Search result for

rivalises

(55 entries)
(1.5202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rivalises-, *rivalises*, rivalise
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rivalises มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rivalises*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rival?Rivalin? The Scarlet Empress (1934)
Rivaling that of good solonius himself.โซโลเนียสเอง ก็กล่าวว่าตนมีนักสู้ชั้นยอด Shadow Games (2010)
Surrounded by opulence rivaling families of proper heritage.ล้อมรอบไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ มรดกที่เหมาะของครอบครัว rivaling Whore (2010)
Rivalidades na moda são a regra, não a exceção.ผมกำลังคิดว่าเราน่าจะไปเดทกัน ว่าไหม? อืม ฉันขอผ่าน ทำไมล่ะ The Birkin (2012)
The authorities are going around... all the reform schools in the city.Die Behörden vermuten derweil, dass sie Opfer eines Kampfes rivalisierender Jugendbanden sind. Pixote (1981)
There is no time for rivalry in the ranks.Uns fehlt die Zeit für Rivalitäten um den Rang. Inside Out (1982)
Oh, yes. Yes, I do. Arlena and I are old sparring partners.Arlena und ich sind alte Rivalinnen. Evil Under the Sun (1982)
You might not fear rivalry.Vielleicht fürchten Sie keine Rivalität. A Cruel Romance (1984)
My rival was Barb Lehnhardt.Meine Rivalin war Barb Lehnhardt. Alley of the Dolls (1987)
Cops don't have to steal uniforms.Eher für eine rivalisierende Gruppe. Badge of Dishonor (1988)
But they'll walk away from a body that has $10,000 worth of ice on its fingers.Sie glauben nicht an eine rivalisierende Gruppe? Badge of Dishonor (1988)
I want you guys on the quartermaster warehouse.Rivalisierende Gangs rühren die Klunker nicht an. Badge of Dishonor (1988)
A drive-by shooting between rival gangs claimed the lives of a woman and her 4-year-old child.Eine Schießerei rivalisierender Banden aus dem Auto heraus kostete... einer Frau und einem 4jährigen Kind das Leben. The Seventh Sign (1988)
Peggy's competition for the crown is her old high school rival: Connie Bender.Peggys Konkurrentin um die Krone... ist ihre alte Highschool-Rivalin, Connie Bender. Married... with Prom Queen: Part 1 (1989)
Commander, 80 years ago, the Lornaks massacred a rival clan, the Tralestas.Commander, vor rund 80 Jahren vernichteten die Lornak einen rivalisierenden Clan, die Tralesta. The Vengeance Factor (1989)
No rivalries.Keine Rivalitäten. Black Rainbow (1989)
The guys who set him on fire... might have been... rival drug dealers... they might have been customers that he sold some bad stuff to.Leute, die so etwas Furchtbares tun, sind entweder rivalisierende Drogenhändler oder manchmal auch Kunden, denen man irgendwelchen schlechten Stoff verkauft hat. Lionheart (1990)
It goes back a long way, this rivalry between them.Diese Rivalität zwischen den beiden besteht schon lange. The Disappearance of Mr. Davenheim (1990)
Soup's on! Hurry up, or it'll get that skin. I hate that icky soup skin.Und so gab es den ganzen Sommer über immer wieder... falsche Meldungen über eine Rivalität zwischen Bart and Bill Cosby. Treehouse of Horror (1990)
You know, there may be a rival gang out there.Kann sein, dass es eine rivalisierende Gang gibt. Pilot (1990)
We can make it look like a rival gang If that makes you feel betterEs könnte nach einer rivalisierenden Bande aussehen, wenn du dich dabei wohler fühlst. King of New York (1990)
Even better, then there won't be any bick ering.Wir sind Rivalinnen. Wie Fong und ich! A Chinese Ghost Story III (1991)
For rival musicians?Für rivalisierende Musiker? Tous les matins du monde (1991)
Do you boys have any rivalry with the other gangs?Gibt es bei euch irgendwelche Rivalitäten mit anderen Gangs? Juice (1992)
We were once rivals.Das freut mich! Wussten Sie, dass wir Rivalinnen waren? Tokyo Decadence (1992)
It's just sibling rivalry.Das ist nur Rivalität unter Geschwistern. Addams Family Values (1993)
Perhaps Nuria rather wanted a rival than a ghost.Vielleicht wollte Nuria lieber einer Rivalin, als einem Gespenst entgegentreten. The Diary of Lady M (1993)
I am to mediate a disagreement between two rival factions, the Paqu and the Navot.Ich soll bei Streitigkeiten zwischen rivalisierenden Fraktionen, den Paqu und den Navot, vermitteln. The Storyteller (1993)
And there's nothing wrong with a little friendly rivalry.Und etwas Rivalität hat noch niemandem geschadet. Force of Nature (1993)
It appears that he's involved with one of the rival factions.Er gehört wohl einer der rivalisierenden Splittergruppen an. Frame of Mind (1993)
Rivalry that ended in the blast of a car bomb.Rivalität, die zu einer Autobombe führte. Clear and Present Danger (1994)
Wait! Wait!Ihr versteht, in seinem Unterbewusstsein ist die Poesie seine Rivalin. The Jodorowsky Constellation (1994)
I think these are just excessive rivalries.Ich glaub, das sind nur übersteigerte Rivalitätskämpfe. Felidae (1994)
Let us suppose that these bad terms were part of a clever plot.Angenommen, diese Rivalität ist Teil eines cleveren Plans. Hercule Poirot's Christmas (1994)
What we have here, honey, is a simple case of sibling rivalry.Es handelt sich hier nur um einen Fall von Bruderrivalität. Quibbling Siblings (1994)
What causes sibling rivalry?Was ist die Ursache von Geschwisterrivalität? Quibbling Siblings (1994)
Wild guess. I'm thinking there's more to this rivalry... than just who's the better reporter. Am I right?Kann es sein, dass hier mehr bei der Rivalität im Spiel ist als wer die bessere Reporterin ist? The Rival (1994)
Nations rise and fall shattered by tribalism.Nationen steigen auf und fallen, zerrissen von Rivalität. The Last Lap at Luxury (1994)
It was here in this very room on her wedding night... that a jealous rival placed this curse on Diana.Und hier wurde sie in ihrer Hochzeitsnacht von einer eifersüchtigen Rivalin verzaubert. Four Rooms (1995)
'Police said the killings appear to be gang-related. 'With his band, Prophets of Light,Die Polizei vermutet, dass die Morde in Zusammenhang mit Gang-Rivalitäten stehen. Strange Days (1995)
Oh, look. See, now, there's Raven. We hate her.Und das ist ihre Rivalin, die mögen wir nicht. The One Where the Monkey Gets Away (1995)
We're not competing anymore.Wir rivalisieren nicht miteinander. She's the One (1996)
- I understand.Wenn du gewinnst, stehen wir sicher oft in Rivalität. Night Falls on Manhattan (1996)
I fancy she regards you as something of a rival.Ich glaube, sie betrachtet Sie als eine Art Rivalin. Episode #1.1 (1996)
Well, it never should have happened and under normal circumstances it never would have, but there's something about this station I find... unsettling.- Unsere Rivalität tat uns gut. - Hielt uns auf Trab. - Genau. Bar Association (1996)
Three leaders of a rival faction have been murdered.Drei Bosse einer rivalisierenden Bande wurden ermordet. Donnie Brasco (1997)
This is too important, Sean, and it's above personal rivalry.Das ist viel zu bedeutend, Sean. Es geht nicht um persönliche Rivalitäten. Good Will Hunting (1997)
"My wife will never be your rival."Die Frau, die ich heiraten werde, kann nie deine Rivalin sein" Fedora (1997)
I heard it was rival gangs, fighting for turf.Ich hab gehört, rivalisierende Banden kämpften ums Revier. The Harvest (1997)
- Sibling rivalry.- Geschwisterrivalität. The Fourth Sister (1998)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erzrivale {m}; Erzrivalin {f}arch-rival [Add to Longdo]
Rivalität {f}; Wetteifer {m}; Wettstreit {m} | freundschaftlicher Wettsreitrivalry | friiendly rivalry [Add to Longdo]
rivalisierendrivalling [Add to Longdo]
rivalisiertrivalled [Add to Longdo]
wetteiferndrivaling [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top