Search result for

rips

(43 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rips-, *rips*, rip
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ripsaw[N] เลื่อยที่มีซี่ฟันหยาบ
ripsnorter[N] คนหรือสิ่งที่ดีเด่น, See also: บุคคลเด่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gripsack(กริพ'แซค) n. กระเป๋าเดินทาง,กระเป๋าหิ้ว
thrips(ธริพซฺ) n. แมลงขนาดเล็กจำพวก Thysanoptera มีปีกยาวและแคบ pl. thrips

English-Thai: Nontri Dictionary
grips(n) โรคจุก,อาการแน่นท้อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But a couple rips from this bad boy and they don't get up.กับพวกมันไม่ได้ แต่ถ้าใช้ไอ้เนี่ยมันลุกขึ้นไม่ได้แน่ Dead Space: Downfall (2008)
[ Paper Rips ][Paper RipsCity of Ember (2008)
And I'm wondering, "how many kicks is it going to take before his head rips off?"และผมยังสงสัยอยู่เลยว่า ผมเตะไปกี่ครั้ง ก่อนที่หัวเขาจะขาด I Lied, Too. (2009)
DOESN'T MEAN HE'S ABOVE THE LAW. NO RICHIE RICH FILM SCHOOL KID RIPS OFF ME AND MY GIRL.ไม่มีโรงเรียนหนังรวยๆ \ คิดราคากับฉันและผู้หญิงของฉันมากเกินไป\ เช็ป ฉันไม่ใช่ผู้หญิงของเธอ Valley Girls (2009)
Sorry... no subs for 720p version of E13 all 720p rips nuked!Glee Season 1 Episode 13 Sectionals (2009)
Okay, so he rips you off for five grand, you snap and you shoot him.โอเค งั้นเขาคิดเงินคุณ เกินไปถึงห้าพัน คุณฉุนเลยยิงเขา The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Killing rips the soul apart. It is a violation against nature.การฆ่าจะทำให้วิญญานถูกฉีกขาด มันเป็นการกระทำที่ฝืนธรรมชาติ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
And I applied that to throat rips.และฉันเอาไปใช้กับวิธีแบบเมื่อกี้ MacGruber (2010)
It rips my heart when I think about that.แต่ลูกสาวฉันเรียนจบแค่2ปี เธอเป็นเสาหวลักของครอบครัว My Mom (2010)
RIPS APART EVERY ATOM IN THE COSMOS?และสิ่งที่แปลกมากคือ Beyond the Darkness (2010)
But it's got rips and everything everywhere.แต่ก็มี rips และทุกอย่างทุกที่ We Bought a Zoo (2011)
You're saying we put pressure on his aorta until it rips open?แปลว่าให้เราอัดความดันใส่Aorta จะกระทั่งมันปริน่ะหรอ? Out of the Chute (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ripsThe act known as terrorism, that rips away from us in an instant our peaceful days of happiness, is certainly worthy of being called an enemy to all mankind.
ripsTom sometimes rips off his customers.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุหรี่ก้นกรอง[n. exp.] (burī kon krøng) EN: filter trips   
ฟาก[n.] (fāk) EN: strips of split bamboo ; strip of split bamboo flooring   FR: plancher de bambou [m]
เฝือก[n.] (feūak) EN: fish trap made of bamboo strips   
จักตอกไม้ไผ่[v. exp.] (jak tøk māi phai) EN: split bamboo into strips   
ผจญ[v.] (phajon) EN: struggle ; grapple ; come to grips with ; brave ; risk   FR: combattre ; se battre ; lutter contre ; affronter ; braver ; faire face à
ตะกร้อ[n.] (takrø) EN: rattan ball ; ball of woven rattan strips   
ตับจาก[n. exp.] (tap jāk) EN: piece of a tap thatching ; strips of nipa leaves   
ตอก[n.] (tøk) EN: thin bamboo strips   

CMU English Pronouncing Dictionary
RIPS    R IH1 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rips    (v) (r i1 p s)
ripsaw    (n) (r i1 p s oo)
ripsaws    (n) (r i1 p s oo z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rips {m} [textil.]rep; repp [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はりはり;ハリハリ[, harihari ; harihari] (n) (See はりはり漬け) thin, dried strips of daikon soaked in vinegar and other flavorings [Add to Longdo]
はりはり漬け;ハリハリ漬け[はりはりつけ(はりはり漬け);ハリハリつけ(ハリハリ漬け), hariharitsuke ( harihari tsuke ); harihari tsuke ( harihari tsuke )] (n) thin, dried strips of daikon soaked in vinegar and other flavorings [Add to Longdo]
スリップス[, surippusu] (n) thrips [Add to Longdo]
リッパー;リッパ[, rippa-; rippa] (n) (1) ripper; (2) ripsaw [Add to Longdo]
リップソ[, rippuso] (n) ripsaw [Add to Longdo]
雨垂れ石[あまだれいし, amadareishi] (n) dripstone [Add to Longdo]
割り干し;割干し;割干[わりぼし, wariboshi] (n) (See 割り干し大根) strips of daikon sliced the long way and dried [Add to Longdo]
割り干し大根;割干し大根;割干大根[わりぼしだいこん, wariboshidaikon] (n) strips of daikon sliced the long way and dried [Add to Longdo]
乾瓢;干瓢[かんぴょう, kanpyou] (n) strips of dried gourd [Add to Longdo]
玉串;玉籤;玉ぐし[たまぐし;たまくし(玉串;玉籤)(ok), tamagushi ; tamakushi ( tama kushi ; tama kuji )(ok)] (n) (1) branch of a sacred tree (esp. sakaki) with paper or cotton strips attached (used as a Shinto offering); (2) (See 榊・1) sakaki (species of evergreen sacred to Shinto, Cleyera japonica) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  RIPS
         Raster Image Processing Systems corporation (manufacturer)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top