Search result for

rigid

(90 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rigid-, *rigid*, rigi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rigid[ADJ] แข็ง, Syn. stiff, unbending
rigid[ADJ] ไม่ยืดหยุ่น, Syn. inflexible
rigid[ADJ] เข้มงวด, See also: ไม่ผ่อนปรน, Syn. fixed, strict
rigidity[N] ความเข้มงวด, See also: ความตายตัว, ความไม่ยืดหยุ่น, Syn. firmness, inflexibility
rigidness[N] ความเข้มงวด, See also: ความตายตัว, ความไม่ยืดหยุ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rigid(ริจ'จิด) adj. แข็ง,ตายตัว,ไม่ยอม,ดื้อ,ไม่ยืดหยุ่น,เข้มงวด,กวดขัน, See also: rigidity,rigidness n. rigidly adv., Syn. hard,inflexible
frigid(ฟริด'จิด) adj.,เย็นชา,ไม่ยิ้มแย้ม,จืดชืด,แข็งกระด้าง, See also: frigidity,frigidness n. frigidly adv., Syn. stiff,cold,frosty,dull,lifeless,cold-hearted ###A. melting,warm
frigidaire(ฟริจ'จิแดร์) n. ตู้เย็นไฟฟ้า
frigidariumn. ห้องที่มีอ่างอาบน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
rigid(adj) เข้มงวด,แข็งแกร่ง,กวดขัน,ตายตัว,ดื้อ
rigidity(n) ความเข้มงวด,ความแข็งแกร่ง,ความกวดขัน
frigid(adj) หนาวจัด,เย็นชา,เยือกเย็น,ไม่ยิ้มแย้ม,ไม่ต้อนรับขับสู้,จืดชืด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rigidแข็งเกร็ง, แข็งทื่อ, แข็งงอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rigid axle; beam axleเพลาคาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rigid constitutionรัฐธรรมนูญที่แก้ไขยาก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rigid motionการเคลื่อนที่คงรูป [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rigidity๑. สภาพแข็งเกร็ง, สภาพแข็งทื่อ, สภาพแข็งงอ [มีความหมายเหมือนกับ rigor ๒]๒. (จิตเวช.) ความไม่ยืดหยุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rigidity, cadaveric; rigidity, postmortem; rigor mortisสภาพแข็งทื่อหลังตาย, สภาพศพแข็งทื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rigidity, cerebellarสภาพแข็งเกร็งเหตุสมองน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rigidity, clasp-knifeสภาพแข็งงอแบบมีดพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rigidity, decerebrateสภาพแข็งเกร็งเสมือนไร้ก้านสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rigidity, decorticateสภาพแข็งเกร็งเสมือนไร้สมองใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
rigid bodyวัตถุแข็งเกร็ง, วัตถุที่มีรูปทรงแน่นอน ระยะห่างระหว่างจุดต่าง ๆ บนวัตถุคงตัว และวัตถุไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อเคลื่อนที่หรือมีแรงกระทำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rigid modelrigid model, แบบจำลองแข็ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How are you? - I am rigid.- ผมเองก็ ตั้งเด่เลย The Love Guru (2008)
Don't be so rigid.อย่าเถรตรงนักเลยน่า Death Note: L Change the World (2008)
So many of the corporate monsters out there are very rigid in their policies, and that's the last thing that we want to do.การดำเนินงานรูปแบบบูติค - จะได้เอาใจสมาชิกได้เยอะ - ใช่ The Girlfriend Experience (2009)
But you should know that's why people find you so rigid,ก็ได้ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
He has uneven pupils. Abdomen's rigid.He's gonna need an ultrasound.-ม่านตาเขาไม่สม่ำเสมอ ท้องน้อยแข็ง\เขาต้องทำอัตร้าซาวด์ I Saw What I Saw (2009)
Yeah, well, despite the luxury of two rigid plastic chairs in Dylan's room, the Sandman has proven a bit elusive.ใช่ มีเก้าอี้พลาสติก ที่ดูดีอยู่สองตัว ในห้องของดีแลน ภารโรงก็ยังคงจะ จัดหาอะไรให้ไม่ได้ Black Swan (2009)
Decerebrate rigidity. Vegetative disturbance.ความไม่ยืดหยุ่นภายในเส้นสมอง ร่างกายหยุดนิ่งราวกับผัก Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
The box, with its implications of rigidity and squareness, symbolises unimaginative thinking and painful frustration.กล่องที่มีนัยยะของคุณ of ความแข็งแกร่งและ squareness, เป็นสัญลักษณ์ของความคิดโง่ and แห้วเจ็บปวด Death Race 2 (2010)
I will make sure that his son is keeping by the right and the rigid.ผมอยากทำให้แน่ใจว่าบุตรชายของเขา ยังคงรักษาความถูกต้องและเข้มงวด Questions and Antlers (2010)
Don't you think you're being a little rigid?คุณไม่คิดบ้างเหรอ พวกเขาออกจะ บอบบางอยู่? The Witch in the Wardrobe (2010)
No breath sounds on the right side, and the belly is rigid.เสียงหัวใจหยุดเต้น ไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้น และหน้าท้องเกร็ง I See You (2010)
What ends up happening is that the earth is not rigid.สิ่งที่จบลงด้วยการเกิดขึ้น คือแผ่นดินไม่แข็ง Is Time Travel Possible? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rigidFrom the viewpoint of tissue culture, the environment for this experiment should be more rigidly defined.
rigidGive him rigid training.
rigidHe is rigid in his views.
rigidHe's very rigid in his ideas on marriage.
rigidIt goes without saying military discipline is literally rigid.
rigidI was brought up under rigid discipline.
rigidMilitary discipline is literally rigid.
rigidRigid wheels give sufficient stability to a low-speed vehicle steered by outside forces.
rigidThe frame of the machine should be rigid.
rigidThe pupils are supposed to observe rigid discipline.
rigidThere's a very rigid hierarchy in the Civil Service.
rigidYou aren't cut out for the military because of its rigid discipline.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างเคร่งครัด[ADV] strictly, See also: rigidly, conscientiously, Example: ทุกคนควรปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
ตาย[ADJ] fixed, See also: rigid, inflexible, stiff, Syn. แน่นอน, ตายตัว, Example: เขาเห็นหล่อนเป็นของตายเลยไม่ค่อยใส่ใจ, Thai definition: ที่มีลักษณะแน่นอนเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือปรับไม่ได้
ตายตัว[ADJ] fixed, See also: rigid, constant, stable, inflexible, Syn. แน่นอน, คงที่, Ant. ไม่แน่นอน, Example: คณะกรรมการมีบทลงโทษตายตัวกับผู้ที่ทำผิดกฏเกณฑ์ของบริษัท, Thai definition: คงที่อยู่อย่างนั้นเลื่อนไม่ได้หรือปรับไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาจริงเอาจัง[v.] (aojing-aojang ) EN: be serious ; be in earnest ; be stern ; be austere ; be rigid   FR: prendre au sérieux
ฝืด[adj.] (feūt) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff   FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
แข็ง[v.] (khaeng) EN: stiffen ; harden   FR: rigidifier ; affermir
แข็งทื่อ[v.] (khaeng theū) EN: be rigid ; be solid , be stiff   FR: raidir
แข็งทื่อ[adj.] (khaeng theū) EN: stiff   FR: rigide
เข้มงวด[adj.] (khem-ngūat) EN: strict ; rigid ; stiff ; severe   FR: strict ; sévère ; rigide ; scrupuleux ; austère
เคร่ง[adj.] (khreng = khrēng) EN: strict ; serious ; strenuous ; rigid ; rigorous ; severe ; stringent   FR: strict ; rigoureux
เคร่งครัดในวินัย[v. exp.] (khrengkhrat nai winai) EN: be strict in discipline ; enforce rigid discipline   
ความหนาว[n.] (khwām nāo) EN: coldness   FR: froid [m] ; froideur [f] (vx) ; frigidité [f] (vx) ; froidure [f] (vx - litt.)
กระด้าง[adj.] (kradāng) EN: hard ; obstinate ; unyielding ; rebellious ; mutinous ; rigid ; abrasive   FR: obstiné ; rebelle ; insoumis

CMU English Pronouncing Dictionary
RIGID    R IH1 JH AH0 D
RIGIDLY    R IH1 JH AH0 D L IY0
RIGIDITY    R IH0 JH IH1 D AH0 T IY0
RIGIDITIES    R IH0 JH IH1 D AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rigid    (j) (r i1 jh i d)
rigidly    (a) (r i1 jh i d l ii)
rigidity    (n) (r i1 jh i1 d i t ii)
rigidities    (n) (r i1 jh i1 d i t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rigid; rigide; strikt {adj}rigid [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フリジディティー[, furijideitei-] (n) frigidity [Add to Longdo]
ラーメン;ラーマン(ik)[, ra-men ; ra-man (ik)] (n) rigid frame (ger [Add to Longdo]
ラーメン橋[ラーメンきょう, ra-men kyou] (n) rigid-frame bridge [Add to Longdo]
ラーメン構造[ラーメンこうぞう, ra-men kouzou] (n) Rahmen; rigid-frame structure [Add to Longdo]
価格の下方硬直性[かかくのかほうこうちょくせい, kakakunokahoukouchokusei] (n) downward price rigidity [Add to Longdo]
価格硬直性[かかくこうちょくせい, kakakukouchokusei] (n) price rigidity [Add to Longdo]
寒帯[かんたい, kantai] (n) frigid zone or belt [Add to Longdo]
窮屈[きゅうくつ, kyuukutsu] (adj-na,n) narrow; tight; stiff; rigid; uneasy; formal; constrained; (P) [Add to Longdo]
強直[きょうちょく, kyouchoku] (adj-na,n,adj-no) rigidity; uprightness [Add to Longdo]
形状保存変換[けいじょうほぞんへんかん, keijouhozonhenkan] (n) {comp} rigid-body transformation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiāng, ㄐㄧㄤ, ] rigid; deadlock; stiff (corpse) [Add to Longdo]
刚性[gāng xìng, ㄍㄤ ㄒㄧㄥˋ, / ] rigidity [Add to Longdo]
刚架[gāng jià, ㄍㄤ ㄐㄧㄚˋ, / ] rigid frame [Add to Longdo]
刚体[gāng tǐ, ㄍㄤ ㄊㄧˇ, / ] rigid body [Add to Longdo]
拘执[jū zhí, ㄐㄩ ㄓˊ, / ] rigid; inflexible [Add to Longdo]
死板[sǐ bǎn, ㄙˇ ㄅㄢˇ, ] rigid; inflexible [Add to Longdo]
直僵[zhí jiāng, ㄓˊ ㄐㄧㄤ, / ] rigid; stiff [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
形状保存変換[けいじょうほぞんへんかん, keijouhozonhenkan] rigid-body transformation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rigid \Rig"id\, a. [L. rigidus, fr. rigere to be stiff or numb:
   cf. F. rigide. Cf. {Rigor}. ]
   1. Firm; stiff; unyielding; not pliant; not flexible.
    [1913 Webster]
 
       Upright beams innumerable
       Of rigid spears.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, not lax or indulgent; severe; inflexible; strict;
    as, a rigid father or master; rigid discipline; rigid
    criticism; a rigid sentence.
    [1913 Webster]
 
       The more rigid order of principles in religion and
       government.              --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Stiff; unpliant; inflexible; unyielding; strict; exact;
     severe; austere; stern; rigorous; unmitigated.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rigid
   adj 1: incapable of or resistant to bending; "a rigid strip of
       metal"; "a table made of rigid plastic"; "a palace
       guardsman stiff as a poker"; "stiff hair"; "a stiff neck"
       [syn: {rigid}, {stiff}]
   2: incapable of compromise or flexibility [syn: {rigid},
     {strict}]
   3: incapable of adapting or changing to meet circumstances; "a
     rigid disciplinarian"; "an inflexible law"; "an unbending
     will to dominate" [syn: {inflexible}, {rigid}, {unbending}]
   4: designating an airship or dirigible having a form maintained
     by a stiff unyielding frame or structure [ant: {nonrigid}]
   5: fixed and unmoving; "with eyes set in a fixed glassy stare";
     "his bearded face already has a set hollow look"- Connor
     Cruise O'Brien; "a face rigid with pain" [syn: {fixed},
     {set}, {rigid}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top