Search result for

res

(215 entries)
(0.0568 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -res-, *res*, re
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Restriction of Hazardous Substances (n ) การกำจัดสารที่เป็นอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
See also: S. RoHS,

English-Thai: Longdo Dictionary
research methodology(n) ระเบียบวิธีวิจัย
reserve(n ) แหล่งหรือสิ่งที่มีสำรองอยู่ เช่น oil reserve แหล่งน้ำมันสำรอง, gas reserve แหล่งก๊าซธรรมชาติสำรอง, coal reserve แหล่งถ่านหินสำรอง
resolution(n) ปณิธาน เช่น ตั้งปณิธานว่า ในปีหน้าจะทำอะไรบ้าง
agroforestry(n) ไร่นาสวนผสม
proud to present(phrase) ภูมิใจเสนอ
conflict of interest(n) ผลประโยชน์ทับซ้อน
foreign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
corresponding(adj) ที่สอดคล้อง เช่น with a corresponding salary
preservative(n) วัตถุกันเสีย, สารกันเสีย
magnetic resonance imaging(n phrase) การสร้างภาพด้วยการเกิดเรโซแนนซ์แม่เหล็ก ย่อด้วย MRI

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rest[N] การพักผ่อน, Syn. relaxation, repose
rest[N] การหยุดชั่วขณะ, See also: การนิ่งเฉย, Syn. break, cessation, pause
rest[N] ความตาย, Syn. death, long sleep
rest[N] ที่พัก, Syn. stopping place
rest[VI] พักผ่อน, See also: นอนพัก, Syn. relax, take it easy
rest[VT] พักผ่อน, See also: นอนพัก, Syn. relax, take it easy
rest[VI] สงบนิ่ง, See also: หยุดนิ่ง, Syn. halt, pause
rest[VT] สงบนิ่ง, See also: หยุดนิ่ง, Syn. halt, pause
rest[VI] อาศัย, See also: ไว้วางใจ, Syn. depend, rely
rest[N] ส่วนที่เหลือ, Syn. remains, remainder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
res editเรซเอดิท <คำอ่าน>ย่อมาจาก resource editor เป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) โปรแกรมหนึ่งในเครื่องแมคอินทอชที่ยอมให้ผู้ใช้แก้ไขส่วนต่าง ๆ ของแฟ้มข้อมูลในเครื่องแมคอินทอชได้ เช่น เปลี่ยนกรอบสนทนา หรือเมนู
rescind(รีสซินดฺ') vt. ยกเลิก,เลิกล้ม,ลบล้าง,เพิกถอน,กลับ,ฆ่า, See also: rescindable adj. rescinder n. rescindment n., Syn. annul,cancel,void,
rescissible(รีซิส'ซะเบิล) adj. ยกเลิกได้,เลิกล้มได้,ลบล้างได้,เพิกถอนได้,กลับได้,กลับได้,ฆ่าได้, Syn. revocable
rescission(รีซิส'เ'ิน) n. การยกเลิก,การเลิกล้ม,การลบล้าง,การเพิกถอน,การกลับ,การฆ่า
rescript(รีสคริพทฺ') n. พระราชกำหนด,พระราชกฤษฎีกา,คำแถลง,คำประกาศ,สิ่งที่เขียนใหม่,เอกสารที่เขียนใหม่
rescue(เรส'คิว) vt. ช่วยเหลือ,ช่วยชีวิต,ช่วยให้รอด,ให้กำลังแย่งเอาไป,n. การช่วยเหลือ,การช่วยชีวิต,การช่วยให้รอด,การใช้กำลังแย่งเอาไป, See also: rescuable adj. rescuer n., Syn. save,free,release,liberate
research(รีเซิร์ชฺ',รี'เซิร์ชฺ) n. การวิจัย,การค้นคว้า,การวินิจฉัย,การสืบเสาะ,การสำรวจ vi.,vt. วิจัย,ค้นคว้า, See also: researchable adj. researcher n. researchist n., Syn. scrutiny,study,inquire,investigation
resemblance(รีเซม'เบลินซฺ) n. ความคล้ายคลึงกัน,ความเหมือนกัน, Syn. similarity,likeness
resemblant(รีเซม'เบลินทฺ) adj. คล้ายคลึงกัน,เหมือนกัน
resemble(รีเซม'เบิล) vt. คล้ายคลึงกับ,เหมือนกับ, See also: resemblingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
rescind(vt) เพิกถอน,ยกเลิก,เลิกล้ม,ล้มล้าง,ฆ่า
rescript(n) คำประกาศ,คำแถลง,พระราชกำหนด
rescue(n) การช่วยเหลือ,การช่วยชีวิต,การแย่งชิง
rescue(vt) ช่วยเหลือ,ช่วยชีวิต,แย่งชิง
rescuer(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ช่วยชีวิต,ผู้แย่งชิง
research(n) การวิจัย,การค้นคว้า,การสำรวจ,การวินิจฉัย
resemblance(n) ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึง
resemble(vt) เหมือนกัน,คล้ายคลึง
resent(vt) ไม่พอใจ,โกรธ,ขุ่นเคือง,แค้นใจ
resentful(adj) ไม่พอใจ,โกรธ,ขุ่นเคือง,แค้นใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
res (L.)ทรัพย์, วัตถุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
res judicata (L.)คำพิพากษาถึงที่สุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
res nullius (L.)ทรัพย์ไม่มีเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
res sua nemini servit (L.)ภาระจำยอมย่อมไม่มีในที่ดินของตนเอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
resale price maintenanceข้อตกลงห้ามขายต่ำกว่าราคาที่กำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
resale; resellingการขายซ้ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rescindเลิก, เลิกสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rescinding of resolution; resolution, rescinding ofการเพิกถอนมติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rescission of contractการเลิกสัญญา (เพื่อกลับสู่ฐานะเดิม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rescue๑. การช่วยให้๒. การช่วยเหลือผู้กระทำผิด๓. การเอาทรัพย์กลับคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rescission (Law)การเลิกสัญญาและกลับสู่ฐานะเดิม (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Researchวิจัย [TU Subject Heading]
Research and Development (R and D) การวิจัยและพัฒนา
การศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์เอาความรู้ใหม่ๆ นั้นมาใช้เพื่อผลทางการค้า ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา อาจรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่ผลิตออกมา หรืออาจจะออกมาในรูปผลิตภัณฑ์เดิมแต่มีคุณภาพดีขึ้นในราคาต่ำลง การวิจัยและพัฒนา [สิ่งแวดล้อม]
Research grantทุนอุดหนุนการวิจัย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Research grantsทุนอุดหนุนการวิจัย [TU Subject Heading]
Research institutesสถาบันวิจัย [TU Subject Heading]
Research Octane Numberค่าออกเทนที่มีประสิทธิภาพต่อต้านการน๊อคในเครื่องยนต์หลายสูบที่ทำงานอยู่ในรอบของช่วงหมุนต่ำ
ใช้เครื่องยนต์ทดสอบมาตรฐานภายใต้สภาวะมาตรฐาน 600 รอบต่อนาที [ปิโตรเลี่ยม]
Research parksอุทยานวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]
Research reportรายงานการค้นคว้าวิจัย

รายงานการค้นคว้าวิจัยหรือรายงานผลการวิจัย (Research Report) หมายถึง เรื่องราวที่เป็นผลจากการค้นคว้าทางวิชาการ แล้วนำมาเรียบเรียงอย่างมีระเบียบแบบแผน เรื่องราวที่นำมาเขียนรายงานต้องเป็นข้อเท็จจริง หรือความรู้ อันเกิดจากการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการค้นคว้าที่เป็นระบบ มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของรายงานการค้นคว้าวิจัย หรือรายงานผลการวิจัย ดังนี้

1. เพื่อเสนอข้อเท็จจริง หรือความรู้ ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ อันเป็นแนวทางในการเสนอข้อมูลทางวิชาการแนวใหม่ หรือปรับปรุงข้อมูลเดิม

2. เพื่อพัฒนาความคิด ด้านความคิดริเริ่ม การวิเคราะห์ และการประมวลความคิดอย่างมีระบบระเบียบ ตลอดจนการถ่ายทอดความคิดเป็นภาษาเขียนที่ชัดเจน สละสลวย

3. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ในการรวบรวมข้อมูลหรือประกอบการอ้างอิง อันเป็นวิธีการหาความรู้ด้วยตนเอง

ส่วนประกอบที่สำคัญของรายงานการค้นคว้าวิจัย ประกอบด้วย ความนำ เอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการวิจัย ผลของการวิจัย

แนวทางการเขียนเนื้อเรื่องรายงานผลการวิจัย ส่วนเนื้อเรื่องถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดของรายงานผลการวิจัย ซึ่งมีแนวทางในการเขียน คือ ความนำ การเขียนความนำเป็นการเกริ่นนำเรื่องให้ผู้อ่านได้ทราบถึงที่มาของปัญหา

ส่วนเนื้อหา

1. เริ่มด้วยการเชื่อมโยงจากส่วนนำเข้าสู่เนื้อหา

2. อธิบายวิธีการศึกษาเรื่องนั้น ๆ เช่น รวบรวมจากเอกสาร สัมภาษณ์ สังเกต ทดลอง เป็นต้น

3. เสนอหลักการ ทฤษฎี ข้อค้นพบ หรือข้อวิเคราะห์วิจารณ์ให้ชัดเจน ยกเหตุผลสนับสนุนให้หนักแน่น อ้างอิงแหล่งข้อมูลให้ถูกต้อง หากมีหลายประเด็นควรจำแนกเป็นประเด็น ๆ ไป

4. ให้นิยามศัพท์เฉพาะที่สำคัญ

5. อธิบายขยายความ ยกตัวอย่างประกอบให้เข้าใจง่าย

6. ใช้แผนภูมิ ภาพ ตาราง กราฟ ฯลฯ ประกอบในส่วนที่จำเป็นเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ส่วนสรุป

1. สรุปเนื้อหา อาจสรุปย่อประเด็นสำคัญ เป็นข้อความหรือแผนภูมิ เพื่อให้เห็นภาพรวมของเนื้อหาอย่างชัดเจน

2. กล่าวย้ำจุดสำคัญหรือจุดเด่นของเนื้อหา

3. เสนอทรรศนะของผู้เขียน แต่ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัว มิใช่หลักการหรือทฤษฎีตายตัวที่ทุกคนต้องทำตาม

4. ชี้นำให้ผู้อ่านขบคิดพิจารณาต่อไป เพื่อให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาวิชาการนั้น ๆ

บรรณานุกรม

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. คู่มือการเขียนรายงานการวิจัย. Available at : http://www.riclib.nrct.go.th/link/info/researchwrite.pdf. Accessed June 6, 2012. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Research serviceบริการช่วยการวิจัย

บริการช่วยการวิจัย (Research service) เป็นบริการสำคัญหนึ่งของห้องสมุด จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังศึกษาวิจัย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ ซึ่งบรรณารักษ์จะติดตามข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาวิจัยนั้น รวบรวมข้อมูลรายการบรรณานุกรมจากหนังสือ วารสาร เอกสาร ทั้งที่เป็นสิ่งตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ โดยรูปแบบการจัดบริการช่วยการวิจัย มีดังนี้

1. บริการสืบค้นข้อมูลในเรื่องที่กำลังศึกษาวิจัย โดยรวบรวมรายการบรรณานุกรมจากทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจัดทำสาระสังเขปประกอบไว้ด้วยเพื่อช่วยประหยัดเวลาในการอ่านของผู้ใช้

2. บริการจัดทำดรรชนี เพื่อเป็นคู่มือในการค้นหาสารสนเทศจากทรัพยากรห้องสมุด เช่น ดรรชนีวารสารที่ห้องสมุดบอกรับ

3. บริการจัดทำสาระสังเขป สาระสังเขปแต่ละรายการจะให้รายละเอียดทางบรรณานุกรมอย่างครบถ้วน ได้แก่ ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ พร้อมเนื้อหาสาระที่สำคัญโดยสรุป ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดเวลาของผู้ใช้ หากสนใจอ่านฉบับเต็มก็สามารถติดตามหาอ่านได้ง่าย

4. บริการแนะนำการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
resaleจำหน่ายต่อ
Resampling[รีแซมพลิง] (n ) การสุ่มตัวอย่าง
reseal (vi ) ห่อใหม่อีกครั้ง, แพคกลับใหม่
researchers tend to used[ Researchers tend to used] (adj )
resellerตัวแทนจำหน่าย
reservationความสงสัย
reserve (n ) ทหารกองหนุน
Reserve Bankธนาคารทุนสำรอง เป็นชื่อที่ใช้เรียกธนาคารกลางของบางประเทศ
reserved officers' training corpsร.ด., รักษาดินแดน, นักศึกษาวิชาทหาร
resiant (n ) ผู้พักอาศัย
See also: S. resident,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Research.ค้นหา Pilot (2004)
I do hope you enjoy the rest of your visit.ผมหวังว่าคุณจะสนุกกับการเยี่ยมชมในส่วนที่เหลือ New Haven Can Wait (2008)
Did you look at the resort samples?เธอดูตัวอย่างรึยัง New Haven Can Wait (2008)
And one is gonna haunt me for the rest of my life.และหนึ่งในนั้นจะต้องหลอนฉันไปชั่วชีวิต New Haven Can Wait (2008)
Actually, it's "vous," as a sign of respect.จริงๆแล้วต้องเป็น "vous" น่ะ เป็นเครื่องหมายของความเคารพ New Haven Can Wait (2008)
But I was not responsible-- were you responsible for the sex tape?แต่มันไม่ใช่ความรับผิดชอบของฉัน แล้วเธอมีความรับผิดชอบเรื่องเซ้กส์เทปหรอ New Haven Can Wait (2008)
You expect me to reschedule barneys and bendel's?เธอหวังจะให้ฉันเลื่อนนัดตัวแทนจากบาร์นี่ย์และเบนเดลงั้นเหรอ Pret-a-Poor-J (2008)
You have to accept real responsibilityเธอควรจะรับผิดชอบ Pret-a-Poor-J (2008)
I should've known better than to give so much responsibilityฉันควรจะรู้ตัวก่อนที่จะให้เครดิตความรับผิดชอบ Pret-a-Poor-J (2008)
The vague and unsatisfying "i'm not dating right now" response.มันคลุมเครือและไม่ทำให้ไม่พอใจ "ฉันไม่เดทตอนนี้" นี่คือการตอบสนอง Pret-a-Poor-J (2008)
Officer, if you're looking for the person responsibleคุณตำรวจ หากคุณกำลังมาคนที่รับผิดชอบ There Might be Blood (2008)
More like research.แค่หาข้อมูลนิดหน่อย Adverse Events (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
resA bus driver is responsible for the safety of the passengers.
resA cafeteria is a self-service style restaurant.
resAccess to the resort is quite easy.
resAccess to worldwide communication industry resources.
resAccidents often result from carelessness.
resAccording to the guidebook, this is the best restaurant around here.
resA factory is not suitable for a residential district.
resA favorite resort of artists.
resA few days' rest will do you good.
resAfter a ten-minute break, we resumed our rehearsal.
resAfter decades of civil war, order was restored.
resAfter fifteen years at a building firm, Bill Pearson was given the responsible position of area manager.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถาบันวิจัย[N] research institute, Example: มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ก่อตั้งสถาบันวิจัยเกี่ยวกับเครื่องจักรกลเกษตร, Count unit: สถาบัน, Thai definition: หน่วยงานที่จัดตั้งให้มีขึ้นเพื่อการค้นคว้าหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สังคม
อ่างเก็บน้ำ[N] reservoir, Example: การสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยา, Thai definition: แอ่งขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บน้ำ
ก้นถุง[N] reserve money, Syn. ่เงินก้นถุง, Example: คุณยายเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้ก่อนที่เขาจะย้ายออกจากบ้านมา แม้แต่เงินก้นถุงยังไม่ลืม, Thai definition: ใช้เรียกเงินที่ให้เพื่อเก็บไว้เป็นสิริมงคล
แข็งขืน[V] resist, See also: oppose, defy, be obstinate, rebel, Syn. ขัดขืน, แข็งข้อ, Ant. ยอม, ตามใจ, อ่อนข้อ, Example: ข้าราชการบางคนแข็งขืน ไม่ทำตามใบสั่งของผู้มีอำนาจ, Thai definition: ไม่ยอมตาม
จุดดับ[N] end, See also: result, outcome, upshot, ending, death, Example: เหตุการณ์นี้ถือเป็นจุดดับทางการเมืองของเขาเลยทีเดียว, Thai definition: จุดสิ้นสุดของเกียรติยศชื่อเสียงของบุคคล, Notes: (ปาก)
ซองขาว[N] resignation, Example: คนงานถูกยื่นซองขาวโดยไม่ทราบเหตุผลของการให้ออกจากงาน, Thai definition: การให้ออกจากงาน, Notes: (สแลง)
ตัดอกตัดใจ[V] restrain one's desire, See also: repress, suppress, make a decision against one's wish, Syn. ตัดใจ, Example: หากคุณรักใครสักคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วก็ให้ตัดอกตัดใจเสียแต่เนิ่นๆ, Thai definition: ห้ามใจไม่ให้คิดในเหตุที่เกิดขึ้น, Notes: (ปาก)
เผื่อเลือก[V] reserve for selection, Example: เขาไม่ได้คบเธอเพียงคนเดียวแต่คบคนอื่นไว้เผื่อเลือกด้วย, Thai definition: จับจองหรือหมายตาไว้จนเกินความต้องการเพื่อมาคัดเลือกอีกครั้งในภายหลัง
พักสายตา[V] rest one's eyes, Example: เขาพักสายตาสักครู่หลังจากนั่งหน้าคอมพิวเตอร์มาทั้งวัน, Thai definition: หยุดการใช้สายตาเพ่งมอง
วิจัยและพัฒนา[N] research and development, See also: R&D

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาบัติ[v.] (ābat) EN: transgress a precept   
แอก[n.] (aēk) EN: oppression ; tyranny   
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อาหารเครื่องดื่ม[n. exp.] (āhān khreūangdeūm) EN: refreshment   
อาหารที่เหลือ[n. exp.] (āhān thī leūa) EN: leftovers   FR: restes [mpl] ; reliefs [mpl]
อาหารว่าง[n. exp.] (āhānwāng) EN: snack ; light meal ; refreshment   FR: collation [f] ; léger repas [m]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RES    R EY1 Z
RESS    R EH1 S
REST    R EH1 S T
RESO    R IY1 Z OW0
RESO    R IY1 S OW0
RESH    R EH1 SH
RESO    R IH1 S OW0
RESO    R IH1 Z OW0
RESET    R IY1 S EH0 T
RESKE    R EH1 S K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
res    (n) (r e1 z)
ress    (n) (r e1 s)
rest    (v) (r e1 s t)
reset    (v) (r ii2 s e1 t)
resin    (n) (r e1 z i n)
rests    (v) (r e1 s t s)
resale    (n) (r ii s ei1 l)
rescue    (v) (r e1 s k y uu)
reseat    (v) (r ii2 s ii1 t)
reseed    (v) (r ii1 s ii1 d)

German-Thai: Longdo Dictionary
Resultat(n) |das, pl. Resultate| ผลลัพธ์, See also: das Ergebnis
Resultate(n) |pl.|, See also: das Resultat
Interesse(n) |das, pl. Interessen| ความสนใจ
anderes(Ind-pron.) , See also: ander
ihresของเขาผู้หญิง
Interessen(n) |pl.|, See also: das Interesse
interessanterweise(adv) ที่น่าสนใจ
Ihresของคุณ(เอกพจน์), ของพวกคุณ(พหูพจน์) |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองรูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายและเพศกลางเอกพจน์| เช่น Ihres alten Hauses, Ihres alten Tisches (สังเกต s หรือ es ท้ายคำนาม)
ihresของหล่อน(เอกพจน์), ของพวกเขา(พหูพจน์) |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศหญิงเอกพจน์และเพศใดๆ พหูพจน์รูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายและเพศกลางเอกพจน์| เช่น ihres alten Hauses, ihres alten Tisches (สังเกต s หรือ es ท้ายคำนาม)
unseresของพวกเรา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์รูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายและเพศกลางเอกพจน์| เช่น unseres alten Hauses, unseres alten Tisches (สังเกต s หรือ es ท้ายคำนาม)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
resp. : respektive (abbrev) ตามลำดับ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reservat {n}; Reservation {f} | Reservate {pl}reservation | reservations [Add to Longdo]
Reseda {f}; Resede {f} [bot.]Reseda [Add to Longdo]
Reserve {f} | Reserven {pl} | jdn. aus der Reserve lockenreserve; standby | reserves | to break through sb.'s reserve [Add to Longdo]
Reservedatenträger {m} [comp.]spill volume [Add to Longdo]
Reserverechner {m} [comp.]standby computer [Add to Longdo]
Reservetank {m}reserve tank [Add to Longdo]
Reservierung {f} | Reservierungen {pl}reservation | reservations [Add to Longdo]
Reservist {m}reservist [Add to Longdo]
Reservoir {n}; Speicher {m}reservoir [Add to Longdo]
Residenz {f}residency [Add to Longdo]
Residenz {f}; Wohnsitz {m}residence [Add to Longdo]
Residenzeinheit {f}residence device [Add to Longdo]
Residuum {n} [math.]residual [Add to Longdo]
Resignation {f}resignation [Add to Longdo]
Resistance {f}; Résistance {f} [hist.]resistance; résistance [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
rester(vi) |je reste, tu restes, il reste, nous restons, vous restez, ils restent| พักอยู่, ยังคงอยู่ เช่น (1) Je reste jusqu'à 22 heures. ผมอยู่ถึงสี่ทุ่ม (2) Cette semaine il doit reste à la maison. อาทิตย์นี้เขาต้องพักอยู่ที่บ้าน (สังเกตความหมายต่างจากกิริยา habiter ตรงที่ rester ไม่ได้แปลว่า อาศัย)
changer d'adresse(phrase) ย้ายที่อยู่อาศัย, เปลี่ยนที่อยู่, See also: S. déménager,
présenter(vt) แนะนำ เช่น Je vous présente mon frère, Francois. ผมขอแนะนำน้องชายของผมให้คุณรู้จักนะครับ , See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กิริยา regarder|
enseignement par correspondance(n) le, = การเรียนการสอนทางไกล,ทางไปรษณีย์
agresser(vt) ก่อกวน, หาเรื่อง เช่น agresser un passant = ก่อกวนคนเดินเท้า, See also: S. attaquer, commettre une agression sur,
agresseur(n) คนที่มีนิสัยก่อกวนหรือหาเรื่องคนอื่น ( Qui attaque, commet une agression )
près de(prep) ใกล้กับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Il est donc près du Quartier Latin.
trés(adv) มาก, เหลือเกิน เช่น trés intéressant น่าสนใจมาก, J'ai trés faim. ฉันหิวมาก
maîtresse(n) |f, pl. maîtresses| คนรัก, นายผู้หญิง
auprès de(prep) ข้างๆ กับ, ใกล้กับ เช่น s'assesoir auprès de qn(นั่งข้างๆใครคนนึง)

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
3時のおやつ;三時のおやつ;三時のお八つ[さんじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea [Add to Longdo]
AP通信社[エーピーつうしんしゃ, e-pi-tsuushinsha] (n) Associated Press [Add to Longdo]
B52[ビーごじゅうに, bi-gojuuni] (n) B-52 Stratofortress; B-52 Bomber [Add to Longdo]
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS [Add to Longdo]
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不满[bù mǎn, ㄅㄨˋ ㄇㄢˇ, / 滿] resentful; discontented; dissatisfied [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, ] resolute [Add to Longdo]
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] restless; agitated [Add to Longdo]
休息[xiū xi, ㄒㄧㄡ ㄒㄧ˙, ] rest; to rest [Add to Longdo]
休止符[xiū zhǐ fú, ㄒㄧㄡ ㄓˇ ㄈㄨˊ, ] rest (music) [Add to Longdo]
住宅[zhù zhái, ㄓㄨˋ ㄓㄞˊ, ] residence; tenement [Add to Longdo]
住宅区[zhù zhái qū, ㄓㄨˋ ㄓㄞˊ ㄑㄩ, / ] residential area; housing development [Add to Longdo]
住家[zhù jiā, ㄓㄨˋ ㄐㄧㄚ, ] residence; household; to reside [Add to Longdo]
住处[zhù chù, ㄓㄨˋ ㄔㄨˋ, / ] residence; dwelling; dwelling place [Add to Longdo]
修复[xiū fù, ㄒㄧㄡ ㄈㄨˋ, / ] restoration [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address [Add to Longdo]
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アト[あと, ato] atto represents 10^-18 [Add to Longdo]
アドレシング[あどれしんぐ, adoreshingu] addressing [Add to Longdo]
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] addressable (an) [Add to Longdo]
アドレス[あどれす, adoresu] address [Add to Longdo]
アドレスカウンタ[あどれすかうんた, adoresukaunta] address counter [Add to Longdo]
アドレスジェネレータ[あどれすじえねれーた, adoresujienere-ta] address generator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[てい, tei] RESTAURANT, PAVILLON, LAUBE [Add to Longdo]
余命[よめい, yomei] Rest_des_Lebens, die_letzten_Lebensjahre [Add to Longdo]
共鳴[きょうめい, kyoumei] Resonanz;, Mitgefuehl,, Sympathie [Add to Longdo]
列車[れっしゃ, ressha] Eisenbahnzug, -Zug [Add to Longdo]
劣勢[れっせい, ressei] zahlenmaessige_Unterlegenheit [Add to Longdo]
劣性[れっせい, ressei] minderwertig, rezessiv (Erblichkeit) [Add to Longdo]
恭しい[うやうやしい, uyauyashii] respektvoll, ehrerbietig [Add to Longdo]
指定席[していせき, shiteiseki] reservierter_Sitz, reservierter_Platz [Add to Longdo]
烈震[れっしん, resshin] heftiges_Erdbeben [Add to Longdo]
貸切り[かしきり, kashikiri] Reservierung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Res \Res\ (r?z), n.; pl. {Res}. [L.]
   A thing; the particular thing; a matter; a point.
   [1913 Webster]
 
   {Res gestae} [L., things done] (Law), the facts which form
    the environment of a litigated issue. --Wharton.
 
   {Res judicata} [L.] (Law), a thing adjudicated; a matter no
    longer open to controversy.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 RES
   n 1: a widely distributed system consisting of all the cells
      able to ingest bacteria or colloidal particles etc, except
      for certain white blood cells [syn: {reticuloendothelial
      system}, {RES}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RES
     Remote Entry Services
     

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 res
   affair; business; business deal; case; matter
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top