Search result for

religion

(96 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -religion-, *religion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
religion[N] ความเชื่อในศาสนา, See also: ความศรัทธา, ความเลื่อมใส, Syn. warship
religion[N] ศาสนา, See also: ลัทธิความเชื่อ, Syn. mysticism, theism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
religion(รีลิจ'เจิน) n. ศาสนา,ลัทธิ,ความเลื่อมใสในศาสนา,เรื่องศาสนา,กลุ่มนักบวช,ความเลื่อมใส,ชีวิตในศาสนา,ธรรมะ,หลักธรรม, See also: religions n. พิธีศาสนา,ความเคร่งครัดในศาสนา
coreligionist(โคเรล'ลิจะนิสทฺ) n. ผู้เลื่อมใสในศาสนาเดียวกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
religion(n) ศาสนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
religionศาสนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
religionศาสนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
religion, advancement ofการส่งเสริมศาสนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
religion, freedom of; religious freedom; religious libertyเสรีภาพทางศาสนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
religion, offences againstความผิดต่อศาสนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Religion ; Religionsศาสนา [TU Subject Heading]
Religion and cultureศาสนากับวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Religion and ethicsศาสนากับจริยธรรม [TU Subject Heading]
Religion and lawศาสนากับกฎหมาย [TU Subject Heading]
Religion and literatureศาสนากับวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Religion and politicsศาสนากับการเมือง [TU Subject Heading]
Religion and scienceศาสนากับวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]
Religion and sociologyศาสนากับสังคมวิทยา [TU Subject Heading]
Religion and stateศาสนากับรัฐ [TU Subject Heading]
Religion, Primitiveศาสนายุคดั้งเดิม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have conquered the Old Religion. Its warnings mean nothing to me now.ข้าทำลายล้างลัทธิโบราณนั่นไปแล้ว, มันไม่มีความหมายอะไรกับข้าอีก Le Morte d'Arthur (2008)
Uther may not respect the Old Religion, but it is very real.อูเธอร์ไม่สนเรื่องความเชื่อในลัทธิเก่าแก่, แต่มันเป็นเรื่องจริง Le Morte d'Arthur (2008)
At the very heart of the Old Religion lies the magic of life and death itself.แก่นของความเชื่อลัทธิเก่าแก่ เป็นศูนย์รวมของเวทย์มนต์แห่งชีวิตและความตาย Le Morte d'Arthur (2008)
The Questing Beast is a creature conjured by the powers of the Old Religion.อสูรปริศนาเสกสร้างขึ้นมาจากลัทธิศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ Le Morte d'Arthur (2008)
The Old Religion died out centuries ago.ลัทธิ์เก่านั่นสาปสูปไปนานแล้ว Le Morte d'Arthur (2008)
The Old Religion is the magic of the earth itself.ลัทธิที่ว่านั่นยังคงอยู่ในโลกนี้แหล่ะ Le Morte d'Arthur (2008)
The Beast comes from the Old Religion - the cure must come from there as well.เจ้าสัตว์ร้ายนั้นเกิดมาจากลัทธิ์เก่าแก่, จะรักษาได้ต้องใช้วิธีเดียวกัน Le Morte d'Arthur (2008)
It was said to be the centre of the Old Religion, the focus of its power.ว่ากันว่ามันเป็นศูนย์กลางของลัทธิเก่าแก่ แกนของอำนาจแห่งมัน Le Morte d'Arthur (2008)
The Questing Beast chose Arthur. That means the Old Religion has decided his fate.อสูรปริศนาได้เลือกอาเธอร์เป็นเหยื่อ, ชะตากรรมเขาถูกเลือกไว้แล้ว Le Morte d'Arthur (2008)
We are both creatures of the Old Religion.เราทั้งคู่ต่างก็กำหนดจากลัทธิเก่าแก่ Le Morte d'Arthur (2008)
The Old Religion does not care who lives or dies.ลัทธิศักดิ์สิทธ์ไม่สนหรอกว่าใครจะอยู่หรือตาย Le Morte d'Arthur (2008)
It is not the Old Religion that has done this. It is you.ไม่ใช่ลัทธิศักดิ์สิทธิ์นั่นหรอก แต่เป็นเจ้าต่างหากที่ลงมือ Le Morte d'Arthur (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
religionAsian religions inspire him to create splendid sculptures.
religionChristianity and Islam are two different religions.
religionDo you believe in any religion?
religionFor a start I visited Jerusalem - sacred land of the big three religions.
religionHe has a good knowledge of Japanese religion.
religionHe is interested in anything that has to do with religion.
religionHe makes a religion of never wasting a penny.
religionI don't believe in religion.
religionI don't care about your race or age or religion.
religionIn religion there are the two great motives of fear and love.
religionIn the U.S., freedom of religion is one of the guarantees of the Bill of Rights.
religionIn this country there are only few examples that ideology and religion are helpful in character building for people.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศาสนา[N] religion, Example: ในสังคมจะต้องมีเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อเป็นบรรทัดฐานให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข, Count unit: ศาสนา, Thai definition: ลัทธิความเชื่อถือของมนุษย์ที่มีหลักพร้อมทั้งลัทธิพิธี
พระศาสนา[N] religion, Syn. ศาสนา, Example: คนไทยในสหราชอาณาจักรทุกคนต่างก็มีความจงรักภักดีต่อชาติ พระศาสนา และพระมหากษัตริย์
ศาสนิกชน[N] religion follower, Example: เขาปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนชาวพุทธที่ดี, Thai definition: ผู้นับสือศาสนา
เชน[N] Jainism, See also: religion of India, Syn. ศาสนาเชน, ชิน, ไชนะ, Example: ศาสนาที่เกิดในเอเซียใต้คือ ชมพูทวีป ได้แก่ พุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู ศาสนาเชน ศาสนาซิกข์, Thai definition: ชื่อศาสนาหนึ่งในอินเดีย มีศาสดาชื่อ มหาวีระ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรมธรรมการ[org.] (Krom Thammakān) EN: former Department of Religion and Education   
นับถือ[v.] (naptheū) EN: worship ; believe in ; adore   FR: croire en ; avoir foi en ; pratiquer une religion ; adorer
นับถือศาสนาพุทธ[v. exp.] (naptheū sātsanā Phut) FR: pratiquer la religion bouddhiste ; être de confession bouddhiste
พระศาสนา[n.] (phrasātsanā) EN: religion ; Buddhism   FR: bouddhisme [m]
ศาสดา[n.] (sātsadā) EN: prophet ; founder of a religion ; religious prophet   FR: prophète [m] ; fondateur d'une religion [m]
ศาสนา[n.] (sātsanā) EN: religion ; faith ; creed ; belief   FR: religion [f] ; foi [f] ; culte [m] ; croyance [f]
ศาสนาจารย์[n.] (sātsanājān) EN: religious teacher ; teacher of religion   
ศาสนาประจำชาติ[n. exp.] (sātsanā prajamchāt) EN: national religion   
ศาสนาเปรียบเทียบ[n. exp.] (sātsanā prīepthīep) EN: comparative religion   
ศาสนาโซโรอัสเตอร์[n. exp.] (sātsanā Sōrōattoē) EN: Zoroastrianism ; Zoroastrian Religion   

CMU English Pronouncing Dictionary
RELIGION    R AH0 L IH1 JH AH0 N
RELIGION    R IY0 L IH1 JH AH0 N
RELIGIONE    R AH0 L IH2 JH IY0 OW1 N IY0
RELIGIONS    R IY0 L IH1 JH AH0 N Z
RELIGION'S    R AH0 L IH1 JH AH0 N Z
RELIGIONIST    R IY0 L IH1 JH AH0 N IH2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
religion    (n) (r i1 l i1 jh @ n)
religions    (n) (r i1 l i1 jh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Religion {f} | Religionen {pl}religion | religions [Add to Longdo]
Religionsausübung {f} | freie Religionsausübungpractise of religion | freedom of practise one's religion [Add to Longdo]
Religionsfreiheit {f}religious liberty; religious freedom [Add to Longdo]
Religionsgemeinschaft {f}denomination [Add to Longdo]
Religionsgeschichte {f}history of religion [Add to Longdo]
Religionskrieg {m}religious war [Add to Longdo]
Religionsstreit {n}religious dispute [Add to Longdo]
Religionswissenschaft {f}religious studies [Add to Longdo]
Religionszugehörigkeit {f}; Religionsbekenntnis {n}religion; religious confession [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
異宗[いしゅう, ishuu] (n) different religion or sect [Add to Longdo]
改心者[かいしんしゃ, kaishinsha] (n) convert; person converted to a religion or belief [Add to Longdo]
外教[がいきょう;げきょう, gaikyou ; gekyou] (n) (1) (がいきょう only) foreign religion (from Japan's perspective, esp. Christianity); (2) {Buddh} (esp. げきょう) (ant [Add to Longdo]
棄教[ききょう, kikyou] (n,vs) (See 背教) apostasy; renunciation (e.g. of a religion); defection [Add to Longdo]
禁教[きんきょう, kinkyou] (n) prohibited religion [Add to Longdo]
啓示宗教[けいじしゅうきょう, keijishuukyou] (n) revealed religion [Add to Longdo]
原始宗教[げんししゅうきょう, genshishuukyou] (n) primitive religion [Add to Longdo]
幸福の科学[こうふくのかがく, koufukunokagaku] (n) Kofuku-no-Kagaku; The Institute for Research in Human Happiness (religion founded in Japan in 1986) [Add to Longdo]
国教[こっきょう, kokkyou] (n,adj-no) state religion [Add to Longdo]
根を生やす[ねをはやす, newohayasu] (exp,v5s) (1) to plant oneself; to settle in; (2) to be well-established (e.g. of a religion in a particular area); to have taken root [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宗教[zōng jiào, ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ, ] religion [Add to Longdo]
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, ] religion; teaching [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しゅう, shuu] RELIGION, SEKTE [Add to Longdo]
宗教[しゅうきょう, shuukyou] Religion, Glaube [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ghost dance \Ghost dance\
   A religious dance of the North American Indians, participated
   in by both sexes, and looked upon as a rite of invocation the
   purpose of which is, through trance and vision, to bring the
   dancer into communion with the unseen world and the spirits
   of departed friends. The dance is the chief rite of the
 
   {Ghost-dance}, or
 
   {Messiah},
 
   {religion}, which originated about 1890 in the doctrines of
    the Piute Wovoka, the Indian Messiah, who taught that the
    time was drawing near when the whole Indian race, the dead
    with the living, should be reunited to live a life of
    millennial happiness upon a regenerated earth. The
    religion inculcates peace, righteousness, and work, and
    holds that in good time, without warlike intervention, the
    oppressive white rule will be removed by the higher
    powers. The religion spread through a majority of the
    western tribes of the United States, only in the case of
    the Sioux, owing to local causes, leading to an outbreak.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Religion \Re*li"gion\ (r[-e]*l[i^]j"[u^]n), n. [F., from L.
   religio; cf. religens pious, revering the gods, Gr. 'ale`gein
   to heed, have a care. Cf. {Neglect}.]
   1. The outward act or form by which men indicate their
    recognition of the existence of a god or of gods having
    power over their destiny, to whom obedience, service, and
    honor are due; the feeling or expression of human love,
    fear, or awe of some superhuman and overruling power,
    whether by profession of belief, by observance of rites
    and ceremonies, or by the conduct of life; a system of
    faith and worship; a manifestation of piety; as, ethical
    religions; monotheistic religions; natural religion;
    revealed religion; the religion of the Jews; the religion
    of idol worshipers.
    [1913 Webster]
 
       An orderly life so far as others are able to observe
       us is now and then produced by prudential motives or
       by dint of habit; but without seriousness there can
       be no religious principle at the bottom, no course
       of conduct from religious motives; in a word, there
       can be no religion.          --Paley.
    [1913 Webster]
 
       Religion [was] not, as too often now, used as
       equivalent for godliness; but . . . it expressed the
       outer form and embodiment which the inward spirit of
       a true or a false devotion assumed.  --Trench.
    [1913 Webster]
 
       Religions, by which are meant the modes of divine
       worship proper to different tribes, nations, or
       communities, and based on the belief held in common
       by the members of them severally. . . . There is no
       living religion without something like a doctrine.
       On the other hand, a doctrine, however elaborate,
       does not constitute a religion.    --C. P. Tiele
                          (Encyc.
                          Brit.).
    [1913 Webster]
 
       Religion . . . means the conscious relation between
       man and God, and the expression of that relation in
       human conduct.            --J.
                          K["o]stlin
                          (Schaff-Herzog
                          Encyc.)
    [1913 Webster]
 
       After the most straitest sect of our religion I
       lived a Pharisee.           --Acts xxvi.
                          5.
    [1913 Webster]
 
       The image of a brute, adorned
       With gay religions full of pomp and gold. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically, conformity in faith and life to the precepts
    inculcated in the Bible, respecting the conduct of life
    and duty toward God and man; the Christian faith and
    practice.
 
   Note: This definition is from the 1913 Webster, which was
      edited by Noah Porter, a theologian. His bias toward
      the Christion religion is evident not only in this
      definition, but in others as well as in the choice of
      quations or illustrative phrases. Caveat lector. - PJC
      [1913 Webster]
 
         Let us with caution indulge the supposition that
         morality can be maintained without religion.
                          --Washington.
      [1913 Webster]
 
         Religion will attend you . . . as a pleasant and
         useful companion in every proper place, and every
         temperate occupation of life.   --Buckminster.
      [1913 Webster]
 
   3. (R. C. Ch.) A monastic or religious order subject to a
    regulated mode of life; the religious state; as, to enter
    religion. --Trench.
    [1913 Webster]
 
       A good man was there of religion.   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4. Strictness of fidelity in conforming to any practice, as
    if it were an enjoined rule of conduct. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Those parts of pleading which in ancient times might
       perhaps be material, but at this time are become
       only mere styles and forms, are still continued with
       much religion.            --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   Note: Religion, as distinguished from theology, is
      subjective, designating the feelings and acts of men
      which relate to God; while theology is objective, and
      denotes those ideas which man entertains respecting the
      God whom he worships, especially his systematized views
      of God. As distinguished from morality, religion
      denotes the influences and motives to human duty which
      are found in the character and will of God, while
      morality describes the duties to man, to which true
      religion always influences. As distinguished from
      piety, religion is a high sense of moral obligation and
      spirit of reverence or worship which affect the heart
      of man with respect to the Deity, while piety, which
      first expressed the feelings of a child toward a
      parent, is used for that filial sentiment of veneration
      and love which we owe to the Father of all. As
      distinguished from sanctity, religion is the means by
      which sanctity is achieved, sanctity denoting primarily
      that purity of heart and life which results from
      habitual communion with God, and a sense of his
      continual presence.
      [1913 Webster]
 
   {Natural religion}, a religion based upon the evidences of a
    God and his qualities, which is supplied by natural
    phenomena. See {Natural theology}, under {Natural}.
 
   {Religion of humanity}, a name sometimes given to a religion
    founded upon positivism as a philosophical basis.
 
   {Revealed religion}, that which is based upon direct
    communication of God's will to mankind; especially, the
    Christian religion, based on the revelations recorded in
    the Old and New Testaments.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 religion
   n 1: a strong belief in a supernatural power or powers that
      control human destiny; "he lost his faith but not his
      morality" [syn: {religion}, {faith}, {religious belief}]
   2: an institution to express belief in a divine power; "he was
     raised in the Baptist religion"; "a member of his own faith
     contradicted him" [syn: {religion}, {faith}, {organized
     religion}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 religion
   religion
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 religion [rəliʒjõ]
   religion
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 religion
   religion
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Religion [reːliːgiːoːn] (n) , s.(f )
   religion
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top