Search result for

rosais

(51 entries)
(1.9758 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rosais-, *rosais*, rosai
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rosais มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rosais*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prosaic[ADJ] ธรรมดาๆ, See also: จืดชืด, น่าเบื่อ, Syn. common, trite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prosaic(โพรเซ'อิค,-เคิล) adj. ธรรมดา,จืดชืด,น่า-เบื่อ,คล้ายร้อยแก้ว, See also: prosaically adv. prosaicalness n., Syn. vapid
prosaical(โพรเซ'อิค,-เคิล) adj. ธรรมดา,จืดชืด,น่า-เบื่อ,คล้ายร้อยแก้ว, See also: prosaically adv. prosaicalness n., Syn. vapid

English-Thai: Nontri Dictionary
prosaic(adj) ธรรมดา,น่าเบื่อ,จืดชืด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I myself suspect a more prosaic motive.ผมเองสงสัยว่าแรงจูงใจน่าเบื่อมากขึ้น The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
well, RosaIind disguises herself as a man, and then she escapes into the forest.รอสซาลินด์ปลอมตัวเป็นผู้ชาย แล้วหนีเข้าไปในป่า Never Been Kissed (1999)
We´re RosaIind and orlando.เราคือรอสซาลินด์กับออร์แลนโด้ Never Been Kissed (1999)
It's a good line, but I wonder whether they're really about reassuring platitudes, a prosaic sense of the familiar.มันก็เป็นสิ่งที่ดี แต่ผมสงสัยว่า ไม่ว่าพวกเขาจะ พูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อยืนยันถึง สัมผัสที่คุ้นเคย 1408 (2007)
I think the truth is probably more prosaic than that.Ich glaube, die Wahrheit ist vermutlich prosaischer. Appointment with Death (1988)
Is that the best your prosaic, petty little mind can come up with?Mehr kann sich Ihr prosaisches kleines Hirn nicht einfallen lassen? D.O.A. (1988)
It's a prosaic, petty little world, Cornell.Ist eine prosaische Welt. D.O.A. (1988)
No, he would never do anything that prosaic.Nein, so was Prosaisches würde er nie tun. You've Got Mail (1998)
She's newly human and strangely literal."Ein frischer Mensch, so seltsam prosaisch." Into the Woods (2000)
That's a reliably pedestrian interpretation, cousin though not entirely inaccurate in the broad strokes.Nun, das ist eine reichlich prosaische Interpretation, Cousin, wenn auch nicht gänzlich falsch bei näherer Betrachtung. The Touch (2002)
It's not that you think marriage is too prosaic.Es ist gar nicht weil du denkst eine Heirat wäre zu prosaisch. Special (2005)
How prosaic!Wie prosaisch! Casi divas (2008)
It's mundane.Es ist prosaisch. Forgetting Sarah Marshall (2008)
It is mundane.Es ist prosaisch. Forgetting Sarah Marshall (2008)
- Pretty pedestrian.- Wirklich prosaisch. Horrible Bosses (2011)
What was prosaic and up vulgar for a generation... It has been transmuted by the step age grouper... in a status to the simple and magical time.Was prosaisch und sogar vulgär für die eine Generation war, hatte sich durch das bloße Verstreichen von Zeit... Midnight in Paris (2011)
Is my work really that literal?So prosaisch ist mein Werk also? O Come, All Ye Faithful (2012)
Sometimes our two-hour interludes were calm and prosaic.Manchmal waren unsere zweistündigen Intermezzos ruhig und prosaisch... Oh nein! 5 to 7 (2014)
How pedestrian to expend all that effort on a mere demon.Es wäre prosaisch, nur für einen Dämon so einen Aufwand zu treiben. Deliverance (2014)
I end up looking like Sister Rosaire.Ich werde wie Schwester Rosaire enden. Anatomy of a Love Seen (2014)
Subject matter's interesting.Aber ihre Prosa ist prosaisch. Rip Off (2014)
Hmm. Rather prosaic, but it's fine.Sehr prosaisch, aber nicht übel. AKA The Sandwich Saved Me (2015)
She shared her problem with a roommate, Rosalind, who first came down strongly in marrying Phil Stern, but then wavered that she found Bobby very likable and passionately in love with Vonnie.Sie erzählte ihrer Mitbewohnerin Rosaiind davon, die ihr erst zuredete, Phil Stern zu heiraten, aber umschwenkte, da sie Bobby sehr sympathisch fand und er Vonnie leidenschaftlich liebte. Café Society (2016)
Nothing so prosaic for you, Professor.Nichts wäre prosaischer für Sie, Professor. Fail-Safe (2016)
How prosaic.Wie prosaisch. Assassins (2016)
Isn't this rather a prosaic case for you to be on?Ist das nicht ein recht prosaischer Fall für Sie? The Amazing Dr. Clitterhouse (1938)
Oh, time the wizard came clean.Das ist ziemlich poetisch, Paul. Auf eine prosaische Weise. Children Shouldn't Play with Dead Things (1972)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกประคำ[n.] (lūk prakham) EN: rosary ; necklace of sacred beads ; large beads   FR: chapelet [m] ; rosaire [m] ; collier de perles sacrées [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROSAIC    P R OW0 Z EY1 IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prosaic    (j) (p r @1 z ei1 i k)
prosaically    (a) (p r @1 z ei1 i k l ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
クロサイ[くろさい, kurosai] (n ) กระู่ซู่,แรดที่มี2นอ
クロサイ[くろさい, kurosai] (n ) แรดดำ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alltäglichkeit {f}prosaicness [Add to Longdo]
prosaisch {adj}prosaic [Add to Longdo]
prosaisch; nüchternmundane [Add to Longdo]
prosaisch {adv}prosaically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アストロサイト[, asutorosaito] (n) astrocyte [Add to Longdo]
コロサイの信徒への手紙[コロサイのしんとへのてがみ, korosai noshintohenotegami] (n) Epistle to the Colossians (book of the Bible) [Add to Longdo]
シンクロサイクロトロン[, shinkurosaikurotoron] (n) synchrocyclotron [Add to Longdo]
黒犀[くろさい;クロサイ, kurosai ; kurosai] (n) (uk) black rhinoceros (Diceros bicornis) [Add to Longdo]
散文的[さんぶんてき, sanbunteki] (adj-na) prosaic [Add to Longdo]
色再現[いろさいげん, irosaigen] (n) color reproduction [Add to Longdo]
白犀[しろさい;シロサイ, shirosai ; shirosai] (n) (uk) white rhinoceros (Ceratotherium simum) [Add to Longdo]
没風流漢[ぼつふうりゅうかん, botsufuuryuukan] (n) prosaic person; person of an unromantic turn of mind; philistine [Add to Longdo]
無趣味[むしゅみ, mushumi] (adj-na,n) lacking of flair or refinement; lacking interests or hobbies; vulgarity; dull; prosaic [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
無味乾燥[むみかんそう, mumikansou] -trocken, prosaisch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top