Search result for

rial

(62 entries)
(0.0102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rial-, *rial*
English-Thai: Longdo Dictionary
imperial unit(n) หน่วยวัดของอังกฤษแบบเก่า และยังใช้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้หน่วยวัดเป็น นิ้ว ฟุด ปอนด์ แกลลอน หลา ไมล์ เป็นต้น , Related: metric unit
free trial(n) สินค้าหรือบริการตัวอย่างที่ให้ลองใช้ฟรี, การให้ทดลองใช้ฟรี
clothing material(n) พัสตราภรณ์, เครื่องนุ่งห่ม
conspiratorial(adj) ที่สมรู้ร่วมคิด, R. conspiracy
territorial(adj ) แสดงความเป็นเจ้าของที่หรืออาณาเขต, แสดงอาการป้องกันอาณาเขตของตนจากผู้บุกรุก เช่น สุนัขเห่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในบริเวณ, S. territorial behavior, A. nonterritorial,

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accusatorial(อะคูซะทอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้กล่าวหา, Syn. pertaining to an accuser
aerial(แอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับอากาศ, อยู่ในอา-กาศ, อยู่สูงในอากาศ, ไม่มีรูปร่าง, เพ้อฝัน, สวยงาม, เจริญได้ดีในที่ที่มีอากาศ, เกี่ยวกับเครื่องบิน. -n. สายอากาศ., Syn. antenna, dreaming
aerial ladderบรรไดยาที่ยึดออกได้ (มักติดกับรถ)
aerial perspectiveเทคนิคการวาดให้เห็นรยะทางโดยการปรับสีและความชัดของส่วนของภาพ
aerialist(แอ' เรียลลิสท) นักกายกรรมกลางหาว
antimalarial(แอนทีมาเล' เรียล) adj., n. ซึ่งต้านเลื้อมาเลเรีย ยาต้านเชื้อมาเลเรีย
armorial(อาร์มอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับ heraldry. -n. หนังสือที่เกี่ยวกับ heraldry
arterial(อาร์ที'เรียล) adj. เกี่ยวกับเส้นโลหิตแดงใหญ่,เกี่ยวกับทางใหญ่หรือทางสำคัญ
auctorial(ออคโท'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้เขียนหรือผู้ประพันธ์ audacious (ออเด'เชิส) adj. กล้ามาก,ไม่กลัว,สร้างสรรค์มาก,กล้าได้กล้าเสีย (bold, fearless)
burial(เบอ'เรียล) n. พิธีฝังศพ,การฝังศพ,สถานที่ฝังศพ

English-Thai: Nontri Dictionary
aerial(adj) เกี่ยวกับอากาศ,เกี่ยวกับเครื่องบิน
aerial(n) สายอากาศ
aerialist(n) นักกายกรรมกลางหาว
armorial(adj) เกี่ยวกับเกราะ,เกี่ยวกับตราประจำตระกูล
arterial(adj) เกี่ยวกับเส้นเลือดใหญ่,(สาย)ใหญ่
bacterial(adj) เกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรีย
burial(adj) เกี่ยวกับพิธีศพ
burial(n) พิธีฝังศพ
dictatorial(adj) เกี่ยวกับเผด็จการ,เด็ดขาด,หยิ่งยโส,ชอบใช้อำนาจ
editorial(adj) เกี่ยวกับบรรณาธิการ,เกี่ยวกับบทความ,เกี่ยวกับบทบรรณาธิการ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, my! You know, it's playing at the Rialto.พูดเป็นเล่น มีฉายอยู่ที่ "รีอัลโต" นะ La La Land (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจเผด็จการ[n. exp.] (amnāt phadetkān) EN: dictatorial power   
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory   FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อาณาเขตน่านฟ้า[n. exp.] (ānākhēt nānfā) EN: territorial air ; territorial sky   FR: espace aérien [m]
อาณาเขตน่านน้ำ[n. exp.] (ānākhēt nānnām) EN: territorial sea ; territorial waters   FR: eaux territoriales [fpl]
อนุกรมเอกสาร[n. exp.] (anukrom ekkasān) EN: reference number of a document ; serial number of a document   FR: référence de document [f]
อนุสาวรีย์[n.] (anusāwarī) EN: monument ; memorial tower   FR: monument [m] ; mémorial [m]
บรรจุหีบห่อ[v. exp.] (banju hīphø) EN: packaging ; containers ; packaging material   
บก[adj.] (bok) EN: terrestrial   FR: terrestre
บรมโบราณ[n. exp.] (børom bōrān) EN: time immemorial   
บทบรรณาธิการ[n.] (botbannāthikān) EN: leading article ; leader ; editorial   FR: éditorial [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RIAL    R AY1 AH0 L
RIALS    R AY1 L Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
JIS[ジス, jisu] (n) {comp} Japanese Industrial Standard; JIS; (P) [Add to Longdo]
JMTR[ジェーエムティーアール, jie-emutei-a-ru] (n) Japan Material Test Reactor; JMTR [Add to Longdo]
MTR[エムティーアール, emutei-a-ru] (n) material testing reactor; MTR [Add to Longdo]
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms) [Add to Longdo]
USB[ユーエスビー, yu-esubi-] (n) {comp} universal serial bus; USB [Add to Longdo]
いかさま裁判[いかさまさいばん, ikasamasaiban] (n) fake trial; kangaroo court [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お会式;御会式[おえしき, oeshiki] (n) (See 会式・えしき・2) (Nichiren Buddhism) memorial service for Nichiren (13th day of 10th month) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シリアルインタフェース[しりあるいんたふぇーす, shiriaruintafe-su] serial interface [Add to Longdo]
シリアルデバイス[しりあるでばいす, shiriarudebaisu] serial device [Add to Longdo]
シリアルトラックボール[しりあるとらっくぼーる, shiriarutorakkubo-ru] serial trackball [Add to Longdo]
シリアルナンバー[しりあるなんばー, shiriarunanba-] serial number [Add to Longdo]
シリアルプリンタ[しりあるぷりんた, shiriarupurinta] character printer, serial printer [Add to Longdo]
シリアルポート[しりあるぽーと, shiriarupo-to] serial port [Add to Longdo]
シリアルポインティングデバイス[しりあるぽいんていんぐでばいす, shiriarupointeingudebaisu] serial pointing device [Add to Longdo]
シリアルマウス[しりあるまうす, shiriarumausu] serial mouse [Add to Longdo]
シリアル接続[シリアルせつぞく, shiriaru setsuzoku] serial connection [Add to Longdo]
シリアル伝送[シリアルでんそう, shiriaru densou] serial transmission [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rial \Ri"al\, n.
   A Spanish coin. See {Real}. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rial \Ri*al"\, a.
   Royal. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rial \Ri"al\, n. [From {Royal}.]
   A gold coin formerly current in England, of the value of ten
   shillings sterling in the reign of Henry VI., and of fifteen
   shillings in the reign of Elizabeth. [Spelt also {ryal}.]
   --Brande & C.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rial
   n 1: the basic unit of money in Yemen; equal to 100 fils [syn:
      {Yemeni rial}, {rial}]
   2: the basic unit of money in Oman [syn: {riyal-omani}, {Omani
     rial}, {rial}]
   3: the basic unit of money in Iran [syn: {Iranian rial}, {rial}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top