Search result for

religions

(33 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -religions-, *religions*, religion
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We are a nation of many religions but I believe these words reflect the spirit of all of our faiths:แม้เราเป็นชาติที่มีหลายศาสนา ผมเชื่อว่าคำพูดนี้จะแสดงถึงจิตวิญญาณ ความเชื่อทั้งหมดของเรา 2012 (2009)
I'm doing some various research on various different kinds of, uh, uh, uh, Caribbean religions, and, uh... perhaps you could start back there where you, you do your, uh, services.ผมกำลังหาสถานที่เพื่อทำงานวิจัย เอ่อ... อืม... The Mother Lode (2009)
I respect all religions of the world.ฉันเคารพทุกนิกายหรือศาสนาใดในโลกนี้อยู่แล้ว Comparative Religion (2009)
New religions often adopt the existing customs and holidays to make conversion less of a shock.- คุณมีถุงใต้ของฉันสายตา. อี 5 เช้า. และมาจากวาติกัน. Angels & Demons (2009)
And we all is used to lesser religions. I'm gonna have to sit this one out.และเราก็ใช้มันเวลาทำพิธี ฉันต้องนั่งลงแล้ว Hitting the Ground (2010)
And, also, in many religions here, it's the apple's fall from the tree of knowledge that represents the fall of man.และ เหมือนกับ ในหลายๆศาสนาบนโลกนี้ การที่ผลแอปเปิ้ลร่วง จากต้นไม้แห่งความรู้ดีชั่ว เป็นการแสดงถึง การล่มสลายของเผ่าพันธุ์มนุษย์ Disciple (2010)
...A difference of values, of religions,มี ทั้งศาสนา The Bishop Revival (2010)
We're from different denominations and religions, so we figured one of us is bound to be right.เรามาจากคนละนิกายและศาสนากัน แต่เราก็แก้ปัญหาได้ เรารวมเป็นหนึ่งเดียว Grilled Cheesus (2010)
Concoct all these religions?จะแต่งเรื่องศาสนาขึ้นมาทำไม? The Psychology of Letting Go (2010)
Other religions see death as a transition to an existence on the higher plane or to another life here on earth.ศาสนาอื่น ๆ เห็นความตายที่เปลี่ยน การดำรงอยู่บนเครื่องบินที่สูงขึ้น หรือการดำรงชีวิตบนโลกใบนี้อีก Is There Life After Death? (2011)
You know, cowrie shells and ritual offerings are common to a number of Afro-Caribbean religions.รู้ไหมว่าเปลือกหอยเบี้ย กับการบูชาในพิธีกรรม เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับ ศาสนาอัฟโร-แคริบเบียนมากมาย Corazon (2011)
The Afro-Caribbean syncretic religions began with slaves, who mixed their traditional religions with Catholicism in order to camouflage them.ศาสนาที่ผสานของอัฟโร-คาริบเบียนเริ่มต้นขึ้น จากพวกทาสซึ่งผสานศาสนาดั้งเดิมของพวกเขา เข้ากับนิกายคาโธลิกเพื่อพรางตัวพวกเขา Corazon (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
religionsAsian religions inspire him to create splendid sculptures.
religionsChristianity and Islam are two different religions.
religionsFor a start I visited Jerusalem - sacred land of the big three religions.
religionsThe article on Buddhism revived my interest in Oriental religions.
religionsThe article on Buddhism revived my passion for Oriental religions.
religionsYou should think of their religions.

CMU English Pronouncing Dictionary
RELIGIONS    R IY0 L IH1 JH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
religions    (n) (r i1 l i1 jh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Religionsausübung {f} | freie Religionsausübungpractise of religion | freedom of practise one's religion [Add to Longdo]
Religionsfreiheit {f}religious liberty; religious freedom [Add to Longdo]
Religionsgemeinschaft {f}denomination [Add to Longdo]
Religionsgeschichte {f}history of religion [Add to Longdo]
Religionskrieg {m}religious war [Add to Longdo]
Religionsstreit {n}religious dispute [Add to Longdo]
Religionswissenschaft {f}religious studies [Add to Longdo]
Religionszugehörigkeit {f}; Religionsbekenntnis {n}religion; religious confession [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
世界宗教者平和会議[せかいしゅうきょうしゃへいわかいぎ, sekaishuukyoushaheiwakaigi] (n) World Conference of Religions for Peace [Add to Longdo]
転輪王[てんりんおう, tenrin'ou] (n) Chakravartin; ideal universal ruler (in Indian religions) [Add to Longdo]
転輪聖王[てんりんじょうおう, tenrinjouou] (n) (See 転輪王) Chakravartin; ideal universal ruler (in Indian religions) [Add to Longdo]
民族宗教[みんぞくしゅうきょう, minzokushuukyou] (n) ethnic religions [Add to Longdo]
懺悔[さんげ;ざんげ, sange ; zange] (n,vs) (さんげ is usu. used in Buddhism and ざんげ in other religions) repentance; confession; penitence [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top