Search result for

rings

(71 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rings-, *rings*, ring
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ringside[N] บริเวณใกล้เวทแสดง, See also: บริเวณที่สามารถมองเห็นการแสดงได้ชัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ringsiden. บริเวณใกล้เวทีการแสดง,บริเวณใกล้เวทีมวย,บริเวณที่สามารถมองเห็นการแสดง
heartstringsn.,pl. ความรู้สึกในใจ,เอ็นรั้งหัวใจ,ความรู้สึกอันลึกซึ้ง,ความรักสุดเหวี่ยง

English-Thai: Nontri Dictionary
moorings(n) เชือกโยงเรือ,ที่จอดเรือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(DOORBELL RINGS)50/50 (2011)
[Alarm rings]Last Temptation (2011)
[Cell phone rings]... Ghosts (2011)
[Phone rings]Number Crunch (2011)
[Cell phone rings]Wolf and Cub (2012)
No, they're bound to know her. Her rings, bracelets she always wore.ไม่ พวกเขาจําหล่อนได้จากเเหวน และสร้อยข้อมือที่หล่อนใส่เป็นประจํา Rebecca (1940)
A guy like this, if he's sittin' ringside at the Dempsey-Firpo fight, he'd be trying to tell you that...คนที่แต่งตัวประหลาดเช่นนี้ถ้าเขาเป็น 'สมดุลย์ Sittin ที่ต่อสู้ก้าว-เฟอร์โป, เขาก็จะพยายามที่จะบอกคุณว่า ... 12 Angry Men (1957)
You know, rings... - Very nice.ดีมาก มันคือของคุณ Help! (1965)
It wears off very quickly. (Doorbell rings) (Ahme) Don't answer it!ไม่ได้ตอบมัน มันสามารถจะคือแค่ คแลง Help! (1965)
- You don't believe us, do you? - (Phone rings) - Chief Superintendent.หัวหน้า ริงโก้ โปรด Help! (1965)
You had to. - (cash till rings)ใช่ฉันจะมีหนึ่งในตุลาการ How I Won the War (1967)
[GONG rings][GONG RlNGS] Bloodsport (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ringsAbout the same time as he entered the classroom and arrived at his seat the chime to announce class rings across the school.
ringsDad can blow many smoke rings.
ringsHer voice still rings in my ears.
ringsHe still rings me from time to time.
ringsHis story rings true.
ringsIf the phone rings again, I will ignore it.
ringsIf the telephone rings, can you answer it?
ringsIn Japan the ring shaped ones came into use first so they're also often called "contraceptive rings".
ringsI prefer silver rings to gold ones.
ringsMy wife often rings me up, while she travels abroad.
ringsShe wears rings on her ears.
ringsThat rings a bell somewhere.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรพลี[n. exp.] (batphlī) EN: offerings for the spirit of the dead person ; offerings to deities   
บิณฑบาต[n.] (binthabāt) EN: food offerings to a monk   
บิณฑบาต[v.] (binthabāt) EN: go about with a bowl to receive food ; ask for as a gift ; beg alms ; receive food offerings   FR: demander l'aumône
ชักใย[v. exp.] (chak yai) EN: manipulate behind the scene ; pull the strings behind the scene   FR: tirer les ficelles
เหี้ย[n.] (hīa) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character   FR: vilaine personne [f] ; scélérat [m] ; fripouille [f] ; personne qui porte la guigne [f]
กฐิน[n.] (kathin) EN: kathin ; kathin offerings ; gift of robes ; kathina   
ขด[n.] (khot) EN: [classifier : coils of something (wire, rope ...), rings]   FR: [classificateur : rouleaux (fil métallique, corde ...)]
ควั่น[v.] (khwan) EN: girdle ; make a ring around ; cut into rings   
ก้มหน้าทนทุกข์[v. exp.] (kom nā thon thuk) EN: resign oneself to sufferings   
กรวย[n.] (krūay) EN: funnel ; cone ; covered receptacle for offerings   FR: cône [m] ; cornet [m] ; entonnoir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RINGS    R IH1 NG Z
RINGSIDE    R IH1 NG S AY2 D
RINGSTAD    R IH1 NG S T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rings    (v) (r i1 ng z)
ringside    (n) (r i1 ng s ai d)
ringsides    (n) (r i1 ng s ai d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ringschaltung {f}ring connection [Add to Longdo]
Ringschieberegister {n}circulating register [Add to Longdo]
Ringschlüssel {m}box wrench [Add to Longdo]
Ringschneider {m}circular cutter [Add to Longdo]
Ringschraube {f} [techn.]lifting screw [Add to Longdo]
Ringsendung {f}; Zusammenschaltung {f} (zu einer Gemeinschaftssendung) (Radion, TV) | Ringsendungen {pl}hookup | hookups [Add to Longdo]
rings; ringsum; ringsumher {adv}all around [Add to Longdo]
ringsherumaround [Add to Longdo]
ringsherum; rundround [Add to Longdo]
ringsherum; ungefähr; um ... herumaround [Add to Longdo]
ringsumher {adv}all-around [Add to Longdo]
Ringschnabelente {f} [ornith.]Ring-necked Duck (Aythya collaris) [Add to Longdo]
Ringschnabelmöwe {f} [ornith.]Ring-billed Gull (Larus delawarensis) [Add to Longdo]
Ringsittich {m} [ornith.]Port Lincoln Parrot [Add to Longdo]
Ringstar {m} [ornith.]White-collared Starling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はりはり;ハリハリ[, harihari ; harihari] (n) (See はりはり漬け) thin, dried strips of daikon soaked in vinegar and other flavorings [Add to Longdo]
はりはり漬け;ハリハリ漬け[はりはりつけ(はりはり漬け);ハリハリつけ(ハリハリ漬け), hariharitsuke ( harihari tsuke ); harihari tsuke ( harihari tsuke )] (n) thin, dried strips of daikon soaked in vinegar and other flavorings [Add to Longdo]
ぶすぶす;ブスブス[, busubusu ; busubusu] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint [Add to Longdo]
ガット[, gatto] (n) (1) gut (i.e. used to make violin strings); catgut; (2) (See GUT) grand unified theory; GUT; (P) [Add to Longdo]
ストリングス[, sutoringusu] (n) strings [Add to Longdo]
ドロスト[, dorosuto] (n) (col) (See ドローストリング) drawstring; drawstrings [Add to Longdo]
ニュートン環[ニュートンかん, nyu-ton kan] (n) Newton's rings (interference pattern seen when a convex lens is placed on another surface) [Add to Longdo]
ピアス[, piasu] (n) (1) (from pierced earrings) earrings; (2) (body) piercings; (P) [Add to Longdo]
リングサイド[, ringusaido] (n) ringside; (P) [Add to Longdo]
陰で糸を引く[かげでいとをひく, kagedeitowohiku] (exp,v5k) to pull wires; to pull strings [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǐ, ㄧˇ, ] rings on the yokes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rings
   n 1: gymnastic apparatus consisting of a pair of heavy metal
      circles (usually covered with leather) suspended by ropes;
      used for gymnastic exercises; "the rings require a strong
      upper body"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top