleth well his own house, having his children in
       subjection.              --1 Tim. iii.
                          2, 4.
    [1913 Webster]
 
   2. To control or direct by influence, counsel, or persuasion;
    to guide; -- used chiefly in the passive.
    [1913 Webster]
 
       I think she will be ruled
       In all respects by me.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To establish or settle by, or as by, a rule; to fix by
    universal or general consent, or by common practice.
    [1913 Webster]
 
       That's are ruled case with the schoolmen.
                          --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) To require or command by rule; to give as a
    direction or order of court.
    [1913 Webster]
 
   5. To mark with lines made with a pen, pencil, etc., guided
    by a rule or ruler; to print or mark with lines by means
    of a rule or other contrivance effecting a similar result;
    as, to rule a sheet of paper of a blank book.
    [1913 Webster]
 
   {Ruled surface} (Geom.), any surface that may be described by
    a straight line moving according to a given law; -- called
    also a {scroll}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ruled
   adj 1: subject to a ruling authority; "the ruled mass"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top