Search result for

ruées

(602 entries)
(0.0213 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ruées-, *ruées*, ruée
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ruées มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ruées*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rue[VT] รู้สึกเสียใจ, See also: รู้สึกสลดใจ, รู้สึกสำนึกผิด, Syn. lament, regret, repent
rue[VI] รู้สึกเสียใจ, See also: รู้สึกสลดใจ, รู้สึกสำนึกผิด, Syn. lament, regret, repent
rue[N] ความสำนึกผิด, See also: ความเสียใจ, Syn. regret, sorrow
true[ADJ] ที่เป็นเรื่องจริง
true[ADJ] ที่เป็นของแท้, See also: ที่ไม่ปลอม
true[ADJ] ที่ซื่อสัตย์, See also: ที่ไว้ใจได้, ที่ไม่หลอกลวง
true[ADJ] ถูกต้อง
true[ADV] เป็นจริง, See also: เป็นความจริง
true[ADV] แน่นอน, See also: เที่ยงตรง, แม่นยำ
true[ADJ] อย่างซื่อสัตย์
cruel[ADJ] ซึ่งก่อให้เกิดความเจ็บปวด, See also: ร้ายแรง
cruel[ADJ] โหดร้าย, Syn. brutal, inhuman
cruet[N] กระปุกเล็กๆ สำหรับใส่เครื่องปรุงจำพวก เกลือ พริกไทย เป็นต้น, Syn. bottle, decanter
gruel[N] ข้าวต้ม, See also: โจ๊ก
accrue[VT] ทำให้เพิ่มขึ้น, See also: ทำให้พอกพูนขึ้น, ทำให้มากขึ้น
accrue[VI] เพิ่มขึ้น, See also: พอกพูน, มากขึ้น, Syn. increase
embrue[VT] เปื้อนเลือด (คำโบราณ), See also: เปียกโชกไปด้วยเลือด, Syn. imbrue, soak, stain
imbrue[VI] ้เปื้อนเลือด (คำโบราณ), See also: ชุ่มเลือด, โชกเลือด, Syn. stain, soak, wet
rueful[ADJ] เสียใจ, See also: สลดใจ, Syn. regretful, sad
rueful[ADJ] เป็นที่น่าสงสาร, See also: ซึ่งทำให้สงสาร, Syn. pitiful, pathetic
untrue[ADJ] ไม่จริง, See also: ไม่เป็นความจริง, โกหก, Syn. false, Ant. true
untrue[ADJ] ไม่ถูกต้อง, Syn. incorrect, inaccurate, wrong, Ant. correct, accurate
untrue[ADJ] ไม่จริงใจ, See also: ไม่ซื่อสัตย์, Syn. unfaithful, Ant. faithful, honest
cruelly[ADV] อย่างเจ็บปวด, See also: อย่างร้ายแรง
cruelly[ADV] อย่างทารุณ, See also: อย่างโหดร้าย, Syn. brutally, inhumanly
cruelty[N] การกระทำที่โหดร้าย, See also: การกระทำที่ทารุณ
cruelty[N] ความเจ็บปวดทางร่างกายหรือจิตใจ
cruelty[N] ความโหดร้าย, See also: ความทารุณ, Syn. inhumanity, hardheartedness
construe[VT] ตีความ, See also: มีความหมายว่า, Syn. interpret
construe[VI] วิเคราะห์ (ประโยคหรือข้อความ)
construe[VT] วิเคราะห์ (ประโยคหรือข้อความ)
gruesome[ADJ] น่ากลัว, See also: น่าขยะแขยง, น่าสยดสยอง, น่าสะอิดสะเอียน, น่ารังเกียจ, Syn. dredful, grisly, ghastly, horrid, Ant. pleasant
ruefully[ADV] อย่างเสียใจ, Syn. regretfully, sadly
ruefully[ADJ] ซึ่งคร่ำครวญ, See also: ซึ่งน่าสงสาร, Syn. contrite, remorseful, regretful, sorrowful
true man[N] คนที่กล้าหาญ, Syn. brave person
accrue to[PHRV] พอกพูน (โดยเฉพาะเงิน), See also: เพิ่มมากขึ้น
come true[IDM] เป็นจริง
congruent[ADJ] ที่สอดคล้องต้องกัน
gruelling[ADJ] ทำให้เหนื่อย, See also: รู้สึกอ่อนเพลีย
gruelling[ADJ] เหนื่อยมาก, See also: ทรหด, Syn. exhausting, tiring, fatiguing
hold true[IDM] เป็นจริง, See also: ยังคงเป็นจริง
ring true[IDM] เป็นไปได้, See also: น่าจะเป็นจริง, ค่อนข้างจริง
ring true[PHRV] (เหรียญ) มีเสียงทดสอบว่าเป็นของจริง
ring true[PHRV] (น้ำเสียง, คำพูด) น่าเชื่อถือ, See also: จริงใจ, Syn. ring hollow
true-blue[ADJ] ซื่อสัตย์, See also: ภักดี, จริงใจ
congruence[N] ความสอดคล้องกัน
congruency[N] การปรองดองกัน, Syn. correspondence, harmony
gruesomely[ADV] อย่างน่าสยดสยอง, See also: อย่างน่าขยะแขยง, Syn. grisly, ghastly, horrid
ruefulness[N] ความเศร้าโศก
construe as[PHRV] ทำให้อนุมานว่า, See also: ทำให้เข้าใจว่า, ทำให้ตีความได้ว่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accrue(อะดรู') vi. เพิ่ม, บังเกิดมากขึ้น, พอก
congruence(คอง'กรูเอินซ,ฺ -ซี) n. ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน, Syn. harmony,conformity
congruency(คอง'กรูเอินซ,ฺ -ซี) n. ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน, Syn. harmony,conformity
congruent(คอง'กรูเอินทฺ) adj. สอดคล้องกัน,ลงรอยกัน, Syn. parallel,superposable
construe(คันสทรู') {construed,construing,construes} v.,n. (การ) อธิบาย,ชี้แจง,ตีความอนุมาน,แปล,วิเคราะห์,ผูกประโยค.
cruel(ครู'เอิล) adj. ทารุณ,โหดร้าย,เหี้ยมโหด, See also: cruelness n. ดูcruel, Syn. brutal,barbarous
cruelty(ครู'เอิลที) n. ความทารุณ,ความโหดร้าย,ความอำมหิต, Syn. brutality
cruet(ครู'อิท) n. ขวดแก้ว (โดยเฉพาะที่ใส่เครื่องชูรสและตั้งไว้บนโต๊ะอาหาร)
deobstruentn. ยาระบาย adj. มีฤทธิ์เป็นยาระบาย
gruel(กรู'เอิล) n. ข้าวโอตต้มในน้ำหรือนม,ข้าวต้ม,โจ๊ก
grueling(กรู'อะลิง) adj. เหนื่อยมาก,ทรหด,ถึงพริกถึงขิง, Syn. exhausting,severe
gruelling(กรู'อะลิง) adj. เหนื่อยมาก,ทรหด,ถึงพริกถึงขิง, Syn. exhausting,severe
gruesome(กรู'เซิม) adj. น่ากลัว,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง, See also: gruesomeness,grewsomeness n., Syn. grisly,frightful
hautrue(โฮเทอ) n. กิริยาท่าทางที่หยิ่งยโส,ความหยิ่งยโส
imbrue(อิมบรู') vt. เปื้อน,เปรอะ,เปื้อนเลือด, Syn. embrue
incongruent(อินคอง' กรูเอินทฺ) adj. ไม่ลงรอย, ซึ่งทาบกันไม่สนิท., See also: incongruence n. incongruently adv., Syn. incongruous
misconstrue(มิสคันสทรู'`) vt. เข้าใจผิด,แปลผิด
obstruent(ออบ'สทรูอันท) adj. ซึ่งขัดขวาง,ซึ่งกีดขวาง,ซึ่งเป็นอุปสรรค,ซึ่งขัดขวางเสียง n. ตัวขีดขวาง,
pantagrueln. ผู้ที่มีนิสัยหยาบคาย ดุดัน ชอบเย้ยคนอื่น.
rue(รู) vt.,vi.,n. (ความ) เสียใจ,สำนึกผิด,สลดใจ,สังเวชใจ, See also: rueful adj. ruer n., Syn. repent
true(ทรู) adj.,n.,adv. (ความ) จริง,แท้จริง,ไม่ปลอม,มีศรัทธา,แน่นอน,เป็นแบบอย่าง,เชื่อถือได้,เคร่งครัด,ถูกต้อง, come true เป็นความจริง. the true สิ่งที่เป็นความจริง, Syn. factual,real
true basicทรูเบสิก <คำอ่าน>เป็นชื่อภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง เป็นภาษาโครงสร้างของภาษาเบสิก ได้รับการพัฒนามาจากภาษาเบสิกเมื่อ ค.ศ.1983 ไม่ต้องมีเลขหมายประจำบรรทัด (line number)
truetype fontหมายถึงตัวอักษรประเภทหนึ่งที่ในปัจจุบันใช้ทั้งในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทแอปเปิลและพีซี (บริษัทแอปเปิลพัฒนาขึ้นใช้ก่อน) ลักษณะของตัวอักษรแบบนี้จะชัดเจน เป็นแบบอักษรที่จะปรับขนาดโดยขยายให้ใหญ่หรือลดขนาดให้เล็กได้ง่าย
untrue(อันทรู') adj. ไม่จริง,ไม่ซื่อสัตย์,เทียม,ไม่ถูกต้อง., See also: untrueness n., Syn. fake

English-Thai: Nontri Dictionary
accrue(vi) ทวี,เพิ่ม,พอกพูน
congruent(adj) สมกัน,ลงรอยกัน,เหมาะกัน,สอดคล้องกัน
construe(n) การตีความ,การวิเคราะห์ประโยค,การอนุมาน,การอธิบาย
construe(vt) แปลความ,บรรยาย,อธิบาย,ขยายความ,ชี้แจง,ตีความ,วิเคราะห์
cruel(adj) โหดร้าย,ทารุณ,อำมหิต,เหี้ยมโหด
cruelty(n) ความโหดร้าย,ความทารุณ,ความอำมหิต,ความเหี้ยมโหด
cruet(n) ขวดเครื่องปรุง
gruel(n) ข้าวต้ม,โจ๊ก
gruesome(adj) น่าสยดสยอง,น่ากลัว,น่าขนลุกขนพอง,น่าขนพองสยองเกล้า
imbrue(vt) ทำให้เปื้อน,ทำให้เปรอะ,ทำให้เลอะ
misconstrue(vt) เข้าใจผิด,ตีความผิด,แปลความผิด,วินิจฉัยผิด
rue(vt) สลดใจ,เสียใจ,สำนึกผิด
rueful(adj) สลดใจ,เสียใจ,น่าสงสาร,น่าเวทนา,ละห้อย
true(adj) จริง,ซื่อสัตย์,ตรง,แท้,ถูกต้อง,เคร่งครัด
untrue(adj) ไม่จริง,เทียม,ไม่ซื่อสัตย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parasite fold; ongruent foldชั้นหินคดโค้งระนาบแกนร่วม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
poruegraphicเกี่ยวกับสิ่งลามกอนาจาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pelvis minor; pelvis, small; pelvis, trueเชิงกรานน้อย, เชิงกรานส่วนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, small; pelvis minor; pelvis, trueเชิงกรานน้อย, เชิงกรานส่วนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, true; pelvis minor; pelvis, smallเชิงกรานน้อย, เชิงกรานส่วนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physical crueltyการกระทำทารุณต่อร่างกาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal cruelty๑. การกระทำทารุณโหดร้าย (ก. อาญา)๒. การกระทำทารุณ (ที่เป็นเหตุฟ้องหย่า) (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
linear congruenceสมภาคเชิงเส้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rib, sternal; rib, trueซี่โครงแท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, true; rib, sternalซี่โครงแท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rima glottidis; glottis, trueช่องหว่างสายเสียงแท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sprue๑. โรคบิดสปรู [มีความหมายเหมือนกับ dysentery, catarrhal]๒. (ทันต.) รูเท๓. (ทันต.) แกนค้างรูเท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sprue๑. รูเท๒. แกนค้างรูเท [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
sternal rib; rib, trueซี่โครงแท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
small pelvis; pelvis minor; pelvis, trueเชิงกรานน้อย, เชิงกรานส่วนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstruent๑. -ขัดขวาง๒. สิ่งอุดกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
act of crueltyการกระทำทารุณโหดร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aphasia, intellectual; aphasia, trueภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์พูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aphasia, true; aphasia, intellectualภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์พูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accrueเกิดเพิ่มขึ้น, งอกเงยขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mental crueltyการทารุณจิตใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cruelty๑. การกระทำทารุณโหดร้าย (ก. อาญา)๒. การทารุณจิตใจ (ของคู่สมรสอันเป็นเหตุหย่า) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
congruent matricesเมทริกซ์สมภาค [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
congruent numbersจำนวนสมภาค [มีความหมายเหมือนกับ congruent integers] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
congruent polygonsรูปหลายเหลี่ยมสมภาค [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
congruent trianglesรูปสามเหลี่ยมสมภาค [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cord, true vocal; fold, vocalสายเสียงแท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
congruenceสมภาค [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
congruent fold; parasite foldชั้นหินคดโค้งระนาบแกนร่วม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
congruent integersจำนวนเต็มสมภาค [มีความหมายเหมือนกับ congruent numbers] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
diabetes, trueเบาหวานแท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glottis, true; rima glottidisช่องหว่างสายเสียงแท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fold, vocal; cord, true vocalสายเสียงแท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extreme crueltyการกระทำทารุณโหดเหี้ยม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intellectual aphasia; aphasia, trueภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์พูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vocal fold; cord, true vocalสายเสียงแท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
true glottis; rima glottidisช่องหว่างสายเสียงแท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
true intentionเจตนาอันแท้จริง [ดู real intention] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
true pelvis; pelvis minor; pelvis, smallเชิงกรานน้อย, เชิงกรานส่วนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
true rate of natural increaseอัตราเพิ่มตามธรรมชาติที่แท้จริง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
true rib; rib, sternalซี่โครงแท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
true thicknessความหนาจริง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
true value ruleหลักเกณฑ์ประเมินราคาตามที่เป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
true vocal chords; true vocal cords; true vocal foldsเส้นเสียงแท้ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
true vocal cord; fold, vocalสายเสียงแท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
true vocal cords; true vocal chords; true vocal foldsเส้นเสียงแท้ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
theatre of crueltyละครโหด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
true vocal folds; true vocal chords; true vocal cordsเส้นเสียงแท้ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
true admissionการยอมรับพยานหลักฐานว่าเป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
true aphasia; aphasia, intellectualภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์พูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (1984)อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (ค.ศ. 1984) [TU Subject Heading]
True crime television programsรายการโทรทัศน์เรื่องจริงแนวอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Truespaceทรูสเพซ [TU Subject Heading]
Truetype fontsแบบตัวอักษรคอมพิวเตอร์ระบบทรูไทพ์ [TU Subject Heading]
True Color สีจริง
สีของน้ำที่ยังปรากฏหลังจากกรองเอาสารแขวนลอย ออกแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishmentอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติ หรือการลงโทษอื่น ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี [การทูต]
Accrued Interestดอกเบี้ยค้างรับ คือ ดอกเบี้ยสะสมที่เกิดจากการลงทุน ในตราสารหนี้นับจากวันจ่ายดอกเบี้ยงวดล่าสุดจนถึงวันส่งมอบตราสาร [การเงิน-การลงทุน]
Accrued dividendเงินปันผลค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrued expenseค่าใช้จ่ายค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrued incomeรายได้ค้างรับ [การบัญชี]
Accrued interestดอกเบี้ยค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrued interest payableดอกเบี้ยค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrued interest receivableดอกเบี้ยค้างรับ [การบัญชี]
Accrued liabilityหนี้สินค้างจ่าย [การบัญชี]
Amenorrhea, Trueภาวะไม่มีระดูชนิดแท้ [การแพทย์]
Amenorrhoea, Trueภาวะไม่มีระดูชนิดแท้ [การแพทย์]
Aneurysm, Trueอนิวริสม์ที่เกิดจากการโป่งของหลอดเลือด, อนิวริสม์จริง [การแพทย์]
Branching, Trueกิ่งก้านสาขา [การแพทย์]
Cancer, True Preinvasiveมะเร็งชนิดเริ่มรุกรานจริง [การแพทย์]
Capsules, Trueผนังหุ้มแท้ [การแพทย์]
Chorioadenoma Destruensโคริโอแอดดิโนมาเดสทรูเอนส์,โมลชนิดลุกลาม,คอริโออดีโนมาเดสทรูเอนส์ [การแพทย์]
Congruencyความเข้ารูปกัน [การแพทย์]
Congruent to His Own Valueปฏิบัติได้ไม่ขัดเขินต่อความรู้สึก [การแพทย์]
Cords, Trueสายเสียงแท้ [การแพทย์]
Density, Trueค่าความหนาแน่นที่แท้จริง [การแพทย์]
Distribution Coefficient, Trueสัมประสิทธิ์การแบ่งภาคแท้,ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายแท้จริง [การแพทย์]
Emergencies, Trueภาวะฉุกเฉิน [การแพทย์]
Mean daily maximum temperatrueอุณหภูมิสูงสุด เฉลี่ยรายวัน [อุตุนิยมวิทยา]
True windลมที่วัดได้จริง [อุตุนิยมวิทยา]
congruent anglesมุมเท่ากันทุกประการ, มุมที่มีขนาดเท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
congruent trianglesรูปสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ (รูปสามเหลี่ยมสมภาค), รูปสามเหลี่ยมที่ทับกันสนิทพอดี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
congruenceความเท่ากันทุกประการ, รูปเรขาคณิตสองรูปเท่ากันทุกประการ ก็ต่อเมื่อ เคลื่อนที่รูปหนึ่งไปทับอีกรูปหนึ่งได้สนิท [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gruelแป้งเปียกใสๆ [การแพทย์]
Knot, Trueปมจริง, ผูกเป็นปม [การแพทย์]
Labour, Trueเจ็บครรภ์จริง [การแพทย์]
Mass, Trueก้อนเนื้อ [การแพทย์]
Membranes, Semipermeable, Trueเยื่อกั้นที่น้ำซึมผ่านได้อย่างเดียว [การแพทย์]
Mosquitoes, Trueยุงแท้ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cruel (n vi vt) ใจร้าย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เหี้ยมโหด[N] one who is cruel, See also: one who is ruthless, Syn. คนเหี้ยมโหด, ผู้โหดเหี้ยม, ผู้โหดร้าย, Ant. ผู้เมตตา, ผู้มีเมตตา, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ไม่มีความเมตตาสงสาร
มหาโหด[ADV] cruelly, Syn. หฤโหด, Example: จารชนเหล่านั้นปฏิบัติการอย่างมหาโหด, Thai definition: อย่างชั่วร้ายมาก, โหดร้ายมาก
ข้าวต้มกุ๊ย[N] rice gruel, See also: boiled rice, rice congee, Example: อาหารเช้าบนรถไฟเป็นข้าวต้มกุ๊ยร้อนๆ กินกับหมูหยอง, Thai definition: ข้าวต้มขาวที่กินกับกับข้าว
โหด[ADJ] cruel, See also: pitiless, brutal, Syn. ชั่วร้าย, โหดเหี้ยม, Ant. ใจดี
โหดร้าย[V] be cruel, See also: be pitiless, be brutal, Syn. ร้ายกาจ, เหี้ยมโหด, ชั่วร้าย, Ant. ใจดี
โหดร้าย[V] be cruel, See also: be pitiless, be brutal, Syn. ร้ายกาจ, เหี้ยมโหด, ชั่วร้าย, Ant. ใจดี
โหดร้าย[ADJ] cruel, See also: pitiless, brutal, Syn. ร้ายกาจ, เหี้ยมโหด, ชั่วร้าย, Ant. ใจดี
เขย่าขวัญ[ADJ] horrible, See also: horrific, terrifying, ghastly, dreadful, frightful, gruesome, shocking, grim, grisly, Syn. สะเทือนขวัญ, สยองขวัญ, Example: เขาไม่มีวันลืมเหตุการณ์เขย่าขวัญที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วเด็ดขาด, Thai definition: ที่ทำให้ตกใจกลัว, ที่น่าหวาดผวาเพราะความกลัว
ความดุร้าย[N] cruelty, See also: wildness, Syn. ความโหดเหี้ยม, ความโหดร้าย, ความป่าเถื่อน, Ant. ความอ่อนโยน, Example: เสือเป็นสัตว์ที่มีความดุร้ายพอๆ กับสิงโต
ร้ายกาจ[V] be fierce, See also: be ferocious, be cruel, be savage, be wild, be vicious, Example: ตอนเด็กๆ ใครๆ ก็ว่าผมร้ายกาจ, Thai definition: ร้ายมาก, ร้ายยิ่ง
เพิ่มมากขึ้น[V] increase, See also: accrue, augment, add, raise, mount, Syn. มากขึ้น, Ant. ลดน้อยลง, Example: ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมานี้ ความต้องการทางด้านคอมพิวเตอร์ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
หิน[ADJ] cruel, See also: brutal, callous, inhumane, ruthless, heartless, malevolent, unkind, vicious, Syn. เหี้ยม, หินชาติ, โหดเหี้ยม
โหดร้าย[V] be cruel, See also: be ruthless, be heartless, be brutal, be callous, be inhumane, be malevolent, be unkind, b, Syn. โหดเหี้ยม, ใจร้าย, Ant. ใจดี, Example: พฤติกรรมของทหารนาซีโหดร้ายดุจคนเถื่อน
โหดร้าย[ADV] brutally, See also: cruelly, ruthlessly, heartlessly, callously, inhumanely, malevolently, unkindly, viciously, Syn. ร้ายกาจ, โหดเหี้ยม, อำมหิต, Example: รัฐมนตรีอินเดียก็ถูกระเบิดสังหารอย่างโหดร้าย
แท้[ADJ] real, See also: authentic, genuine, actual, true, valid, unfeigned, Syn. จริง, Ant. ปลอม, เทียม, Example: ธนบัตรปลอมเหล่านี้ไม่ผิดกับธนบัตรแท้
ใจหิน[V] be cruel, See also: be vicious, be malicious, be evil-minded, be merciless, be pitiless, be ruthless, Syn. ใจดำ, ใจร้าย, Ant. ใจดี, Example: เจ้านี่ช่างใจหินเหลือเกิน ไม่เห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันบ้างเลย, Thai definition: ไม่เอื้อเฟื้อใคร, ขาดความกรุณาเห็นใจ
ใจหิน[ADJ] cruel, See also: vicious, malicious, evil-minded, merciless, pitiless, ruthless, Syn. ใจดำ, ใจร้าย, Ant. ใจดี, Example: ฉันเชื่อว่าผู้หญิงใจหินอย่างเธอ ไม่เห็นใจใครง่ายๆ หรอก, Thai definition: ที่ไม่เอื้อเฟื้อใคร, ที่ขาดความกรุณาเห็นใจ
ใจมาร[ADJ] cruel, See also: vicious, wicked, merciless, brutal, savage, evil, Syn. ใจยักษ์, Example: ผู้หญิงคนนี้เป็นคนใจมาร ฆ่าได้แม้กระทั่งลูกในไส้ตัวเอง, Thai definition: ที่มีใจโหดร้ายทารุณ ไม่มีความเมตตาสงสาร
ความอำมหิต[N] cruelty, See also: ruthlessness, mercilessness, savage, brutality, inhumanity, callousness, Syn. ความโหดเหี้ยม, Example: กลุ่มคนร้ายได้กลับเพิ่มความอำมหิตขึ้นอีกเป็นลำดับ โดยประกาศยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ, Thai definition: ความดุร้ายเหี้ยมโหด, ความไม่ปราณีสงสาร
ความป่าเถื่อน[N] brutality, See also: cruelty, barbarism, ferocity, inhumanity, ruthlessness, savagery, atrocity, Syn. ความโหดเหี้ยม, ความรุนแรง, Example: การปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้ความรุนแรงและความป่าเถื่อนต่อผู้ชุมนุม
ข้าวต้ม[N] soft-boiled rice, See also: gruel, Ant. ข้าวสวย, Example: คนป่วยควรจะกินข้าวต้มเพราะย่อยง่าย, Thai definition: ข้าวสารที่ต้มให้สุกมีน้ำปนอยู่มาก
ความเหี้ยมโหด[N] cruelness, See also: savage, brutality, mercilessness, Syn. ความดุร้าย, ความทารุณ, Example: นักศึกษาเดินขบวนใหญ่ไปยังกลางกรุงย่างกุ้งประท้วงความเหี้ยมโหดของตำรวจต่อเหตุการณ์เมื่อวานนี้, Thai definition: การที่ไม่มีใจกรุณา
ความโหด[N] ruthlessness, See also: savage, brutality, cruelness, Syn. ความอำมหิต, ความร้ายกาจ, Example: การปฏิบัติการครั้งนี้แสดงถึงความโหดความอำมหิตของอาชญากร
ความโหดร้าย[N] ferocity, See also: wickedness, cruelness, Syn. ความร้ายกาจ, Example: เบี้ยวต้องกล้ำกลืนรันทดใจกับความโหดร้ายที่พ่อและทุกคนหยิบยื่นให้
ความโหดเหี้ยม[N] ruthlessness, See also: mercilessness, cruelty, brutality, Syn. ความดุร้าย, ความทารุณ, Example: แก๊งมาเฟียชาวจีนจะมีความโหดเหี้ยมและดุร้ายกว่าแก๊งชาติอื่นๆ
ความอาลัย[N] miss, See also: mournfulness, ruefulness, Syn. ความระลึกถึง, Example: ความอาลัยในการจากไปของเพื่อนที่ต้องมาเสียชีวิตก่อนวัยอันควรทำให้เขาต้องหลั่งน้ำตา, Thai definition: การระลึกถึงด้วยความมีเยื่อใย
มิตรแท้[N] true friend, See also: good friend, Syn. เพื่อนแท้, เพื่อนยาก, Example: มิตรแท้ย่อมเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ, Count unit: คน
เพื่อนแท้[N] true friend, See also: good friend, Syn. มิตรแท้, เพื่อนยาก, Ant. เพื่อนกิน, Example: เพื่อนแท้นั้นหายาก เราควรรักษาไว้ให้ดี, Count unit: คน
ป่วง[N] diarrhea, See also: sprue, a deficiency disease, food poisoning, Syn. โรคป่วง, Example: ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้คนล้มตายลงมากเนื่องจากมี โรคป่วงระบาด, Count unit: โรค, Thai definition: โรคลงราก, โรคระบาดมีอาการให้ท้องร่วง และอาเจียน
เพื่อนตาย[N] real friend, See also: true friend, best friend, faithful friend, friend in need, Ant. เพื่อนกิน, Example: เขาเชื่อว่าเพื่อนที่คบๆ กันอยู่ตอนนี้มีเพื่อนตายที่พึ่งได้อยู่ไม่กี่คน, Thai definition: เพื่อนที่ช่วยเหลือกันได้ในยามทุกข์ยาก และสามารถยอมตายแทนกันได้
เพื่อนยาก[N] chum, See also: faithful friend, true friend, Syn. เพื่อนแท้, Example: เขาคิดถึงเพื่อนยากที่อยู่ไกลแสนไกลขึ้นมาอย่างจับใจ, Thai definition: เพื่อนที่ช่วยเหลือกันในยามยาก
มูน[V] heap up, See also: accumulate, pile the earth up, increase, accrue, hoard up to a mound, Syn. พอกพูน, พอก, ถม, Example: ต้องมูนทรายให้สูงสักสามฟุตจึงจะกันน้ำได้
มุสาวาท[N] lie, See also: falsehood, fib, untrue words, untruth, Syn. คำเท็จ, คำโกหก, Example: ถ้ากษัตริย์ทำปาณาติบาตลักขโมยประพฤติผิดในกามและกล่าวคำมุสาวาทก็เลวร้ายดังเช่นพราหมณ์แพศย์ศูทรที่ทำเช่นนั้นเหมือนกัน, Notes: (บาลี)
เป็นจริง[V] become true, See also: come true, Example: เขาพยายามทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงด้วยการสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์เพราะเห็นว่าเป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญ
เลือดเย็น[ADJ] heartless, See also: unfeeling, cold-hearted, brutal, cruel, merciless, Syn. เหี้ยม, โหด, ใจร้าย, ใจยักษ์, อำมหิต, โหดเหี้ยม, เหี้ยมโหด, Example: เขาเป็นฆาตกรเลือดเย็น ฆ่าคนอย่างไร้ความปรานี
เลือดเย็น[ADV] heartlessly, See also: unfeelingly, brutally, cruelly, mercilessly, Syn. เหี้ยม, โหด, ใจร้าย, ใจยักษ์, อำมหิต, โหดเหี้ยม, เหี้ยมโหด, Example: ผู้ต้องหารายนี้ฆ่าคนอย่างเลือดเย็น ไม่ได้มีความเกรงกลัวกฎหมายเลย
เลือดเย็น[V] be heartless, See also: be cold-hearted, be cruel, be merciless, Syn. เหี้ยม, โหด, ใจร้าย, ใจยักษ์, อำมหิต, Example: พี่ชายของเธอเลือดเย็นมากขึ้นทุกวันๆ, Thai definition: ไร้ความกรุณา, ไม่มีความเมตตา
ทมิฬ[ADJ] cruel, See also: savage, ruthless, vicious, fierce, wicked, heartless, Syn. ดุร้าย, ร้ายกาจ, Example: โจรใจทมิฬฆ่าแม้กระทั่งคนท้องแก่
ใจจริง[N] frankness, See also: true feeling, sincerity, truthfulness, Example: เจ้าของโรงพิมพ์ต้องผลิตหนังสือที่รู้ว่าขายได้ถึงแม้ว่าใจจริงเขาอาจไม่สนใจหรือไม่ชอบ หนังสือประเภทนี้, Thai definition: ใจที่แท้จริง
ใจดำ[V] be black-hearted, See also: show no mercy or pity, be unsympathetic, be pitiless, be diabolic, be cruel, be wicked, be, Syn. ใจร้าย, เห็นแก่ตัว, ใจแคบ, ใจจืด, Ant. ใจดี, เอื้อเฟื้อ, กรุณา, Example: เจ้าของบ้านใจดำมากไม่ยอมผ่อนผันค่าเช่าเลย, Thai definition: ไม่เอื้อเฟื้อใคร, ขาดกรุณา
ใจดำ[ADJ] black-hearted, See also: cruel, wicked, merciless, selfish, unsympathetic, pitiless, Syn. ใจร้าย, เห็นแก่ตัว, ใจแคบ, ใจจืด, Ant. ใจดี, เอื้อเฟื้อ, กรุณา, Example: เขาคิดว่าพ่อเป็นคนใจดำเพราะทิ้งเขากับแม่ไปตั้งแต่ยังเด็ก
ใจไม้ไส้ระกำ[ADJ] unsympathetic, See also: ruthless, merciless, cruel, callous, unfeeling, pitiless, heartless, hard-hearted, Syn. ใจร้าย, ใจดำ, Ant. ใจดี, เมตตา, กรุณา, Example: เขาไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระกำ แต่เขาเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบ, Thai definition: เพิกเฉยดูดาย, ไม่มีเมตตากรุณาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใคร
ใจไม้ไส้ระกำ[V] be unfeeling, See also: be hard-hearted, be cruel, be callous, be merciless, be ruthless, be pitiless, be heartles, Syn. ใจร้าย, ใจดำ, Ant. ใจดี, เมตตา, กรุณา, Example: ฉันไม่ใจไม้ไส้ระกำขนาดขับไล่ไสส่งพ่อแม่กลับไปทั้งที่ยังไม่หายป่วย
ใจยักษ์[ADJ] cruel, See also: brutal, evil-spirited, vicious, cruel, pitiless, merciless, harsh, wicked, savage, Syn. ใจมาร, ใจร้าย, อำมหิต, เหี้ยมโหด, Ant. ใจดี, Example: แม่ใจยักษ์เอาลูกที่เพิ่งคลอดมาทิ้งถังขยะ, Thai definition: มีใจดุร้าย, มีใจอำมหิต, บางทีก็ใช้คู่กับ ใจมาร เป็น ใจยักษ์ใจมาร
ใจร้าย[V] be wicked, See also: be cruel, be merciless, be pitiless, be heartless, be vicious, be evil-minded, Syn. ใจดำ, ดุร้าย, โหด, ใจทมิฬ, Ant. ใจดี, ปราณี, Example: เขายังคงใจร้ายกับลูกเลี้ยงของเขาอยู่จนทุกวันนี้, Thai definition: ไม่ปราณี
ใจร้าย[ADJ] evil-minded, See also: cruel, wicked, merciless, pitiless, Syn. ใจดำ, ดุร้าย, โหด, ใจทมิฬ, Ant. ใจดี, ปราณี, Example: คนใจร้ายอย่างเขาไม่น่าจะมีคนไปรักและนับถือมากเช่นนั้น, Thai definition: ไม่ปราณี
ทารุณโหดร้าย[V] be cruel, See also: be fierce, be brutal, be savage, Syn. ร้ายกาจ, ดุร้าย, โหดร้าย, Ant. เมตตา, Example: จิตใจของเขาทำด้วยอะไร ทำไมจึงทารุณโหดร้ายนัก
ทารุณกรรม[N] ill treatment, See also: maltreatment, cruelness, cruelty, brutality, heartlessness, savageness, Syn. การทารุณ, การทำร้าย, การข่มเหง, การกระทำทารุณ, การทรมาน, Example: นายจ้างกักขัง และทำทารุณกรรมต่อคนงานที่มาจากภาคอีสาน, Thai definition: การกระทำด้วยความโหดร้าย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทารุณ[V] ill treat, See also: maltreat, be cruel, be heartless, be savage, Syn. หยาบช้า, ร้ายกาจ, ดุร้าย, ทำร้าย, โหดร้าย, โหดเหี้ยม, เหี้ยม, Ant. เมตตากรุณา, Example: เด็กบางคนถูกทารุณจากผู้ใหญ่ที่ตนอาศัยอยู่ด้วย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
บ้าเลือด[ADJ] bloodthirsty, See also: cruel, blood crazed, Example: ทหารคนนี้ไม่ใช่ทหารบ้าเลือด แต่เป็นทหารที่ต้องการปกป้องชาติจนตัวตาย, Thai definition: ที่บันดาลโทสะอย่างไม่กลัวตาย เมื่อถูกทำร้ายถึงเลือดตกยางออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างว่า[v.] (āng wā) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true   FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
ฉวาง[v.] (chawāng) FR: obstruer
เด็กข้างถนน[n. exp.] (dek khāng thanon) EN: homeless child ; waif   FR: enfant de la rue [m, f]
ดอกเบี้ยค้างจ่าย[n. exp.] (døkbīa khāng jāi) EN: accrued interest expense ; accrued interest ; accrued interest payable   
ดอกเบี้ยค้างรับ[n. exp.] (døkbīa khāng rap) EN: accrued interest receivable   
ดุ[adj.] (du) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious   FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif
ด้วงดิ่ง[n. exp.] (duang ding) EN: True Water Beetle ; Predaceous Diving Beetle ; Diving Beetle   
ดุร้าย[adj.] (durāi) EN: fierce   FR: féroce ; cruel
เอื้องปากนกแก้ว[n. exp.] (eūang pāk nok kaēo) EN: Dendrobium cruentum Rchb.f.   
เหี้ยม[v.] (hīem) EN: be ruthless ; be cruel ; be merciless ; be brutal ; be harsh ; be pitiless   
เหี้ยม[adj.] (hīem) EN: ruthless ; hard ; cruel ; merciless ; brutal ; harsh ; pitiless   FR: impitoyable ; implacable
เหี้ยมโหด[adj.] (hīemhōt) EN: brutal ; savage ; atrocious ; ruthless ; cruel   FR: brutal ; sauvage ; cruel ; inhumain ; atroce
เหี้ยมโหด[adv.] (hīemhōt) EN: brutally ; savagely ; atrociously ; ruthlessly ; cruelly   FR: brutalement ; sauvagement ; cruellement ; atrocement
เหี้ยมเกรียม[adj.] (hīemkrīem) EN: brutal ; cruel ; merciless ; heartless   FR: brutal ; cruel
เหี้ยมเกรียม[adv.] (hīemkrīem) EN: brutally ; cruelly ; heartlessly ; mercilessly ; without pity   FR: brutalement ; cruellement
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless   FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
โหด[adj.] (hōt) EN: crue ; pitiless ; brutal ; heartless   FR: cruel ; méchant ; sans coeur
โหดเหี้ยม[adj.] (hōthīem) EN: ruthless ; brutal ; pitiless ; heartless ; cruel   FR: inhumain ; tyrannique ; cruel
โหดร้าย[adj.] (hōtrāi) EN: cruel ; pitiless ; brutal ; atrocious ; vicious ; heartless ; ruthless ; insensate ; unkind   FR: cruel ; atroce ; sans pitié ; brutal ; insensible
หูด[n.] (hūt) EN: wart   FR: verrue [f]
ใจดำ[adj.] (jaidam) EN: black-hearted ; cruel ; wicked ; merciless ; unsympathetic ; pitilessmean ; unkind ; heartless   FR: méchant ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre ; insensible ; cruel ; diabolique ; impitoyable ; sans pitié
ใจจริง[n.] (jaijing ) EN: frankness ; true feeling ; sincerity ; truthfulness   FR: franchise [f] ; sincérité [f]
ใจร้าย[adj.] (jairāi) EN: evil-minded ; cruel ; wicked ; merciless ; pitiless ; vicious ; heartless ; unkind ; mean   FR: mauvais ; méchant
จริง[adj.] (jing ) EN: real ; true ; actual ; genuine ; authentic   FR: vrai ; véridique ; réel ; authentique ; véritable
โจ๊ก[n.] (jōk) EN: rice porridge ; rice gruel ; rice soup ; congee ; broken-rice congee   FR: bouillie de riz [f] ; potage de riz [m]
จู่[v.] (jū) EN: rush ; dash ; charge   FR: se ruer
กำไรสะสม[n. exp.] (kamrai sasom) EN: accrued profit ; retained earnings   
กั้ง[v.] (kang) EN: keep back   FR: barrer ; bloquer ; boucher ; obstruer
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย[n. exp.] (khāchaijāi khāng jāi) EN: accrued liabilities   
ข้ามถนน[v. exp.] (khām thanon) EN: cross the street   FR: traverser la rue ; traverser la chaussée
ค้างรับ[adj.] (khāng rap) EN: accrued   
คันไถ[n. exp.] (khan thai) EN: plough handle ; beam of plough   FR: mancheron [m] ; manche de charrue [m]
ข้าวต้ม[n.] (khāotom) EN: boiled rice ; soft-boiled rice; gruel ; rice gruel   FR: soupe de riz [f] ; riz bouilli [m]
ข้าวต้มกุ๊ย[n. exp.] (khāotom kui) EN: rice gruel ; boiled rice ; rice congee   
ขัด[v.] (khat) EN: block ; obstruct ; hinder ; stop ; prevent ; create difficulties ; impede ; clog ; chock   FR: obstruer ; empêcher ; bloquer ; entraver ; s'opposer ; arrêter ; boucher
ขัดขวาง[v.] (khatkhwāng) EN: obstruct ; stop ; impede ; block ; thwart   FR: empêcher ; entraver ; obstruer ; bloquer
ของที่หายไป[n. exp.] (khøng thī hāi pai) EN: lost artcle ; lost thing   FR: objets perdus [mpl] ; choses disparues [fpl]
คนสามัญ[n. exp.] (khon sāman) EN: ordinary man ; common man ; man in the street   FR: personne ordinaire [f] ; l'homme de la rue [m]
ค็อด[n.] (khot) EN: cod   FR: morue [f]
เครน[n.] (khrēn) EN: crane ; lifting machine   FR: grue [f] ; bigue [f] ; chèvre [f]
ความดุร้าย[n.] (khwām durāi) EN: cruelty   FR: cruauté [f] ; férocité [f]
ความโหดร้าย[n.] (khwām hōtrāi) EN: ferocity ; wickedness ; cruelness   FR: cruauté [f[ ; atrocité [f]
ความสอดคล้องกัน[n. exp.] (khwām søtkhløng kan) EN: concordance ; congruence ; coherence ; compatibility   FR: concordance [f]
ความเท่ากันทุกประการ[n. exp.] (khwām thaokan thuk prakān) EN: congruence   FR: congruence [f]
ขวาง[v.] (khwāng) EN: obstruct ; impede ; block ; hinder ; oppose ; bar ; thwart ; get in the way ; stop   FR: empêcher ; obstruer ; faire obstacle
กีดขวาง[v.] (kitkhwāng) EN: obstruct ; hinder ; block ; bar ; impede ; retard   FR: obstruer ; barrer ; entraver
กระโจนใส่[v.] (krajōn sai) FR: se ruer ; se précipiter
กระเรียน[n.] (krarīen) EN: Sarus crane   FR: grue [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RUE    R UW1
RUEF    R UW1 F
RUEL    R UW1 L
TRUE    T R UW1
PRUE    P R UW1
BRUE    B R UW1
RUEB    R UW1 B
TRUER    T R UW1 ER0
RUEDY    R UW1 D IY0
RUESS    R UW1 S
UNRUE    AH1 N R UW0
CRUEY    K R AH1 IY0
FRUEH    F R UW1
RUEFF    R UW1 F
GRUEL    G R UW1 AH0 L
RUEGG    R UW1 G
RUEHL    R UH1 L
GRUEN    G R UW1 N
RUEST    R UW1 S T
GRUET    G R UW1 AH0 T
LARUE    L ER0 UW1
KRUER    K R UW1 ER0
CRUEL    K R UW1 L
CRUEL    K R UW1 AH0 L
CRUEA    K R UW1 IY0 AH0
RUETZ    R UW1 T S
PRUER    P R UW1 ER0
RUETH    R UW1 TH
TRUEX    T R UW1 EH2 K S
BRUEN    B R UW1 N
BRUER    B R UW1 ER0
RUEDA    R UW0 EH1 D AH0
UNTRUE    AH0 N T R UW1
PRUETT    P R UW1 T
TRUETT    T R UW1 T
RUELLA    R UW2 EH1 L AH0
BRUECK    B R UW1 K
RUELLE    R UW2 EH1 L
TRUEST    T R UW1 AH0 S T
TRUELL    T R UW1 AH0 L
SUGRUE    S AH1 G R UW0
RUEBEL    R UW1 B AH0 L
RUEFUL    R UW1 F AH0 L
RUETER    R UW1 T ER0
RUEGER    R UH1 G ER0
BRUEHL    B R UW1 L
ACCRUE    AH0 K R UW1
RUESCH    R UW1 SH
RUEHLE    R UW1 HH AH0 L
PRUESS    P R UW1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rue    (v) (r uu1)
rued    (v) (r uu1 d)
rues    (v) (r uu1 z)
true    (v) (t r uu1)
cruel    (j) (k r u@1 l)
cruet    (n) (k r uu1 i t)
gruel    (n) (g r uu1 @ l)
trued    (v) (t r uu1 d)
truer    (j) (t r uu1 @ r)
trues    (v) (t r uu1 z)
accrue    (v) (@1 k r uu1)
cruets    (n) (k r uu1 i t s)
rueful    (j) (r uu1 f @ l)
truest    (j) (t r uu1 i s t)
untrue    (j) (uh1 n t r uu1)
accrued    (v) (@1 k r uu1 d)
accrues    (v) (@1 k r uu1 z)
cruelly    (a) (k r u@1 l ii)
cruelty    (n) (k r uu1 @ l t ii)
construe    (v) (k @1 n s t r uu1)
crueller    (j) (k r u@1 l @ r)
gruesome    (j) (g r uu1 s @ m)
ruefully    (a) (r uu1 f @ l ii)
truelove    (n) (t r uu1 l uh1 v)
congruent    (j) (k o1 ng g r u@ n t)
construed    (v) (k @1 n s t r uu1 d)
construes    (v) (k @1 n s t r uu1 z)
cruellest    (j) (k r u@1 l i s t)
cruelties    (n) (k r uu1 @ l t i z)
gruelling    (j) (g r uu1 @ l i ng)
true-blue    (n) - (t r uu1 - b l uu1)
trueloves    (n) (t r uu1 l uh1 v z)
gruesomely    (a) (g r uu1 s @ m l ii)
true-blues    (n) - (t r uu1 - b l uu1 z)
cruet-stand    (n) - (k r uu1 i t - s t a n d)
misconstrue    (v) (m i2 s k @ n s t r uu1)
cruet-stands    (n) - (k r uu1 i t - s t a n d z)
gruesomeness    (n) (g r uu1 s @ m n @ s)
misconstrued    (v) (m i2 s k @ n s t r uu1 d)
misconstrues    (v) (m i2 s k @ n s t r uu1 z)
true-hearted    (j) - (t r uu1 - h aa1 t i d)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
鶏インフルエンザ[とりいんふるえんざ, toriinfuruenza] (n) โรคไข้หวัดนก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
意味を取る[いみをとる, imiwotoru] (vt) เข้าใจความหมาย
名前を馳せる[なまえをはせる, namaewohaseru] (vt) ได้รับการขนานนามว่า
成るべく[なるべく, narubeku] (adv) เท่าที่เป็นไปได้, อย่างไรก็ตาม
緩い[ゆるい, yurui] (adj) หลวม, หย่อน, ไม่เข้มงวด, ช้า
撫でる[なでる, naderu] ลูบ
貼り付ける[はりつける, haritsukeru] (vt) การแปะติด
貯める[ためる, tameru] (vt) เก็บออมเงิน
棚に上げる[たなにあげる, tananiageru] (vi) ลืมข้อบกพร่องของตนเอง
アルバイト[あるばいと, arubaito] (n) งานพิเศษ,งานนอกเวลา
おしっこをする[おしっこをする, oshikkowosuru] (vi vt) ปัสสาวะ ฉี่
[くちびる, kuchibiru] (n) ลิปสติก ริมฝีปาก
飛べる[とべる, toberu] (vt) บิน
含まれる[ふくまれる, fukumareru] (vi) เป็นส่วนประกอบ,มีรวมอยู่(ด้วย),มีผสมอยู่
緩み[ゆるみ, yurumi] หลวม ไม่แน่น คลายออก นิ่มยวบ แย้มรุ่น รุนแรงหรือเข้มงวดน้อยลง
ワッフル[わっふる, waffuru] ขนมรังผึ้ง
ลองดู[~てみる, shou ki,ni,(maru),] (vt) ลอง...ดู
噛る[かじる, kajiru] (vt) ขบ
ゴッグル[ごっぐる, gogguru] (n) แว่นตาแบบปิดลงมาด้านข้างใส่ในการปฏิบัติงานสำหรับป้องกันเศษผงกระเด็นเข้าตา
参考書類[さんこうしょるい, sankoushorui] (n) เอกสารอ้างอิง
冴える[さえる, saeru] (vt) กระจ่าง, ใส
ぬるま湯[ぬるまゆ, nurumayu] (n) น้ำอุ่นๆ
シルエート[しるえーと, shirueto] (n) เงามืด , See also: R. silhouette
設ける[もうける, moukeru] (vt) กำหนดวาง,จัดเตรียม,จัดตั้ง
荷造する[にづくりする, nizukurisuru] (n vt) การจัดของเพื่อการขนย้าย
ソルビトール[そるびとーる, sorubitoru] (n) (Sorbitol) สารให้ความหวานชนิดหนึ่ง
破る[やぶる, yaburu] (n) การละเมิด(สัญญา)
延期になる[えんきになる, enkininaru] (n) การเลื่อนกำหนดออกไปอีก
束ねる[たばねる, tabaneru] (vt) มัดเป็นช่อ เช่น (มัดดอกกุหลาบเป็นช่อเอาไว้=バラの花を束ねてある。)
見蕩れる[見とれる, mito reru] (vi) ตะลึง,มองเพลิน
拗ねる[すねる, suneru] (vi) งอน
拗ねる[すねる, suneru] (vi) งอน
振る舞い[ふるまい, furumai] (n) การกระทำ, ความประพฤติ, การต้อนรับ , See also: S. 行動(こうどう), ごちそう,
消え去る[きえさる, kiesaru] เลือนหาย,ไม่มี,ถูกลบไป
中る[あたる, ataru] (vt) (อาการ)แพ้ เช่น แพ้อาหาร , See also: S. 当たる,
踏み入れる[ふみいれる, fumiireru] เหยียบย่างเข้าไปเป็นครั้งแรก
関わる[かかわる, kakawaru] เกี่ยวข้อง , สัมพันธ์กับ , เกี่ยวเนื่อง
信じる[しんじる, shinjiru] (vt) เชิ่อ
退ける[どける, dokeru] ถอย
選定[せんてい(する), sentei ( suru )] (n vt) การคัดเลือก
荷造り[にづくり(する), nizukuri ( suru )] (n vt) การจัดของสำหรับขนย้าย
鳥インフルエンザ[とりいんふるえんざ, toriinfuruenza] (n) ไข้หวัดนก
泥濘[ぬかるみ, nukarumi] (n vt) คราบ, รอยเปื้อน
授ける[さずける, sazukeru] มอบให้, ให้(แบบนอบน้อม) (มักใช้กับการมอบรางวัล การให้ความรุ้)
安置する[あんちする, anchisuru] (vt) ประดิษฐาน
貼り付ける[はりつける, haritsukeru] แปะ ติด
貼り付ける[はりつける, haritsukeru] แปะ ติด
溺ぼれる[おぼれる, oboreru] (vt) จม, ตามใจ, ยอม, ปล่อยใจไปตามความต้องการ , See also: R. indulge in, to be drown
溺れる[おぼれる, oboreru] (vt) จม, ตามใจ, ยอม, ปล่อยใจไปตามความต้องการ , See also: R. indulge in, to be drown
テルテル坊主[てるてるぼうず, teruterubouzu] (n) ตุ๊กตาไล่ฝน
弄る[いじる, ijiru] เปลี่ยนเพื่อทำลาย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
震える[ふるえる, furueru] Thai: สั่น English: to shiver
震える[ふるえる, furueru] Thai: สั่นไหว English: to quake

Japanese-English: EDICT Dictionary
○×テスト[まるばつテスト, marubatsu tesuto] (n) true-false test; yes-no test [Add to Longdo]
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS [Add to Longdo]
ALS[エーエルエス, e-eruesu] (n) (abbr) amyotrophic lateral sclerosis; ALS [Add to Longdo]
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory [Add to Longdo]
HLA抗原[エッチエルエーこうげん, ecchierue-kougen] (n) human leukocyte antigen [Add to Longdo]
LFG[エルエフジー, eruefuji-] (n) {ling} lexical-functional grammar; LFG [Add to Longdo]
LL[エルエル, erueru] (n) language laboratory; LL [Add to Longdo]
LLC[エルエルシー, eruerushi-] (n) (1) {comp} logical link control; LLC; (2) long-life coolant; LLC [Add to Longdo]
LSD[エルエスディー, eruesudei-] (n) lysergic acid diethylamide; LSD [Add to Longdo]
MRSA[エムアールエスエー, emua-ruesue-] (n) (See メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) methicillin-resistant staphylococcus aureus; MRSA [Add to Longdo]
RF[アールエフ, a-ruefu] (n) radio frequency (RF) [Add to Longdo]
RFID;RF−ID[アールエフアイディー, a-ruefuaidei-] (n) (See ICタグ) RFID (radio frequency identification) [Add to Longdo]
RFタグ[アールエフタグ, a-ruefutagu] (n) (See ICタグ) RFID tag [Add to Longdo]
RNA[アールエヌエー, a-ruenue-] (n) (See リボ核酸) ribonucleic acid; RNA [Add to Longdo]
RNAウイルス[アールエヌエーウイルス, a-ruenue-uirusu] (n) RNA virus [Add to Longdo]
RS232ケーブル[アールエスにさんにケーブル, a-ruesu nisanni ke-buru] (n) rs232 cable [Add to Longdo]
RSウイルス[アールエスウイルス, a-ruesuuirusu] (n) RS virus (respiratory syncytial virus) [Add to Longdo]
Rh因子[アールエッチいんし, a-ruecchi inshi] (n) Rh factor (Rhesus factor) [Add to Longdo]
Rh式血液型[アールエッチしきけつえきがた, a-ruecchi shikiketsuekigata] (n) Rh blood type [Add to Longdo]
URL[ユーアールエル, yu-a-rueru] (n) uniform resouce locator; URL [Add to Longdo]
mRNA[エムアールエヌエー, emua-ruenue-] (n) (See メッセンジャーRNA) messenger RNA; mRNA [Add to Longdo]
tRNA[ティーアールエヌエー, tei-a-ruenue-] (n) (See 転移RNA) transfer RNA; tRNA [Add to Longdo]
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
おじや[, ojiya] (n) (See 雑炊) rice gruel containing vegetables, fish, etc., and seasoned with miso or soy sauce [Add to Longdo]
お粥;御粥[おかゆ, okayu] (n) thin rice porridge; watery cooked rice; rice gruel [Add to Longdo]
からと言って[からといって, karatoitte] (exp) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
ざる得ない[ざるえない, zaruenai] (exp) (See ざるを得ない) cannot help (doing); have no choice but to [Add to Longdo]
せざる得ない[せざるえない, sezaruenai] (exp,adj-i) (See ざる,せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
それはそうかもしれない[, sorehasoukamoshirenai] (exp) that may be true; that might be the case [Add to Longdo]
それはそうかもしれません[, sorehasoukamoshiremasen] (exp) (pol) (See それはそうかもしれない) that may be true; that might be the case [Add to Longdo]
だからと言って[だからといって, dakaratoitte] (conj) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
ちゃらっぽこ[, charappoko] (int) no way; that can't be true; nonsense! [Add to Longdo]
っ子[っこ, kko] (suf) (col) (See 江戸っ子) someone with a liking or characteristic; a true representative of (place) [Add to Longdo]
とは限らない[とはかぎらない, tohakagiranai] (exp) not necessarily so; is not always true [Add to Longdo]
と言ってしまえばそれまで[といってしまえばそれまで, toitteshimaebasoremade] (exp) it is certain true that ... (but); you can't argue that it's not ... (but) [Add to Longdo]
なら(P);ならば(P)[, nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P) [Add to Longdo]
ひどい仕打ち;酷い仕打ち[ひどいしうち, hidoishiuchi] (exp) (See 仕打ち) cruel treatment; raw deal; kick in the pants [Add to Longdo]
ふるえ音;震え音[ふるえおん, furueon] (n) {ling} trill [Add to Longdo]
まぶ達;マブ達[まぶだち(まぶ達);マブだち(マブ達);マブダチ, mabudachi ( mabu tachi ); mabu dachi ( mabu tachi ); mabudachi] (n) (col) true friend; close friend [Add to Longdo]
ものか;もんか[, monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!" [Add to Longdo]
ものですか;もんですか[, monodesuka ; mondesuka] (exp) (fem) (See ものか) used to create a rhetorical question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something by means of a rhetorical question [Add to Longdo]
アールエイチ[, a-rueichi] (n) Rh; Rhesus factor [Add to Longdo]
アールエスニーサンニーシー[, a-ruesuni-sanni-shi-] (n) {comp} RS-232C [Add to Longdo]
アールエスニーサンニーディー[, a-ruesuni-sanni-dei-] (n) {comp} RS-232D [Add to Longdo]
アールエスヨンニーニ[, a-ruesuyonni-ni] (n) {comp} RS-422 [Add to Longdo]
アールエフシー[, a-ruefushi-] (n) {comp} RFC [Add to Longdo]
アールエムアイ[, a-ruemuai] (n) {comp} RMI [Add to Longdo]
アジアインフルエンザ[, ajiainfuruenza] (n) Asian influenza [Add to Longdo]
アリバイ会社[アリバイがいしゃ, aribai gaisha] (n) (See ダミー会社) front company set up to hide someone's true profession by pretending to employ them (often used by call girls) [Add to Longdo]
イーエルエーピー[, i-erue-pi-] (n) {comp} ELAP [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一旦[yī dàn, ㄧ ㄉㄢˋ, ] in case (something happens); once (something becomes true, then...); in one day [Add to Longdo]
不确实[bù què shí, ㄅㄨˋ ㄑㄩㄝˋ ㄕˊ, / ] untrue [Add to Longdo]
[xìn, ㄒㄧㄣˋ, ] letter; true; to believe; sign; evidence [Add to Longdo]
信实[xìn shí, ㄒㄧㄣˋ ㄕˊ, / ] to believe something to be true [Add to Longdo]
假戏真唱[jiǎ xì zhēn chàng, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧˋ ㄓㄣ ㄔㄤˋ, / ] fiction comes true; play-acting that turns into reality [Add to Longdo]
假话[jiǎ huà, ㄐㄧㄚˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] a lie; untrue statement; misstatement [Add to Longdo]
凶戾[xiōng lì, ㄒㄩㄥ ㄌㄧˋ, / ] cruel; tyrannical [Add to Longdo]
凶残[xiōng cán, ㄒㄩㄥ ㄘㄢˊ, / ] savage; cruel; fierce [Add to Longdo]
凶狠[xiōng hěn, ㄒㄩㄥ ㄏㄣˇ, / ] cruel; vicious; fierce and malicious; vengeful [Add to Longdo]
全等[quán děng, ㄑㄩㄢˊ ㄉㄥˇ, ] congruence (geometry) [Add to Longdo]
全等形[quán děng xíng, ㄑㄩㄢˊ ㄉㄥˇ ㄒㄧㄥˊ, ] congruent figure [Add to Longdo]
凶狠[xiōng hěn, ㄒㄩㄥ ㄏㄣˇ, ] cruel; vicious; fierce and malicious; vengeful [Add to Longdo]
[là, ㄌㄚˋ, ] cruel; obstinate [Add to Longdo]
千真万确[qiān zhēn wàn què, ㄑㄧㄢ ㄓㄣ ㄨㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, / ] absolutely true (成语 saw); manifold; true from many points of view [Add to Longdo]
半真半假[bàn zhēn bàn jiǎ, ㄅㄢˋ ㄓㄣ ㄅㄢˋ ㄐㄧㄚˇ, ] (成语 saw) half true and half false [Add to Longdo]
原形[yuán xíng, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, ] archetype; original shape; true colors [Add to Longdo]
否认[fǒu rèn, ㄈㄡˇ ㄖㄣˋ, / ] to declare to be untrue; to deny [Add to Longdo]
吸血鬼[xī xuè guǐ, ㄒㄧ ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄟˇ, ] a leech; blood-sucking vermin; a vampire (translated European notion); fig. a cruel exploiter, esp. a capitalist exploiting the workers [Add to Longdo]
商纣王[Shāng Zhòu wáng, ㄕㄤ ㄓㄡˋ ㄨㄤˊ, / ] King Zhou of Shang (11th century BC), notorious as a cruel tyrant [Add to Longdo]
丧心病狂[sàng xīn bìng kuáng, ㄙㄤˋ ㄒㄧㄣ ㄅㄧㄥˋ ㄎㄨㄤˊ, / ] frenzied (成语 saw); completely crazy and ridiculous; loss of reason; insane; crazed cruelty [Add to Longdo]
固然[gù rán, ㄍㄨˋ ㄖㄢˊ, ] admittedly (it's true that...) [Add to Longdo]
好汉做事,好汉当[hǎo hàn zuò shì, ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ, hao3 han4 dang1, / ] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here [Add to Longdo]
孰真孰假[shú zhēn shú jiǎ, ㄕㄨˊ ㄓㄣ ㄕㄨˊ ㄐㄧㄚˇ, ] what is true and what is fake [Add to Longdo]
[shí, ㄕˊ, / ] real; true; honest; really; solid; fruit; seed [Add to Longdo]
属实[shǔ shí, ㄕㄨˇ ㄕˊ, / ] turn out to be true; verified; true [Add to Longdo]
弄假成真[nòng jiǎ chéng zhēn, ㄋㄨㄥˋ ㄐㄧㄚˇ ㄔㄥˊ ㄓㄣ, ] a pretence that turns into reality (成语 saw); to play at make-believe, but accidentally make it true [Add to Longdo]
张志新[Zhāng Zhì xīn, ㄓㄤ ㄓˋ ㄒㄧㄣ, / ] Zhang Zhixin (1930-1975) female revolutionary and martyr, who followed the true Marxist-Leninist line as a party member, and was arrested in 1969, murdered in 1975 after opposing the counter-revolutionary party-usurping conspiracies of Lin Biao and the Ga [Add to Longdo]
得志[dé zhì, ㄉㄜˊ ㄓˋ, / ] to accomplish one's ambition; a dream come true; to enjoy success [Add to Longdo]
忠心耿耿[zhōng xīn gěng gěng, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄍㄥˇ ㄍㄥˇ, ] loyal and devoted (成语 saw); faithful and true [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] pity; regret; to rue; to begrudge; Taiwan pr. xi2 [Add to Longdo]
惟妙惟肖[wéi miào wéi xiào, ㄨㄟˊ ㄇㄧㄠˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ, ] imitate to perfection; be remarkably true to life [Add to Longdo]
意中人[yì zhōng rén, ㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄖㄣˊ, ] sweetheart; one's true love; the person of one's thoughts [Add to Longdo]
[cǎn, ㄘㄢˇ, / ] miserable; wretched; cruel; inhuman; seriously; badly; tragic [Add to Longdo]
惨毒[cǎn dú, ㄘㄢˇ ㄉㄨˊ, / ] cruel; vicious [Add to Longdo]
成真[chéng zhēn, ㄔㄥˊ ㄓㄣ, ] come true (e.g. a dream) [Add to Longdo]
括毒[kuò dú, ㄎㄨㄛˋ ㄉㄨˊ, ] venomous; fig. cruel [Add to Longdo]
挨边[āi biān, ㄞ ㄅㄧㄢ, / ] to keep close to the edge; near the mark; close to (the true figure); relevant (used with negative to mean totally irrelevant) [Add to Longdo]
挨边儿[āi biān r, ㄞ ㄅㄧㄢ ㄖ˙, / ] erhua variant of 挨邊|挨边; to keep close to the edge; near the mark; close to (the true figure); relevant (used with negative to mean totally irrelevant) [Add to Longdo]
挚情[zhì qíng, ㄓˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] true feelings [Add to Longdo]
挚爱[zhì ài, ㄓˋ ㄞˋ, / ] true love [Add to Longdo]
敢做敢当[gǎn zuò gǎn dāng, ㄍㄢˇ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄢˇ ㄉㄤ, / ] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here [Add to Longdo]
[bào, ㄅㄠˋ, ] sudden; violent; cruel; to show or expose; to injure; surname Bao [Add to Longdo]
本来面目[běn lái miàn mù, ㄅㄣˇ ㄌㄞˊ ㄇㄧㄢˋ ㄇㄨˋ, / ] true colors; true features [Add to Longdo]
本色[běn sè, ㄅㄣˇ ㄙㄜˋ, ] inherent qualities; natural qualities; distinctive character; true qualities [Add to Longdo]
栩栩如生[xǔ xǔ rú shēng, ㄒㄩˇ ㄒㄩˇ ㄖㄨˊ ㄕㄥ, ] vivid and lifelike; true to life; realistic [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] (emperor of Xia dynasty); cruel [Add to Longdo]
桀王[Jié Wáng, ㄐㄧㄝˊ ㄨㄤˊ, ] King Jie, the final ruler of the Xia dynasty (until c. 1600 BC), a notoriously cruel and immoral tyrant [Add to Longdo]
正史[zhèng shǐ, ㄓㄥˋ ㄕˇ, ] the 24 or 25 official dynastic histories; true history, as opposed to fictional adaptation or popular legends [Add to Longdo]
正极[zhèng jí, ㄓㄥˋ ㄐㄧˊ, / ] true pole [Add to Longdo]
归真返璞[guī zhēn fǎn pú, ㄍㄨㄟ ㄓㄣ ㄈㄢˇ ㄆㄨˊ, / ] to return to one's true self; to regain the natural state [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カスタムLSI[カスタムエルエスアイ, kasutamueruesuai] custom LSI [Add to Longdo]
コンパイルエラー[こんぱいるえらー, konpairuera-] compiler error [Add to Longdo]
トゥルータイプフォント[とうるーたいぷふぉんと, touru-taipufonto] True Type font [Add to Longdo]
メールエージェント[めーるえーじえんと, me-rue-jiento] mail agent [Add to Longdo]
リトルエンディアン式[リトルエンディアンしき, ritoruendeian shiki] little endian (a-no) [Add to Longdo]
ローカルエコー[ろーかるえこー, ro-karueko-] local echo [Add to Longdo]
ローカルエリアネットワーク[ろーかるえりあねっとわーく, ro-karuerianettowa-ku] local area network, LAN [Add to Longdo]
[しん, shin] logical true [Add to Longdo]
シーアールエム[しーあーるえむ, shi-a-ruemu] CRM [Add to Longdo]
イーエルエーピー[いーえるえーぴー, i-erue-pi-] ELAP [Add to Longdo]
アールエスニーサンニーシー[あーるえすにーさんにーしー, a-ruesuni-sanni-shi-] RS-232C [Add to Longdo]
アールエスニーサンニーディー[あーるえすにーさんにーでいー, a-ruesuni-sanni-dei-] RS-232D [Add to Longdo]
アールエスヨンニーニ[あーるえすよんにーに, a-ruesuyonni-ni] RS-422 [Add to Longdo]
アールエムアイ[あーるえむあい, a-ruemuai] RMI [Add to Longdo]
アールエフシー[あーるえふしー, a-ruefushi-] RFC [Add to Longdo]
ユーアールエル[ゆーあーるえる, yu-a-rueru] URL [Add to Longdo]
オラクルエイト[おらくるえいと, orakurueito] Oracle 8 [Add to Longdo]
オラクルエイトアイ[おらくるえいとあい, orakurueitoai] Oracle 8i [Add to Longdo]
ディーエルエル[でいーえるえる, dei-erueru] DLL [Add to Longdo]
エルエーティー[えるえーていー, erue-tei-] LAT [Add to Longdo]
エルエスアイ[えるえすあい, eruesuai] LSI [Add to Longdo]
エルエイチエー[えるえいちえー, erueichie-] LHA [Add to Longdo]
エルエイチアーク[えるえいちあーく, erueichia-ku] LHarc [Add to Longdo]
エルエルシー[えるえるしー, eruerushi-] LLC [Add to Longdo]
トゥルータイプ[とうるーたいぷ, touru-taipu] TrueType [Add to Longdo]
ヨンサンマルエイチエックス[よんさんまるえいちえっくす, yonsanmarueichiekkusu] 430HX [Add to Longdo]
ピーエルエスキューエル[ぴーえるえすきゅーえる, pi-eruesukyu-eru] PL-SQL [Add to Longdo]
ブイアールエムエル[ぶいあーるえむえる, buia-ruemueru] VRML [Add to Longdo]
ブイエルエスアイ[ぶいえるえすあい, buieruesuai] VLSI [Add to Longdo]
ブイエルエム[ぶいえるえむ, buieruemu] VLM [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
しん酌[しんしゃく, shinshaku] Ruecksicht, Ruecksichtnahme, Beruecksichtigung [Add to Longdo]
に飽かして[にあかして, niakashite] ...ni akashite, ohne_Ruecksicht_auf [Add to Longdo]
ぶん殴る[ぶんなぐる, bunnaguru] hauen, verpruegeln [Add to Longdo]
一時的[いちじてき, ichijiteki] voruebergehend [Add to Longdo]
一足[ひとあし, hitoashi] ein_Paar (Schuhe, Struempfe) [Add to Longdo]
不具[ふぐ, fugu] Missbildung, Verkrueppelung [Add to Longdo]
乱伐[らんばつ, ranbatsu] ruecksichtsloses_Abforsten [Add to Longdo]
今暁[こんぎょう, kongyou] heute_in_aller_Fruehe [Add to Longdo]
以前[いぜん, izen] -vor, frueher [Add to Longdo]
仰向け[あおむけ, aomuke] Rueckenlage [Add to Longdo]
体罰[たいばつ, taibatsu] Pruegelstrafe, koerperliche_Zuechtigung [Add to Longdo]
依然として[いぜんとして, izentoshite] wie_immer, wie_frueher [Add to Longdo]
偉い[えらい, erai] -gross, bedeutend, hervorragend, beruehmt [Add to Longdo]
偽る[いつわる, itsuwaru] -luegen, faelschen, verfaelschen, heucheln, sich_verstellen, betruegen [Add to Longdo]
備える[そなえる, sonaeru] einrichten, ausruesten [Add to Longdo]
兄弟[きょうだい, kyoudai] Brueder, Geschwister, Bruder, Schwester [Add to Longdo]
[さき, saki] frueher, vorher, voraus, kuenftig, Bestimmungsort, Spitze [Add to Longdo]
先賢[せんけん, senken] alte_Weise (aus frueherer Zeit) [Add to Longdo]
入学試験[にゅうがくしけん, nyuugakushiken] Aufnahmepruefung, Eintrittsexamen [Add to Longdo]
公憤[こうふん, koufun] oeffentliche_Entruestung, gerechter_Zorn [Add to Longdo]
冷徹[れいてつ, reitetsu] -kuehl, unberuehrt [Add to Longdo]
出迎え[でむかえ, demukae] das_Abholen, Empfang, Begruessung [Add to Longdo]
初歩[しょほ, shoho] Anfangsgruende, Elementar- [Add to Longdo]
[まえ, mae] -vor, frueher [Add to Longdo]
前進[ぜんしん, zenshin] Vorruecken, Vormarsch [Add to Longdo]
創立[そうりつ, souritsu] Gruendung, Stiftung [Add to Longdo]
勇退[ゆうたい, yuutai] freiwillig_zuruecktreten [Add to Longdo]
卒業試験[そつぎょうしけん, sotsugyoushiken] Abschlusspruefung [Add to Longdo]
[きゃく, kyaku] ZURUECKZIEHEN [Add to Longdo]
却下[きゃっか, kyakka] zurueckweisen [Add to Longdo]
[はら, hara] URSPRUENGLICH, ORIGINAL, GRUND- [Add to Longdo]
原形[げんけい, genkei] Originalform, Ursprungsform, urspruengliche Gestalt [Add to Longdo]
原案[げんあん, gen'an] der_urspruengliche_Plan, der_urspruengliche_Entwurf [Add to Longdo]
反らす[そらす, sorasu] (sich) biegen, kruemmen [Add to Longdo]
反発[はんぱつ, hanpatsu] Rueckstoss, Widerstand [Add to Longdo]
受験[じゅけん, juken] Examen_machen, Pruefung_ablegen [Add to Longdo]
合格[ごうかく, goukaku] (eine Pruefung) bestehen [Add to Longdo]
吊り橋[つりばし, tsuribashi] Haengebruecke [Add to Longdo]
同胞[どうほう, douhou] Geschwister, Brueder, Landsleute [Add to Longdo]
名所[めいしょ, meisho] beruehmter_Ort, Sehenswuerdigkeit [Add to Longdo]
名曲[めいきょく, meikyoku] beruehmtes_Stueck, bekanntes_Stueck [Add to Longdo]
名物[めいぶつ, meibutsu] beruehmtes_Produkt, Spezialitaet (e.Gegend) [Add to Longdo]
名著[めいちょ, meicho] beruehmtes_Werk [Add to Longdo]
名門[めいもん, meimon] beruehmte_Familie, vornehme_Familie [Add to Longdo]
名高い[なだかい, nadakai] namhaft, beruehmt [Add to Longdo]
吟味[ぎんみ, ginmi] Untersuchung, Pruefung, Verhoer [Add to Longdo]
呼び戻す[よびもどす, yobimodosu] zurueckrufen [Add to Longdo]
回想[かいそう, kaisou] (Rueck)Erinnerung, Reminiszenz [Add to Longdo]
回顧[かいこ, kaiko] Rueckblick [Add to Longdo]
国慶節[こっけいせつ, kokkeisetsu] Jahrestag_der_Gruendung_der_VRChina [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top