Search result for

reviles

(87 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reviles-, *reviles*, revile
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา reviles มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *reviles*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revile[VT] ด่าว่า, See also: ประจาน, ใส่ร้ายป้ายสี, Syn. abuse, curse, vilify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revile(รีไวลฺ') vt.,vi. ต่อว่า,ด่า,ประจาน,พูดเสียดสี,ใช้ถ้อยคำหยาบคาย, See also: revilement n. reviler n. revilingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
revile(vt) ประจาน,ด่าว่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But of all the villains lurking in the Wayless Wood the one most feared and reviled was known simply as The Shadow."แต่ในหมู่เหล่าร้ายทั้งหลาย \ ที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าไร้ทาง... ...ที่น่าสะพรึงที่สุดนั้น \ มีชื่อว่า เงา Inkheart (2008)
I'm going to strip you of that dignity and make you the most reviled prisoner in here.ผมจะทำลายศักดิ์ศรีของคุณ และทำให้คุณเป็นนักโทษถูกประณามมากที่สุดในคุกนี้ Episode #1.2 (2010)
Lord Revilian.ลอร์ดเรวิเลียน The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
Run time two and half hours and so critically reviled that after it aired, the creator has his knighthood revoked.มันยาว 2 ชั่วโมงครึ่ง และถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก จนหลังออกอากาศ ผู้สร้างถูกถอดยศอัศวิน Regional Holiday Music (2011)
Last stop - - Centreville.จุดสุดท้าย เซนทราวิล We Need to Talk About Kevin (2012)
Centreville?เซนทราวิล We Need to Talk About Kevin (2012)
Centreville, where? Michigan.เซนทราวิล อยู่ไหน มิชิแกน We Need to Talk About Kevin (2012)
And why would Kevin be in Centreville, Michigan?แล้วทำไม เควิน ดันไปอยู่ที่ เซนทราวิล มิชิแกน ว่ะ? We Need to Talk About Kevin (2012)
You'll be reviled for killing a beloved celebrity.เธอจะถูกเปิดเผยว่าฆ่าดาราผู้มีชื่อเสียงนะ. Bear Trap: Part Two (2012)
- There's a Breville out back.- แต่ที่แบรวิลลี่อยู่ข้างหลังหนะ Shaun of the Dead (2004)
- There's a Breville out back. - Great. Saved by nibbles.ฉันว่าแกเอาตูดแกพูดมากกว่านะ Shaun of the Dead (2004)
Ah, the Goss Farm, Prince George's County Sayreville Mining Company, Brooktown, Thatcher Place, Loudoun County.Ah, die Goss Farm, Prince George Bezirk, die Sayreville Minenfirma, Brooktown, Thatcher Place, Loudoun Bezirk. Promises to Keep (1987)
I need a description of Hayes for Mr. Revilla. my process server... and I need the key to your front door.Ich brauche eine Beschreibung von Hayes für Mr. Revilla, der die Klage abliefert, und den Schlüssel zur Haupttür. Pacific Heights (1990)
"Vegreville.""Vegreville." Memento Mori (1997)
Yeah, it's even worse than manure ville farm.Ja, das ist schlimmer als auf einer Farm in Manureville. Evil Aliens (2005)
And all the animals in the forest were scared of the house 'cause they thought that the house was haunted, and so did all the villagers in the small hamlet of Hartfordshireville.Und alle Tiere im Wald fürchteten sich vor dem Haus, denn sie dachten, dort würde es spuken. Dasselbe galt für alle Dorfbewohner in der kleinen Ortschaft Hartford-Shireville. Friday Night's Alright for Fighting (2006)
She was his "old mistress," if you've read Barbey d'Aurévilly.Sie war wie D'Aurevillys Alte Mätresse. Une femme peut en cacher une autre (2008)
Lord Revilian.Lord Revilian. The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
The conta i ner was sh i pped th ree weeks ago from Libreville in Gabon to London.Der Container wurde vor drei Wochen verschifft. Von Libreville in Gabun nach London. Le Havre (2011)
François de Lambreville.- Frangois Lambreville. My Worst Nightmare (2011)
Last stop. Centreville.Letzte Station, Centreville. We Need to Talk About Kevin (2012)
Centreville?Centreville? We Need to Talk About Kevin (2012)
Why would Kevin be in Centreville, Michigan?Was sucht er in Centreville, Michigan? We Need to Talk About Kevin (2012)
"Screenplay by Joseph Stefano and Alma Reville.""Drehbuch von Joseph Stefano und Alma Reville." Hitchcock (2012)
I am your wife, Alma Reville... not one of those contract blondes you badger and torment... with your oh-so-specific directions.Ich bin deine Ehefrau, Alma Reville. Keine von deinen Vertrags-Blondinen, die du piesackst und quälst... mit deinen ach so spezifischen Regieanweisungen. Hitchcock (2012)
Treville wants to see us.Treville will uns sehen. Friends and Enemies (2014)
That's why I like you, Treville.Deshalb schätze ich Euch, Treville. Friends and Enemies (2014)
I know you love Captain Treville, but a great king... must be seen to be fair.- Ihr liebt Hauptmann Treville. Aber ein großer König achtet auf Gerechtigkeit und hat keine Günstlinge. Friends and Enemies (2014)
You will give it your full co-operation, Treville.Ich erwarte volle Unterstützung, Treville. Friends and Enemies (2014)
Treville didn't mention a Spanish envoy.Treville hat keinen Spanier erwähnt. Friends and Enemies (2014)
While Captain Treville looks the other way, his men riot in the streets.Während Hauptmann Treville die Augen verschließt, wüten seine Männer auf den Straßen. Friends and Enemies (2014)
Oh, you have disappointed me, Treville.Ihr enttäuscht mich, Treville. Friends and Enemies (2014)
Treville arranged it.Treville hat das arrangiert. Friends and Enemies (2014)
Captain Treville is right - we must wait for the facts.Captain Treville hat recht – wir müssen auf Tatsachen warten. The Good Soldier (2014)
Treville.Treville. The Good Soldier (2014)
It...it was a Captain Treville.Es war ein Captain Treville. The Good Soldier (2014)
Treville?Treville? The Good Soldier (2014)
It was Treville who issued them.Es war Treville, der sie austeilte. The Good Soldier (2014)
He's obviously heard Treville's name somewhere.Er hat Trevilles Namen offensichtlich irgendwo gehört. The Good Soldier (2014)
Treville is a patriot, a man of honour.Treville ist ein Patriot, ein Mann der Ehre. The Good Soldier (2014)
I don't believe Treville is guilty and I never will, but we won't stand in your way.Ich glaube nicht an Trevilles Schuld, und das werde ich auch nie, aber wir werden euch nicht im Weg stehen. The Good Soldier (2014)
That doesn't mean he's right about Treville.Das heißt nicht, dass er bezüglich Treville recht hat. The Good Soldier (2014)
Treville didn't admit anything.Treville hat nichts zugegeben. The Good Soldier (2014)
Report Treville to the authorities.Treville den Obrigkeiten melden. The Good Soldier (2014)
When Treville is dead... ..you will have it.Wenn Treville tot ist... wird sie dein sein. The Good Soldier (2014)
Get this to Treville.Gib das Treville. Sleight of Hand (2014)
We'll come to you, Captain Treville.Wir kommen noch zu Euch, Hauptmann Treville. The Homecoming (2014)
Ah, Treville.Treville. The Homecoming (2014)
Treville needs to see this.Das muss Treville sehen. The Homecoming (2014)
Come inside, Sire. Leave this to the Cardinal and Captain Treville.Sire, lasst das den Kardinal und Hauptmann Treville regeln. The Exiles (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สบถ[V] swear, See also: curse, abuse, revile, imprecate, Example: เขาสบถว่าถ้าผิดคำพูดขอให้ฟ้าผ่าตาย, Thai definition: อ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลงโทษตนเองเมื่อไม่เป็นไปอย่างพูด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ค่อนขอด[V] carp, See also: complain, cavil, criticize, ridicule, revile, satirize, Syn. เหน็บแนม, บ่นว่า, เสียดสี, Example: ผู้สอนหลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นมักจะค่อนขอดพรรคการเมืองไทยว่า มีแต่หัวหน้าพรรคไม่มีสมาชิกพรรค
ค่อน[V] carp, See also: complain, cavil, criticize, ridicule, revile, satirize, Syn. เหน็บแนม, บ่นว่า, เสียดสี, Ant. ชม, Example: หล่อนค่อนพี่สาวว่าเอาตุ๊กตามาเล่น แต่เอาเข้าจริงเธอกลับเอามาเล่นเอง
ติฉินนินทา[V] blame, See also: condemn, censure, defame, revile, slander, gossip, talk, speak ill of, Syn. นินทา, Example: ชาวบ้านพากันติฉินนินทาหล่อน ที่ชอบคบหากับผู้ชายหลายคน, Thai definition: ว่ากล่าวผู้อื่นลับหลัง
ด่าทอ[V] revile, See also: condemn, rebuke, reprove, hurl, curse, Syn. ด่า, ด่าตอบกัน, ด่าว่า, ดุด่า, บริภาษ, Example: แม่เลี้ยงด่าทอลูกเลี้ยงอย่างเสียๆ หายๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริภาษ[v.] (børiphāt) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure   FR: critiquer ; condamner
ด่า[v.] (dā) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile   FR: critiquer ; réprouver ; condamner
ด่าทอ[v.] (dāthø) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse   FR: gronder ; réprimander
ค่อนขอด[v.] (khønkhøt) EN: carp ; complain ; cavil ; criticize ; ridicule ; revile ; satirize   FR: se moquer ; dire du mal
ก่นโคตร[v.] (konthōt) EN: revile one's forebears   
ลีเบรอวิล[n. prop.] (Lībroēwin) EN: Libreville   FR: Libreville
เนรคุณ[v.] (nērakhun) EN: be ungrateful ; go against ; betray ; revile ; be thankless   
สบถ[v.] (sabot) EN: swear ; curse ; abuse ; revile ; imprecate   

CMU English Pronouncing Dictionary
REVILE    R IY0 V AY1 L
REVILED    R IY0 V AY1 L D
REVILLA    R EH0 V IH1 L AH0
REVILLE    R EH1 V IH2 L
SEVEREVILLE    S AH0 V IH1 R V IH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revile    (v) (r i1 v ai1 l)
reviled    (v) (r i1 v ai1 l d)
reviles    (v) (r i1 v ai1 l z)
reviling    (v) (r i1 v ai1 l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verunglimpfung {f}revilement [Add to Longdo]
beschimpfen | beschimpfend | beschimpft | beschimpft | beschimpfteto revile | reviling | reviled | reviles | reviled [Add to Longdo]
verunglimpfen | verunglimpfend | verunglimpft | verunglimpft | verunglimpfteto revile | reviling | reviled | reviles | reviled [Add to Longdo]
Libreville (Hauptstadt von Gabun)Libreville (capital of Gabon) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
罵詈讒謗[ばりざんぼう, barizanbou] (n,vs) reviling; vilification; abusive language; lashing somebody using abusive language; speaking abusively of somebody [Add to Longdo]
漫罵[まんば, manba] (n,vs) revilement; derision [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mà, ㄇㄚˋ, ] to curse, to revile, to abuse; to scold [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, ] to revile; to abuse [Add to Longdo]
利伯维尔[lì bó wéi ěr, ㄌㄧˋ ㄅㄛˊ ㄨㄟˊ ㄦˇ, / ] Libreville (capital of Gabon) [Add to Longdo]
唾骂[tuò mà, ㄊㄨㄛˋ ㄇㄚˋ, / ] to spit on and curse; to revile [Add to Longdo]
辱骂[rǔ mà, ㄖㄨˇ ㄇㄚˋ, / ] to insult; to revile; abuse; vituperation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top