Search result for

rivales

(329 entries)
(0.0709 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rivales-, *rivales*, rivale
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rivales มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rivales*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rival[N] คู่แข่ง, See also: คู่ต่อสู้, คู่ปรับ, Syn. competitor, contestant
rival[N] ผู้ที่มีความสามารถทัดเทียมกัน, See also: สิ่งที่พอจะทัดเทียมกันได้
rival[VT] มีความสามารถทัดเทียมกัน, Syn. equal, match
rival[VI] แข่งขัน, Syn. compete
rival[VT] แข่งขัน, Syn. compete
rival[ADJ] ที่เป็นคู่แข่งกัน, See also: ที่เป็นคู่แข่งขัน, Syn. competing, opposing
arrival[N] การมาถึง, Syn. entrance, advent, coming, Ant. leaving, leavetaking
arrival[N] ผู้ที่มาใหม่, See also: ผู้ที่มาถึง, Syn. passenger, visitor
rivalry[N] การแข่งขันกัน, Syn. competition, contention
outrival[VT] เอาชนะฝ่ายตรงข้าม, Syn. exceed
trivalent[ADJ] ซึ่งมีวาเลนซีเท่ากับสาม
unrivaled[ADJ] ซึ่งดีกว่าสิ่งอื่นๆ, See also: ซึ่งเหนือกว่า, ซึ่งไร้คู่แข่ง, Syn. matchless, unique, best
unrivaled[ADJ] ซึ่งดีกว่าสิ่งอื่น, See also: ซึ่งเหนือกว่า, ซึ่งไร้คู่แข่ง, Syn. matchless, unique, best
trivalence[N] การมีวาเลนซีเท่ากับสาม
trivalency[N] การมีวาเลนซีเท่ากับสาม
quadrivalent[ADJ] ซึ่งมี 4 valences, See also: ซึ่งมีจำนวนประกอบ 4 จำนวน, Syn. tetravalent
quadrivalence[N] จำนวนประกอบ 4 จำนวน
quadrivalency[N] ีการมี 4 valences

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrival(อะไร'เวิล) n. การมาถึง,ผู้ที่มาถึง,สิ่งที่ปรากฎ,การได้บรรลุถึง, Syn. attainment, entrance ,entrant ###A. departure,parting)
corrival(คะไร'วัล) n.,adj. คู่แข่ง,คู่ต่อสู้
deprival(ดีไพร'เวิล) n. ดูdeprivation
rival(ไร'เวิล) n. คู่ต่อสู้,คู่แข่งขัน,คู่ปรับ,สิ่งที่พอจะทัดเทียมกันได้ adj. แข่งขันกัน,เป็นคู่แข่งขัน,ชิงดี,ตีเสมอ vt.,vi. แข่งขัน,ชิงดี,ตีเสมอ, Syn. competitor,contestant,equal,emulate
rivalry(ไร'เวิลรี) n. การแข่งขันกัน,การเป็นคู่ต่อสู้กัน,การชิงดีชิงเด่น,การตีเสมอ, See also: rivalrous adj., Syn. competition,contest,duel

English-Thai: Nontri Dictionary
arrival(n) การมาถึง,ผู้มาถึง
rival(adj) เป็นคู่ต่อสู้,แข่งขันกัน,ตีเสมอ,ชิงดีชิงเด่น
rival(n) คู่ปรับ,คู่แข่งขัน,คู่ต่อสู้
rivalry(n) การชิงดี,การแข่งขัน,การตีเสมอ
unrivaled(adj) หาคู่แข่งไม่ได้,หาที่เปรียบไม่ได้
unrivalled(adj) หาคู่แข่งไม่ได้,หาที่เปรียบไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parathyroprival; parathyroprivic; parathyroprivous๑. -ถูกตัดต่อมพาราไทรอยด์๒. -ขาดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroprivic; parathyroprival; parathyroprivous๑. -ถูกตัดต่อมพาราไทรอยด์๒. -ขาดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroprivous; parathyroprival; parathyroprivic๑. -ถูกตัดต่อมพาราไทรอยด์๒. -ขาดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
place of arrivalถิ่นที่มาถึง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
arrivalการมาถึง, การเข้ามา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
arrival; break; first arrival; kickแรกปรากฏ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
quadrivalent; tetravalent-เวเลนซีสี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
break; arrival; first arrival; kickแรกปรากฏ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
country of arrivalประเทศที่มาถึง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
first arrival; arrival; break; kickแรกปรากฏ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
thyroprivic; thyroprival; thyroprivous-ขาดไทรอยด์(ฮอร์โมน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thyroprivous; thyroprival; thyroprivic-ขาดไทรอยด์(ฮอร์โมน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tetravalent; quadrivalent-เวเลนซีสี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thyroprival; thyroprivic; thyroprivous-ขาดไทรอยด์(ฮอร์โมน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
kick; arrival; break; first arrivalแรกปรากฏ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arrival Ceremonyพิธีการต้อนรับ ซึ่งมีลำดับขั้นตอน (procedure) แตกต่างกันไปตามระดับของผู้มาเยือนและประเภทของการเยือน [การทูต]
Competitive Rivalryแข่งกับพ่อและพี่น้อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rival?Rivalin? The Scarlet Empress (1934)
A rival.Ein Rivale. Cape (2013)
Arrival on station.: one month.อีกหนึ่งเดือนถึงสถานี Dead Space: Downfall (2008)
I will await your arrival.ข้าจะรอท่านอยู่ที่นี่ Rookies (2008)
We'll be the judge of that. Prepare for our arrival.ให้เราตัดสินเอง เตรียมรับเราด้วย Rookies (2008)
Awaiting your arrival as promised.ตามที่ข้าคาด นางคงเฝ้ารอการมาของท่านอยู่ Bombad Jedi (2008)
- We await your prisoner's arrival- เรากำลังรอการมาถึงของนักโทษอยู่ Cloak of Darkness (2008)
We've been rivals for the past 50 years.เราเป็นคู่แข่งกันมา50 ปี Heartbreak Library (2008)
Oh Serena, the very next moon arrival will be the 5,000 moons...โอ้ เซเรน่า พระจันทร์ขึ้นครั้งต่อไปจะเป็นครั้งที่ 5,000 พอดี The Secret of Moonacre (2008)
And starting from the back of the grid, his archrival Frankenstein.และตำแหน่งท้ายสุดแฟรงเกนสไตน์ Death Race (2008)
I waited eagerly for your arrival.ผมรออย่างกระตือรือร้น กับการมากของคูณ Episode #1.9 (2008)
Cabin crew, please prepare for arrival.ลูกเรือกรุณาเตรียมพร้อมลงจอด Frost/Nixon (2008)
New arrivals here are happy to discover that life in the camp is not all work.ผู้คนที่มาใหม่ ต่างก็ดีใจ ที่ได้รู้ว่า ชีวิตในแคมป์ ไม่ใช่แค่การทำงาน The Boy in the Striped Pajamas (2008)
To check arrivals, please press one.เช็คเครื่องโดยสารที่มาถึงกดหนึ่ง Taken (2008)
Rising global unrest is causing leaders around the world to criticize the US response to the arrival of the spheres.เกิดจราจลไปทั่วโลก ยังผลให้ผู้นำ ทั่วโลก วิจารณ์ถึงการไร้ความรับผิดชอบของอเมริกันถึงการมาของลูกทรงกลมนั่น The Day the Earth Stood Still (2008)
At gatherings and prayer vigils in virtually every major city, many see the arrival of the Central Park sphere as a sign of a new era, or perhaps even the end of the world.จึงรวมกลุ่มกัน สวดมนต์ภาวนา ในเมืองใหญ่ทุกเมือง หลายคนมองเห็นถึงการมาถึง ของทรงกลมที่เซ็นทรัลปาร์ค The Day the Earth Stood Still (2008)
But they were new arrivals, new women were arriving all the time.ใช่ แต่มันก็มีคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆ ผู้หญิงกลุ่มใหม่เข้ามาอยู่ตลอดเวลา The Reader (2008)
"sir, changed your late london arrival,"ท่านครับ หมายกำหนดถึงลอนดอนล่าช้า Shut Down (2008)
About an arrival in london when he hasเรื่องการมาถึงลอนดอน ในเมื่อ.. Shut Down (2008)
The finance minister's anxiously awaiting your arrival.รัฐมนตรีคลังรอการไปถึงของคุณอย่างตื่นเต้น Safe and Sound (2008)
The new arrivals are mostly farmers forced off the land for economic or demographic reasons, or because of diminishing resources.ผู้ที่ย้ายมาใหม่ส่วนใหญ่ เป็นชาวนาซึ่งละทิ้งที่ดิน เหตุผลอาจเนื่องมาจากเศรษฐกิจ, ประชากร หรือทรัพยากรลดน้อยลง Home (2009)
Time has come for my master's arrival.อาจารย์ของข้าได้มาถึงแล้ว Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The recent release of Nelson Mandela from prison has triggered a power struggle between the ANC and their black rivals.ข่าวการปล่อยตัว.. เนลสัน แมนเดล่า ออกจากเรือนจำ.. จุดชนวนให้เกิดการแก่งแย่งอำนาจกัน ระหว่างสมัชชาแห่งชาติแอฟริกา และกลุ่มนิยมแอฟริกัน Invictus (2009)
And we're going to play up this whole thing about how they went to the same school, you know, the education rivalry.และเรากำลังเล่นกับ ทุกสิ่งบนโลกใบนี้ พวกเขาได้ไปที่โรงเรียนเดิม เป็นอย่างไรหล่ะ นายก็รู้ต้องแข่งขันกันเรียน Fighting (2009)
Rivalry for education.แข่งขันกันเรียน Fighting (2009)
I've got teams on the ground prepping for your arrival.ผมเตรียมทีมรอคุณมาถึงไว้แล้ว Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
I promise you your sister will join us within a couple of days of our arrival.ผมสัญญาว่าพี่สาวคุณจะตามมา ในไม่กี่วันที่เราไปถึง Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Okay? Our arrival where?โอเค แล้วเราจะไปไหน Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
And for my money, seeing how he customarily deals with rivals,ในการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย เครซี่ 8 Grilled (2009)
He was shot previous to your arrival?เขาถูกยิงก่อนที่คุณ จะเดินทางไปถึงงั้นเหรอ Bit by a Dead Bee (2009)
They are our direct rivals, eliminating the boss would do wonders for your position.แกต้องทำงานบางอย่าง. Crows Zero II (2009)
I know you, you guys are... our rivals after all!เขามิได้ทำอะไร! โปรดอย่าทำอะไร คาไวชิ เลย Crows Zero II (2009)
Yes, but don't compare. Rivaldo, Romario, Koeman,อืม แต่อย่าเอาRivaldo, Romario, Koeman มาเทียบกัน [Rec] 2 (2009)
Erica sensed a link between the arrival of the Visitors.ที่ศูนย์ฑูตสันติภาพ V (2009)
Only a few weeks after their arrival, the Visitors had already begun to deliver on their promise.ฉันอยากให้เก็บเรื่องนี้เป็นการส่วนตัว อิไล ระหว่างผมกับคุณ V (2009)
Thank you, but we enjoyed good fortune well before your arrival.ขอบคุณ แต่พวกเราก็มีความสุขดีอยู่แล้ว ก่อนที่พวกเจ้าจะมาถึง Defenders of Peace (2009)
Today, the venue will be the Panda Bay Hotel, where security has been tightened for the arrival of important guests.วันนี้จะมีการพูดที่โรงแรมแพนด้าเบย์ การรักษาความปลอดภัยสูง แขกสำคัญมีจำนวนน้อย S.O.B. (2009)
- Ah. Friendly rivalry.แข่งขันกันอย่างฉันท์มิตร Chuck Versus the Beefcake (2009)
Korea's common people cannot survive without the spirit of rivalry and patience.คนเกาหลีไม่สามารถรอดได้โดย ไม่มีจิตวิญญาณของการแข่งขันและความอดทนหรอกนะ Episode #1.1 (2009)
No, a person like me can never be the rival of Min Seo Hyun unni.ไม่หรอก, คนอย่างฉันไม่่อาจทัดเทียมพี่มินซอฮยอนได้หรอก Episode #1.3 (2009)
We were political rivals.เราเป็นคู่แข่งทางการเมืองกัน Liberty on Ryloth (2009)
THAT RIVAL IF NOT OUTSHINE YOUR OWN.และหนูก็ให้อภัยแม่ Valley Girls (2009)
Looks like our Russian friend was a recent arrival.ดูเหมือนเพื่อนชาวรัสเซียนของเรา เพิ่งจะมาถึงเร็ว ๆ นี้ The Bond in the Boot (2009)
Let's just say that the men in the Salvatore family have been cursed with sibling rivalry.มันเริ่มต้นที่คู่พี่น้องซาลวาทอร์ คู่ดั้งเดิมโน้น Family Ties (2009)
We're rivals, but friends at heart.เราเป็นคู่แข่งกัน Enough About Eve (2009)
Her naked skin a canvas to rival Van Gogh's.ผิวหนังของเธอจะเป็นผืนผ้าใบ ทัดเทียมกับของแวนโก๊ะ Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
Her naked skin a canvas to rival Van Gogh's.ผิวหนังของเธอจะเป็นผืนผ้าใบ ทัดเทียมกับของแวนโก๊ะ Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
# You'll be no one's rival ## You'll be no one's rivalPlaying Cards with Coyote (2009)
# You will be no one's rival ## You will be no one's rivalPlaying Cards with Coyote (2009)
Do you know there is something about an American diner griddle that turns out eggs that rival even the greatest boite du dejeuner in all of Paris.คุณรู้มั๊ยว่ามีเรื่องเล่าบางอย่างเกี่ยวกับ กะทะที่ใช้ทำอาหารของคนอเมริกัน ที่ใช้การทอดไข่ให้สุกทั้งสองด้าน ดีที่สุดยิ่งกว่าบัว เดอ เดเจนัวร์ทั้งหมดในปารีสอีกนะ The Dwarf in the Dirt (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rival2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
rivalAll you have to do is wait for his arrival.
rivalA rush-hour traffic jam delayed my arrival by two hours.
rivalBefore the arrival of this skyscraper, all the buildings in the city stood in special relationship to each other.
rivalBusinesses perceive as competitors a narrow range of the business world; there are many cases where they don't understand their real rivals.
rivalDon't hold your rival cheap.
rivalDo you know the time of arrival of his plane?
rivalHe always takes advantage of the mistakes made by his rivals.
rivalHe criticized his rival severely.
rivalHe died previous to my arrival.
rivalHe finally arrival at an agreement.
rivalHe is impatient for her arrival.
rivalHe is my rival in business.
rivalHe is unrivaled in bravery.
rivalHe left soon after our arrival.
rivalHe rejoiced at his mother's arrival.
rivalHer sudden arrival prevented him from going out.
rivalHe was poached by a rival company.
rivalHe was traded, so to speak, to the rival firm.
rivalHe watches for an opportunity to intrigue against his rival.
rivalHis arrival was greeted with cheers.
rivalHis brief repose was interrupted by her arrival.
rivalHis horse gained steadily on his rivals.
rivalHis rival was discouraged by his triumph.
rivalI find a good rival in him.
rivalI have not received the goods scheduled for arrival here on February 15.
rivalI informed her of my arrival.
rivalI informed him of her arrival.
rivalI looked up the arrival time in the timetable.
rivalInform your father of my arrival.
rivalI once rivaled him for the championship.
rivalI received a letter informing me of his arrival.
rivalIt happened prior to my arrival.
rivalIt is two months since my arrival in Tokyo.
rivalI've been looking forward to your arrival.
rivalI was impatient for her arrival.
rivalI will notify you of the arrival of the goods.
rivalKeiko informed him of her safe arrival.
rivalKeiko informed me of the arrival of his plane.
rivalKen is waiting for the arrival of the train.
rivalLadies and Gentleman, due to an accident at the airport, our arrival will be delayed.
rivalMy parents were delighted to hear of the arrival of our baby.
rivalNo other English dramatist rivals Shakespeare.
rivalOh no! I'm late again!! I'm going to get the nickname 'King of Late arrival'.
rivalOn his arrival at the airport, he telephoned to his wife.
rivalOn his arrival at the station, he called a taxi.
rivalOn his arrival in London, he sent me a telegram.
rivalOn my arrival at the station, I will call you.
rivalOur arrival at Narita was delayed by an hour.
rivalOur team competed with a powerful rival.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่กัด[N] rival, See also: adversary, match, opponent, Syn. คู่ปรับ, Example: เขาทั้งสองคนเป็นคู่กัดกันมาตั้งแต่เด็กๆ, Count unit: คู่
คู่รักคู่แค้น[N] adversary, See also: opponent, rival, Count unit: คู่, Thai definition: คู่แข่งที่ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ
ล้ำเลิศ[ADJ] superior, See also: greater, higher, surpassing, grander, better, unrivalled, Syn. ดียิ่ง, ประเสริฐ, เลิศล้ำ, Example: พระองค์ทรงเป็นปูชนียบุคคลล้ำเลิศของโลก
คู่ชิง[N] opponent, See also: rival, challenger, competitor, contestant, Syn. คู่ต่อสู้, Example: การแข่งขันนัดนี้ถือว่าเป็นนัดสำคัญของคู่ชิงทั้ง 2 ฝ่ายจะแพ้ไม่ได้, Count unit: คู่, Thai definition: ผู้ที่เข้าแข่งขันเพื่อเอาชัยชนะ
ผู้เข้าชิง[N] competitor, See also: rival, contender, contestant, challenger, opponent, Syn. คู่แข่งขัน, คู่แข่ง, ผู้ท้าชิง, ผู้เข้าแข่งขัน, Example: 2 นักวอลเลย์บอลชายหาดชาวไทยสามารถโค่นผู้เข้าชิงชาวอาทิตย์อุทัยทีมอันดับ 5 ของโลกได้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เข้าแข่งขันกัน
ผู้เข้าแข่งขัน[N] competitor, See also: rival, contender, contestant, challenger, opponent, Syn. คู่ต่อสู้, คู่แข่งขัน, ผู้เข้าชิง, ผู้ท้าชิง, Example: มีผู้เข้าแข่งขันร่วมแข่งขันในการวิ่งมาราธอนประมาณ 100 คน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เข้าแข่งขันกัน
คู่แข่ง[N] competitor, See also: rival, opponent, contender, contestant, fighter, opposition, Syn. คู่ปรับ, คู่ต่อสู้, คู่แข่งขัน, ผู้เข้าชิง, ผู้ท้าชิง, ผู้เข้าแข่งขัน, Example: นักกีฬาจากจีนเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของนักกีฬาญี่ปุ่น, Thai definition: ผู้ที่เข้าแข่งขันกัน, ผู้ที่ชิงดีชิงเด่นกัน
คู่แข่งขัน[N] competitor, See also: rival, opponent, contender, contestant, fighter, opposition, Syn. ผู้แข่งขัน, คู่ปรับ, คู่ชิง, คู่ต่อสู้, คู่แข่ง, Example: พรรคประชากรไทยคงต้องหืดขึ้นคอเนื่องจากต้องไปเจอคู่แข่งขันประเภทเขี้ยวลากดินทั้งนั้น, Count unit: คน,คู่
คู่ต่อสู้[N] opponents, See also: rival, adversary, antagonist, foe, enemy, Syn. คู่พิพาท, ศัตรู, คู่อริ, ปรปักษ์, คู่แข่ง, Example: ฉันเป็นนักมวยหัดใหม่ที่แพ้น็อคแก่คู่ต่อสู้เพียงแค่ยกแรกเท่านั้น, Count unit: คู่
รู้ที[V] see through somebody's tricks, See also: know what another is up to, become wise regarding a rival's or opponent's schemes or trick, Syn. รู้ท่า, รู้เท่า, รู้ทัน, รู้ชั้นเชิง, Ant. เสียที, เสียท่า
ประชัน[V] compete, See also: contest, vie, rival, Syn. แข่งขัน, ประกวด, ประกวดประขัน, แข่ง, Example: โรงภาพยนตร์ทั้งสองประชันกันว่าใครจะมีคนดูมากกว่ากัน, Thai definition: ี่แข่งขันเพื่อให้รู้ว่าใครจะแสดงได้ดีกว่าหรือเก่งกว่ากัน
ชิงชัย[V] compete, See also: fight, contest, vie, rival, contend, Syn. แข่งขัน, ประกวด, ต่อสู้, แย่งชิง, Example: จีนและอินเดียต่างก็ชิงชัยกันจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน
คมนาการ[N] arrival, See also: attaining, Syn. การไป, การถึง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรขาเข้า[n. exp.] (bat khākhao) EN: (immigration) arrival card   FR: carte d'arrivée [f] ; volet arrivée de la carte d'immigration [m]
บริษัทคู่แข่ง[n. exp.] (børisat khūkhaeng) EN: competing firm ; rival firm   FR: société rivale [f]
ชิง[v.] (ching) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for   FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
ชิงชัย[v.] (chingchai) EN: compete ; fight ; contest ; vie ; rival ; contend   FR: lutter ; rivaliser ; se battre
เอกสารเข้าเมืองไทย[n. exp.] (ēkkasān khao meūang Thai) EN: Thai immigration arrival card   FR: carte d'immigration pour l'entrée en thaïlande [f]
การมาถึง[n.] (kān mā theung) EN: arrival   FR: arrivée [f]
แข่ง[v.] (khaeng) EN: compete ; contest ; vie ; race ; content ; match   FR: rivaliser ; concourir ; disputer une compétition ; jouer
แข่งขัน[v. exp.] (khaengkhan) EN: contend ; compete ; contest ; vie with ; have a competition ; race   FR: lutter contre ; entrer en lutte ; rencontrer ; s'affronter ; être aux prises avec ; entrer en compétition ; jouer contre ; défier ; rivaliser
คู่แข่ง[n.] (khūkhaeng) EN: competitor ; rival ; opponent ; contender ; contestant ; fighter ; opposition   FR: rival [m] ; opposant [m] ; compétiteur [m]
คู่แข่งขัน[n.] (khūkhaengkhan) EN: competitor ; rival   FR: compétiteur [m]
คู่ปรับ[n.] (khūprap) EN: opponent ; adversary ; antagonist ; foe ; rival   FR: adversaire [m] ; opposant [m] ; rival [m]
คู่ต่อสู้[n. exp.] (khū tøsū) EN: opponent ; rival ; antagonist   
ลงชิง[v. exp.] (long ching) EN: vie ; vying   FR: rivaliser
ลงแข่งขัน[v. exp.] (long khaengkhan) EN: vie ; vying   FR: rivaliser
พลความ[n.] (phonlakhwām) EN: unimportant matter ; side issue ; minutiae ; trivalities   
ประชัน[v.] (prachan) EN: rival ; compete ; vie   FR: rivaliser ; disputer
สถิตินักท่องเที่ยว[n. exp.] (sathiti nakthǿngthīo) EN: tourist arrival statistics   FR: statistiques du tourisme [fpl]
ศัตรู[n.] (sattrū) EN: foe ; rival ; ennemy ; adversary ; opponent ; antagonist   FR: rival [m] ; ennemi [m]
ทัดเทียม[v.] (thatthīem) EN: rival ; equal ; be about the same ; be on a par with ; be a peer of   FR: égaler ; être l'égal de ; rivaliser avec
เวลาถึง[n. exp.] (wēlā theung) EN: arrival time   FR: heure d'arrivée [f]
ยุให้แตกแยก[v. exp.] (yu hai taēkyaēk) EN: incite friction ; incide rivalvry   

CMU English Pronouncing Dictionary
RIVAL    R AY1 V AH0 L
RIVALS    R AY1 V AH0 L Z
RIVALRY    R AY1 V AH0 L R IY0
RIVALED    R AY1 V AH0 L D
RIVAL'S    R AY1 V AH0 L Z
ARRIVAL    ER0 AY1 V AH0 L
RIVALS'    R AY1 V AH0 L Z
ARRIVALS    ER0 AY1 V AH0 L Z
RIVALING    R AY1 V L IH0 NG
RIVALING    R AY1 V AH0 L IH0 NG
RIVALRIES    R AY1 V AH0 L R IY0 Z
ARCHRIVAL    AA1 R CH R AY2 V AH0 L
UNRIVALED    AH0 N R AY1 V AH0 L D
ARCHRIVALS    AA1 R CH R AY2 V AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rival    (v) (r ai1 v @ l)
rivals    (v) (r ai1 v @ l z)
rivaled    (n) (r ai1 v @ l d)
arrival    (n) (@1 r ai1 v @ l)
rivalry    (n) (r ai1 v @ l r ii)
arrivals    (n) (@1 r ai1 v @ l z)
outrival    (v) (au2 t r ai1 v @ l)
rivalled    (v) (r ai1 v @ l d)
archrival    (n) (aa1 ch r ai v @ l)
unrivaled    (n) (uh n r ai1 v @ l d)
outrivals    (v) (au2 t r ai1 v @ l z)
rivalling    (v) (r ai1 v @ l i ng)
rivalries    (n) (r ai1 v @ l r i z)
unrivalled    (j) (uh1 n r ai1 v @ l d)
outrivalled    (v) (au2 t r ai1 v @ l d)
outrivalling    (v) (au2 t r ai1 v @ l i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
到着[とうちゃく, touchaku] Thai: การเดินทางมาถึง English: arrival (vs)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ankunft {f}arrival [Add to Longdo]
Ankunft {f}; Eintreffen {n}; Ankömmling {m}; Erscheinen {n}arrival [Add to Longdo]
Ankunftsfahrplan {m}arrival schedule [Add to Longdo]
Ankunftsort {m}place of arrival [Add to Longdo]
Ankunftstafel {f}arrival board [Add to Longdo]
Ankunftstag {m}day of arrival; arrival day [Add to Longdo]
Ankunftszeit {f}arrival time [Add to Longdo]
Anreise {f}arrival; journey to a destination [Add to Longdo]
Anreisetag {m}arrival day; day of arrival [Add to Longdo]
Anreisetermin {m} | Anreisetermine {pl}date of arrival | dates of arrival [Add to Longdo]
Einreise {f} (in; nach) | bei der Einreise | jdm. die Einreise verweigernentry (into) | on arrival; when entering | to refuse someone entry (admission) [Add to Longdo]
Erzrivale {m}; Erzrivalin {f}arch-rival [Add to Longdo]
Gegenkandidat {m}; Gegenkandidatin {f} | Gegenkandidat sein | ohne Gegenkandidatrival candidate; opposing candidate | to run against; to be a candidate against | uncontested [Add to Longdo]
Konkurrenzgeschäft {n}rival firm [Add to Longdo]
Konkurrenzkampf {m}competition; rivalry [Add to Longdo]
Kontrahent {m}; Kontrahentin {f} (Gegner) | Kontrahenten {pl}opponent; rival; adversary | opponents; rivals; adversaries [Add to Longdo]
Nebenbuhler {m}rival [Add to Longdo]
Rivale {f}; Konkurrent {m} | Rivalen {pl}; Konkurrenten {pl}rival | rivals [Add to Longdo]
Rivalität {f}; Wetteifer {m}; Wettstreit {m} | freundschaftlicher Wettsreitrivalry | friiendly rivalry [Add to Longdo]
Wettbewerb {m} [econ.]business rivalry [Add to Longdo]
Zielpunkt {m}arrival point [Add to Longdo]
Zugangsrate {f}; Ankunftsrate {f}arrival rate [Add to Longdo]
jdm. jdn. avisierento notify someone of someone's arrival [Add to Longdo]
dreiwertig; trivalent {adj}trivalent [Add to Longdo]
konkurrenzlos {adj}unrivaled [Add to Longdo]
rivalisierendrivalling [Add to Longdo]
rivalisiertrivalled [Add to Longdo]
unerreichtunrivaled [Add to Longdo]
unerreicht {adv}unrivaledly [Add to Longdo]
unerreicht {adj} | unerreichter | am unerreichtestenunrivalled | more unrivalled | most unrivalled [Add to Longdo]
unerreicht {adv}unrivalledly [Add to Longdo]
(einen Rivalen) verdrängen; ausstechen | verdrängend | verdrängt | verdrängt | verdrängteto supplant (a rival) | supplanting | supplanted | supplants | supplanted [Add to Longdo]
wetteiferndrivaling [Add to Longdo]
wetteiferterivaled [Add to Longdo]
Ank. : Ankunftarr. : arrival [Add to Longdo]
voraussichtliche Ankunftszeit {f}ETA : estimated time of arrival [Add to Longdo]
planmäßige Ankunftszeit {f}STA : scheduled time of arrival [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アライバル[, araibaru] (n) arrival [Add to Longdo]
ウエルカムドリンク[, uerukamudorinku] (n) free drink served to hotel guests upon arrival (from welcome drink) [Add to Longdo]
セル間の到着時間[セルかんのとうちゃくじかん, seru kannotouchakujikan] (n) {comp} cell inter-arrival time [Add to Longdo]
デッドオンアライバル[, deddoon'araibaru] (n) dead-on-arrival [Add to Longdo]
ライバル[, raibaru] (n,adj-no) rival; competition; (P) [Add to Longdo]
ライバル会社[ライバルがいしゃ, raibaru gaisha] (n) rival (company); competitor [Add to Longdo]
ライヴァル[, raivaru] (n) rival [Add to Longdo]
安着[あんちゃく, anchaku] (n,vs) safe arrival [Add to Longdo]
一人舞台;独り舞台[ひとりぶたい, hitoributai] (n) performing solo (by oneself); having the stage to oneself; being in sole command; eclipsing (outshining) the others; field of activity in which one is unrivaled (unrivalled) [Add to Longdo]
一着[いっちゃく, icchaku] (n-t) (1) first arrival; first in race; (n) (2) (See 着・1) suit of clothes; (P) [Add to Longdo]
延着[えんちゃく, enchaku] (n,vs) delayed arrival [Add to Longdo]
怪力無双[かいりきむそう, kairikimusou] (n,adj-no) (a person of) unrivaled physical strength [Add to Longdo]
叶う(P);適う;敵う[かなう, kanau] (v5u) (1) (esp. 叶う) to come true (wish); (2) (uk) (See 道理に適う) to be suited; (3) (esp. 敵う) to match (implies competition); to rival; to bear (e.g. I can't bear the heat); (P) [Add to Longdo]
冠たる[かんたる, kantaru] (adj-pn) best; matchless; peerless; unparalleled; unrivalled [Add to Longdo]
仇;寇;讐;賊[あだ;あた(仇)(ok);あたん(仇)(ok), ada ; ata ( ada )(ok); atan ( ada )(ok)] (n) (1) foe; enemy; rival; (2) resentment; enmity; grudge; (3) harm; injury [Add to Longdo]
競合[きょうごう, kyougou] (n,vs,adj-no) contention; competition; rivalry; quarrel; (P) [Add to Longdo]
競合関係[きょうごうかんけい, kyougoukankei] (n) competitive relationship; rivalry [Add to Longdo]
競合他社[きょうごうたしゃ, kyougoutasha] (n) competing companies; rival companies; (P) [Add to Longdo]
競争者[きょうそうしゃ, kyousousha] (n) competitor; rival [Add to Longdo]
競争相手[きょうそうあいて, kyousouaite] (n) competitor; rival [Add to Longdo]
群雄[ぐんゆう, gunyuu] (n) rival chiefs [Add to Longdo]
群雄割拠[ぐんゆうかっきょ, gunyuukakkyo] (n,vs) rivalry of local warlords; a number of powerful (talented, influential) persons standing by themselves in a given field [Add to Longdo]
兄弟牆に鬩ぐ[けいていかきにせめぐ, keiteikakinisemegu] (exp,v5g) sibling rivalry; quarrel among friends [Add to Longdo]
見返し;見返[みかえし, mikaeshi] (n) (1) endpaper; end paper (of a book); (2) facing (extra layer of material used to make a garment); (3) looking back; triumphing over (a rival) [Add to Longdo]
現場着[げんばちゃく, genbachaku] (n) (abbr) (See 現場到着) arrival on scene; arrival on location [Add to Longdo]
現場到着[げんばとうちゃく, genbatouchaku] (n,vs) arrival on scene; arrival on location [Add to Longdo]
現地着[げんちちゃく, genchichaku] (n) (abbr) (See 現地到着) arrival on location [Add to Longdo]
現地到着[げんちとうちゃく, genchitouchaku] (n,vs) arrival on location [Add to Longdo]
現着[げんちゃく, genchaku] (n,vs) (abbr) (See 現地到着) arrival on location (esp. used in transport industries, police, etc.) [Add to Longdo]
呉越[ごえつ, goetsu] (n) Go-Etsu; two rival states in ancient China [Add to Longdo]
碁敵[ごがたき, gogataki] (n) rival in (the game of) go [Add to Longdo]
好敵手[こうてきしゅ, koutekishu] (n) worthy rival or opponent [Add to Longdo]
参着[さんちゃく, sanchaku] (n,vs) arrival; payment on sight [Add to Longdo]
取り次ぐ(P);取次ぐ[とりつぐ, toritsugu] (v5g,vt) (1) to act as an agent for; to intermediate; (2) to announce (someone's arrival); to answer (the door, the phone); to receive (a guest at reception); to usher in (a guest); (3) to convey (a message); (P) [Add to Longdo]
秋涼し[あきすずし, akisuzushi] (adj-f) (arch) (しく adjective) (See 秋涼・しゅうりょう・1) pleasantly cool (as in the arrival of autumn) [Add to Longdo]
縦割行政;縦割り行政[たてわりぎょうせい, tatewarigyousei] (n) vertically segmented administrative system; overcompartmentalized bureaucracy; system in which interministerial rivalry diminishes overall efficiency; (bureaucratic) sectionalism; interministerial rivalry; bureaucratic fiefdoms [Add to Longdo]
宿敵[しゅくてき, shukuteki] (n) old enemy; longtime enemy; arch-enemy; traditional rival; longstanding foe; (P) [Add to Longdo]
出現[しゅつげん, shutsugen] (n,vs) appearance; arrival; make one's appearance; (P) [Add to Longdo]
勝る(P);優る[まさる, masaru] (v5r,vi) (1) to excel; to surpass; to exceed; to have an edge; to be superior; to outrival; (2) to outweigh; to preponderate; (P) [Add to Longdo]
商売敵;商売がたき;商売仇[しょうばいがたき, shoubaigataki] (n) business rival; professional jealousy [Add to Longdo]
鞘当て[さやあて, sayaate] (n) rivalry (in love, touching of sheaths) [Add to Longdo]
場所入[ばしょいり, bashoiri] (n,vs) arrival of the sumo wrestlers to the tournament venue [Add to Longdo]
新着[しんちゃく, shinchaku] (n,adj-no,vs) new arrivals; new acquisitions [Add to Longdo]
新着情報[しんちゃくじょうほう, shinchakujouhou] (exp) What's New (esp. on webpages, programs, or newsletters); announcements of new arrivals or events [Add to Longdo]
切磋琢磨し合う[せっさたくましあう, sessatakumashiau] (exp,v5u) to work hard together; to be in a state of friendly rivalry [Add to Longdo]
先回り[さきまわり, sakimawari] (n,vs) going on ahead; forestalling; anticipating; arrival before another [Add to Longdo]
先陣争い[せんじんあらそい, senjin'arasoi] (n) competition (rivalry) to first (e.g. rider in a charge) [Add to Longdo]
先着[せんちゃく, senchaku] (n,vs) first arrival; (P) [Add to Longdo]
先着順[せんちゃくじゅん, senchakujun] (n) order of arrival [Add to Longdo]
早出[はやで, hayade] (n,vs) early arrival [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三价[sān jià, ㄙㄢ ㄐㄧㄚˋ, / ] trivalent [Add to Longdo]
两全其美[liǎng quán qí měi, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧˊ ㄇㄟˇ, ] to satisfy rival demands; to have one's cake and eat it [Add to Longdo]
[chóu, ㄔㄡˊ, ] hatred; animosity; enmity; a rival; an enemy; feud [Add to Longdo]
先来后到[xiān lái hòu dào, ㄒㄧㄢ ㄌㄞˊ ㄏㄡˋ ㄉㄠˋ, / ] in order of arrival; first come, first served [Add to Longdo]
分庭抗礼[fēn tíng kàng lǐ, ㄈㄣ ㄊㄧㄥˊ ㄎㄤˋ ㄌㄧˇ, / ] peer competition; to function as rivals; to make claims as an equal [Add to Longdo]
到来[dào lái, ㄉㄠˋ ㄌㄞˊ, / ] arrival; advent [Add to Longdo]
到达大厅[dào dá dà tīng, ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄉㄚˋ ㄊㄧㄥ, / ] arrival hall [Add to Longdo]
吴越同舟[Wú Yuè tóng zhōu, ˊ ㄩㄝˋ ㄊㄨㄥˊ ㄓㄡ, / ] Wu and Yue in the same boat (成语 saw); fig. cooperation between natural rivals; to collaborate towards a common end; in the same boat together [Add to Longdo]
吴越春秋[Wú Yuè chūn qiū, ˊ ㄩㄝˋ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, / ] History of the Southern States Wu and Yue (traditional rivals), compiled by Han historian Zhao Ye 趙曄|赵晔, 10 extant scrolls [Add to Longdo]
唱对台戏[chàng duì tái xì, ㄔㄤˋ ㄉㄨㄟˋ ㄊㄞˊ ㄒㄧˋ, / ] to put on a rival show (成语 saw); to set oneself up against sb; to get into confrontation [Add to Longdo]
妹妹[mèi mei, ㄇㄟˋ ㄇㄟ˙, ] younger sister; fig. younger woman (esp. girl friend or rival) [Add to Longdo]
安德海[Ān Dé hǎi, ㄢ ㄉㄜˊ ㄏㄞˇ, ] An Dehai (-1869), the Qing equivalent of Rasputin, all-powerful court eunuch with the dowager empress Cixi 慈禧太后, executed in 1869 by her rival Empress Mother Empress Dowager Ci'an 慈安皇太后 [Add to Longdo]
对敌者[duì dí zhě, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄧˊ ㄓㄜˇ, / ] rival [Add to Longdo]
情敌[qíng dí, ㄑㄧㄥˊ ㄉㄧˊ, / ] rival in love [Add to Longdo]
新罗[Xīn luó, ㄒㄧㄣ ㄌㄨㄛˊ, / ] Silla, one of three Korean kingdoms from 1st century, defeated its rivals Paikche and Koryo by collaborating with Tang around 645, ruled unified Korea 658-935 [Add to Longdo]
旷代[kuàng dài, ㄎㄨㄤˋ ㄉㄞˋ, / ] unrivalled; without peer in this generation [Add to Longdo]
无敌[wú dí, ˊ ㄉㄧˊ, / ] unequalled; without rival; a paragon [Add to Longdo]
争风吃醋[zhēng fēng chī cù, ㄓㄥ ㄈㄥ ㄔ ㄘㄨˋ, / ] to rival sb for the affection of a man or woman; to be jealous of a rival in a love affair [Add to Longdo]
独一无二[dú yī wú èr, ㄉㄨˊ ㄧ ˊ ㄦˋ, / ] unique and unmatched (成语 saw); unrivalled; nothing compares with it [Add to Longdo]
独步[dú bù, ㄉㄨˊ ㄅㄨˋ, / ] lit. walking alone; prominent; unrivalled; outstanding [Add to Longdo]
盖世[gài shì, ㄍㄞˋ ㄕˋ, / ] unrivalled; matchless [Add to Longdo]
里瓦尔多[Lǐ wǎ ěr duō, ㄌㄧˇ ㄨㄚˇ ㄦˇ ㄉㄨㄛ, / ] Rivaldo [Add to Longdo]
降生[jiàng shēng, ㄐㄧㄤˋ ㄕㄥ, ] to be born; arrival of newborn; birth (of a savior or religious leader) [Add to Longdo]
驾临[jià lín, ㄐㄧㄚˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] your arrival (honorific); your esteemed presence; you favor us by coming [Add to Longdo]
鼎峙[dǐng zhì, ㄉㄧㄥˇ ㄓˋ, ] a tripartite balance; compromise between three rivals [Add to Longdo]
鼎足[dǐng zú, ㄉㄧㄥˇ ㄗㄨˊ, ] lit. the three legs of a tripod; fig. three competing rivals [Add to Longdo]
鼎足之势[dǐng zú zhī shì, ㄉㄧㄥˇ ㄗㄨˊ ㄓ ㄕˋ, / ] competition between three rivals; tripartite confrontation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セル間の到着時間[セルあいだのとうちゃくじかん, seru aidanotouchakujikan] cell inter-arrival time [Add to Longdo]
到着プロセス[とうちゃくプロセス, touchaku purosesu] arrival process [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
両雄[りょうゆう, ryouyuu] zwei_grosse_Maenner (Rivalen) [Add to Longdo]
呉越[ごえつ, goetsu] Go-Etsu, (2 rivalisierende Staaten im alten China) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top