Search result for

rodas

(121 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rodas-, *rodas*, roda
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rodas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rodas*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pachydactylia; macrodactylia; macrodactyly; pachydactylyนิ้วโตเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachydactyly; macrodactylia; macrodactyly; pachydactyliaนิ้วโตเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
macrodactylia; macrodactyly; pachydactylia; pachydactylyนิ้วโตเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
macrodactyly; macrodactylia; pachydactylia; pachydactylyนิ้วโตเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Macrodactylyนิ้วโต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So humbert humbert's name is serge grodanz.เขาขื่อ serge grodanz There Might be Blood (2008)
Just what acrodado.ตามที่เราตกลงกัน Quantum of Solace (2008)
This is not what habamos acrodado.นี่ไม่ใช่ที่เราตกลงกันไว้ Quantum of Solace (2008)
- You're listening to WROH the music of Rodanthe, where yesterday lives today.คุณกำลังรับฟังสถานี ร็อด ..สถานีเพลงของโรเดนธีจากอดีตถึงปัจจุบัน Nights in Rodanthe (2008)
- Another big one came and went and just like Rodanthe Pier, we took a few knocks, but we're still standing.เป็นอีกลูกที่ใหญ่มาแล้วก็จากไป... เหมือนกับท่าเรือโรเดนธี,พวกเราโดนเคาะนิดหน่อย แต่เราก็ยังทนได้ Nights in Rodanthe (2008)
So come on down for a Rodanthe-style crab-crack celebration tonight.ดั้งนั้น เรามาจัดงานฉลองในรูปแบบโรเดนธีกันคืนนี้ Nights in Rodanthe (2008)
Mr. Prodasa.คุณโพรดาซา Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Mr. Prodasa.คุณโพรดาซา Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Jakob Prodasa is the man I want to be.จาคอบ โพรดาซ่า เป็นคนที่ผมอยากจะเป็น Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
I lost my parents at age 7 and was raised by my grandfather, Ryuichiro Kuroda, the 3rd generation head of the Oedo Family.ฉันเสียพ่อแม่ ตั้งแต่ 7 ขวบ และฉันถูกเลี้ยงดูจากคุณตา รุลอิจอโร่ คุโรดะ หัวหน้าตระกูลเอโดะรุ่นที่ 3 Gokusen: The Movie (2009)
Greendale College is becoming so earth-smart that we're Changing our name to Envirodale!จะฉลาดรักษ์โลกมากขึ้น Environmental Science (2009)
And I am ejecting her from planet Abed with a remote control Christmas pterodactyl.และฉันขอขับไล่หล่อน ออกไปจากดาวอาเบด ด้วยนกยักษ์คริสต์มาสบังคับวิทยุ Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
Christmas pterodactyl!นกยักษ์คริสต์มาส! Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
is Kuroda here?คุโรดะอยู่มั้ย Ghost (2010)
There's no Kuroda here.ที่นี่ไม่มีคุโรดะ Ghost (2010)
Open up! Kuroda, come out.เปิดนะ คุโรดะ ออกมา Ghost (2010)
Mr. Kuroda.คุณคุโรดะ Ghost (2010)
There was no criminal record for Ryuji Kuroda or Toyo Central.ไม่มีการบันทึกคดีฆาตรกรรม สำหรับ เรียวจิ คุโรดะ หรือ โตโยเซ็นทรัล Ghost (2010)
You don't know the difference between rodarte and road kill.นายไม่รู้ความแตกต่างระหว่าง ของมียี่ห้อกับของข้างถนน Damien Darko (2011)
Ms. Rodarte-Quayle?คุณนายโรดาเต้ เควลย์ใช่ไหม Fifty-One (2012)
So, do we take a run at Lydia Rodarte-Quayle?งั้นเราต้องจับตาดู ลิเดีย โรดาร์ต เควล Rabid Dog (2013)
We go to Brazil for the pterodactyls.เราไปบราซิลเพื่อหาเทอโรแดคทิล Mr. Right (2015)
I can make a hat or a brooch or pterodactyl...ผมทำหมวกได้หรือเข็มกลัด หรือตัวเทโรแด็คเทิล... Airplane! (1980)
Beckett Broda.เกย์ Valentine (2001)
Queen of diamonds.Eine Karodame. An Officer and a Gentleman (1982)
I got the credit network.Ich bin in der Kreditbürodatei. The ACM Kid (1983)
This Mavrodaphne is sensational.Dieser Mavrodaphne ist ein Gedicht. The Great McCarthy (1984)
- Queen of diamonds?- Karodame? The Lonely Guy (1984)
L— I thought we were gonna have a meaningful "diabolical" here. But, listen, I'm no reluctant witness. Ali Ferrand.Und was kriege ich als Belohnung, dass ich euch gesagt habe, dass Godzilla und Rodan vorbeikamen und an mir "rummodelliert" haben? By Hooker by Crook (1987)
He improved the weaving plan, invented fuel for the flame. Measured the roads. What's he say?Der Ketzer Roda, ein Gelehrter und Erfinder, behauptet, dass es die Erde gar nicht gäbe. On the Silver Globe (1988)
Before they reach their goal, they come across a floating tree trunk, on which the actor and scholar Roda is drifting.Auf offener See begegnen ihnen an ein Stück Holz geklammert, der Schauspieler und der Gelehrte RodaOn the Silver Globe (1988)
The scholar looks at Marek with contempt.Roda schaut Marek an: On the Silver Globe (1988)
"You are sly," Roda replies."Du bist schlau", sagt RodaOn the Silver Globe (1988)
The camera, apparently stimulated to action by an outside motion or body warmth as the scholar, Roda, and the actor approach the rocket, sharing an oxygen helmet.Sie schalten sich bei Bewegung automatisch ein. Zum Raumschiff kriechen Roda und der Schauspieler. On the Silver Globe (1988)
Our informants say Rosta fled the county with two other criminals Josip Baroda and Pytor Tatamovich.Unsere Informanten melden, dass Viktor Rosta das Land verlassen hat, mit zwei anderen Verbrechern. Josip Baroda und Pytor Tatomovich. Red Heat (1988)
Pterodactyl alert!Pterodactylalarm! The Flintstones (1994)
Here comes the pterodactyl.Hier kommt der Pterodactyl. The Flintstones (1994)
This time tomorrow, we'll be on a pterodactyl winging our...Morgen um diese Zeit sitzen wir auf einem Pterodactyl auf dem Flug... The Flintstones (1994)
The redhead here is her mother, Rodan.Die Rothaarige ist ihre Mutter, Rodan. A Man for No Seasons (1994)
If I was still a changeling I could've shape-shifted into a Vorian pterodactyl and flown that damn transmitter to the top of the mountain hours ago.Als Wechselbalg wär ich jetzt ein vorianischer Pterodaktylus, und der Sender wäre längst auf dem Gipfel. The Ascent (1996)
# We keep getting stronger, stronger"Rodale. Versager. There's Only One Jimmy Grimble (2000)
Beckett Broda.Beckett BrodaValentine (2001)
And that was so long ago, for breakfast we had to eat scrambled pterodactyl eggs and raptor bacon!Und das ist schon so lange her, dass wir zum Frühstück Rührei aus Pterodaktyluseiern und Raptorschinken aßen. Wet Hot American Summer (2001)
Actually more like a hard-ass pterodactyl.Wie ein tödlicher Pterodaktylus. Joe Dirt (2001)
Where's Kuroda?Ist Kuroda da? Suicide Club (2001)
Hey, Kuroda.Herr KurodaSuicide Club (2001)
"Kuroda""KurodaSuicide Club (2001)
Is Mr. Kuroda there?Ist Herr Kuroda da? Suicide Club (2001)
Kuroda?KurodaSuicide Club (2001)
When will Kuroda be in?Wann kommt Kuroda zurück? Suicide Club (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rodaAt Kuroda Primary School we assemble at a prearranged time and go to school as a group.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พระรถเสน[n. prop.] (Phra Rot Sēn) EN: Phra Rodasen   

CMU English Pronouncing Dictionary
RODA    R OW1 D AH0
BRODA    B R OW1 D AH0
RODAK    R OW1 D AH0 K
RODAS    R OW1 D AH0 Z
KURODA    K ER0 OW1 D AH0
RODALE    R OW1 D EY2 L
RODARTE    R AA1 D AA0 R T
METRODADE    M EH2 T R OW0 D EY1 D
RODABAUGH    R AA1 D AH0 B AO0
MACRODANTIN    M AE2 K R OW0 D AE1 N T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Macrodantin    (n) (m a1 k r ou d a1 n t i n)
pterodactyl    (n) (t e2 r @ d a1 k t i l)
pterodactyls    (n) (t e2 r @ d a1 k t i l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kurodadrossel {f} [ornith.]Seven Islands Thrush [Add to Longdo]
Vadodara; Baroda (Stadt in Indien)Vadodara; Baroda (city in India) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イントロダクション[, intorodakushon] (n) introduction [Add to Longdo]
エアロダイナミックス[, earodainamikkusu] (n) aerodynamics [Add to Longdo]
エロダクション[, erodakushon] (n) (abbr) erotic production [Add to Longdo]
スーパーヘテロダイン[, su-pa-heterodain] (n) super-heterodyne [Add to Longdo]
ステラー海牛[ステラーかいぎゅう;ステラーカイギュウ, sutera-kaigyuu ; sutera-kaigyuu] (n) (uk) Steller's sea cow (Hydrodamalis gigas) [Add to Longdo]
ダクロダイズド[, dakurodaizudo] (adj-f) Dacrotized (trademark for an anti-corrosion metal coating) (Dacrotised) [Add to Longdo]
トータルプロダクト[, to-tarupurodakuto] (n) total product [Add to Longdo]
ナショナルプロダクト[, nashonarupurodakuto] (n) national product [Add to Longdo]
プロダクション[, purodakushon] (n) production; (P) [Add to Longdo]
プロダクションコントロール[, purodakushonkontoro-ru] (n) production control [Add to Longdo]
プロダクションシステム[, purodakushonshisutemu] (n) {comp} production system [Add to Longdo]
プロダクションチーム[, purodakushonchi-mu] (n) production team [Add to Longdo]
プロダクションルール[, purodakushonru-ru] (n) {comp} production rule [Add to Longdo]
プロダクツ[, purodakutsu] (n) products [Add to Longdo]
プロダクト[, purodakuto] (n) product; (P) [Add to Longdo]
プロダクトアド[, purodakutoado] (n) product ad [Add to Longdo]
プロダクトデザイン[, purodakutodezain] (n) product design [Add to Longdo]
プロダクトプランニング[, purodakutopuranningu] (n) product planning [Add to Longdo]
プロダクトプロテクション[, purodakutopurotekushon] (n) product protection [Add to Longdo]
プロダクトマネージャー[, purodakutomane-ja-] (n) product manager [Add to Longdo]
プロダクトミックス[, purodakutomikkusu] (n) product mix [Add to Longdo]
プロダクトライフサイクル[, purodakutoraifusaikuru] (n) product life cycle [Add to Longdo]
ヘテロダイン[, heterodain] (n) heterodyne [Add to Longdo]
ペトロダラー[, petorodara-] (n) petrodollar [Add to Longdo]
ポストプロダクション[, posutopurodakushon] (n) postproduction [Add to Longdo]
マイクロソフトプロダクトアクティベーション[, maikurosofutopurodakutoakuteibe-shon] (n) {comp} Microsoft Product Activation [Add to Longdo]
マスプロダクション[, masupurodakushon] (n) mass production [Add to Longdo]
ユーロダラー[, yu-rodara-] (n) Eurodollar [Add to Longdo]
ヨコシマクロダイ[, yokoshimakurodai] (n) bigeye emperor (Monotaxis grandoculis) [Add to Longdo]
リプロダクション[, ripurodakushon] (n) reproduction [Add to Longdo]
リプロダクティブライツ[, ripurodakuteiburaitsu] (n) reproductive rights [Add to Longdo]
雨降らし;雨虎;雨降[あめふらし;アメフラシ, amefurashi ; amefurashi] (n) (uk) sea hare (esp. species Aplysia kurodai) [Add to Longdo]
後ろ盾(P);後ろ楯[うしろだて, ushirodate] (n) (1) backing; support; backer; supporter; patron; sponsor; (2) shield that protects one's back; (P) [Add to Longdo]
黒鯛[くろだい, kurodai] (n) black porgy (Acanthopagrus schlegeli) [Add to Longdo]
色玉[いろだま, irodama] (n) (1) colored bead (coloured); colored ball; (2) (obsc) (See 石榴) pomegranate [Add to Longdo]
心頼み[こころだのみ, kokorodanomi] (n) reliance; dependence [Add to Longdo]
心立て[こころだて, kokorodate] (n) disposition [Add to Longdo]
袋叩き[ふくろだたき, fukurodataki] (n,vs) beat someone up by ganging up on [Add to Longdo]
袋棚[ふくろだな, fukurodana] (n) (1) tea ceremony stand with an enclosed shelf (invented by Takeno Jouou); (2) (See 袋戸棚) small cupboard or closed shelf on the side of a tokonoma [Add to Longdo]
白だと判る[しろだとわかる, shirodatowakaru] (v5r) to be found innocent [Add to Longdo]
風呂代[ふろだい, furodai] (n) fee charged at a public bath [Add to Longdo]
炉棚[ろだな, rodana] (n) mantelpiece [Add to Longdo]
露台[ろだい, rodai] (n) balcony [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
翼龙[yì lóng, ㄧˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] pterodactyl [Add to Longdo]
惊恐翼龙[Jīn kǒng yì lóng, ㄐㄧㄣ ㄎㄨㄥˇ ㄧˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] Phobetor (genus of pterodactyloid pterosaur) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プロダクションルール[ぷろだくしょんるーる, purodakushonru-ru] production rule [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
後ろ盾[うしろだて, ushirodate] Unterstuetzung, Beistand, Beschuetzer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top