Search result for

richte

(46 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -richte-, *richte*
English-Thai: Longdo Dictionary
Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Richter scale[N] หน่วยวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Richter scaleมาตราริกเตอร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Richter scaleRichter scale, มาตราริกเตอร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hi. This is Abby Richter calling for Dr. Anderson.สวัสดีค่ะ ฉันแอบบี้ ริชเทอร์ ขอสายด๊อกเตอร์แอนเดอร์สันค่ะ The Ugly Truth (2009)
Hi. I was looking for an Abby Richter.ดีครับ ผมมาหา แอบบี้ ริชเชอร์ The Ugly Truth (2009)
Alright, who's Wade Richter?ใครคือ เวด ริชเช่อ Emotional Rescue (2009)
Mrs. Richter.คุณนาย ริชเช่อ Emotional Rescue (2009)
Wade Richter, a convicted pyre, lives in the neighborhood.เวด ริชเช่อ เป็นนักโทษวางเพลิง อาศัยอยู่ในหมู่เพื่อนบ้าน Emotional Rescue (2009)
Alright, I'll look into Richter, but I don't want to see you anywhere near this case, do you hear me?เอาล่ะ ฉันจะสอบปากคำริชเช่อ แต่ฉันไม่ต้องการที่เห็นคุณเข้าใกล้คดีนี้ ได้ยินรึเปล่า Emotional Rescue (2009)
The search at Richter's place did not show anything.ไม่ค้นบ้านของริชเช่อแล้วไม่เห็นจะเจออะไร Emotional Rescue (2009)
His boss called an hour ago saying he'll sign an affidavit proving Richter never left.หัวหน้าที่ทำงานเขาโทรมาชั่วโมงก่อน บอกว่าเขาเข้างานมีหนังสือรับรองได้ว่าไม่ออกไปไหน Emotional Rescue (2009)
You've still got Richter's' file.คุณได้ประวัติ ริชเช่อแล้วน่ะ Emotional Rescue (2009)
Unh! Richter!อ๊าก ริสเตอร์ Terminator Salvation (2009)
Commander Richter, the head of the Guard, is a deeply spiritual man.สั่ง Richter หัวของ Guard, เขาเป็นมนุษย์ที่ลึกซึ้งจิตวิญญาณ Angels & Demons (2009)
Commander Richter?นาย Richter สั่ง? Angels & Demons (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
richteNo major damage or injuries are known to have resulted from the quake measuring 3.0 on the Richter scale.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มาตราริกเตอร์ [n. exp.] (māttrā Riktoē) EN: Richter scale   FR: échelle de Richter [f]
ระดับความรุนแรง 7.8[n.] (radap khwām run raēng 7.8) FR: magnitude de 7.8 (sur l'échelle de richter) [f]
ตามมาตราริกเตอร์ [n. exp.] (tām māttrā Riktoē) FR: sur l'échelle de Richter

CMU English Pronouncing Dictionary
RICHTER    R IH1 K T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Richter    (n) (r i1 k t @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
Richter(n) |der, pl. Richter| ผู้พิพากษา
Richter(n) |der, pl. Richter| ผู้พิพากษา เช่น Wie der Richter mit dieser Situation umgehen wird, ist noch unklar. Grundsätzlich wäre es sinnvoll, wenn er den Anbieter verpflichten könnte, dem Anwender die Schnittstelleninformationen offen zu legen.
berichten(vt) |berichtete, hat berichtet| รายงาน (ข่าว), แจ้ง
Schiedsrichter(n) |der, pl. Schiedsrichter| กรรมการตัดสิน(กีฬา), กรรมการ, See also: S. Ringrichter

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Richter {m}; Richterin {f} | Richter {pl} | beauftragter Richterjudge | judges | referee [Add to Longdo]
Richter {m}; Richteramt {n} | Richter seinbench | to be on the bench [Add to Longdo]
Richten {n}levelling [Add to Longdo]
Richteramt {n} | Richterämter {pl}office of judge; judgeship | judgeships [Add to Longdo]
Richteramt {n} | Richterämter {pl}magistracy | magistracies [Add to Longdo]
Richterschaft {f}judiciary [Add to Longdo]
Richterstuhl {m}bench [Add to Longdo]
Richter-Skala {f}Richter scale [Add to Longdo]
richten; abzielen (nach; auf)to direct (to; at) [Add to Longdo]
richten; urteilen (nach)to judge (by) [Add to Longdo]
richterlich {adj} | richterliche Gewalt {f}judicial | judicial power [Add to Longdo]
richterlicher Beamtermagistrate [Add to Longdo]
richtet gleichcommutates [Add to Longdo]
richtet herfurbishes [Add to Longdo]
richtet hinelectrocutes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リヒタースケール[, rihita-suke-ru] (n) Richter Scale (of earthquakes) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
里克特[Lǐ kè tè, ㄌㄧˇ ㄎㄜˋ ㄊㄜˋ, ] Richter (name); Charles Francis Richter (1900-1985), US physicist and seismologist, after whom the Richter scale is named [Add to Longdo]
里氏[Lǐ shì, ㄌㄧˇ ㄕˋ, ] Richter (scale) [Add to Longdo]
里氏震级[Lǐ shì zhèn jí, ㄌㄧˇ ㄕˋ ㄓㄣˋ ㄐㄧˊ, / ] Richter magnitude scale [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
判事[はんじ, hanji] Richter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top