Search result for

rhums

(77 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rhums-, *rhums*, rhum
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rhums มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rhums*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rhumba[N] การเต้นจังหวะรุมบ้า, Syn. rumba
superhuman[ADJ] เหนือผู้คน, See also: เหนือธรรมดา, Syn. supernatural

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
superhuman(ซูเพอฮิว'เมิน) adj. เหนือมนุษย์,มีอำนาจและความสามารถมากกว่ามนุษย์,เหนือคนธรรมดา., See also: superhumanity n.

English-Thai: Nontri Dictionary
superhuman(adj) เหนือคนธรรมดา,เหนือมนุษย์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm, like, superhuman.เหมือนกับฉันเป็น ซุปเปอร์แมน 500 Days of Summer (2009)
She has a lot of information about superhumans.เธอมีข้อมูลเกี่ยวกับพวกมนุษย์พิเศษ Legion (2009)
You were your usual superhuman self.คุณก็เป็นซุปเปอร์แมนเหมือนเเคย Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
These abilities allow us to do superhuman things,ความสามารถนี้มีไว้เพื่อสำหรับคนพิเศษ Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
No, but I have superhuman upper-body strength from using my wheelchair.ไม่ แต่ช่วงบนฉันแข็งแกร่ง เพราะเข็นรถ Dream On (2010)
Are you worried you're losing your superhuman powers?เพราะว่าพลังเธอกำลังจะหายไป\ เธอเลยกังวลใจเหรอ? Episode #1.13 (2010)
Your superhuman powers will start to fade.จากนี้ไปในแต่ละวัน พลังของเธอ จะหายไปอย่างช้าๆ Episode #1.11 (2010)
Superhuman good looks, I've always had 'em.ธรรมดาหน้าตาดี ผมได้เคยมี 'em Tangled (2010)
Born with it, but superhuman strength?เกิดมาพร้อมกับมัน แต่ พลังวิเศษ? Tangled (2010)
Should reveal what's giving a human fighter superhuman strength and rage blackouts.อาจจะเจออะไรที่ทำให้ แข็งแกร่งผิดปกติและวูบไป Raging Fae (2011)
Look, this stuff is gonna give Mike superhuman strength but Lauren says it's also going to kill him, and soon.ฟังนะ มันให้พลังไมค์ก็จริง แต่ลอว์เรนบอกว่ามันจะใกล้ฆ่าเขาแล้ว Raging Fae (2011)
Can I help it if I have superhuman, daredevil-like hearing?ภ็ผมมีพลังพิเศษเหมือนแดร์เดวิลนี่ อดไม่ได้ Heroes and Villains (2011)
They've also given me a near-superhuman sense of smell.นี่ยังไม่รวมพวกกลิ่นประหลาดผิดมนุษย์นั่นด้วย On My Way (2012)
And second of all, I really hope you're not trying to pass yourself off as a certain telepathic leader of a certain group of superhuman mutants because that would be a copyright violation.และอีกเรื่องคือ ฉันหวังว่านาย คงไม่พยายาม แต่งตัวเป็นหัวหน้า กลุ่มมนุษย์กลายพันธุ์กลุ่มนึง ที่มีความสามารถด้านพลังจิตหรอกนะ Dynamic Duets (2012)
Prescribed for superhuman feats.สั่งจ่ายพวกทำภารกิจยอดมนุษย์ Kill Your Darlings (2013)
They're doing all those weird flips and superhuman jumps at Sectionals.พวกนั้นทำทุกอย่างแปลกไปหมดเลย ทั้งหมุนตัว และการกระโดดอย่างซุปเปอร์แมน Sadie Hawkins (2013)
They got like superhuman strength.พวกเขาได้เช่นความแข็งแกร่ง เหนือ The Wolf of Wall Street (2013)
Yeah, they saw a miracle. Or I saw superhuman effort.ผมเห็นปาฏิหาริย์หรือพลังเหนือมนุษย์ Meru (2015)
My social life consists of running at superhuman speed and Netflix.ไปมากกว่าคุณหรอก สังคมผมมันประกอบไปด้วย การวิ่งเพื่อเป็นมนุษย์ที่เร็วที่สุด แล้วก็ Netflix Crazy for You (2015)
But if you think superhuman powers are acquired painlessly...แต่ถ้าคุณคิดว่าจะได้พลังมาโดยไม่เจ็บปวด Deadpool (2016)
A happy, loving couple came through here with superhuman powers andมีคู่รักหวานแหว๋วบ้าพลัง มาที่นี่ แล้ว Arrival (2005)
But Einstein said that ethics are an exclusive human concern without any superhuman authority behind it.แต่ไอสตน์บอกว่าจริยธรรมเป็นเรื่องเฉพาะของมนุษย์เท่านั้น โดยที่ไม่มีพลังเหนือมนุษย์กำกับอยู่เบื้องหลัง X-Men: The Last Stand (2006)
but they're not superhuman like you.แต่พวกเขาไม่ใช่ซุปเปอร์แมน เหมือนเธอ Wishful Thinking (2008)
The rhum au baba?Die "rhum au baba"? Private Lessons (1981)
What was that, a little vampire humor?War das ein wenig Vampirhumor? The Lost Boys (1987)
Look, I've put up with this mumbo jumbo up to now, but...Ich hab den Zauberhumbug bis jetzt mitgemacht... Nein! The Tree of Life (1990)
Lisle Von Rhuman?Lisle Von Rhuman hörten? Death Becomes Her (1992)
Miss Von Rhuman's expecting you.Miss Von Rhuman erwartet Sie. Death Becomes Her (1992)
That's good guy stuff right there, right?Das ist echter Männerhumor, was? Party Favor (2000)
Plumbing humor.Klempnerhumor. Blowin' in the Wind (2002)
Phyllis and I would laugh our heads off all day, you know, real inside crab humor.Wir hatten diesen echten Gummi-Insiderhumor. Business Affairs (2002)
My rhum, my sac is heavy.Mein... mein... Rrhum, mein Sack ist richtig schwer. Law (2003)
Dr. Do-right doesn't trust me with his antibiotics so I gotta hump it up here every day to get my meds.Dr. Do-Right vertraut mir seine Antibiotika nicht an also muß ich jeden Tag hier herhumpeln, um meine Medizin zu kriegen. All the Best Cowboys Have Daddy Issues (2004)
He's limping offthe fileid.Erhumpelt vom Spielfeld. The Longest Yard (2005)
Animal humour is universal.Tierhumor ist universell. Pilot (2006)
By using a semicolon instead of a period between two sentences, you show that those two sentences have a closer relationship to each other than they do to the sentences around them.Wenn man ein Simikolon anstatt eines Punktes zwischen zwei Sätzen benutzt, zeigt man, dass diese beiden Sätze eine engere Beziehung zueiander, als zu den anderen Sätzen runderhum haben. Beyond Belief (2010)
Thomas K. Rhumor died in his sleep last night at the age of 64. I'm writing.Thomas K. Rhumor starb im Schlaf letzte Nacht im Alter von 64 Jahren. Gone in the Teeth (2010)
Rhumor was a self-made billionaire whose philanthropy focused here at home on the needs of the underprivileged.- Rhumor war ein Selfmade-Milliardär, dessen Menschenliebe sich hier zu Hause auf die Bedürfnisse der Benachteiligten konzentriert hat. Gone in the Teeth (2010)
Tom Rhumor's will is clear and simple.Tom Rhumors Testament ist klar und einfach. The First Day of School (2010)
All his worldly goods are to be divided equally between his wife, Katherine Rhumor and his first wife Gidge Brant and their children, Richard Rhumor and Sage Rhumor.Alle seine weltlichen Güter sollen gleichmäßig verteilt werden zwischen seiner Frau, Katherine Rhumor, und seiner ersten Frau Gidge Brant und ihren Kindern, Richard Rhumor und Sage Rhumor. The First Day of School (2010)
I'm looking for Katherine Rhumor.Hallo. Ich suche nach Katherine Rhumor. In Whom We Trust (2010)
"if Katherine Rhumor...""Wenn Katherine Rhumor..." In Whom We Trust (2010)
"If Katherine Rhumor spends any further time with Will Travers, he will be terminated.""Wenn Katherine Rhumor weiterhin Zeit mir Will Travers verbringen wird, wird er erledigt." In Whom We Trust (2010)
"If Katherine Rhumor spends any further time "with Will Travers, she, too, will be terminated."Wenn Katherine Rhumor weiterhin Zeit mir Will Travers verbringen wird, wird sie auch erledigt. In Whom We Trust (2010)
And Mrs. Rhumor?- und Mrs. Rhumor? In Whom We Trust (2010)
If Catherine Rhumor spends any time with Will Travers he will be terminated.Wenn Katherine Rhumor weitere Zeit mit Will Travers verbringt, wird er umgebracht werden. A Good Day's Work (2010)
Hello, Mrs. Rhumor.Hallo, Mrs. Rhumor. A Good Day's Work (2010)
Katherine Rhumor.Katherine Rhumor. Connect the Dots (2010)
Concentrate on Katherine Rhumor.Konzentrieren Sie sich auf Katherine Rhumor. Connect the Dots (2010)
Uh, I'm Katherine Rhumor.Ich bin Katherine Rhumor. - Wer hat hier die Leitung? Connect the Dots (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rhumHe made superhuman efforts to maintain world peace.
rhumHis act was nothing short of superhuman.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หายหวัด [v. exp.] (hāi wat) FR: guérir d'un rhume
ไข้หวัด[n.] (khaiwat) EN: cold   FR: rhume [m] ; refroidissement [m]
เป็นหวัด[v. exp.] (pen wat) EN: have a cold   FR: avoir un rhume ; être enrhumé
ริดสีดวงจมูก[n.] (ritsīdūang jamūk) EN: rhinitis   FR: rhume [m] ; rhinite [f]
โรคหวัด [n.] (rōk wat) EN: common cold ; cold   FR: rhume [m] ; rhinite [f]
ติดโรคหวัด [v. exp.] (tit rōk wat) EN: catch flu ; become infected with influenza   FR: attraper un rhume
หวัด [n.] (wat) EN: cold   FR: rhume [m]
ยาแก้หวัด[n. exp.] (yā kaē wat) EN: cold medicine   FR: médicament contre le rhume [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUPERHUMAN    S UW2 P ER0 HH Y UW1 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
superhuman    (j) (s uu2 p @ h y uu1 m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bierhumpen {m}beer stein [Add to Longdo]
übermenschlich {adj}superhuman [Add to Longdo]
übermenschlich {adv}superhumanly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
怪力[かいりき, kairiki] (n) superhuman strength [Add to Longdo]
金剛力[こんごうりき, kongouriki] (n) superhuman (Herculean) strength [Add to Longdo]
神業(P);神事[かみわざ, kamiwaza] (n) (1) divine work; miracle; superhuman feat; (2) art, technique or skill worthy of the gods (esp. sports); (P) [Add to Longdo]
人間以上[にんげんいじょう, ningen'ijou] (adj-no) superhuman [Add to Longdo]
人間離れ[にんげんばなれ, ningenbanare] (exp) unwordly; superhuman [Add to Longdo]
超人的[ちょうじんてき, choujinteki] (adj-na) superhuman [Add to Longdo]
入神の技[にゅうしんのぎ, nyuushinnogi] (n) skill of superhuman level [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
超人[chāo rén, ㄔㄠ ㄖㄣˊ, ] Superman; superhuman; exceptional [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top