Search result for

riboses

(165 entries)
(3.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -riboses-, *riboses*, ribose
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา riboses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *riboses*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caribou[N] กวางชนิดหนึ่งในแถบอเมริกาเหนือ, See also: กวางแคริบู
riboflavin[N] วิตะมินบี 2, Syn. vitamin B2, vitamin G
ribonucleic acid[N] สารใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนของเซลล์สิ่งมีชีวิต (คำย่อ RNA)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caribou(คาร์'ระบู) n. กวางขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง
deoxyribonucleic acidดูDNA,เป็นโปรตีนเชิงซ้อนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นตัวสำคัญที่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์
riboflavin(ไรโบเฟล'วิน) n. วิตามิน-บี-2, Syn. riboflavine,vitaminB2,
ribonucleic acidมีความสำคัยในการแบ่งเซลล์ในระยะแรก ๆ สาร RNA จะกระจายตัวทั้วไปในเซลล์ไปเกาะตาม Endoplasmic reticulum (ER) หรือกลายเป็น microsome ไปก็ได้
ribosomeประกอบด้วยสาร ribonucleic acid (RNA) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการสังเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
polyribosomeพอลิไรโบโซม [มีความหมายเหมือนกับ polysome] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ribosomeไรโบโซม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ariboflavinosis; hyporiboflavinosisโรคปากนกกระจอก, โรคขาดวิตามินบี ๑ และ ๒ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
DNA (deoxyribonucleic acid )ดีเอ็นเอ (กรดดีออกซีไรโบ-นิวคลีอิก) [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
deoxyribonucleic acid (DNA)กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (ดีเอ็นเอ) [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hyporiboflavinosis; ariboflavinosisโรคปากนกกระจอก, โรคขาดวิตามินบี ๑ และ ๒ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adenosine Diphosphoribose, Transferaseทรานซ์เฟอเรสอดีโนซีนไดฟอสโฟไรโบส [การแพทย์]
Ariboflavinosisอะไรโบเฟลวิโนซิส [การแพทย์]
Deoxy-Ribonucleotidesดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด์ [การแพทย์]
Deoxy-Ribonucleotidesดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด์ [การแพทย์]
Deoxyriboดีออกซีไรโบ [การแพทย์]
Deoxyribonucleasesดีออกซีไรโบนิวคลิเอส,ดีอ๊อกซี่ไรโบนิวคลีเอส [การแพทย์]
Deoxyribonucleicดีเอ็นเอ [การแพทย์]
Deoxyribonucleic Acidกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิค,ดีออกซิไรโบนูคลีอิคแอซิด,ดีอ๊อกซีไรโบนิวคลีอิดแอซิค,กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิค,กรดดีออกซิไรโบนิวคลีอิก [การแพทย์]
Deoxyribonucleotidesการสังเคราะห์ดีออกซีไรโบนิวคลีไอไทด์การสร้างสายดีออกซิไรโบนิวคลีโอไทด์ [การแพทย์]
Deoxyriboseดีออกซีไรโบส,ดีออกซิไรโบส [การแพทย์]
Deoxyribose Metabolismดีออกซิไรโบสเมตาโบลิซึม [การแพทย์]
deoxyribonucleic acid (DNA)กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (ดีเอ็นเอ), กรดนิวคลีอิกชนิดหนึ่ง มีลักษณะโครงสร้างโมเลกุลเป็นเกลียวคู่คล้ายบันไดเวียน เป็นสารพันธุกรรมมีอยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ribonucleic acid (RNA)กรดไรโบนิวคลีอิก (อาร์เอ็นเอ), กรดนิวคลีอิกชนิดหนึ่ง เขียนย่อว่า RNA ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนในโพรโทพลาซึม  RNA มี 3 ชนิดคือ t RNA  m RNA และ r RNA [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
deoxyriboseดีออกซีไรโบส, น้ำตาลชนิดหนึ่งที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ 5 อะตอม  พบเป็นส่วนประกอบย่อยของ DNA [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ribosomeไรโบโซม, ออร์แกเนลล์ที่มีลักษณะ เป็นเม็ดเล็ก ๆ ลอยอยู่ในไซโทพลาซึม หรือเกาะอยู่กับร่างแหเอนโดพลาซึม มีหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างโปรตีน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
riboflavinไรโบเฟลวิน, วิตามินบี 2, วิตามิน B2 สูตรเคมีคือ C17H20N4O6 ผลึกสีส้ม ละลายได้ในน้ำ เป็นเอนไซม์เกี่ยวกับการสันดาปสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตและกรดอะมิโน รวมทั้งการสร้างโปรตีน ถ้าขาดวิตามินนี้ จะทำให้เป็นแผลตามมุมปาก ลิ้นบวม อ่อนเพลีย ระบบย่อยอาหารไม่ทำงาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ribosomal RNA (r RNA)อาร์เอ็นเอไรโบโซม, อาร์เอ็นเอชนิดหนึ่ง เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของไรโบโซม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
riboseไรโบส, น้ำตาลที่มีคาร์บอน 5 อะตอมเป็นสารที่เป็นส่วนประกอบของ RNA   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ribosomeไรโบโซม
ไรโบโซม ทำหน้าที่สำคัญในกระบวนการสร้างโปรตีน เริ่มจากลำดับเบสของดีเอ็นเอถอดรหัสเป็น messenger RNA (mRNA) เรียกกระบวนการนี้ว่า transcription หลังจากนั้นลำดับเบสทีละ 3 เบสที่เรียงติดกันของ mRNA แปลรหัสเป็นกรดอะมิโนแต่ละตัวเรียกกระบวนการนี้ว่า translation ในกระบวนการนี้อาศัย ribosome (จับกับ mRNA ในขณะเกิดการแปลรหัส) transfer RNA (tRNA) ทำหน้าที่ลำเลียงกรดอะมิโนเข้าสู่ ribosome เพื่อมาเชื่อมต่อเป็นโปรตีนตามรหัสของ mRNA หลังจากผ่านกระบวนการแปลรหัสได้โปรตีนที่เซลล์ต้องการ

แหล่งข้อมูล
สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย. “ดีเอ็นเอ: รหัสแห่งชีวิต” ในดีเอ็นเอ : ปริศนาลับรหัสชีวิต. หน้า 19-38. ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2546.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tribology (n ) การศึกษาเกี่ยวการแรงเสียดทานบนเครื่องจักร, การศึกษาเกี่ยวกับการหล่อลื่น หรือการศึกษาเกี่ยวกับการตอบสนองระหว่างพื้นผิวที่เสียดสีกันขณะเคลื่อนไหว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- and I'd go hunting caribous?- และฉันชอบล่าพวกกวางคาลิบู Shake and Fingerpop (2009)
This guy sucks, Haribo!ไอ้หมอนี้มันห่วยวะ แฮริโบ! Logorama (2009)
- Caribou!- คาลิบู! Alpha and Omega (2010)
This caribou is mine.นี่กวางน้อยของฉัน Alpha and Omega (2010)
Kate, I'm not a caribou. I'm your sister!เคท ฉันไม่ได้เป็นกวางน้อยน่ะ ฉันเป็นน้องสาวเธอต่างหาก Alpha and Omega (2010)
Looks like we're eating caribou tonight, boys.เหมือนคืนนี้เราจะได้กินเนื้อคาลิบูแล้วหละทุกคน Alpha and Omega (2010)
You wolves are making us look bad. Come on, the caribou are laughing at us.เดียวจะทำให้หมาป่าดูแย่นะ ดูดิคาลิบูมันขำอยู่อะ Alpha and Omega (2010)
Guys, honestly, caribou is overrated.พวกนาย เอาจริงๆคาลิบูไม่ได้อร่อยขนาดนั้นซะหน่อย Alpha and Omega (2010)
You know there's no caribou left in the east.แกรู้มั้ย ที่ตะวันออกมันไม่มีคาลิบูแล้ว Alpha and Omega (2010)
We're going to take the valley, and our caribou.เราจะยึดขุนเขานี้ และ กวางคาลิบูของเรา Alpha and Omega (2010)
Bob Mackie-esque maribou feather boas are a must.และเสื้อคลุมหนังงูก็มีความจำเป็นอย่างมากด้วย Never Been Kissed (2010)
Yeah? Are you taking your riboflavin and the magnesium?จริงเหรอ คุณกินไรโบเฟลวิน กับแมกนีเซียมรึเปล่า God Complex (2012)
It told them when the bitter colds would come when the wild grains would ripen when the herds of caribou and bison would be on the move.มันบอกว่าพวกเขา เมื่อโรคหวัดขมจะมา เมื่อเมล็ดป่าจะสุก เมื่อฝูงกวางคาริบูและ วัวกระทิงจะเป็นในการย้าย Some of the Things That Molecules Do (2014)
DNA, deoxyribonucleic acid.ดีเอ็นเอ ดิอ็อกซีริโบนูคลีอิก แอซิด Rules Don't Apply (2016)
Okay, deoxyribonucleic acid.โอเค กรดดีออกซีไรโบนิวเคลอิก Moonlight (2016)
the wax and wane of caribou populations;การเพิ่มขึ้นและลดลงของจำนวนประชากรกวางแคริบู Pi (1998)
Ten people saw her downing cosmopolitans... at the Caribou Club.มีคนกว่าสิบคนเห็นเธอซดคอสโมโพลิแทน ที่คาริบู คลับ Legally Blonde (2001)
Maribo!มาริโบ้! Nobody Knows (2004)
Chop Maribo!ลุย! Nobody Knows (2004)
Maribo!มาริโบ้! Nobody Knows (2004)
Maribo!มาริโบ้! Nobody Knows (2004)
It's called JuJu in Garibong-dong.เค้าเรียกว่า จูจูใน การิบอง-ดอง Innocent Steps (2005)
Where did she say in Garibong-dong?ในการิบอง-ดองตรงไหนที่เค้าพูดถึงนะ? Innocent Steps (2005)
So you and your caribou buddy gotta go around to the loading dock.So you and your caribou buddy gotta go around to the loading dock. Night at the Museum (2006)
Itsuka hitoribochi no yoru wa aketeyuku yoItsuka hitoribochi no yoru wa aketeyuku yo Koizora (2007)
A first year Asian Studies major at Triborough College.นักศึกษาปีหนึ่งสาขาศึกษาเอเชียที่วิทยาลัย Triborough Page Turner (2008)
you thought that you'd defend youriboyfend to me, and I'd just take it?นี่เธอคิดว่าเธอจะปกป้องแฟนเธอต่อกับผม แล้วผมจะยอมหรอ Here Comes the Flood (2008)
Let's go on to Blanche and the jester, Triboulet.Jetzt das Wiedersehen zwischen Blanche und Triboulet. Confidentially Yours (1983)
Where's Triboulet?- Wo ist Triboulet? Confidentially Yours (1983)
Who decided Bertrand would play Triboulet?Wer hat entschieden, dass Bertrand Triboulet spielt? Confidentially Yours (1983)
This particular brand has one percent of the RDA that's 'recommended daily allowance,' of riboflavin.Die haben 1% des empfohlenen Tagesbedarfs an Riboflavin. The Sure Thing (1985)
If you can cross Griboyedov Canal by midnight there will be an American diplomat waiting for you at the Lion Bridge.Wenn du den Griboyedov-Kanal überquerst... wartet ein amerikanischer Diplomat auf dich an der Löwenbrücke. White Nights (1985)
You've got your riboflavin, folacin, iron and magnesium, all right there.Mit viel Riboflavin... Folsäure, Eisen und Magnesium. Alles in einem. Thinnergy (1987)
He needs a transfusion of compatible ribosome's to recover.Für seine Heilung benötigt er eine Transfusion von Ribosomen. The Enemy (1989)
You haven't found a compatible ribosome donor?Fanden Sie denn keinen Ribosomen-Spender? The Enemy (1989)
We have found a compatible ribosome match for the Romulan.Wir fanden ein kompatibles Ribosom für den Romulaner. The Enemy (1989)
J'Dan used deoxyribose suspensions to carry the encoded files.J'Dan benutzte Deoxyribose- Suspensionen, um kodierte Dateien zu transportieren. The Drumhead (1991)
This is Capt Picard's rybo-viroxic-nucleic structure from a tissue sample I took this morning.Das ist Captain Picards ribo-viroxisch-nukleare Struktur aus einer Gewebeprobe von heute Morgen. Rascals (1992)
Meribor!Meribor! The Inner Light (1992)
Meribor, this is your brother's ceremony.Meribor, dies ist die Zeremonie deines Bruders. The Inner Light (1992)
It seems like only yesterday we had Meribor's naming ceremony.Es ist mir, als wäre Meribors Namensgebung erst gestern gewesen. The Inner Light (1992)
- Meribor.- Meribor. The Inner Light (1992)
Seize the time, Meribor.Koste die Zeit aus, Meribor. The Inner Light (1992)
And I still don't see what you and Meribor find so fascinating.Und ich weiß immer noch nicht, was dich und Meribor so fasziniert. The Inner Light (1992)
- Paramaribo.- ParamariboThe World of Ludovic (1993)
The numbers represent fragments of deoxyribonucleic-acid strands.Die Zahlenblöcke sind Darstellungen von Fragmenten von Desoxyribonukleinsäure-Strängen. The Chase (1993)
Her DNA is in a state of ribocyatic flux.Ihre DNA ist in einem ribozyatischen Fluss. Genesis (1994)
The name of one of the soldiers was Javier Maribona-Picard.Der Name einer dieser Soldaten... ..war Javier Maribona-Picard. Journey's End (1994)
This does not make the ribosomes happy.Das macht die Ribosomen aber unglücklich. Billy Madison (1995)
...from these ribosomes. And chlorophyll helps the chloroplast..."Ich kenne die Ribosomen nicht." Und das Chlorophyll hilft dem Chloroplast... Billy Madison (1995)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดีเอ็นเอ[N] DNA, See also: deoxyribonucleic acid, Syn. กรดดีออกซีไรโบนิวคลิอิก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath   FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
ดีเอ็นเอ[n.] (Dī.En.Ē.) EN: DNA ; deoxyribonucleic acid   FR: ADN [m]
ไรโบโซม[n.] (raibōsōm) EN: ribosome   FR: ribosome [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARIBOU    K EH1 R AH0 B UW2
FRIBOURG    F R AY1 B AO2 R G
CHRIBONIKO    CH R IY2 B OW0 N IY1 K OW0
CHRIBONIKO    CH R IH2 B AH0 N IY1 K OW0
TRIBOROUGH    T R AY1 B ER0 OW0
CHRIBONIKO'S    CH R IY2 B OW0 N IY1 K OW0 Z
CHRIBONIKO'S    CH R IH2 B AH0 N IY1 K OW0 Z
DEOXYRIBONUCLEIC    D IY0 AA2 K S IY0 R AY2 B OW0 N UW0 K L EY1 IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caribou    (n) (k a1 r i b uu)
caribous    (n) (k a1 r i b uu z)
riboflavin    (n) (r ai2 b ou f l ei1 v i n)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
自撮り棒[่ีじどりぼう, ] (n ) ไม้เซลฟี่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Riboflavin {n}riboflavin [Add to Longdo]
Paramaribo (Hauptstadt von Surinam)Paramaribo (capital of Suriname) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DNA[ディーエヌエー, dei-enue-] (n) (See デオキシリボ核酸) deoxyribonucleic acid; DNA [Add to Longdo]
RNA[アールエヌエー, a-ruenue-] (n) (See リボ核酸) ribonucleic acid; RNA [Add to Longdo]
くるり棒[くるりぼう, kururibou] (n) (obsc) (See 殻竿) flail (for threshing grain) [Add to Longdo]
ちちり星;井宿[ちちりぼし, chichiriboshi] (n) (See 井・せい) Chinese "Well" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
とんがり帽子;尖り帽子[とんがりぼうし, tongariboushi] (n) pointy hat [Add to Longdo]
ぼりぼり;ぽりぽり[, boribori ; poripori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) munching; crunching; (2) (on-mim) scratching [Add to Longdo]
ぼりぼり食べる[ぼりぼりたべる, boriboritaberu] (exp,v1) to eat with a munching or crunching sound [Add to Longdo]
インクリボン[, inkuribon] (n) {comp} inked ribbon [Add to Longdo]
カーボンリボン[, ka-bonribon] (n) {comp} carbon ribbon [Add to Longdo]
カリブー[, karibu-] (n) caribou [Add to Longdo]
クリボー[, kuribo-] (n) Goomba (enemy in Mario games) [Add to Longdo]
ストーリボード[, suto-ribo-do] (n) storyboard [Add to Longdo]
デオキシリボース[, deokishiribo-su] (n) deoxyribose [Add to Longdo]
デオキシリボ核酸[デオキシリボかくさん, deokishiribo kakusan] (n) deoxyribo nucleic acid; DNA [Add to Longdo]
デオキシルボ(P);デオキシリボ[, deokishirubo (P); deokishiribo] (n) deoxyribo (nucleic acid); (P) [Add to Longdo]
トライボロジー[, toraiboroji-] (n) tribology [Add to Longdo]
ブルーリボン[, buru-ribon] (n) Blue Ribbon (Prize) [Add to Longdo]
ミリボルト[, miriboruto] (n) millivolt [Add to Longdo]
ライボゾーム[, raibozo-mu] (n) ribosome [Add to Longdo]
リボース[, ribo-su] (n) ribose [Add to Longdo]
リボソーム(P);リボゾーム[, riboso-mu (P); ribozo-mu] (n) ribosome; (P) [Add to Longdo]
リボヌクレアーゼ[, ribonukurea-ze] (n) ribonuclease [Add to Longdo]
リボフラビン[, ribofurabin] (n) (See ビタミンB2) riboflavin [Add to Longdo]
リボルバー[, riboruba-] (n) revolver [Add to Longdo]
リボルビング[, riborubingu] (n) revolving [Add to Longdo]
リボルビングシステム[, riborubingushisutemu] (n) revolving (credit payment) system [Add to Longdo]
リボルビングファンド[, riborubingufando] (n) revolving fund [Add to Longdo]
リボルビングローン[, riborubinguro-n] (n) revolving loan [Add to Longdo]
リボルビング払い[リボルビングばらい, riborubingu barai] (n) revolving payments [Add to Longdo]
リボン[, ribon] (n) ribbon; (P) [Add to Longdo]
リボンカートリッジ[, ribonka-torijji] (n) {comp} ribbon cartridge [Add to Longdo]
リボングラス[, ribongurasu] (n) ribbongrass [Add to Longdo]
リボンケーブル[, ribonke-buru] (n) {comp} ribbon cable [Add to Longdo]
リボンストライプ[, ribonsutoraipu] (n) ribbon stripe [Add to Longdo]
リボ核酸[リボかくさん, ribo kakusan] (n) ribonucleic acid; RNA [Add to Longdo]
リボ払い[リボばらい, ribo barai] (n) (abbr) revolving payments; payment via multiple installments [Add to Longdo]
一人ぼっち;独りぼっち;一人ぽっち;独りぽっち;独り法師[ひとりぼっち(一人ぼっち;独りぼっち;独り法師);ひとりぽっち(一人ぽっち;独りぽっち;独り法師), hitoribocchi ( hitori bocchi ; hitori bocchi ; hitori houshi ); hitoripocchi ( hito] (n) aloneness; loneliness; solitude [Add to Longdo]
雨降り星;雨降星;畢宿[あめふりぼし, amefuriboshi] (n) (See 畢) Chinese "Net" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
瓜坊[うりぼう, uribou] (n) (uk) wild boar piglet [Add to Longdo]
雲雀骨[ひばりぼね, hibaribone] (n) (1) (arch) being thin and bony; bony body; (2) (derog) (arch) bony old man; bony old woman [Add to Longdo]
割り干し;割干し;割干[わりぼし, wariboshi] (n) (See 割り干し大根) strips of daikon sliced the long way and dried [Add to Longdo]
割り干し大根;割干し大根;割干大根[わりぼしだいこん, wariboshidaikon] (n) strips of daikon sliced the long way and dried [Add to Longdo]
管理貿易[かんりぼうえき, kanriboueki] (n) controlled trade; government-managed trade [Add to Longdo]
才取り棒[さいとりぼう, saitoribou] (n) (See 才取り) pole used to hand things up a ladder [Add to Longdo]
菜切り包丁[なきりぼうちょう, nakiribouchou] (n) nakiri bocho, var. of Japanese knife used for cutting vegetables [Add to Longdo]
受口石斑魚[うけくちうぐい;ウケクチウグイ, ukekuchiugui ; ukekuchiugui] (n) (uk) Tribolodon nakamurai (species of cyprinid) [Add to Longdo]
心張り棒[しんばりぼう, shinbaribou] (n) bar (e.g. on a door); bolt [Add to Longdo]
星宿;ほとおり星[せいしゅく(星宿);ほとおりぼし;ほとほりぼし(星宿), seishuku ( hoshi yado ); hotooriboshi ; hotohoriboshi ( hoshi yado )] (n) (1) constellation; (2) (arch) (See 二十八宿) mansion (any of the Chinese constellations used to divide the ecliptic into 28 positions); (3) (See 星・せい) Chinese "star" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
石斑魚;鯎[うぐい(gikun);ウグイ, ugui (gikun); ugui] (n) (uk) Japanese dace (Tribolodon hakonensis) [Add to Longdo]
赤魚[あかうお;アカウオ, akauo ; akauo] (n) (1) (See 赤魚鯛・1) Matsubara's red rockfish (Sebastes matsubarae); (2) Pacific ocean perch (Sebastes alutus); (3) comb goby (Ctenotrypauchen microcephalus); (4) (See 石斑魚) Japanese dace (Tribolodon hakonensis); (5) any edible red saltwater fish [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
去氧核糖核酸[qù yǎng hé táng hé suān, ㄑㄩˋ ㄧㄤˇ ㄏㄜˊ ㄊㄤˊ ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢ, ] deoxyribonucleic acid; DNA [Add to Longdo]
帕拉马里博[Pà lā mǎ lǐ bó, ㄆㄚˋ ㄌㄚ ㄇㄚˇ ㄌㄧˇ ㄅㄛˊ, / ] Paramaribo (capital of Suriname) [Add to Longdo]
核糖[hé táng, ㄏㄜˊ ㄊㄤˊ, ] ribose [Add to Longdo]
核糖核酸[hé táng hé suān, ㄏㄜˊ ㄊㄤˊ ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢ, ] ribonucleic acid (RNA) [Add to Longdo]
核糖体[hé táng tǐ, ㄏㄜˊ ㄊㄤˊ ㄊㄧˇ, / ] ribosome [Add to Longdo]
核黄素[hé huáng sù, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄨˋ, / ] riboflavin (vitamin B2) [Add to Longdo]
脱氧核糖[tuō yǎng hé táng, ㄊㄨㄛ ㄧㄤˇ ㄏㄜˊ ㄊㄤˊ, / ] deoxyribose [Add to Longdo]
脱氧核苷酸[tuō yǎng hé gān suān, ㄊㄨㄛ ㄧㄤˇ ㄏㄜˊ ㄍㄢ ㄙㄨㄢ, / ] deoxyribonucleoside monophosphate; dNMP [Add to Longdo]
脱氧脱糖核酸[tuō yǎng tuō táng hé suān, ㄊㄨㄛ ㄧㄤˇ ㄊㄨㄛ ㄊㄤˊ ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢ, / ] deoxyribonucleic acid (DNA) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インクリボン[いんくりぼん, inkuribon] inked ribbon [Add to Longdo]
リボンカートリッジ[りぼんかーとりっじ, ribonka-torijji] ribbon cartridge [Add to Longdo]
リボンケーブル[りぼんけーぶる, ribonke-buru] ribbon cable [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
釣り堀[つりぼり, tsuribori] Angelteich, Fischteich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top