Search result for

robé

(74 entries)
(0.0213 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -robé-, *robé*
English-Thai: Longdo Dictionary
disrobe(vi) สึก, ออกจากการเป็นพระ เช่น Monk with bad habit is disrobed.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
robe[N] เสื้อคลุมยาว, See also: เสื้อคลุมงานพิธี, Syn. costume, gown
robe[N] เสื้อคลุมอาบน้ำ, Syn. bathrobe
robe[VI] สวมเสื้อคลุม, Syn. clothe, dress
robe[VT] สวมเสื้อคลุม, Syn. clothe, dress
robes[N] เสื้อผ้า, Syn. vesments

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
robe(โรบ) n.,v. (ใส่) เสื้อคลุมยาว,เสื้อชุดพิธี,เสื้อคลุย,เสื้อกระโปรงของสตรี,เสอคลุมชุดอาบน้ำ, See also: robes n. เสื้อผ้า เครื่องแบบ rober n., Syn. gown
aerobe(แอ' โรบ) n. สิ่งมีชีวิต (โดยเฉพาะแบคทีเรีย) ที่ต้องอาศัยออกซิเจนในการดำรงชีพ
anaerobe(แอนแอ' โรบ ,แอน' นะโรบ) n. สิ่งมีชีวิต (โดยเฉพาะแบคทีเรีย) ที่ไม่ต้องการอากาศหรือออกซิเจนในการหายใจ (not requiring air)
bathroben. เสื้อคลุมสำหรับเดินไปอาบน้ำหรือใส่หลังอาบน้ำ
disrobe(ดิสโรบ') vt.,vi. เปลื้อง,ถอด, See also: disrobement n. disrober n., Syn. off
enrobevt. แต่งตัว,สวมเสื้อคลุมยาว., See also: enrober n. ดูenrobe
microbe(ไม'โครบ) n. จุลินทรีย์., See also: microbial adj. microbic adj. microbian adj.
probe(โพรบ) vt. ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,พิสูจน์,สืบสวน,แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่. vi. แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่. n. เครื่องแหย่,เครื่องมือยาวสำหรับตรวจดูแผลหรือทางเดินในร่างกาย,การสืบสวน., See also: probable adj. prober n. คำที่มีความหมายเหมือน
wardrobe(วอร์บ'โรบ) n. ตู้เสื้อผ้า,เสื้อผ้า,ทั้งหมด,ห้องเก็บเสื้อผ้า,ชุดเสื้อผ้า
wardrobe dealern. พ่อค้าขายเสื้อผ้าเก่า ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
robe(n) ชุดกระโปรง,ผ้าคลุม,เสื้อคลุมอาบน้ำ
robe(vt) แต่งตัว,คลุมผ้า,สวมเสื้อคลุม
bathrobe(n) เสื้อคลุมอาบน้ำ
disrobe(vi) เปลื้องเสื้อผ้า,แก้ผ้า
microbe(n) เชื้อโรค,จุลินทรีย์,จุลชีวัน
probe(vt) ตรวจสอบ,ไต่ถาม,สอบสวน,ทดสอบ
wardrobe(n) ห้องเก็บเสื้อผ้า,ตู้เสื้อผ้า,เสื้อผ้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จำนำพรรษา[N] robes offered to Buddhist priests during Buddhist Lent, Thai definition: ผ้าที่ถวายแก่พระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาในวัดนั้นๆ
จีวร[N] robe (of a Buddhist monk), See also: yellow robe, Syn. ผ้าจีวร, Example: พระเริ่มออกบิณฑบาต มองเห็นจีวรสีเหลืองอยู่ลิบๆ, Count unit: ผืน, Thai definition: เครื่องนุ่งห่มของภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบมองดู[v. exp.] (aēp møngdū) FR: regarder à la dérobée
ชิมลาง[v.] (chimlāng) EN: have a foretaste of ; explore ; probe ; sound out   
ชีปะขาว[n.] (chīpakhāo) EN: ascetic ; white-robed ascetic   FR: ascète [m]
ห่มดอง[v.] (homdøng) EN: way to dress a robe over a Buddhist priest's shoulder   
หุ้ม[v.] (hum) EN: cover ; clothe ; coat ; plate ; wrap up   FR: couvrir ; recouvrir ; enrober ; envelopper
หุ้มห่อ[v.] (hum hø) FR: enrober
จี้[v.] (jī) EN: rob ; loot ; plunder ; hold up   FR: voler ; dérober ; dévaliser ; piller
จีวร[n. exp.] (jīwøn) EN: robe of Buddhist monks   FR: robe des moines bouddhistes [f] ; robe des bonzes [f]
จุลินทรีย์[n.] (julinsī) EN: microbe ; microorganism   FR: microbe [m] ; micro-organisme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROBE    R OW1 B
ROBEY    R OW1 B IY0
ROBED    R OW1 B D
ROBEL    R OW1 B AH0 L
ROBES    R OW1 B Z
ROBER    R OW1 B ER0
ROBERG    R OW1 B ER0 G
ROBELO    R AA2 B EH1 L OW0
ROBERT    R AA1 B ER0 T
ROBECK    R OW1 B EH2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
robe    (v) (r ou1 b)
robed    (v) (r ou1 b d)
robes    (v) (r ou1 b z)
Robert    (n) (r o1 b @ t)
Roberts    (n) (r o1 b @ t s)
Roberti    (n) (r @ b @@1 t ii)
Robertson    (n) (r o1 b @ t s s @ n)

German-Thai: Longdo Dictionary
erobern(vt) |eroberte, hat erobert| ชนะ(ใจหรือสงคราม ไม่ได้หมายถึงด้านกีฬาหรือการแข่งขัน) เช่น Die Schauspielerin erobert die Herzen ihrer Zuschauer. นักแสดงคนนี้ชนะใจของผู้ชม, See also: S. besiegen,
Zellprobe(n) |die, pl. Zellproben| ตัวอย่างเซลล์ ตัวอย่างเนื้อเยื่อ เช่น Die erhaltene Zellprobe wird in einem Labor eingefärbt und von Spezialisten (Zytologen) unter dem Mikroskop begutachtet.

Japanese-English: EDICT Dictionary
べろべろ;ベロベロ;べろんべろん;ベロンベロン[, berobero ; berobero ; beronberon ; beronberon] (adv,adv-to) (1) (べろべろ, ベロベロ only) (on-mim) licking; (adj-na) (2) (See 酔う・よう,酔っ払う・よっぱらう) drunken [Add to Longdo]
クロロベンゼン[, kurorobenzen] (n) chlorobenzene [Add to Longdo]
ジクロロベンゼン[, jikurorobenzen] (n) dichlorobenzene [Add to Longdo]
ストローブ[, sutoro-bu] (n) strobe [Add to Longdo]
ストロベリー[, sutoroberi-] (n) strawberry; (P) [Add to Longdo]
スロベニア(P);スロヴェニア[, surobenia (P); surovenia] (n) Slovenia; (P) [Add to Longdo]
スロベニア語[スロベニアご, surobenia go] (n) Slovenian (language); Slovene [Add to Longdo]
ゼロベース[, zerobe-su] (n) zero-base [Add to Longdo]
デポプロベラ[, depopurobera] (n) Depo-provera [Add to Longdo]
デンドロビウム[, dendorobiumu] (n) dendrobe (any orchid of genus Dendrobium) (lat [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外袍[wài páo, ㄨㄞˋ ㄆㄠˊ, ] robe [Add to Longdo]
玻意耳[Bō yì ěr, ㄅㄛ ㄧˋ ㄦˇ, ] Robert Boyle (1627-1691), English chemist [Add to Longdo]
穆加贝[Mù jiā bèi, ㄇㄨˋ ㄐㄧㄚ ㄅㄟˋ, / ] Robert Mugabe (1924-), Zimbabwean ZANU-PF politician, President of Zimbabwe 1980-2008 [Add to Longdo]
罗伯特[Luó bó tè, ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛˊ ㄊㄜˋ, / ] Robert (name) [Add to Longdo]
[pàn, ㄆㄢˋ, ] robe [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ストローブ[すとろーぶ, sutoro-bu] strobe [Add to Longdo]
プローブ[ぷろーぶ, puro-bu] probe [Add to Longdo]
打診[だしん, dashin] probe [Add to Longdo]
打診発生源認証[だしんはっせいげんにんしょう, dashinhasseigenninshou] probe origin authentication [Add to Longdo]
報告対象打診[ほうこくたいしょうだしん, houkokutaishoudashin] subject probe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top