Search result for

riche

(68 entries)
(0.0251 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -riche-, *riche*
Possible hiragana form: りちぇ
English-Thai: Longdo Dictionary
agrichemical(n) เคมีเกษตร, สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี เป็นต้น เช่น the health impact of an agrichemical spraydrift incident , S. agrochemical

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
riches[N] ความร่ำรวย, See also: ทรัพย์สิน, Syn. assets, plenty, wealth

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
riches(ริช'ชิซ) n.,pl. ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์,ทรัพย์สิน -Id. (Riches have wings มีทรัพย์สินมักหมดไปได้ง่าย), Syn. wealth
briches(บริช'เชส) n.,pl. ดูbreeches

English-Thai: Nontri Dictionary
riches(n) ทรัพย์สมบัติ,ความมั่งคั่ง,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
richest (vt) ปรุงแต่ง, เสริมเติมแต่ง,
See also: S. add, includ, decoration, , A. decrese, destroy, ,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A good man died in your quest for riches, Tauren.คนดีต้องตาย เพราะความอยากร่ำรวยของท่าน ทอเรน To Kill the King (2008)
The richer, whiter and more famous, they will all fall over himคนรวย คนขาว และคนมีชื่อเสียง ต่างสยบแทบเท้าเขา The Bank Job (2008)
Don't you realize bestowing them your head... would only mean power and riches for me?ท่านคิดจะก้มหัวให้พวกมันอย่างนั้นรึ The Kingdom of the Winds (2008)
So all that Baegeuk can give you are power and riches?แพกิอุคสามารถให้ท่านได้ทั้งหมดนี้อย่างนั้นรึ? The Kingdom of the Winds (2008)
You can gain a subject giving him power and riches any day.ไม่มีวันที่ท่านจะได้สิ่งที่ท่านต้องการจากเขาหรอก The Kingdom of the Winds (2008)
For God's sake, Jonesey, we'd be rich! Richer than Howard Hughes!ให้ตายเหอะ เราจะรวย รวยกว่าโฮวาร์ด ฮูเกลอีกนะ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Promising untold riches to us all look!นำความมั่งคั่งเหลือคณานับ มาสู่เราทุกคน ...ดูสิ ! The Secret of Moonacre (2008)
What could you want with the sole heir to the richest landowner in England?หรือว่าเพียงเพราะเขาเป็นบุตรคนเดียว ของเจ้าของที่ดินอันร่ำรวยที่สุดในอังกฤษ? The Other Boleyn Girl (2008)
You imagine the riches and influence that would give us?ลองคิดถึงความร่ำรวยและอำนาจที่เราจะได้มาสิ The Other Boleyn Girl (2008)
This is a great book, filled with riches.เล่มนี้สิเยี่ยม มีแต่เรื่องเงินๆ ทองๆ Inkheart (2008)
He is the richest in our country because he's been feeding on this goldmine.เขาเป็นคนที่รวยที่สุดในประเทศของเรา เพราะว่าเขาพบขุมทรัพย์ที่เหมืองทองนี่. Episode #1.5 (2008)
He's a high time tycoon in our country. The richest and most bankable tycoon.เขาเป็นไทคูนในเวลาที่เหมาะสมของประเทศเรา รวยที่สุดและมีเงินฝากธนาคารมากที่สุด. Episode #1.9 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
richeChildren are poor men's riches.
richeDespite of riches, he is not contented.
richeFor all her riches she is not happy.
richeFor all her riches she not happy.
richeFor all his riches he is not happy.
richeFor all his riches, he is not quite contented.
richeGod has blessed me with riches.
richeHe is richer than anyone else in the town.
richeHe is richer than anyone else in this town.
richeHe is richer than anyone else in this town is.
richeHe is rolling in riches.
richeHe is said have been the richest man in town then.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความมั่งมี[N] wealth, See also: riches, Syn. ความร่ำรวย, ความรวย, ความมั่งคั่ง, Ant. ความจน, ความยากจน, ความยากไร้, ความขัดสน, Example: ในสังคมดั้งเดิมคนรวยจะอวดความมั่งมีเฉพาะวันสำคัญทางประเพณีบางวันเท่านั้น, Thai definition: ความสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุกเบิก[v. exp.] (bukboēk) EN: clear land ; develop ; exploit   FR: déblayer ; défricher
เฉโก[v.] (chēkō) FR: tricher
การกระจายความมั่งคั่ง[n. exp.] (kān krajāi khwām mangkhang) EN: division of wealth ; distribution of wealth   FR: répartition de la richesse [f]
ขี้โกง[adj.] (khīkōng) EN: tricky ; fraudulent ; crafty ; double-dealing   FR: tricheur ; fraudeur ; malhonnête ; rusé
คนโกง[n.] (khonkōng) EN: swindler   FR: tricheur [m] ; tricheuse [f] ; fraudeur [m] ; fraudeuse [m] ; escroc [f]
คนมั่งมี[n. exp.] (khon mangmī) EN: rich man ; wealthy man ; man of wealth ; man of property   FR: personne riche [f]
คุณภาพ[n.] (khunnaphāp) EN: quality ; value ; worth   FR: qualité [f] ; valeur [f] ; richesse [f]
ความรวย [n.] (khwām rūay) EN: wealthiness ; richness ; opulence   FR: richesse [f] ; opulence [f] ; aisance [f]
โกง[v.] (kōng) EN: cheat ; swindle ; embezzle ; defraud   FR: frauder ; tricher ; friponner (vx)
กระเป๋าหนัก[adj.] (krapao nak) EN: rich ; wealthy ; affluent   FR: riche ; fortuné

CMU English Pronouncing Dictionary
RICHE    R IH1 CH
RICHES    R IH1 CH AH0 Z
RICHEY    R IH1 CH IY0
RICHER    R IH1 CH ER0
RICHERD    R IH1 CH ER0 D
RICHERT    R IH1 K ER0 T
RICHEST    R IH1 CH AH0 S T
RICHESON    R IH1 K AH0 S AH0 N
RICHESIN    R IH1 K AH0 S IH2 N
RICHEMONT    R IH1 CH AH0 M AA2 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
richer    (j) (r i1 ch @ r)
riches    (n) (r i1 ch i z)
richest    (j) (r i1 ch i s t)

French-Thai: Longdo Dictionary
Autriche|f| ประเทศออสเตรีย, See also: Related: autrichien

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグリケミカル[, agurikemikaru] (n) agrichemicals [Add to Longdo]
エンリッチド・エア;エンリッチドエア[, enricchido . ea ; enricchidoea] (n) enriched air; air with additional oxygen added [Add to Longdo]
バターロール[, bata-ro-ru] (n) butter-enriched roll (wasei [Add to Longdo]
一代分限[いちだいぶんげん;いちだいぶげん, ichidaibungen ; ichidaibugen] (n) new money; nouveau riche; person who has amassed substantial wealth in his lifetime [Add to Longdo]
巨富[きょふ, kyofu] (n) great riches [Add to Longdo]
金に目が眩む[かねにめがくらむ, kanenimegakuramu] (exp,v5m) (See 目が眩む・3) to be lost in lust for riches; to throw all caution and conscience away in pursuit of riches [Add to Longdo]
酵母亜鉛[こうぼあえん, kouboaen] (n) zinc yeast; zinc-enriched yeast [Add to Longdo]
[ざい, zai] (n,n-suf) (1) fortune; riches; (2) goods; (n) (3) (abbr) (See 財団法人・ざいだんほうじん) incorporated foundation; (P) [Add to Longdo]
持てる[もてる, moteru] (v1,vi) (1) (See 持つ) to be able to possess (hold, get, etc.); (2) (See モテる) to be well liked; to be popular; to be pampered (spoiled, doted upon, etc.); to be welcomed; (3) to endure (the tests of time, the elements, etc.); to last; (adj-pn) (4) possessed; (5) possessing riches; having wealth; (P) [Add to Longdo]
伸し上げる[のしあげる, noshiageru] (v1,vt) to promote; to make richer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
富贵[fù guì, ㄈㄨˋ ㄍㄨㄟˋ, / ] riches and honor [Add to Longdo]
首富[shǒu fù, ㄕㄡˇ ㄈㄨˋ, ] richest individual; top millionaire [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  riche [riʃ]
     affluent; rich; wealthy; well‐off
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top