Search result for

rite

(91 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rite-, *rite*
Possible hiragana form: りて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rite[N] พิธีกรรม, See also: พิธีศาสนา, Syn. ceremony, deservance
rite[N] พิธีการ, See also: แบบแผน, Syn. formality, procedure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rite(ไรทฺ) n. พิธีศาสนา,พิธีบูชา,พิธีการ,พิธี,พิธีกรรม,ธรรมเนียมปฏิบัติ,ประเพณี
alexandrite(แอลลิคซาน' ไดรทฺ) พลอยชนิดหนึ่ง (chrysoberyl)
amphitrite(แอมพิไทร' ที) n. เทพเจ้ามหาสมุทรของกรีก (Greek sea goddess)
amyl nitriteยาชนิดหนึ่งที่ใช้รักษาโรค angina pectoris (isoamyl nitrite)
anchorite(แอง' คะไรทฺ) n. โยคี, ฤาษี, ผู้อยู่, อย่างสันโดษเพื่อรักษาศีล. -anchoritic adj.
archilmandrite(อาร์คะแมน'ไดรทิ) n. เจ้าอาวาส, ตำแหน่งพระชั้นสูง (superior abbot)
attrited(อะไทร'ทิด) adj. สึกกร่อน
azurite(แอซ'ซะไรท) n. แร่สีน้ำเงินของ hydrous copper carbonate ซึ่งแร่ทองแดงชนิดหนึ่ง, พลอยที่ประกอบด้วยแร่ชนิดดังกล่าว, หินเขียว (a blue mineral)
cassiteriten. แร่ดีบุก,หินดีบุก
contrite(คันไทรท',คอน'ไทรทฺ) adj. ซึ่งสำนึกผิด,ด้วยความเสียใจ., See also: contriteness n. ดูcontrite

English-Thai: Nontri Dictionary
anchorite(n) ฤาษี,โยคี
contrite(adj) เสียใจ,โศกเศร้า,สำนึกผิด
copywriter(n) คนเขียนต้นฉบับ,คนคิดคำโฆษณา
criterion(n) มาตรฐาน,บรรทัดฐาน,เกณฑ์,มาตรา
favourite(adj) ที่ชอบมาก,ที่โปรดปราน,ที่ชื่นชอบ
favourite(n) สิ่งที่ชอบมาก,คนโปรด,ของโปรด,ตัวโปรด,ตัวเก็ง
HIGH-high-spirited(adj) ฉุนเฉียว,ใจกล้า,ใจแข็ง,คึกคะนอง
hypocrite(n) คนเสแสร้ง,คนหลอกลวง,คนเจ้ามารยา
meteorite(n) ลูกอุกาบาต,สะเก็ดดาว,ดาวตก
preterite(adj) อดีตกาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
riteพิธีกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rites and ceremoniesพิธีทางศาสนาและพิธีกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They're griping that Alakay never went through the rite of passage, blah, blah, blah, so technically speaking, he can't be a member of the pride.แต่มีคนค่อนขอดว่า อาลาเค ไม่เคยผ่าน พิธีพิสูจน์ตนอะไรเทือกนั้น บลา บลา บลา ซึ่งตามธรรมเนียมแล้ว เขาจะอยู่ในฝูงไม่ได้ ไร้สาระจัง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I forgot about the rite of passage.ข้าลืมเรื่องพิธีไปเลย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
What is it? What's this rite of passage?พิธีพิสูจน์ตนคืออะไรเหรอฮะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
We will hold the rite of passage in the morning!เราจะจัดพิธีพิสูจน์ตนพรุ่งนี้เช้า! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Let us begin the rite of passage ceremony.เราจะเริ่มพิธีพิสูจน์ตน ณ บัดนี้ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
And now, let the sacrificial rites begin!แล้วตอนนี้ เราจะเริ่มการบูชายัญแล้ววว! The House Bunny (2008)
Some kind of cruel initiation rite?นี่มันประเพณีรับน้องบ้าๆบอๆหรือไง Confessions of a Shopaholic (2009)
The vatican issued a new exorcism rite in 1999,สำนักวาติกันประกาศเกี่ยวกับ พิธีกรรมไล่ผีในปี 1999 Demonology (2009)
"To aid in this rite of passage for his son.เพื่อช่วยให้ไปสู่ทางเดินที่ถูกต้องของลูก Gone with the Will (2009)
It's like a universal rite of passage.ต่างก็มีรูปแบบของวันเกิดครบรอบ 16 ปี Remains of the J (2009)
Bachelor parties are an ancient and sacred male rite of passage.ปาร์ตี้สละโสดเป็นประเพณีโบราณ เหมือนคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ของผู้ชาย House Divided (2009)
My lords, ladies, and gentleman of Camelot we are gathered here today to celebrate, by the ancient rite of handfasting, the union of Uther Pendragon and Lady Catrina of Tregor.ฝ่าบาท สุภาพสตรี และสุภาพบุรุษแห่งคาเมลอท เนื่องจากวันนี้มีงานฉลอง เราจึงได้มาชุมนุมกับที่นี่ จากประเพณีโบราณที่มีสืบต่อกันมาด้วยการจับมือ Beauty and the Beast (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
riteThis rite is part of their religion.
riteThis parade descends from an ancient rite.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรรมพิธี[N] rite, See also: ritual, ceremony, Syn. กรรพิธี, พิธีการ, Example: สถานที่ท้องสนามหลวงควรสงวนไว้สำหรับการประกอบกรรมพิธีต่างๆ ทางราชการ, Count unit: พิธี
งานพิธี[N] ceremony, See also: rite, ritual, Example: ผู้ที่จะเข้าร่วมงานพิธีในวันพรุ่งนี้ควรแต่งกายให้เรียบร้อย, Count unit: งาน
พิธี[N] ceremony, See also: rite, Syn. พิธีการ, Example: คนจำนวนมากที่ไปร่วมในพิธีเปิดสุสานตุตังคาเมน ต่างพากันล้มตายไปด้วยอาการแปลกประหลาด, Thai definition: งานที่จัดขึ้นตามลัทธิเพื่อความขลัง
พิธีกรรม[N] rite, See also: worship, ceremony, Syn. การสักการะ, พิธีบูชา, กรรมบูชา, Example: ตุ๊กตาเสียกบาลเป็นประติมากรรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในพิธีกรรมหรือกิจกรรมบางอย่าง, Count unit: แบบ, อย่าง, Thai definition: การประกอบพิธีบูชา, การปฏิบัติในการทำพิธี
เบิกไม้[N] rite performed before cutting a tree, Syn. พิธีเบิกไม้, Example: เจ้าของโครงการขอร้องให้ทำพิธีเบิกไม้ก่อนลงมือตัดไม้, Thai definition: พิธีเซ่นผีป่า หรือรุกขเทวดา ก่อนจะตัดไม้ใหญ่ในป่าสูง
ยัญพิธี[N] rite to the spirits of Brahmin, See also: offering, tribute, expiation, reparation, penance, propitiation, libation, Count unit: พิธี, Thai definition: พิธีเซ่นสรวงบูชาของพราหมณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[n.] (ājān) EN: university lecturer ; master   FR: professeur émérite [m] ; maître [m]
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery   FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อานิสงส์[n.] (ānisong) EN: merit ; fruit of merit ; virtue ; good result   FR:rite [m] ; valeur [f]
อริยสัจ[n.] (Ariyasat) EN: Noble Truth Ariya-sacca (pali)   FR: Noble Vérité [f] ; Ariya Sacca (pali)
อริยสัจ 4[n. exp.] (Ariyasat sī) EN: the four Noble Thruths   FR: les quatre Nobles vérités
อรรถกวี[n.] (atthakawī) EN: writer of non-fiction   
แบบพิธี[n.] (baēpphithī) EN: ceremony ; protocol ; rite   FR: cérémonie [f]
บัณเฑาะว์[n.] (bandǿ) EN: small drum used in Brahmin rites   
บัง[v.] (bang) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct   FR: abriter ; s'abriter ; protéger
บรรลุนิติภาวะ[v.] (banlunitiphāwa) EN: become one's legal age ; reach the one's majority ; become sui juris   FR: acquérir la majorité

CMU English Pronouncing Dictionary
RITE    R AY1 T
RITER    R AY1 T ER0
RITES    R AY1 T S
RITE'S    R AY1 T S
RITESH    R IH2 T EH1 SH
RITENOUR    R IH1 T AH0 N AW0 R
RITENOUR    R AY1 T AH0 N AW0 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rite    (n) (r ai1 t)
rites    (n) (r ai1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erwachsenwerden {n}rite of passage [Add to Longdo]
Ritus {m}; Brauch {m} | Riten {pl}; Bräuche {pl}rite | rites [Add to Longdo]
rite bestehento get a pass (in one's doctoral examination) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P) [Add to Longdo]
お水取り;御水取り[おみずとり, omizutori] (n) water-drawing ceremony (Toudaiji); rite of drawing sacred water [Add to Longdo]
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
ご無沙汰(P);御無沙汰(P);ご不沙汰;御不沙汰[ごぶさた, gobusata] (n,vs) (See 無沙汰) not writing or contacting for a while; neglecting (failing) to write (call, visit, etc.); long silence; (P) [Add to Longdo]
しょぼくれる[, shobokureru] (v1,vi) (See 悄気る) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart [Add to Longdo]
なり手;成り手;為り手;成手;為手(io)[なりて, narite] (n) candidate; suitable person [Add to Longdo]
アウトラインユーティリティ[, autorainyu-teiritei] (n) {comp} outline utility [Add to Longdo]
アカウンタビリティ;アカウンタビリティー[, akauntabiritei ; akauntabiritei-] (n) accountability [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仪礼[yí lǐ, ㄧˊ ㄌㄧˇ, / ] Rites and Ceremonies, part of the Confucian Classic of Rites 禮記|礼记 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アウトラインユーティリティ[あうとらいにゅーていりてい, autorainyu-teiritei] outline utility [Add to Longdo]
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal [Add to Longdo]
インターオペラビリティ[いんたーおぺらびりてい, inta-operabiritei] interoperability [Add to Longdo]
クオリティ[くおりてい, kuoritei] quality [Add to Longdo]
クオリティオブサービス[くおりていおぶさーびす, kuoriteiobusa-bisu] quality of service [Add to Longdo]
コンピューターユーティリティー[こんぴゅーたーゆーていりていー, konpyu-ta-yu-teiritei-] computer utility [Add to Longdo]
スケーラビリティ[すけーらびりてい, suke-rabiritei] scalability [Add to Longdo]
スケーラビリテイ[すけーらびりてい, suke-rabiritei] scalability [Add to Longdo]
セキュリティ[せきゅりてい, sekyuritei] security [Add to Longdo]
セキュリティシステム[せきゅりていしすてむ, sekyuriteishisutemu] security system [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rite \Rite\, n. [L. ritus; cf. Skr. r[imac]ti a stream, a
   running, way, manner, ri to flow: cf. F. rit, rite. CF.
   {Rivulet}.]
   The act of performing divine or solemn service, as
   established by law, precept, or custom; a formal act of
   religion or other solemn duty; a solemn observance; a
   ceremony; as, the rites of freemasonry.
   [1913 Webster]
 
      He looked with indifference on rites, names, and forms
      of ecclesiastical polity.        --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Form; ceremony; observance; ordinance.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rite
   n 1: an established ceremony prescribed by a religion; "the rite
      of baptism" [syn: {rite}, {religious rite}]
   2: any customary observance or practice [syn: {ritual}, {rite}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 rite [rit]
   rite
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 rite [ritə]
   rite
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top