Search result for

ringst

(77 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ringst-, *ringst*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ringst มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ringst*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I named my cat after Springsteen.ฉันตั้งชื่อแมวตาม สปริงส์ทีน ล่ะ [นักร้อง Bruce Springsteen] 500 Days of Summer (2009)
I feel like I'm in a springsteen song. Well, I got to get some old dish towels--เหมือนผมอยู่ในเพลงของ สปริงทีน Hairography (2009)
#Fire! # Springsteen!ลุกไหม้! Home (2010)
About Bruce Springsteen.เรื่องบรูซ สปริงสทีน Special Education (2010)
You jumped onstage at a Springsteen concert.เธอกระโดดขึ้นเวทีคอนเสิร์ต Springsteen Remember Paul? (2010)
Saw Springsteen in the cover of Tunnel of Love album wearing it.Saw Springsteen ใส่มันตอนโปรโมทอัลบั้ม Tunnel of Love เชียวนะ Prom Queen (2011)
It's so powerful, it could light a Springsteen concert.มันเจ๋งมากเลย มันส่องไฟในคอนเสิร์ตของสปริงทีนได้เลย Proof (2011)
Bruce Springsteen, Eli Manning, our own little Charlie -- you know what they are?บรู๊ซ สปริงทีน,อีไล แมนนิ่ง ชาร์ลีตัวน้อยของเรา คุณรู้มั้ยเขาเป็นอะไร? The Girl with the Dungeons and Dragons Tattoo (2012)
(Bruce Springsteen's "Glory Days" begins)#เพลง Glory Days : Bruce Springsteen# Goodbye (2012)
Tickets to Bruce Springsteen?ตั๋วดูบรูซ สปริงสตีนเหรอคะ? The High Road (2012)
We met at a Springsteen concert in Jersey.เราเจอกันที่คอนเสิร์ต ของสปริงสตีนที่เจอร์ซี่ The High Road (2012)
Springsteen.สปริงทีน The Choice (2012)
He used to dress like Springsteen.- จริงเหรอ - ผมยังชอบอยู่นะ Prisoners (2013)
KELLER: I still love Springsteen. GRACE: "Jersey Girl.""The river" "Jersey girl" Prisoners (2013)
Bruce Springsteen always says that he plays every show as if it's his last, and that is the kind of urgency we need at regionals this year.Bruce Springsteen พูดตลอดเวลาว่า ว่าเขาเล่นทุกๆโชว์ที่แสดงเหมือนมันเป็นครั้งสุดท้าย และนั่นก็เป็นความเร่งด่วยชนิดที่ เราต้องการสำหรับการแช่งระดับภาคปีนี้ Shooting Star (2013)
What's the difference if Bruce Springsteen is his shidoshi?สิ่งที่แตกต่างถ้าบรูซสปริงเป็น shidoshi ของเขา? Bloodsport (1988)
The Stones, Springsteen, The Eagles.วงเดอะสโตน บรูซ สปริงส์ทีน วงอีเกิลส์ Mr. Monk and the Panic Room (2004)
I never opened for springsteen or slept with barbara feldon.ผมไม่เคยชอบ สปริงสทีน และไม่เคยมีอะไรกับ บาบาร่า เฟลดอน The Right Stuff (2007)
Are you taking me to your nest?- Bringst du mich zu deinem Nest? Unidentified Flying Oddball (1979)
Hey, slow it down man!Du bringst uns alle um! Brems endlich! Don't Go Near the Park (1979)
You put that back in the coop right now.Du bringst sie jetzt sofort ins Gehege zurück. The Kinfolk (1979)
You put her back first thing in the morning.Gleich morgen früh bringst du sie zurück. The Kinfolk (1979)
As soon as I'm out there, you jump.Wenn ich unten bin, springst du. Terror Express (1980)
You cannot bring misfortune into a house where misfortune has its home.Nicht bringst du Unheil dahin, wo Unheil im Hause wohnt! Die Walküre (1980)
Jim-Bob, as soon as you've finished that help Easy with that delivery to Pickett's, all right?Jim-Bob, sobald du fertig bist, bringst du mit Easy das Holz zu Pickett's, ok? The Last Straw (1980)
You seem to be spending an awful lot of time with that horse of yours recently.Du verbringst aber viel Zeit mit deinem Pferd. The Outrage: Part 1 (1980)
Oh, well, then maybe he's just jealous of the time you spend with her.Vielleicht ist er nur eifersüchtig auf die Zeit, die du mit ihr verbringstThe Outrage: Part 2 (1980)
You know, that dog's not gonna learn anything unless you teach him.Der Hund lernt nichts, wenn du ihm nichts beibringstThe Travelling Man (1980)
Not a modicum of gratitude.Nicht die geringste Dankbarkeit. The Valediction (1980)
There's not a hope.Da besteht nicht die geringste Hoffnung. Jobs for the Boys (1980)
Lfbadgers had votes, youwouldn't be exterminating them.Wenn die armen Dachse wählen dürfen, bringst du sie bestimmt nicht mehr um. The Right to Know (1980)
Or you might get yourself killedOder du bringst dich selbst um. Two Champions of Death (1980)
We could still say that I haven't got back in time But if you kill Tong Qianjin nowWir könnten zwar sagen, ich hätte die Nachricht zu spät überbracht, aber wenn du Tong Qianjin jetzt umbringst, missachtest du des Meisters Befehl. Two Champions of Death (1980)
You will not kill yourself, and you will marry him.Du bringst dich nicht um. The Miser (1980)
Master Jacques, you can assure him that if he grants me Marianne he will always find me the most submissive of men and that I shall never do anything contrary to his pleasure.Du kannst ihm beteuern, dass, wenn er mir Marianen lässt, ich ihm Gehorsam schwöre und nie das geringste gegen seinen Willen beginnen werde. The Miser (1980)
Agent x22 should have been you offer the lowest price.Agentin X 22 sollte Ihnen die geringste Summe anbieten. Le guignolo (1980)
You said the lowest price. What does this mean?- Welches wäre die geringste Summe? Le guignolo (1980)
Damn you. Why did you have to do this to me again?Du bringst mir nur noch Unheil! Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
Are you getting us in the mood?Bringst du jetzt dich in Stimmung oder mich? Solo Sunny (1980)
How are you going to kill her?Wie bringst du sie um? From the Life of the Marionettes (1980)
I haven't the slightest idea what you're talking about.Ich hab nicht die geringste Ahnung, wovon Sie sprechen. Bad Timing (1980)
Johnson, you're gonna deliver a baby.Johnson, du bringst ein Baby zur Welt. The Big Red One (1980)
Where are we going?Was hast du vor? Wo bringst du mich hin? The Taming of the Scoundrel (1980)
Take me there?Bringst du mich hin? The Blue Lagoon (1980)
Now you're gonna put me right back in the joint!Und jetzt bringst du mich direkt wieder in den Knast! The Blues Brothers (1980)
I guarantee that if you plead temporary insanity you won't spend more than three years in a mental institution.Ich versichere dir, dass, wenn du auf Unzurechnungsfähigkeit plädierst, du nicht mehr als drei Jahre in einer Heilanstalt verbringstBronco Billy (1980)
Why do you spend day after day sitting in rooms with people like that... and let them make a fool out of you?Wieso verbringst du deine Tage mit solchen Leuten... die dich zum Narren halten? Brubaker (1980)
And then you'll be of no use to me.Und dann bringst du mir gar nichts. Brubaker (1980)
You fill the water glass, replace the butter.Du füllst die Wassergläser, bringst Butter. Caddyshack (1980)
Nobody ever dealt me a royal straight!Also irgendwie bringst du mir Glück, weißt du das? House on the Edge of the Park (1980)

CMU English Pronouncing Dictionary
RINGSTAD    R IH1 NG S T AH0 D
SPRINGSTON    S P R IH1 NG S T AH0 N
SPRINGSTEAD    S P R IH1 NG S T EH2 D
SPRINGSTEEN    S P R IH1 NG S T IY2 N
SPRINGSTEEN'S    S P R IH1 NG S T IY2 N Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beim geringsten Anlassat the slightest provocation [Add to Longdo]
die geringste Aussichtthe ghost of a chance [Add to Longdo]
nicht der geringste Beweisnot a scrap of evidence [Add to Longdo]
Eile {f}; Hast {f} | in Eile sein | überstürzte Eile {f} | nicht die geringste Eile | jdn. zur Eile treiben | in aller Eile zusammenschustern [ugs.]hurry | to be in a hurry; to be in a rush | hurry-scurry | not the slightest hurry | to make sb. hurry up | to pull together in a hurry [Add to Longdo]
Springstab {m}pogo; pogo stick [Add to Longdo]
gering; wenig {adv} | geringer; weniger; kleiner | am geringsten; am wenigsten; am kleinstenlittle {less; least} | less | least [Add to Longdo]
nicht im geringstennot in the least [Add to Longdo]
klein; gering; unbedeutend {adj} | kleiner; geringer; unbedeutender | am kleinsten; am geringsten; am unbedeutendsten | so klein wie möglich; möglichst klein; kleinstmöglich | klein aber feinsmall | smaller | smallest | as small as possible | small but fine; small but nice; small but excellent [Add to Longdo]
kleinst...; geringst...; wenigst ...least [Add to Longdo]
der/die/das kleinste; der/die/das geringste | das geringste Zeichen von ...the slightest; the merest | the merest hint of ... [Add to Longdo]
wenigst; geringst; kleinstleast [Add to Longdo]
Du hast nicht die geringste Ahnung!You haven't the faintest idea! [Add to Longdo]
Er schlägt den Weg des geringsten Widerstands ein.He takes a line of the least resistance. [Add to Longdo]
Sie haben nicht die geringste Aussicht.You haven't an earthly. [Add to Longdo]
Beringstrandläufer {m} [ornith.]Rock Sandpiper [Add to Longdo]
Ringstar {m} [ornith.]White-collared Starling [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
夢にも[ゆめにも, yumenimo] nicht_im_geringsten, nicht_einmal_im_Traum, nicht_im_Traum [Add to Longdo]
最低[さいてい, saitei] niedrigst, geringst, Minimal- [Add to Longdo]
皆無[かいむ, kaimu] nichts, nicht_im_geringsten, kein [Add to Longdo]
皆目[かいもく, kaimoku] vollkommen, nicht_im_geringsten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top