Search result for

rieben

(118 entries)
(0.0231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rieben-, *rieben*
Possible hiragana form: りえべん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rieben มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rieben*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Signed:Unterschrieben.: Nothing in Common (1986)
I have written to my dear child Anne.Ich habe meiner Tochter Anne geschriebenZombie (1979)
- King, this is a battery-powered lunar rover.Das ist ein batteriebetriebenes Mondfahrzeug. Unidentified Flying Oddball (1979)
Now, who wrote this?Wer hat das geschriebenThe Wanderers (1979)
With this ceremony, after signing this document, you'll become Marines...Nachdem ihr dieses Formular unterschrieben habt, gehört ihr zu den Marines ... The Wanderers (1979)
I used to put them away like there was no tomorrow, but one thing I never did it with nobody's daughter.In deinem Alter hab ich gevögelt, als gäbe es kein Morgen mehr. Aber ich hab es nie mit der Tochter von jemandem getriebenThe Wanderers (1979)
Young Master gave me this receipt.Er hat sie unterschriebenKnockabout (1979)
Badly written!Ganz falsch geschriebenNightmares (1979)
I haven't written a word.Ich habe nichts geschriebenNightmares (1979)
But you did.Doch, du hast etwas geschriebenNightmares (1979)
as a sacrificial lamb, Caesonia.Die Rolle des Opferlamms ist dir auf den Leib geschriebenCaligula (1979)
Did you give him medicine for the fever? Well...Hast du ihm ein Mittel gegen das Fieber verschriebenCaligula (1979)
The situation's gone too far.Jetzt hat er es endgültig zu weit getriebenCaligula (1979)
Soldiers were trying to put her into a large...Soldaten trieben das Kind in einen... Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
Possibly driven by loneliness or more ironically, some deep instinct for survival,Vermutlich angetrieben von der Einsamkeit oder ironischer, vom Überlebensinstinkt, The Return of Starbuck (1980)
You're just the way Ben described you.Genau, wie Ben dich beschrieben hat. The Furlough (1980)
If I knew that, I would've written you a long time ago.Wüsste ich das, hätte ich Ihnen schon vor Langem geschriebenThe Furlough (1980)
You registered for the draft on April 27, 1942 at the Walton's Mountain local board?Sie haben sich zur Rekrutierung eingeschrieben, am 27. April 1942 beim Walton's Mountain Rekrutierungsgremium. The Furlough (1980)
We registered everybody under 65.Wir haben alle unter 65 eingeschriebenThe Furlough (1980)
- Did I spell the name wrong or something?- Habe ich mich verschriebenThe Last Straw (1980)
I wrote a letter about it.Ich habe es aufgeschriebenThe Medal (1980)
It's signed Franklin D. Roosevelt.Unterschrieben von Franklin D. Roosevelt. The Medal (1980)
My brother wrote that melody, I'd swear to it.Mein Bruder hat diese Melodie geschrieben, das schwöre ich. The Outrage: Part 1 (1980)
How did he describe the pain?Wie hat er den Schmerz beschriebenThe Pledge (1980)
Almost the last thing President Roosevelt did...Fast das Letzte, was Präsident Roosevelt unterschrieben hat, The Outrage: Part 2 (1980)
How did he describe the pain?Wie hat er den Schmerz beschriebenThe Pledge (1980)
No, I didn't write one today.Nein, heute habe ich keinen geschriebenThe Premonition (1980)
You write home about this yet?Hast du das schon heimgeschriebenThe Premonition (1980)
It was written three weeks ago.Er hat ihn vor 3 Wochen geschriebenThe Premonition (1980)
Love to get my hands on the jerk who wrote that article.Den Kerl, der den Artikel geschrieben hat, bekäme ich gern mal in die Finger. The Premonition (1980)
Simone and I corresponded after I came home but gradually the time between letters grew longer and longer.Simone und ich schrieben uns, nachdem ich zurückkehrte, aber allmählich wurden die Abstände zwischen den Briefen immer länger. The Premonition (1980)
I've tried to be mother, father and nana all at once and I guess I overdid it.Ich habe versucht, ihm Mutter, Vater und Oma zugleich zu sein, und dabei wohl übertriebenThe Travelling Man (1980)
I got a letter from Ben.Ben hat geschriebenThe Triumph (1980)
- Did he say what island?- Hat er geschrieben, auf welcher? The Triumph (1980)
However, I know that you did not make out this list because there are misspelled words on it and we all know you got straight A's in school.Du hast die Liste wohl nicht geschrieben, denn da sind Rechtschreibfehler, und du hast ja nichts als Einsen. The Unthinkable (1980)
It was written by a friend of our family.Ein Freund der Familie hat ihn geschriebenThe Unthinkable (1980)
Even though he hasn't written to me in over a month.Obwohl er seit über einem Monat nicht geschrieben hat. The Valediction (1980)
Why did you encourage me to saythat unifying the administration meant no loss of amenity,when I've signed a death warrant fora whole army ofbeavers?Auf Ihre Anregung stelle ich mich hin und erkläre dem Parlament und der Presse, die Vereinheitlichung der Landgemeinden- verwaltung bedeutet keinen Verlust an Lebensqualität. Ich habe das Todesurteil unterschrieben für eine ganze Biberarmee. The Right to Know (1980)
"Hackerhas signedthe badger's death warrant".Hacker hat das Todesurteil für die Dachse unterschrieben." The Right to Know (1980)
How slight?Wie? - Minister, ohne den Fall übertrieben interpretieren zu wollen, oder Sie unnötig beunruhigen zu wollen... The Right to Know (1980)
- You have redrafted it three times.Sie haben ihn schon dreimal umgeschriebenThe Writing on the Wall (1980)
Therefore it has been drafted once and subsequently redrafted twice.So ist es, Minister. Also wurde er einmal entworfen und anschließend zweimal umgeschriebenThe Writing on the Wall (1980)
Well, since you ask, Humphrey, and to be perfectly straightforward, I have redrafted it myself.Wenn Sie mich schon fragen, Humphrey, und um auch absolut aufrichtig zu sein, ich habe den Bericht allein umgeschriebenThe Writing on the Wall (1980)
May I be bold enough to ask what you have said?Darf ich mir die Freiheit nehmen, Sie zu fragen, was Sie geschrieben haben? The Writing on the Wall (1980)
Have you written yourevidence to the Think Tank yet?Haben Sie Ihren Bericht an die Denkfabrik schon geschriebenThe Writing on the Wall (1980)
- The Minister's written it.Der Minister hat ihn geschrieben. - Humpy! The Writing on the Wall (1980)
And his avarice might authorise stranger things still.Sein übertriebener Geiz und seine Strenge könnten noch ganz andre Dinge entschuldigen. The Miser (1980)
One need not fear to overdo it for however gross the flattery the most cunning are easily duped.Keine Geschmeidigkeit erscheint ihnen übertrieben, möge sie noch so augenscheinlich sein, The Miser (1980)
But what pretext can we find if it is to be concluded tonight?Der Kontrakt soll heut unterschrieben werden! The Miser (1980)
My daughter has signed a promise of marriage?Sie hat ein Heiratsversprechen unterschriebenThe Miser (1980)

CMU English Pronouncing Dictionary
RIEBEN    R IY1 B AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Leistungsverzeichnis {n} für ausgeschriebene Bauleistungenใบประมาณราคา
untertreiben | untertreibend | untertrieben | untertreibt | untertrieb (vi ) ประเมิณต่ำไป ประเมิณต่ำกว่า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betrag {m}; Summe {f} | Beträge {pl} | ausgezahlter Betrag | ausstehender Betrag | gutgeschriebener Betrag | überfälliger Betrag | ein nicht unbeträchtlicher Betragamount | amounts | amount paid out | amount outstanding | amount credited | amount overdue | a considerable amount [Add to Longdo]
Bindestrich {m}; Trennstrich {m}; Trennungsstrich {m} | Bindestriche {pl}; Trennstriche {pl}; Trennungsstriche {pl} | mit Bindestrich geschrieben | ohne Bindestrichhyphen | hyphens | hyphenated | unhyphenated [Add to Longdo]
elektrisch angetriebene Drehscheibe {f}power-wheel; electric powered wheel [Add to Longdo]
Düsenantrieb {m} | mit Düsenantrieb; düsengetriebenjet propulsion | jet-propelled [Add to Longdo]
Durchtriebenheit {f}archness [Add to Longdo]
Durchtriebenheit {f}; Schlauheit {f}slyness [Add to Longdo]
Frist {f} | innerhalb der vorgeschriebenen Fristtime limit | within the time limit prescribed [Add to Longdo]
Geheimschrift {f} | Geheimschriften {pl} | in Geheimschrift geschrieben | in Geheimschrift geschriebensecret writing; cipher | cryptographs | cryptographic | cryptographically [Add to Longdo]
Kritzelei {f}; Schmiererei {f}; unsauber Geschriebenesscribble [Add to Longdo]
Last {f}; Belastung {f}; Ladung {f}; Beladung {f} | kritische Last | statische Last | zulässige Last | dynamische Belastung | vorgeschriebene Belastung | zulässige Belastungload; loading | critical load | static load | design load | dynamic loading | specified load | maximum rated load [Add to Longdo]
Leistungsverzeichnis {n} für ausgeschriebene Bauleistungenbill of quantities (BOQ) [Add to Longdo]
Luftdruck {m} | zu geringer Luftdruck | vorgeschriebener Luftdruckair pressure; inflation pressure | under-inflation | specified inflation pressure [Add to Longdo]
Maschine geschrieben; maschinegeschriebentyped [Add to Longdo]
Übertriebenheit {f}exaggeratedness [Add to Longdo]
Vertriebene {m,f}; Vertriebenerexpellee [Add to Longdo]
abreiben | abreibend | abgeriebento rub off | rubbing off | rubbed off [Add to Longdo]
abschreiben; ausbuchen; abbuchen | abgeschrieben; ausgebucht; abgebuchtto write off | written off [Add to Longdo]
abschreiben; nachahmen | abgeschriebento copy | copied [Add to Longdo]
abtreiben | abtreibend | abgetriebento procure abortion | procuring abortion | procured abortion [Add to Longdo]
abtrocknen; abreiben | abtrocknend; abreibend | abgetrocknet; abgeriebento towel | towelling | towelled [Add to Longdo]
selbst angetrieben {adj}self-propelled [Add to Longdo]
anschreiben | anschreibend | angeschriebento write (to) | writing down | written down [Add to Longdo]
anspornen; beflügeln; vorwärts treiben | anspornend; beflügelnd; vorwärts treibend | angespornt; beflügelt; vorwärts getriebento spur on | spurring | spurred [Add to Longdo]
antreiben | antreibend | angetriebento drive on | driving on | driven on [Add to Longdo]
aufbauschen; übertreiben | aufbauschend; übertreibend | aufgebauscht; übertriebento exaggerate | exaggerating | exaggerated [Add to Longdo]
auftreiben | auftreibend | aufgetrieben | das nötige Geld auftreibento raise | raising | raised | to raise the wind [Add to Longdo]
aufschreiben | aufschreibend | aufgeschrieben | er/sie schreibt auf | ich/er/sie schrieb auf | er/sie hat/hatte aufgeschriebento write down | writing down | written down | he/she writes down | I/he/she wrote down | he/she has/had written down [Add to Longdo]
ausgetriebendriven out [Add to Longdo]
batteriebetrieben {adj}battery-operated; battery-powered [Add to Longdo]
beschreiben | beschreibend | beschrieben | er/sie beschreibt | ich/er/sie beschrieb | er/sie hat/hatte beschrieben | ich/er/sie beschriebeto describe | describing | described | he/she describes | I/he/she described | he/she has/had described | I/he/she would describe [Add to Longdo]
betreiben | betreibend | betrieben | betreibtto carry on | carrying on | carried on | carries on [Add to Longdo]
betreiben | betreibend | betrieben | betreibt | betriebto prosecute | prosecuting | prosecuted | prosecutes | prosecuted [Add to Longdo]
durchtrieben; schlau {adj} | durchtriebener | am durchtriebenstensly | more sly | most sly [Add to Longdo]
ein ganz durchtriebener Kerla smooth customer [Add to Longdo]
eingeriebenrubbed [Add to Longdo]
eingeschrieben; schrieb einregistered [Add to Longdo]
fein verteilt; auseinander getrieben; auseinandergetrieben [alt]; zerstreut {adj}dispersed [Add to Longdo]
geriebenchafed [Add to Longdo]
gerieben (Käse) {adj}ground; grated [Add to Longdo]
geschriebenedited [Add to Longdo]
geschriebenprewritten [Add to Longdo]
geschriebentyped [Add to Longdo]
großgeschrieben {adj}upper case [Add to Longdo]
großgeschriebencapitalized [Add to Longdo]
gutgeschriebencredited [Add to Longdo]
handbetrieben {adj}hand-operated [Add to Longdo]
handgeschrieben; handschriftlichhandwritten [Add to Longdo]
herumgetriebenroved about [Add to Longdo]
schnell hinschreiben; fix notieren; kritzeln; hinwerfen | schnell hinschreibend; fix notierend; kritzelnd; hinwerfend | schnell hingeschrieben; fix notiert; gekritzelt; hingeworfento jot down; to jot; to write off | jotting | jotted [Add to Longdo]
hintertreiben | hintertreibend | hintertriebento thwart | thwarting | thwarted [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不文律[ふぶんりつ, fubunritsu] ungeschriebenes_Gesetz [Add to Longdo]
削り節[けずりぶし, kezuribushi] geriebener (getrockneter) Blaufisch [Add to Longdo]
吹き飛ぶ[ふきとぶ, fukitobu] weggeweht_werden, getrieben_werden [Add to Longdo]
悪賢い[わるがしこい, warugashikoi] -schlau, raffiniert, durchtrieben [Add to Longdo]
正式[せいしき, seishiki] vorgeschriebene_Form [Add to Longdo]
正規[せいき, seiki] regulaer, legitim, vorgeschrieben [Add to Longdo]
漂着[ひょうちゃく, hyouchaku] an_Land_treiben, an_Land_getrieben_werden [Add to Longdo]
白紙[はくし, hakushi] weisses_Papier, unbeschriebenes_Papier [Add to Longdo]
肉筆[にくひつ, nikuhitsu] eigenhaendig_geschrieben, Autograph [Add to Longdo]
自負[じふ, jifu] Stolz, (uebertriebenes) Selbstbewustsein [Add to Longdo]
詰む[つむ, tsumu] in_die_Enge_getrieben_werden [Add to Longdo]
載る[のる, noru] (geschrieben) stehen, erscheinen [Add to Longdo]
過度[かど, kado] uebermaessig, masslos, uebertrieben [Add to Longdo]
過褒[かほう, kahou] unverdientes_Lob, uebertriebenes_Lob [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top