Search result for

risen

(52 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -risen-, *risen*
Possible hiragana form: りせん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
risen(รีส'เซิน) adj. โผล่ขึ้น,ปรากฎขึ้น,เกิดขึ้น,ฟื้นขึ้นมา,คืนชีพ

English-Thai: Nontri Dictionary
risen(vi) pp ของ rise
arisen(vi) pp ของ arise

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Where the death toll has risen over 200.ซึ่งจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นกว่า 200 คน Safe and Sound (2008)
The entire African continent has risen.ทั้งทวีปแอฟริกา ยกตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ 2012 (2009)
The possibility for a third and fourth case has risen...เป็นไปได้สำหรับ สาม สี่ กรณีที่เกิดขึ้น Episode #1.6 (2009)
Oh, so you've risen again, Robocop!โอ้! โรโบคอป คืนชีพแล้ว! Episode #1.8 (2009)
With, Lucifer risen, this child grows strong.การที่ลูซิเฟอร์ขึ้นมา เด็กคนนี้เลยแข็งแกร่งขึ้น I Believe the Children Are Our Future (2009)
Risen from the dead!ฟื้นจากความตาย Whore (2010)
My, look who's risen from the dead.โอ้ ดูสิ ใครที่กลับมาหลังจากตายไปแล้ว The Empire Strikes Jack (2010)
# Risen with healing in his wings ## ผู้เยียวยาบาดแผลของเราด้วยปีกแห่งเทพ # Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
"and I saw since he had risen,"และข้าเห็นเขาผงาดขึ้น" Dead Men Don't Wear Plaid (2010)
The dead risen up to eat the living...คนตายฟื้นมากินคนเป็นๆ Bloodletting (2011)
The price of material has risen.ราคาวัสดุเพิ่มขึ้น The Duo (2011)
Now the entire North has risen up against us.ทีนี้ดินแดนทางเหนือทั้งหมด เลยลุกฮือขึ้นต่อต้านพวกเรา The North Remembers (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
risenHe has risen to the present position by leaps and bounds.
risenIn fact, the sea has already risen 10 centimeters since the beginning of this century.
risenPrices have risen by 50 percent during the past ten years.
risenPrices have risen in Japan and Tokyo is very expensive to live in.
risenPrices have risen steadily during the past decade.
risenStatistics indicate that our living standards have risen.
risenThe cost of flying overseas has risen with the cost of fuel.
risenThe cost of living has greatly risen in the past ten years.
risenThe cost of living has risen so quickly that it is almost impossible for us to make both ends meet.
risenThe curtain has not yet risen.
risenThe exchange rate for the yen against the dollar has risen.
risenThe fever has risen.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มุมเงย[n. exp.] (mum ngoēi) EN: angle of elevation ; uprisen angle   FR: angle d'élévation [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RISEN    R IH1 Z AH0 N
RISENHOOVER    R IH1 S AH0 N HH UW0 V ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
risen    (v) (r i1 z n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Risenwuchs {m}gigantism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がりせん;ガリセン[, garisen ; garisen] (n) person physically attracted to thin people [Add to Longdo]
つり銭口;釣銭口;釣り銭口[つりせんぐち, tsurisenguchi] (n) coin return slot; change slot [Add to Longdo]
ズリセン;ずりせん[, zurisen ; zurisen] (n) (col) (sl) (See 千擦り) masturbation (male) [Add to Longdo]
プログラム可能読取り専用記憶装置[プログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] (n) {comp} programmable read-only memory; PROM [Add to Longdo]
ポリセントリズム[, porisentorizumu] (n) polycentrism [Add to Longdo]
リハビリセンター[, rihabirisenta-] (n) rehabilitation centre; rehabilitation center [Add to Longdo]
引っ張り剪断強度[ひっぱりせんだんきょうど, hipparisendankyoudo] (n) peel strength (conductor from substrate); (P) [Add to Longdo]
下り線[くだりせん, kudarisen] (n) down line; outbound line [Add to Longdo]
蚊取り線香;蚊取線香[かとりせんこう, katorisenkou] (n) mosquito coil; anti-mosquito incense [Add to Longdo]
割線法[わりせんほう, warisenhou] (n) {math} secant method [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プログラム可能読取り専用記憶装置[プログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] programmable read-only memory, PROM (abbr.) [Add to Longdo]
消去及びプログラム可能読取り専用記憶装置[しょうきょおよびプログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, shoukyooyobi puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] erasable programmable read-only memory, EPROM (abbr.) [Add to Longdo]
読み取り専用[よみとりせんよう, yomitorisenyou] read only [Add to Longdo]
読み取り専用メモリ[よみとりせんようメモリ, yomitorisenyou memori] read-only memory (ROM) [Add to Longdo]
読み取り専用モード[よみとりせんようモード, yomitorisenyou mo-do] read only mode [Add to Longdo]
読取り専用ファイルシステム[よみとりせんようファイルシステム, yomitorisenyou fairushisutemu] read-only file system [Add to Longdo]
読取り専用記憶装置[よみとりせんようきおくそうち, yomitorisenyoukiokusouchi] read-only memory, ROM (abbr.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rise \Rise\ (r[imac]z), v. i. [imp. {Rose} (r[=o]z); p. p.
   {Risen}; p. pr. & vb. n. {Rising}.] [AS. r[imac]san; akin to
   OS. r[imac]san, D. rijzen, OHG. r[imac]san to rise, fall,
   Icel. r[imac]sa, Goth. urreisan, G. reise journey. CF.
   {Arise}, {Raise}, {Rear}, v.]
   1. To move from a lower position to a higher; to ascend; to
    mount up. Specifically:
    (a) To go upward by walking, climbing, flying, or any
      other voluntary motion; as, a bird rises in the air; a
      fish rises to the bait.
      [1913 Webster]
    (b) To ascend or float in a fluid, as gases or vapors in
      air, cork in water, and the like.
      [1913 Webster]
    (c) To move upward under the influence of a projecting
      force; as, a bullet rises in the air.
      [1913 Webster]
    (d) To grow upward; to attain a certain height; as, this
      elm rises to the height of seventy feet.
      [1913 Webster]
    (e) To reach a higher level by increase of quantity or
      bulk; to swell; as, a river rises in its bed; the
      mercury rises in the thermometer.
      [1913 Webster]
    (f) To become erect; to assume an upright position; as, to
      rise from a chair or from a fall.
      [1913 Webster]
    (g) To leave one's bed; to arise; as, to rise early.
      [1913 Webster]
 
         He that would thrive, must rise by five. --Old
                          Proverb.
      [1913 Webster]
    (h) To tower up; to be heaved up; as, the Alps rise far
      above the sea.
      [1913 Webster]
    (i) To slope upward; as, a path, a line, or surface rises
      in this direction. "A rising ground." --Dryden.
      [1913 Webster]
    (j) To retire; to give up a siege.
      [1913 Webster]
 
         He, rising with small honor from Gunza, . . .
         was gone.             --Knolles.
      [1913 Webster]
    (k) To swell or puff up in the process of fermentation; to
      become light, as dough, and the like.
      [1913 Webster]
 
   2. To have the aspect or the effect of rising. Specifically:
    
    [1913 Webster]
    (a) To appear above the horizont, as the sun, moon, stars,
      and the like. "He maketh his sun to rise on the evil
      and the good." --Matt. v. 45.
      [1913 Webster]
    (b) To become apparent; to emerge into sight; to come
      forth; to appear; as, an eruption rises on the skin;
      the land rises to view to one sailing toward the
      shore.
      [1913 Webster]
    (c) To become perceptible to other senses than sight; as,
      a noise rose on the air; odor rises from the flower.
      [1913 Webster]
    (d) To have a beginning; to proceed; to originate; as,
      rivers rise in lakes or springs.
      [1913 Webster]
 
         A scepter shall rise out of Israel. --Num. xxiv.
                          17.
      [1913 Webster]
 
         Honor and shame from no condition rise. --Pope.
      [1913 Webster]
 
   3. To increase in size, force, or value; to proceed toward a
    climax. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) To increase in power or fury; -- said of wind or a
      storm, and hence, of passion. "High winde . . . began
      to rise, high passions -- anger, hate." --Milton.
      [1913 Webster]
    (b) To become of higher value; to increase in price.
      [1913 Webster]
 
         Bullion is risen to six shillings . . . the
         ounce.              --Locke.
      [1913 Webster]
    (c) To become larger; to swell; -- said of a boil, tumor,
      and the like.
      [1913 Webster]
    (d) To increase in intensity; -- said of heat.
      [1913 Webster]
    (e) To become louder, or higher in pitch, as the voice.
      [1913 Webster]
    (f) To increase in amount; to enlarge; as, his expenses
      rose beyond his expectations.
      [1913 Webster]
 
   4. In various figurative senses. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) To become excited, opposed, or hostile; to go to war;
      to take up arms; to rebel.
      [1913 Webster]
 
         At our heels all hell should rise
         With blackest insurrection.    --Milton.
      [1913 Webster]
 
         No more shall nation against nation rise.
                          --Pope.
      [1913 Webster]
    (b) To attain to a better social position; to be promoted;
      to excel; to succeed.
      [1913 Webster]
 
         Some rise by sin, and some by virtue fall.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
    (c) To become more and more dignified or forcible; to
      increase in interest or power; -- said of style,
      thought, or discourse; as, to rise in force of
      expression; to rise in eloquence; a story rises in
      interest.
      [1913 Webster]
    (d) To come to mind; to be suggested; to occur.
      [1913 Webster]
 
         A thought rose in me, which often perplexes men
         of contemplative natures.     --Spectator.
      [1913 Webster]
    (e) To come; to offer itself.
      [1913 Webster]
 
         There chanced to the prince's hand to rise
         An ancient book.         --Spenser.
      [1913 Webster]
 
   5. To ascend from the grave; to come to life.
    [1913 Webster]
 
       But now is Christ risen from the dead. --1. Cor. xv.
                          20.
    [1913 Webster]
 
   6. To terminate an official sitting; to adjourn; as, the
    committee rose after agreeing to the report.
    [1913 Webster]
 
       It was near nine . . . before the House rose.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   7. To ascend on a musical scale; to take a higher pith; as,
    to rise a tone or semitone.
    [1913 Webster]
 
   8. (Print.) To be lifted, or to admit of being lifted, from
    the imposing stone without dropping any of the type; --
    said of a form.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To arise; mount; ascend; climb; scale.
 
   Usage: {Rise}, {Appreciate}. Some in America use the word
      appreciate for "rise in value;" as, stocks appreciate,
      money appreciates, etc. This use is not unknown in
      England, but it is less common there. It is
      undesirable, because rise sufficiently expresses the
      idea, and appreciate has its own distinctive meaning,
      which ought not to be confused with one so entirely
      different.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Risen \Ris"en\
   1. p. p. & a. from {Rise}. "Her risen Son and Lord." --Keble.
    [1913 Webster]
 
   2. (Obs.) imp. pl. of {Rise}. --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 risen
   adj 1: (of e.g. celestial bodies) above the horizon; "the risen
       sun"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top