Search result for

riches

(60 entries)
(1.1059 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -riches-, *riches*, riche
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
riches[N] ความร่ำรวย, See also: ทรัพย์สิน, Syn. assets, plenty, wealth

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
riches(ริช'ชิซ) n.,pl. ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์,ทรัพย์สิน -Id. (Riches have wings มีทรัพย์สินมักหมดไปได้ง่าย), Syn. wealth
briches(บริช'เชส) n.,pl. ดูbreeches

English-Thai: Nontri Dictionary
riches(n) ทรัพย์สมบัติ,ความมั่งคั่ง,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
richest (vt) ปรุงแต่ง, เสริมเติมแต่ง,
See also: S. add, includ, decoration, , A. decrese, destroy, ,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ooey, the richest and most powerful mouse in New York.หูย หนูที่รวยที่สุด มีอำนาจที่สุดในเมือง An American Tail (1986)
"Two steamer trunks full of money, all the riches of the world.""สองตู้... อัดแน่นด้วยเงิน" "ร่ำรวยมหาศาล" Schindler's List (1993)
this will be a land of riches.ด้วยป่าและหมาป่าไปนี้จะเป็นดินแดนแห่งความร่ำรวย Princess Mononoke (1997)
And that's John Jacob Astor... the richest man on the ship.นั่นจอห์น เจคอป แอสเทอร์ ร่ำรวยที่สุดบนเรือนี้ Titanic (1997)
They hide in mountains seeking riches. They care not for the troubles of others.พวกเขาดีเเต่ค้นหาความร่ำรวย ใครจะเดือดร้อนยังไงไม่สนหรอก The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
The very richest man in the whole wide worldบุรุษที่รวยที่สุดในโลกตอนนี้ Spirited Away (2001)
Well, we're not the richest of girls, you know.คือ เราไม่ใช่คนร่ำรวยอะไร Love Actually (2003)
And to qualify for Europe in the Champions League. And all the riches that go with that.เพื่อชิงชัยไปแชมเปี้ยนลีก Goal! The Dream Begins (2005)
He's going to be one of the richest men in Osaka.เขากำลังจะรวยที่สุดในโอซาก้าแล้ว Memoirs of a Geisha (2005)
Did you know Lewis Prothero was one of the richest men in the country before he was the Voice of London?ลูอิส โพรเทโร เคยเป็น คนที่รวยที่สุดคนนึงในประเทศ... ...ก่อนที่เขาจะมาเป็น เสียงแห่งลอนดอนเหรอ? V for Vendetta (2005)
Might as well fuck the richest guy in town, is that it?เจ้าคงไปนอนกับพวกคนรวยในเมือง ใช่มั๊ย The King and the Clown (2005)
And the very small upper class is benefiting from the riches!แล้วคนชั้นต่ำคือพวกที่ต้องรอเงินช่วยเหลือคนรวย Super Rookie (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
richesChildren are poor men's riches.
richesDespite of riches, he is not contented.
richesFor all her riches she is not happy.
richesFor all her riches she not happy.
richesFor all his riches he is not happy.
richesFor all his riches, he is not quite contented.
richesGod has blessed me with riches.
richesHe is rolling in riches.
richesHe is said have been the richest man in town then.
richesHe is said to have been the richest man in the village.
richesHe is the richest man on earth.
richesIt is said that he is the richest man in the world.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความมั่งมี[N] wealth, See also: riches, Syn. ความร่ำรวย, ความรวย, ความมั่งคั่ง, Ant. ความจน, ความยากจน, ความยากไร้, ความขัดสน, Example: ในสังคมดั้งเดิมคนรวยจะอวดความมั่งมีเฉพาะวันสำคัญทางประเพณีบางวันเท่านั้น, Thai definition: ความสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกระจายความมั่งคั่ง[n. exp.] (kān krajāi khwām mangkhang) EN: division of wealth ; distribution of wealth   FR: répartition de la richesse [f]
คุณภาพ[n.] (khunnaphāp) EN: quality ; value ; worth   FR: qualité [f] ; valeur [f] ; richesse [f]
ความรวย [n.] (khwām rūay) EN: wealthiness ; richness ; opulence   FR: richesse [f] ; opulence [f] ; aisance [f]
นิธิ[n.] (nithi) EN: treasure   FR: richesse [f] ; trésor [m]
พิภพ[n.] (phiphop) EN: treasure ; assets ; riches ; wealth   
ทรัพย์[n.] (sap) EN: property ; wealth ; assets ; possessions ; treasures ; riches ; ressources ; possessions ; money   FR: biens [mpl] ; richesse [f] ; fortune [f] ; trésor [m] ; galette [f] (fam. - vx) ; propriété [f] ; possessions [fpl] ; ressources [fpl]
สิน-[pref.] (sin-) EN: property ; belongings ; money ; wealth   FR: richesse [f] ; biens [mpl] ; propriété [f]
สินทรัพย์[n.] (sinsap) EN: assets   FR: fortune [f] ; richesse [f]
สมบัติ[n.] (sombat) EN: property ; wealth ; asset ; fortune ; treasure ; possession ; riches ; estate   FR: avoirs [mpl] ; richesse [f] ; trésor [m] ; propriété [f]
สมบัติพัสถาน[n. exp.] (sombatphatsathān) EN: wealth ; riches ; possessions ; property   FR: richesse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RICHES    R IH1 CH AH0 Z
RICHEST    R IH1 CH AH0 S T
RICHESIN    R IH1 K AH0 S IH2 N
RICHESON    R IH1 K AH0 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
riches    (n) (r i1 ch i z)
richest    (j) (r i1 ch i s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
巨富[きょふ, kyofu] (n) great riches [Add to Longdo]
金に目が眩む[かねにめがくらむ, kanenimegakuramu] (exp,v5m) (See 目が眩む・3) to be lost in lust for riches; to throw all caution and conscience away in pursuit of riches [Add to Longdo]
[ざい, zai] (n,n-suf) (1) fortune; riches; (2) goods; (n) (3) (abbr) (See 財団法人・ざいだんほうじん) incorporated foundation; (P) [Add to Longdo]
持てる[もてる, moteru] (v1,vi) (1) (See 持つ) to be able to possess (hold, get, etc.); (2) (See モテる) to be well liked; to be popular; to be pampered (spoiled, doted upon, etc.); to be welcomed; (3) to endure (the tests of time, the elements, etc.); to last; (adj-pn) (4) possessed; (5) possessing riches; having wealth; (P) [Add to Longdo]
長者番付[ちょうじゃばんづけ, choujabanduke] (n) list of the richest people; list of the very highest income earners; billionaire's list [Add to Longdo]
富貴[ふうき(P);ふっき, fuuki (P); fukki] (adj-na,n) riches and honours (honors); wealth and rank; (P) [Add to Longdo]
富貴浮雲[ふうきふうん, fuukifuun] (exp) Riches and honors are as fleeting as floating clouds; Fortune and fame are here today, gone tomorrow [Add to Longdo]
富裕[ふゆう, fuyuu] (adj-na,n) wealth; riches; opulence; (P) [Add to Longdo]
宝の山に入りながら手を空しくして帰る[たからのやまにいりながらてをむなしくしてかえる, takaranoyamaniirinagaratewomunashikushitekaeru] (exp,v5r) though sitting on a pile of riches, one comes back empty handed; to have a good opportunity only to let it slip from your grasp [Add to Longdo]
宝は湧き物[たからはわきもの, takarahawakimono] (exp) from riches spring riches; those who seek riches find riches [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
富贵[fù guì, ㄈㄨˋ ㄍㄨㄟˋ, / ] riches and honor [Add to Longdo]
首富[shǒu fù, ㄕㄡˇ ㄈㄨˋ, ] richest individual; top millionaire [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Riches \Rich"es\, n. pl. [OE. richesse, F. richesse, from riche
   rich, of German origin. See {Rich},a.]
   1. That which makes one rich; an abundance of land, goods,
    money, or other property; wealth; opulence; affluence.
    [1913 Webster]
 
       Riches do not consist in having more gold and
       silver, but in having more in proportion, than our
       neighbors.              --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. That which appears rich, sumptuous, precious, or the like.
    [1913 Webster]
 
       The riche of heaven's pavement, trodden gold.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: Richesse, the older form of this word, was in the
      singular number. The form riches, however, is plural in
      appearance, and has now come to be used as a plural.
      [1913 Webster]
 
         Against the richesses of this world shall they
         have misease of poverty.      --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
         In one hour so great riches is come to nought.
                          --Rev. xviii.
                          17.
      [1913 Webster]
 
         And for that riches where is my deserving?
                          --Shak.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Wealth; opulence; affluence; wealthiness; richness;
     plenty; abundance.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 riches
   n 1: an abundance of material possessions and resources [syn:
      {wealth}, {riches}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top