Search result for

robe

(105 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -robe-, *robe*
Possible hiragana form: ろべ
English-Thai: Longdo Dictionary
disrobe(vi) สึก, ออกจากการเป็นพระ เช่น Monk with bad habit is disrobed.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
robe[N] เสื้อคลุมยาว, See also: เสื้อคลุมงานพิธี, Syn. costume, gown
robe[N] เสื้อคลุมอาบน้ำ, Syn. bathrobe
robe[VI] สวมเสื้อคลุม, Syn. clothe, dress
robe[VT] สวมเสื้อคลุม, Syn. clothe, dress
robes[N] เสื้อผ้า, Syn. vesments

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
robe(โรบ) n.,v. (ใส่) เสื้อคลุมยาว,เสื้อชุดพิธี,เสื้อคลุย,เสื้อกระโปรงของสตรี,เสอคลุมชุดอาบน้ำ, See also: robes n. เสื้อผ้า เครื่องแบบ rober n., Syn. gown
aerobe(แอ' โรบ) n. สิ่งมีชีวิต (โดยเฉพาะแบคทีเรีย) ที่ต้องอาศัยออกซิเจนในการดำรงชีพ
anaerobe(แอนแอ' โรบ ,แอน' นะโรบ) n. สิ่งมีชีวิต (โดยเฉพาะแบคทีเรีย) ที่ไม่ต้องการอากาศหรือออกซิเจนในการหายใจ (not requiring air)
bathroben. เสื้อคลุมสำหรับเดินไปอาบน้ำหรือใส่หลังอาบน้ำ
disrobe(ดิสโรบ') vt.,vi. เปลื้อง,ถอด, See also: disrobement n. disrober n., Syn. off
enrobevt. แต่งตัว,สวมเสื้อคลุมยาว., See also: enrober n. ดูenrobe
microbe(ไม'โครบ) n. จุลินทรีย์., See also: microbial adj. microbic adj. microbian adj.
probe(โพรบ) vt. ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,พิสูจน์,สืบสวน,แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่. vi. แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่. n. เครื่องแหย่,เครื่องมือยาวสำหรับตรวจดูแผลหรือทางเดินในร่างกาย,การสืบสวน., See also: probable adj. prober n. คำที่มีความหมายเหมือน
wardrobe(วอร์บ'โรบ) n. ตู้เสื้อผ้า,เสื้อผ้า,ทั้งหมด,ห้องเก็บเสื้อผ้า,ชุดเสื้อผ้า
wardrobe dealern. พ่อค้าขายเสื้อผ้าเก่า ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
robe(n) ชุดกระโปรง,ผ้าคลุม,เสื้อคลุมอาบน้ำ
robe(vt) แต่งตัว,คลุมผ้า,สวมเสื้อคลุม
bathrobe(n) เสื้อคลุมอาบน้ำ
disrobe(vi) เปลื้องเสื้อผ้า,แก้ผ้า
microbe(n) เชื้อโรค,จุลินทรีย์,จุลชีวัน
probe(vt) ตรวจสอบ,ไต่ถาม,สอบสวน,ทดสอบ
wardrobe(n) ห้องเก็บเสื้อผ้า,ตู้เสื้อผ้า,เสื้อผ้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When you've finished your letters, Robert will take them to the post.ถ้าเขียนจดหมายเสร็จแล้ว โรเบิร์ตจะเอาไปส่งให้ที่ไปรษณีย์ Rebecca (1940)
- How are you, Robert?- สบายดีมั้ยโรเบิร์ต Rebecca (1940)
Robert? Run and get a coat from the flower room for Mrs. De Winter, will you?โรเบิร์ต ไปเอาเสื้อโค้ทมาให้คุณผู้หญิงที Rebecca (1940)
It's about Robert, sir.เกี่ยวกับโรเบิร์ตครับท่าน Rebecca (1940)
- Robert is very upset.- โรเบิร์ตหัวเสียมาก Rebecca (1940)
It appears that Mrs. Danvers has accused Robert of stealing a valuable ornament from the morning room.คุณนายแดนเวอร์สกล่าวหาว่าโรเบิร์ต ขโมยของประดับมีค่าในห้องนั่งเล่นเช้า Rebecca (1940)
Robert denies the accusation most emphatically, sir.เเต่โรเบิร์ตปฏิเสธเสียงเเข็งครับ Rebecca (1940)
Well, tell Mrs. Danvers to get to the bottom of it somehow. - Tell her I'm sure it wasn't Robert.ไปบอกคุณนายแดนเวอร์สให้สืบให้รู้ว่าเป็นใคร ฉันเชื่อว่าไม่ใช่ฝีมือโรเบิร์ต Rebecca (1940)
I'm so sorry. I never thought that I'd get Robert into trouble.ฉันขอโทษจริงๆ ฉันไม่รู้ว่าจะทําให้โรเบิร์ตต้องลําบาก Rebecca (1940)
See if they can be mended, and above all, tell Robert to dry his tears.เเล้วไปบอกโรเบิร์ตให้เช็ดน้ำตาได้เเล้ว Rebecca (1940)
I shall apologize to Robert, of course.ฉันควรจะไปขอโทษโรเบิร์ต Rebecca (1940)
Robert found these sketches in the library, madam.โรเบิร์ตเจอภาพวาดพวกนี้ที่ห้องสมุดค่ะ Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
robeJohn is senior to Robert.
robeRobert enjoyed talking with his girlfriend.
robeHere comes our teacher, Robert Brown.
robeRobert Hansen was arrested on suspicion of having sold off secret information to the former Soviet Union.
robeRobert was so busy he had to turn down an invitation to play golf.
robeRobert tends to talk big.
robeI was named Robert by my grandfather.
robeHe named his son Robert after his own father.
robeThe "People's Choice" award, by public polling, was announced again this year and Mel Gibson and Julia Roberts were selected as the most popular male, and female, film actors.
robeRobert has never yet been last for a meeting.
robeI hear Robert is sick.
robeMy name is Robert, so they call me Bob for short.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จำนำพรรษา[N] robes offered to Buddhist priests during Buddhist Lent, Thai definition: ผ้าที่ถวายแก่พระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาในวัดนั้นๆ
จีวร[N] robe (of a Buddhist monk), See also: yellow robe, Syn. ผ้าจีวร, Example: พระเริ่มออกบิณฑบาต มองเห็นจีวรสีเหลืองอยู่ลิบๆ, Count unit: ผืน, Thai definition: เครื่องนุ่งห่มของภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบมองดู[v. exp.] (aēp møngdū) FR: regarder à la dérobée
ชิมลาง[v.] (chimlāng) EN: have a foretaste of ; explore ; probe ; sound out   
ชีปะขาว[n.] (chīpakhāo) EN: ascetic ; white-robed ascetic   FR: ascète [m]
ห่มดอง[v.] (homdøng) EN: way to dress a robe over a Buddhist priest's shoulder   
หุ้ม[v.] (hum) EN: cover ; clothe ; coat ; plate ; wrap up   FR: couvrir ; recouvrir ; enrober ; envelopper
หุ้มห่อ[v.] (hum hø) FR: enrober
จี้[v.] (jī) EN: rob ; loot ; plunder ; hold up   FR: voler ; dérober ; dévaliser ; piller
จีวร[n. exp.] (jīwøn) EN: robe of Buddhist monks   FR: robe des moines bouddhistes [f] ; robe des bonzes [f]
จุลินทรีย์[n.] (julinsī) EN: microbe ; microorganism   FR: microbe [m] ; micro-organisme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROBE    R OW1 B
ROBEY    R OW1 B IY0
ROBED    R OW1 B D
ROBEL    R OW1 B AH0 L
ROBES    R OW1 B Z
ROBER    R OW1 B ER0
ROBERG    R OW1 B ER0 G
ROBELO    R AA2 B EH1 L OW0
ROBERT    R AA1 B ER0 T
ROBECK    R OW1 B EH2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
robe    (v) (r ou1 b)
robed    (v) (r ou1 b d)
robes    (v) (r ou1 b z)
Robert    (n) (r o1 b @ t)
Roberts    (n) (r o1 b @ t s)
Roberti    (n) (r @ b @@1 t ii)
Robertson    (n) (r o1 b @ t s s @ n)

German-Thai: Longdo Dictionary
erobern(vt) |eroberte, hat erobert| ชนะ(ใจหรือสงคราม ไม่ได้หมายถึงด้านกีฬาหรือการแข่งขัน) เช่น Die Schauspielerin erobert die Herzen ihrer Zuschauer. นักแสดงคนนี้ชนะใจของผู้ชม, See also: S. besiegen,
Zellprobe(n) |die, pl. Zellproben| ตัวอย่างเซลล์ ตัวอย่างเนื้อเยื่อ เช่น Die erhaltene Zellprobe wird in einem Labor eingefärbt und von Spezialisten (Zytologen) unter dem Mikroskop begutachtet.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Robe {f} | Roben {pl}gown; robe | robes [Add to Longdo]
Robertsprinie {f} [ornith.]Roberts' Prinia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
べろべろ;ベロベロ;べろんべろん;ベロンベロン[, berobero ; berobero ; beronberon ; beronberon] (adv,adv-to) (1) (べろべろ, ベロベロ only) (on-mim) licking; (adj-na) (2) (See 酔う・よう,酔っ払う・よっぱらう) drunken [Add to Longdo]
クロロベンゼン[, kurorobenzen] (n) chlorobenzene [Add to Longdo]
ジクロロベンゼン[, jikurorobenzen] (n) dichlorobenzene [Add to Longdo]
ストローブ[, sutoro-bu] (n) strobe [Add to Longdo]
ストロベリー[, sutoroberi-] (n) strawberry; (P) [Add to Longdo]
スロベニア(P);スロヴェニア[, surobenia (P); surovenia] (n) Slovenia; (P) [Add to Longdo]
スロベニア語[スロベニアご, surobenia go] (n) Slovenian (language); Slovene [Add to Longdo]
ゼロベース[, zerobe-su] (n) zero-base [Add to Longdo]
デポプロベラ[, depopurobera] (n) Depo-provera [Add to Longdo]
デンドロビウム[, dendorobiumu] (n) dendrobe (any orchid of genus Dendrobium) (lat [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
罗伯特[Luó bó tè, ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛˊ ㄊㄜˋ, / ] Robert (name), #23,370 [Add to Longdo]
[pàn, ㄆㄢˋ, ] robe, #28,121 [Add to Longdo]
穆加贝[Mù jiā bèi, ㄇㄨˋ ㄐㄧㄚ ㄅㄟˋ, / ] Robert Mugabe (1924-), Zimbabwean ZANU-PF politician, President of Zimbabwe 1980-2008, #83,835 [Add to Longdo]
外袍[wài páo, ㄨㄞˋ ㄆㄠˊ, ] robe [Add to Longdo]
玻意耳[Bō yì ěr, ㄅㄛ ㄧˋ ㄦˇ, ] Robert Boyle (1627-1691), English chemist [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ストローブ[すとろーぶ, sutoro-bu] strobe [Add to Longdo]
プローブ[ぷろーぶ, puro-bu] probe [Add to Longdo]
打診[だしん, dashin] probe [Add to Longdo]
打診発生源認証[だしんはっせいげんにんしょう, dashinhasseigenninshou] probe origin authentication [Add to Longdo]
報告対象打診[ほうこくたいしょうだしん, houkokutaishoudashin] subject probe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Robe \Robe\, n. [F., fr. LL. rauba a gown, dress, garment;
   originally, booty, plunder. See {Rob}, v. t., and cf.
   {Rubbish}.]
   1. An outer garment; a dress of a rich, flowing, and elegant
    style or make; hence, a dress of state, rank, office, or
    the like.
    [1913 Webster]
 
       Through tattered clothes small vices do appear;
       Robes and furred gowns hide all.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A skin of an animal, especially, a skin of the bison,
    dressed with the fur on, and used as a wrap. [U.S.]
    [1913 Webster]
 
   {Master of the robes}, an officer of the English royal
    household (when the sovereign is a king) whose duty is
    supposed to consist in caring for the royal robes.
 
   {Mistress of the robes}, a lady who enjoys the highest rank
    of the ladies in the service of the English sovereign
    (when a queen), and is supposed to have the care her
    robes.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Robe \Robe\, v. t. [imp. & p. p. {Robed}; p. pr. & vb. n.
   {Robing}.]
   To invest with a robe or robes; to dress; to array; as,
   fields robed with green.
   [1913 Webster]
 
      The sage Chaldeans robed in white appeared. --Pope.
   [1913 Webster]
 
      Such was his power over the expression of his
      countenance, that he could in an instant shake off the
      sternness of winter, and robe it in the brightest
      smiles of spring.            --Wirt.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 robe
   n 1: any loose flowing garment
   2: outerwear consisting of a long flowing garment used for
     official or ceremonial occasions [syn: {gown}, {robe}]
   v 1: clothe formally; especially in ecclesiastical robes [syn:
      {vest}, {robe}]
   2: cover as if with clothing; "the mountain was clothed in
     tropical trees" [syn: {clothe}, {cloak}, {drape}, {robe}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Robe [roːbə] (n) , s.(f )
   gown; robe
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 robe [rɔb]
   dress; gown; robe
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top