Search result for

routé

(63 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -routé-, *routé*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
route[N] เส้นทางของรถ เรือ เครื่องบิน, See also: ทาง, Syn. itinerary, path, way
route[VT] กำหนดเส้นทาง, See also: วางเส้นทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
route(รูท) n. ทาง,เส้นทาง,เส้นทางเดิน,เส้นทางเดินเรือ,คำสั่งเดินทัพ,vi. กำหนดเส้นทาง,วางเส้นทาง, See also: routerouter n. -Phr. (en route อยู่ในระหว่างเส้นทาง), Syn. course,road,passing
en route(อานรูท') fr. ในระยะทาง,ไปตามทาง
sea routen. เส้นทางเดินเรือ,ทางทะเล

English-Thai: Nontri Dictionary
route(n) เส้นทาง,ทางเดิน,ทาง,การเดินทาง
enroute(adv) ระหว่างทาง,ในระยะทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
routeเส้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
routeเส้นทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
routerอุปกรณ์จัดเส้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
routerอุปกรณ์จัดเส้นทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Route choiceการเลือกเส้นทาง [TU Subject Heading]
Route surveyingการสำรวจเส้นทาง [TU Subject Heading]
routerเราต์เตอร์
อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบแลนสำหรับส่งข้อมูลจากสถานีงานหนึ่งในระบบแลนวงหนึ่งไปยังสถานีงานที่อยู่ในระบบแลนอีกวงหนึ่ง [คอมพิวเตอร์]
routerอุปกรณ์จัดเส้นทาง, อุปกรณ์ที่ใช้งานในการเชื่อมโยงเครือข่ายหลายเครือข่ายเข้าด้วยกัน หรือเชื่อมโยงอุปกรณ์หลายอย่างเข้าด้วยกัน ดังนั้นจึงมีเส้นทางการเข้าออกของข้อมูลได้หลายเส้นทาง อุปกรณ์จัดเส้นทางจะหาเส้นทางที่เหมาะสมให้ เพื่อนำส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายต่าง ๆ ไปยังอุปกรณ์ปลายทาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Routers (Computer networks)อุปกรณ์จัดเส้นทาง (ข่ายงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
router (n ) Router คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ computer จากเครือข่ายหนึ่ง ไปยัง computer อีกเครือข่ายหนึ่ง หรือเปรียบเทียบง่าย ๆ ก็คือ ผู้ที่ทำหน้าที่เหมือนบุรุษไปรษณีย์ ที่คอยส่งข้อความจาก computer เราไปยังที่อื่น แถมยังเลือกเส้นทางที่สะดวก หรือใกล้ที่สุด เพื่อจะไปยังจุดหมายปลายทาง Router มีทั้งแบบกระจายสัญญาณ และทำหน้าที่รับสัญญาณอย่างเดียว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางลง[N] route of descent, See also: way down, Ant. ทางขึ้น, Example: เด็กๆ แอบตรงมุมตึกใกล้บันไดทางลงคอยส่งเสียงแกล้งทำให้คนเดินผ่านตกใจ
ตาทัพ[N] route of an army, See also: route of march, march of an army, route that an army is going to take, compare to the squa, Syn. ทัพ, แนวทัพ, Example: กองทหารข้าศึกพยายามเข้ามาขัดตาทัพของฝ่ายเรา, Thai definition: ทางที่กองทัพเดิน ซึ่งเปรียบด้วยตาหรือแต้มหมากรุก
เส้นทาง[N] route, See also: way, course, line, passage, path, Syn. ทาง, วิถีทาง, , Example: ตลอดเส้นทางที่แม่น้ำหวงเหอที่ไหลผ่าน ล้วนเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมสมัยโบราณของจีน, Count unit: เส้น, Thai definition: ทางสัญจร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูรณะถนน[v. exp.] (būrana thanon) EN: repair the roads   FR: réparer la route
ฉงน[v.] (cha-ngon) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts   FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
ช่องทาง[n.] (chǿngthāng) EN: way ; path ; route ; road   FR: chemin [m]
เดินทาง[v.] (doēnthāng) EN: travel ; voyage ; make a journey ; take a trip ; journey ; be on one's way ; leave   FR: voyager ; faire un voyage ; être en route ; partir ; se déplacer
ไฮเวย์[n.] (haiwē) EN: highway ; motorway   FR: autoroute [f]
หนทาง[n.] (honthāng) EN: route ; road ; way   FR: chemin [m] ; route [f]
จอดรถชิดขอบทาง[v. exp.] (jøt rot chit khøp thāng) EN: pull over   FR: se ranger sur le côté de la route
การฝ่าฝืนกฎจราจร[n. exp.] (kān fāfeūn kot jarājøn) FR: infraction au code de la route [f] ; infraction de roulage [f] (Belg.)
ขวางทาง[v. exp.] (khwāng thāng) EN: block ; bar ; hinder ; obstruct ; halt ; impede   FR: barrer la route
เขว[v.] (khwē) EN: distort ; misunderstand   FR: faire fausse route

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
route    (v) (r uu1 t)
routed    (v) (r au1 t i d)
routed    (v) (r uu1 t i d)
routes    (v) (r uu1 t s)
routemarch    (n) (r uu1 t m aa ch)
routemarches    (n) (r uu1 t m aa ch i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
経路[けいろ, keiro] Thai: เส้นทาง ทางผ่าน English: route

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
オーバーフロールート[, o-ba-furo-ru-to] (n) {comp} overflow route [Add to Longdo]
ケーブルルータ[, ke-bururu-ta] (n) {comp} cable router [Add to Longdo]
コアルータ[, koaru-ta] (n) {comp} core router [Add to Longdo]
スイッチングルータ[, suicchinguru-ta] (n) {comp} switching router [Add to Longdo]
ソースルート[, so-suru-to] (n) {comp} source route [Add to Longdo]
ダイナミックルート[, dainamikkuru-to] (n) {comp} dynamic route [Add to Longdo]
バックアップルート[, bakkuappuru-to] (n) {comp} backup route [Add to Longdo]
バリエーションルート[, barie-shonru-to] (n) variation route [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
径路[jìng lù, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄨˋ, / ] route; path [Add to Longdo]
溃敌[kuì dí, ㄎㄨㄟˋ ㄉㄧˊ, / ] routed enemy [Add to Longdo]
溃军[kuì jūn, ㄎㄨㄟˋ ㄐㄩㄣ, / ] routed troops [Add to Longdo]
路由器[lù yóu qì, ㄌㄨˋ ㄧㄡˊ ㄑㄧˋ, ] router [Add to Longdo]
路程[lù chéng, ㄌㄨˋ ㄔㄥˊ, ] route; path traveled; distance traveled; distance from A to B; fig. course (of development) [Add to Longdo]
路线[lù xiàn, ㄌㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] route; course; fig. political course [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーバーフロールート[おーばーふろーるーと, o-ba-furo-ru-to] overflow route [Add to Longdo]
ソースルート[そーするーと, so-suru-to] source route [Add to Longdo]
ダイナミックルート[だいなみっくるーと, dainamikkuru-to] dynamic route [Add to Longdo]
バックアップルート[ばっくあっぷるーと, bakkuappuru-to] backup route [Add to Longdo]
ラウター[らうたー, rauta-] router [Add to Longdo]
ルータ[るーた, ru-ta] router [Add to Longdo]
ルートサーバ[るーとさーば, ru-tosa-ba] route server [Add to Longdo]
ルートセット[るーとせっと, ru-tosetto] route set [Add to Longdo]
ルートメニュー[るーとめにゅー, ru-tomenyu-] route menu [Add to Longdo]
最適ルート[さいてきルート, saiteki ru-to] optimal route [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top