Search result for

response

(77 entries)
(0.0298 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -response-, *response*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
response[N] คำตอบ, See also: การตอบ, Syn. answer, reply
response[N] การตอบสนอง, See also: การโต้ตอบ, Syn. feedback, reaction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
response(รีสพอนซฺ') n. คำตอบ,การตอบ,คำรับ,ผลตอบ,ความรู้สึกตอบ,การโต้ตอบ,การขานรับ, Syn. answer,reply

English-Thai: Nontri Dictionary
response(n) การตอบสนอง,คำตอบ,การตอบ,การขานรับ,ผลตอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
responseการสนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
response errorความเคลื่อนคลาดของการตอบสนอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
response, conditioned; reflex, acquired; reflex, conditioned; reflex, trainedรีเฟล็กซ์เรียน, รีเฟล็กซ์ฝึก, รีเฟล็กซ์ที่ได้มา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Response surfaces (Statistics)พื้นผิวตอบสนอง (สถิติ) [TU Subject Heading]
response timeเวลาตอบสนอง
เวลานับตั้งแต่ส่งคำสั่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ จนกระทั่งได้รับคำตอบกลับมา [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The vague and unsatisfying "i'm not dating right now" response.มันคลุมเครือและไม่ทำให้ไม่พอใจ "ฉันไม่เดทตอนนี้" นี่คือการตอบสนอง Pret-a-Poor-J (2008)
We find out our patient's been raped, and that's your response?เราตรวจสอบว่าคนไข้เคยโดนข่มขืนหรือเปล่า และนั่นเป็นความรับผิดชอบของคุณ Emancipation (2008)
That's your rational explanation of her emotional response.นั่นคือเหตุผลที่คุณอธิบายเกี่ยวกับอารมณ์เธอ Emancipation (2008)
And your response is just to emotionally blackmail him.แล้วปฏิกิริยาของคุณคือการหักหลังเขาอย่างเจ็บปวด Dying Changes Everything (2008)
General, there's still no response.ยังไม่มีการตอบรับเลยครับ ท่านนายพล Rookies (2008)
Test only gaves us the fact that you gave... normal responsesลองใหม่ รอบที่ห้า The Eye (2008)
There's no response from control. -I just spoke with them.ศูนย์ไม่ตอบกลับมาเลยใช่มั้ย ฉันพึงพูดกลับไปทางนู้น โพทัสปลอดภัยแล้ Vantage Point (2008)
Sends out a high-frequency pulse records the response time for mapping an environment.ส่งคลื่นความถี่สูง บันทึกเวลาตอบสนอง เพื่อสร้างภาพออกมา The Dark Knight (2008)
I found the appropriate response to these situations a long time ago.ผมพบวิธีในการตอบรับดีๆในสถานการณ์แบบนี้ มานานแล้ว The Dark Knight (2008)
But make the responses go back to Sadiki's actual account.แต่ให้คนตอบกลับไปที่อีเมล์จริงของซาดิกิ Body of Lies (2008)
-You are bound by law to respond. -Then give them my response.กฏหมายระบุให้คุณแสดงตน งั้นผมจะบอกให้ว่า 24: Redemption (2008)
That's part of my job is to get a response.มันเป็นส่วนนึงของงานผม ผมต้องตอบเค้ากลับไป Marley & Me (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
responseAll I could mumble in response was that when I was a man of fifty, my mother would lean out of the window when I left and remind me not to drive too fast.
responseHe made a quick response.
responseHe nodded in response to my question.
responseHe won an immediate response.
responseHis response was contrary to our expectations.
responseI have come in response to your ad in the paper.
responseI was amazed by her quick response.
responseOn the political level the response was the nationalist and fundamentalist revolt of the Maccabees.
responseOur proposals met with little response.
responseShe made no response to my question.
responseShe nodded in response to my question.
responseThe candidate made a quick response to the criticism.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิกิริยาสะท้อน[N] reaction, See also: response, repercussion, Example: พฤติกรรมส่วนมากในชีวิตประจำวันของเราไม่ใช่ปฏิกิริยาสะท้อน แต่เป็นพฤติกรรมที่เราตั้งใจทำ, Thai definition: การกระทำที่ย้อนกลับมา
การโต้ตอบ[N] counter, See also: response, reply, retort, return, counterattack, Syn. การโต้เถียง, Example: ฝ่ายรัฐบาลเตรียมรับการโต้ตอบจากฝ่ายค้านในการอภิปราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลย[v.] (chaloēi) EN: answer ; solve ; reply ; response ; give the answer to ; explain ; interpret   FR: résoudre ; apporter la réponse ; bien répondre
ปฏิกิริยา[n.] (patikiriyā) EN: reaction ; response   FR: réaction [f] ; réponse [f] ; répercussion [f]
ปฏิกิริยานานาชาติ[n. exp.] (patikiriyā nānāchāt) EN: international response   FR: réponse internationale [f]
ปฏิกิริยาสะท้อน[n. exp.] (patikiriyā sathøn) EN: reaction ; response ; repercussion   FR: réaction [f]
ตามที่[conj.] (tāmthī) EN: as ; according to ; regarding ; with reference to ; in response to   FR: suite à

CMU English Pronouncing Dictionary
RESPONSE    R AH0 S P AA1 N S
RESPONSE    R IY0 S P AA1 N S
RESPONSES    R AH0 S P AA1 N S AH0 Z
RESPONSES    R IY0 S P AA1 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
response    (n) (r i1 s p o1 n s)
responses    (n) (r i1 s p o1 n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ansprechdruck {m}response pressure [Add to Longdo]
Antwortzeit {f}; Ansprechzeit {f}response time [Add to Longdo]
Response {f} [med.]response [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GSR[ジーエスアール, ji-esua-ru] (n) galvanic skin response; GSR [Add to Longdo]
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code [Add to Longdo]
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response [Add to Longdo]
うんともすんとも[, untomosuntomo] (exp,adv) (followed by a negative verb form) not uttering a single word; not giving even the slightest response [Add to Longdo]
ご挨拶;御挨拶[ごあいさつ, goaisatsu] (n) (1) (pol) (See 挨拶) greeting; (2) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark) [Add to Longdo]
それが[, sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact [Add to Longdo]
に影響されて[にえいきょうされて, nieikyousarete] (exp) influenced by; in response to; in the wake of; triggered by; following [Add to Longdo]
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response [Add to Longdo]
イメレス[, imeresu] (n) (abbr) (sl) {comp} image response [Add to Longdo]
コンピュータ緊急対応センター[コンピュータきんきゅうたいおうセンター, konpyu-ta kinkyuutaiou senta-] (n) {comp} JP Computer Emergency Response Term; JPCERT-CC [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
应对[yìng duì, ˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] response; to answer; to reply, #3,386 [Add to Longdo]
回应[huí yìng, ㄏㄨㄟˊ ˋ, / ] response; respond, #4,960 [Add to Longdo]
感应[gǎn yìng, ㄍㄢˇ ˋ, / ] response; reaction; interaction; irritability (biol.); induction (elec.); inductance, #11,065 [Add to Longdo]
响应时间[xiǎng yìng shí jiān, ㄒㄧㄤˇ ˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] response time, #21,969 [Add to Longdo]
反应时[fǎn yīng shí, ㄈㄢˇ ㄕˊ, / ] response time, #39,616 [Add to Longdo]
反应时间[fǎn yīng shí jiān, ㄈㄢˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] response time (technology) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
レスポンス[れすぽんす, resuponsu] response [Add to Longdo]
レスポンスPDU[れすぽんす PDU, resuponsu PDU] response PDU [Add to Longdo]
レスポンスタイム[れすぽんすたいむ, resuponsutaimu] response time [Add to Longdo]
レスポンスフレーム[れすぽんすふれーむ, resuponsufure-mu] response frame [Add to Longdo]
応答確認[おうとうにんしき, outouninshiki] response confirmation [Add to Longdo]
応答時間[おうとうじかん, outoujikan] response time [Add to Longdo]
応答時間ウインドウ[おうとうじかんういんどう, outoujikan'uindou] response time window, response window [Add to Longdo]
音声応答ユニット[おんせいおうとうユニット, onseioutou yunitto] ARU , Audio Response Unit [Add to Longdo]
音声応答装置[おんせいおうとうそうち, onseioutousouchi] audio response unit [Add to Longdo]
静的解析[せいてきかいせき, seitekikaiseki] static response analysis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Response \Re*sponse"\ (r?*sp?ns"), n. [OF. response, respons, F.
   r['e]ponse, from L. responsum, from respondere. See
   {Respond}.]
   1. The act of responding.
    [1913 Webster]
 
   2. An answer or reply. Specifically:
    (a) Reply to an objection in formal disputation. --I.
      Watts.
    (b) (Eccl.) The answer of the people or congregation to
      the priest or clergyman, in the litany and other parts
      of divine service.
    (c) (R.C.Ch.) A kind of anthem sung after the lessons of
      matins and some other parts of the office.
    (d) (Mus.) A repetition of the given subject in a fugue by
      another part on the fifth above or fourth below.
      --Busby.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 response
   n 1: a result; "this situation developed in response to events
      in Africa"
   2: a bodily process occurring due to the effect of some
     antecedent stimulus or agent; "a bad reaction to the
     medicine"; "his responses have slowed with age" [syn:
     {reaction}, {response}]
   3: a statement (either spoken or written) that is made to reply
     to a question or request or criticism or accusation; "I
     waited several days for his answer"; "he wrote replies to
     several of his critics" [syn: {answer}, {reply}, {response}]
   4: the manner in which something is greeted; "she did not expect
     the cold reception she received from her superiors" [syn:
     {reception}, {response}]
   5: a phrase recited or sung by the congregation following a
     versicle by the priest or minister
   6: the speech act of continuing a conversational exchange; "he
     growled his reply" [syn: {reply}, {response}]
   7: the manner in which an electrical or mechanical device
     responds to an input signal or a range of input signals

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top