Search result for

riser

(54 entries)
(0.1442 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -riser-, *riser*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
riser[N] ผู้ลุกขึ้น, See also: ผู้ก่อความไม่สงบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
riser(ไร'เซอะ) n. ผู้ตื่นขึ้น,ผู้ลุกขึ้น,ผู้ก่อการจลาจล,แผ่นกระดานของบันไดที่ตั้งขึ้น,เครื่องที่เลื่อนขึ้นเลื่อนลง
vaporiser(เว'เพอไรเซอะ) n. ผู้คุยโม้,ผู้คุยโต,สิ่งที่ทำให้เป็นไอ,เครื่องทำไอน้ำ
vapouriser(เว'เพอไรเซอะ) n. ผู้คุยโม้,ผู้คุยโต,สิ่งที่ทำให้เป็นไอ,เครื่องทำไอน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
riserรูขึ้น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
riserท่อตั้ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
riser piperiser pipe, ท่อตั้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Riser Platform แท่นชุมทางท่อ
แท่นที่รับก๊าซจากแหล่งผลิตต่างๆส่งขึ้นฝั่ง [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The hypotenuse of the triangle formed by the riser and tread looks to be approximately 33 centimeters.ด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากที่เกิดจาก ขั้นบันได ดูเหมือนจะห่างกัน ประมาณ 33 เซนติเมตรได้นะ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
I'm an early riser.- ผมเป็นพวกตื่นเช้าน่ะ English as a Second Language (2010)
He's a very early riser, you know.ปกติลุงแกตื่นเช้ามาก The Last Stand (2013)
Morning, early riser.อรุณสวัสดิ์, มาแต่เช้าเชียว Power (2013)
'Bout 500 foot of riser left.เหลืออีกประมาณ 500 ฟุตของท่อ Deepwater Horizon (2016)
There's an electrical service duct behind your drummer's riser.มีท่อไฟฟ้าข้างหลังมือกลองของคุณ The Blues Brothers (1980)
Early riser.ตื่นเช้า นี่ Automatic for the People (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
riserAs a rule, she is an early riser.
riserHe is an early riser.
riserHe was an early riser in his youth.
riserHis family are early risers.
riserIn general, she is an early riser.
riserJack is an early riser.
riserMy family are all early risers.
riserMy father is an early riser.
riserMy mother is an early riser.
riserShe is a late riser.
riserShe is an early riser.
riserUntil recently I have been an early riser for the last six years.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุเคราะห์[v.] (anukhrǿ) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize   FR: favoriser ; aider
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend   FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate   FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
บังคับใจ[v.] (bangkhapjai) EN: force ; constrain ; oblige ; control one's mind   FR: se contrôler ; se maîtriser
บด[v.] (bot) EN: crush ; pulverize ; grind ; mill ; pound ; chop   FR: broyer ; concasser ; écraser ; pulvériser
บ้วนปาก[v. exp.] (būanpāk) EN: rinse one's mouth ; gargle   FR: se rincer la bouche ; se gargariser ; se rincer la gorge
ชัง[v.] (chang) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate   FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
ฉีด[v.] (chīt) EN: spray ; squirt   FR: vaporiser ; pulvériser ; faire gicler
ชุน[v.] (chun) EN: darn ; mend ; repair ; make embroidery   FR: raccommoder ; repriser ; stopper

CMU English Pronouncing Dictionary
RISER    R AY1 Z ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
riser    (n) (r ai1 z @ r)
risers    (n) (r ai1 z @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリセリド[, guriserido] (n) glyceride [Add to Longdo]
グリセリン[, guriserin] (n) glycerin; glycerol [Add to Longdo]
グリセリン酸[グリセリンさん, guriserin san] (n) glyceric acid [Add to Longdo]
グリセルアルデヒド[, guriseruarudehido] (n) glyceraldehyde [Add to Longdo]
グリセロール[, gurisero-ru] (n) glycerol [Add to Longdo]
トリグリセリド[, toriguriserido] (n) triglyceride [Add to Longdo]
ニトログリセリン[, nitoroguriserin] (n) nitroglycerin [Add to Longdo]
リセラー[, risera-] (n) reseller [Add to Longdo]
ヴェポライザー[, veporaiza-] (n) (See 気化器) vaporiser [Add to Longdo]
気化器[きかき, kikaki] (n) vaporizer; vaporiser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shrinking \Shrink"ing\,
   a. & n. from {Shrink}.
   [1913 Webster]
 
   {Shrinking head} (Founding), a body of molten metal connected
    with a mold for the purpose of supplying metal to
    compensate for the shrinkage of the casting; -- called
    also {sinking head}, and {riser}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Riser \Ris"er\, n.
   1. One who rises; as, an early riser.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.)
    (a) The upright piece of a step, from tread to tread.
      Hence:
    (b) Any small upright face, as of a seat, platform,
      veranda, or the like.
      [1913 Webster]
 
   3. (Mining) A shaft excavated from below upward.
    [1913 Webster]
 
   4. (Founding) A feed head. See under {Feed}, n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feed \Feed\, n.
   1. That which is eaten; esp., food for beasts; fodder;
    pasture; hay; grain, ground or whole; as, the best feed
    for sheep.
    [1913 Webster]
 
   2. A grazing or pasture ground. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. An allowance of provender given to a horse, cow, etc.; a
    meal; as, a feed of corn or oats.
    [1913 Webster]
 
   4. A meal, or the act of eating. [R.]
    [1913 Webster]
 
       For such pleasure till that hour
       At feed or fountain never had I found. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. The water supplied to steam boilers.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mach.)
    (a) The motion, or act, of carrying forward the stuff to
      be operated upon, as cloth to the needle in a sewing
      machine; or of producing progressive operation upon
      any material or object in a machine, as, in a turning
      lathe, by moving the cutting tool along or in the
      work.
    (b) The supply of material to a machine, as water to a
      steam boiler, coal to a furnace, or grain to a run of
      stones.
    (c) The mechanism by which the action of feeding is
      produced; a feed motion.
      [1913 Webster]
 
   {Feed bag}, a nose bag containing feed for a horse or mule.
    
 
   {Feed cloth}, an apron for leading cotton, wool, or other
    fiber, into a machine, as for carding, etc.
 
   {Feed door}, a door to a furnace, by which to supply coal.
 
   {Feed head}.
    (a) A cistern for feeding water by gravity to a steam
      boiler.
    (b) (Founding) An excess of metal above a mold, which
      serves to render the casting more compact by its
      pressure; -- also called a {riser}, {deadhead}, or
      simply {feed} or {head} --Knight.
 
   {Feed heater}.
    (a) (Steam Engine) A vessel in which the feed water for
      the boiler is heated, usually by exhaust steam.
    (b) A boiler or kettle in which is heated food for stock.
      
 
   {Feed motion}, or {Feed gear} (Mach.), the train of mechanism
    that gives motion to the part that directly produces the
    feed in a machine.
 
   {Feed pipe}, a pipe for supplying the boiler of a steam
    engine, etc., with water.
 
   {Feed pump}, a force pump for supplying water to a steam
    boiler, etc.
 
   {Feed regulator}, a device for graduating the operation of a
    feeder. --Knight.
 
   {Feed screw}, in lathes, a long screw employed to impart a
    regular motion to a tool rest or tool, or to the work.
 
   {Feed water}, water supplied to a steam boiler, etc.
 
   {Feed wheel} (Mach.), a kind of feeder. See {Feeder}, n., 8.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 riser
   n 1: a person who rises (especially from bed); "he's usually a
      late riser"
   2: a vertical pipe in a building [syn: {riser}, {riser pipe},
     {riser pipeline}, {riser main}]
   3: structural member consisting of the vertical part of a stair
     or step

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top