หรือคุณหมายถึง roßas?
Search result for

rossas

(77 entries)
(0.0626 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rossas-, *rossas*, rossa
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rossas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rossas*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
terra rossaดินแดง, ดินแทร์รารอสซา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Great.Grossartig. The Wedding from Hell (1998)
Per--perska... prossa...ก--อ... ก... Don't Walk on the Grass (2009)
Well, why would a woman want a Plymouth on cinder blocks when she could have a Testarossa, 500 horsepower with a six-speed stick?ทำไมผู้หญิงจึงจะอยากได้รถพลีมัธบนอิฐถ่านหิน ในเมื่อหล่อนสามารถได้รถเทสตารอส 500 แรงม้า พร้อมเกียร์ 6 สปีด? Competitive Wine Tasting (2011)
- Get in. - Agent Rossabi.เข้ามาซิ เจ้าหน้าที่ซอสซาบิ Half a World Away (2011)
Rossabi intercepted me in Baltimore while I was visiting his sister.รอสซาบิไปดักรอฉันที่บัลติมอร์ ตอนที่ไปหาน้องสาวของคานี่ Half a World Away (2011)
A Testarossa represents my "salad days."เทสทารอสซา (เฟอรารี่) คือ "salad days" ของฉัน (วัยหนุ่มสาว) Confession (2013)
bello vo'andare in Porta Rossa a comparar I'anelloบรรยายไทย โดย [ tpayakorn ] Viper (2014)
Awesome!Grossartig! Bear Fight (2012)
Weren't they fantastic tonight?Waren sie heute nicht grossartig? The Changeling (1980)
My father was a great man.Mein Vater war ein grossartiger Mann. The Changeling (1980)
Well, what do you know? Ain't that great?Naja, was sagst Du denn dazu, ist das nicht grossartig? Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
But you can't get near it on weekends.Es ist grossartig, aber am Wochenende immer voll. Body Heat (1981)
That's great.NED: Grossartig! Body Heat (1981)
That's a great idea.Eine grossartige Idee. Body Heat (1981)
He doesn't, this marvelous Mabruk. Doesn't make you happy.Dieser grossartige Mabruk macht Euch nicht glücklich. The Last Unicorn (1982)
Our grand grandfather attended the first duel.Unser grossartiger Grossvater trug sein erstes Duell hier aus. Duel to the Death (1983)
It's terrific.Der ist grossartig. Starman (1984)
It's terrific.Ist grossartig. Starman (1984)
Great.Grossartig. Starman (1984)
Beautiful is better than terrific better than Dutch apple pie.Wundervoll ist noch besser als grossartig. Noch besser als Yankee Apfelkuchen. Starman (1984)
Wonderful!Ja, grossartig! Tangos, the Exile of Gardel (1985)
And Gardel was such a great character!Gardel: Eine grossartige Persönlichkeit! Tangos, the Exile of Gardel (1985)
A great man.Ein grossartiger Mensch. Tangos, the Exile of Gardel (1985)
- I'd like to be there when it goes down.Berrigan nimmt den Testarossa. Sie fahren los. When Irish Eyes Are Crying (1986)
[Trudy] What's the matter? Berrigan's taking the Testarossa.Sieht aus, als ob der Testarossa auf Carroons Hotel zuhält. When Irish Eyes Are Crying (1986)
They say tomorrow's show will be exceptional.Die Sendung soll grossartig werden. Ginger and Fred (1986)
- Bravissimo.- Er ist grossartig... Ginger and Fred (1986)
I'm taking into account your excellent military record and your commitment to the security of this great nation but this is your last chance.Ich berücksichtige lhre exzellenten militärischen Leistungen und lhre Hingabe an die Sicherheit dieser grossartigen Nation, aber dies ist lhre letzte Chance. Heartbreak Ridge (1986)
Ain't life grand?Ist das Leben nicht grossartig? Heartbreak Ridge (1986)
Terrific.Grossartig. Heartbreak Ridge (1986)
The Brossard Saga.Die Brossard-Saga. Nuit d'ivresse (1986)
I mean, I don't even know where your office is. [Chuckles]Ich weiß nur, dass du einen Testarossa fährst und auf einem Boot lebst. By Hooker by Crook (1987)
- Is everything of yours that fast?Er heißt TestarossaLike a Hurricane (1987)
I'm just kidding... you're great.Das war doch nur ein Scherz... Sie sind grossartig. Someone to Watch Over Me (1987)
- Oh God, that's great.- Oh Gott, das ist ja grossartig. Someone to Watch Over Me (1987)
Sonny Burnett, 5423.EIN GROSSARTIGER ORT, UM TOLLE SINGLES ZU TREFFEN Love at First Sight (1988)
Great.Na, grossartig. The Blob (1988)
It's magnificent. Completely premonitory.Camille, das ist grossartig. Camille Claudel (1988)
It's magnificent.Es ist grossartig! Camille Claudel (1988)
- Good.- Grossartig. Camille Claudel (1988)
Your "Balzac" is a noble idea, Auguste Rodin.Dein Balzac ist eine grossartige Idee, Auguste Rodin. Camille Claudel (1988)
He's a great poet.Er ist ein grossartiger Dichter. Camille Claudel (1988)
Your art is so great, nobody understands it anymore.Lhre Kunst ist so grossartig, dass sie nicht länger verstanden wird. Camille Claudel (1988)
Thanks.Grossartig. My Name Is Bill W. (1989)
it's just great here! Sorensen.Jedrek, es ist grossartig hier ! 300 Miles to Heaven (1989)
It's great. When do you want to go back to Poland ?Grossartig. 300 Miles to Heaven (1989)
- She's a great lady.- Sie ist eine grossartige Frau. DeepStar Six (1989)
Great guy.Grossartiger Kerl. My Name Is Bill W. (1989)
Something great's happening in this country.Es passiert etwas Grossartiges in diesem Land. My Name Is Bill W. (1989)
That part must be great for you.- 5 Monate. Dieser Teil muss grossartig für Sie sein. My Name Is Bill W. (1989)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สังกรณีใบมัน[n. exp.] (sangkaranī bai man) EN: Firecracker flower ; Dark-Leaved Crossandra   

CMU English Pronouncing Dictionary
ROSSA    R OW1 S AH0
CROSSAN    K R AA1 S AH0 N
ROSSANO    R OW0 S AA1 N OW0
BROSSARD    B R AH0 S AA1 R D
BROSSART    B R AA1 S AA0 R T
TORREGROSSA    T AO0 R EH0 G R OW1 S AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ardrossan    (n) (aa1 d r o1 s @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
グロッサリー[, gurossari-] (n) glossary [Add to Longdo]
コロッサス[, korossasu] (n) colossus [Add to Longdo]
テラロッサ[, terarossa] (n) terra rossa (ita [Add to Longdo]
ブロッサム[, burossamu] (n) blossom [Add to Longdo]
ロッサー[, rossa-] (n) Rosser [Add to Longdo]
[あずさ;し;アズサ, azusa ; shi ; azusa] (n) (1) (あずさ, アズサ only) (uk) (See 夜糞峰榛) Japanese cherry birch (Betula grossa); (2) (あずさ, アズサ only) (See キササゲ) yellow catalpa (Catalpa ovata); (3) printing block [Add to Longdo]
梓弓[あずさゆみ, azusayumi] (n) catalpa bow; betula grossa [Add to Longdo]
水目[みずめ;ミズメ, mizume ; mizume] (n) (See ヨグソミネバリ) Japanese cherry birch; betula grossa [Add to Longdo]
夜糞峰榛[よぐそみねばり;ヨグソミネバリ, yogusominebari ; yogusominebari] (n) (uk) (See 水目) Japanese cherry birch (Betula grossa) [Add to Longdo]
腕木[うでぎ;うでき, udegi ; udeki] (n) crossarm; bracket; blade; semaphore [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sǐ, ㄙˇ, ] to die; impassable; uncrossable; inflexible; rigid; extremely [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
偉観[いかん, ikan] herrlicher_Anblick, grossartiger_Anblick [Add to Longdo]
壮大[そうだい, soudai] erhaben, grossartig, herrlich [Add to Longdo]
盛大[せいだい, seidai] bluehend, prachtvoll, grossartig [Add to Longdo]
豪壮[ごうそう, gousou] grossartig, herrlich [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] MAENNLICH, TAPFER, GROSSARTIG [Add to Longdo]
雄大[ゆうだい, yuudai] grossartig, grandios [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top