Search result for

religiöse

(54 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -religiöse-, *religiöse*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา religiöse มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *religiöse*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
religiose[ADJ] ซึ่งเลื่อมใสมากเกินไป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What are they? Some kind of a religious group?Ist das eine Art religiöse Gruppe? Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
Take this flower from the Religious Consciousness Church.Nehmen Sie diese Blume von der religiösen Bewusstwerdungskirche. Airplane! (1980)
Take this flower from the Religious Consciousness Church.Nehmen Sie diese Blume von der religiösen Bewusstwerdungskirche. Airplane! (1980)
Hello, sir, take this flower from the Religious Consciousness Church.Hallo, nehmen Sie diese Blume von der religiösen Bewusstwerdungskirche. Airplane! (1980)
Excuse me, take this flower from the Church of Religious...Entschuldigung, nehmen Sie diese Blume von der religiösen Bewusstw... Airplane! (1980)
They're flying the plane, free to pursue a life of religious fulfilment.Sie fliegen die Maschine, sind frei, ein Leben religiöser Erfüllung zu verfolgen. Airplane! (1980)
A variety of dream states, mystical states a lot of religious allegory, mostly out of Revelation.Eine Vielzahl Traumebenen, mystische Ebenen, religiöse Allegorien, das Meiste aus der Offenbarung. Altered States (1980)
I've always been interested in interior experiences especially the religious experience.Mich interessierten stets innere Erfahrungen, besonders religiöse Erfahrungen. Altered States (1980)
There's a lot of religious delusion among acute schizophrenics.Unter akuten Schizophreniepatienten gibt es viel religiösen Wahn. Altered States (1980)
Are you religious or something?Aus religiösen Gründen? Caddyshack (1980)
I'll stop those religious rioters in Ise.Ich werde diesen religiösen Aufständischen in Ise Einhalt gebieten. Kagemusha (1980)
- Those are religious animals.- Das sind religiöse Tiere. - Was? The Last Flight of Noah's Ark (1980)
Go on. She was looking towards the stairs. There's a religious picture.Sie schaute zu diesem religiösen Gemälde bei der Treppe. The Mirror Crack'd (1980)
- You believe some religious maniac?- Du glaubst einem religiösen Irren? The Final Conflict (1981)
Maybe for religious reasons?Eine kleine religiöse Macke, vielleicht! The Professional (1981)
The Nazis have teams of archaeologists running around the world looking for religious artefacts.Die Nazis schicken seit zwei Jahren Archäologen auf der Welt umher, die nach religiösen Kunstgegenständen suchen. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
"When the blasphemers started to mass kill the humans believing in god, the ones with religion and belief did flee away."" Als die Gotteslästerer anfingen die Gläubigen zu töten, ...flohen die Religiösen und Gläubigen." Dünyayi Kurtaran Adam (1982)
He's a religious fanatic.Er ist ein religiöser Fanatiker. Cat People (1982)
Well, I'm also doing a religious picture. The Story of Saint... Betty.Ich mache auch einen religiösen Film über die Geschichte der heiligen... Dead Men Don't Wear Plaid (1982)
So Mr. Neville, you would reserve your revelries... for a religious occasion.Also käme für Sie ausgelassenes Feiern nur bei einem religiösen Anlass infrage. The Draughtsman's Contract (1982)
All nations contain religious minorities.In allen Nationen gibt es religiöse Minderheiten. Gandhi (1982)
Besides attending the conference he has found time to meet political and religious leaders like Mr. Lloyd George the Archbishop of Canterbury, George Bernard Shaw and Charlie Chaplin.Neben der Teilnahme an der Konferenz traf er sich noch mit politischen und religiösen Führern wie Mr. Lloyd George dem Erzbischoff von Canterbury, sowie Mr. George Bernard Shaw und Mr. Charlie Chaplin. Gandhi (1982)
I feel like something devotional.Mir ist nach etwas Religiösem. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
That was a deeply religious experience on that table top.Das eben auf dem Tisch war eine religiöse Erfahrung. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
- Great. Another religious nut!Wieder ein religiöser Spinner! TRON (1982)
I'm taking our friend here... and some other religious fanatics to Master Control.Ich bringe unseren Freund und andere religiöse Fanatiker zu Master Control. TRON (1982)
- Oh, well religious fanatics are unstable people.- Na ja... religiöse Fanatiker sind instabil. Wrong Is Right (1982)
Was it political or religious?War es politischer oder religiöser Natur? Wrong Is Right (1982)
Religious orders are normally very receptive to anybody who knocks on their door.Religiöse Orden sind sehr gastfreundlich, wenn jemand an ihrer Tür klopft. The Only Church in Town (1983)
You know, with religious panels.Bemalt mit religiösen Motiven. Gorky Park (1983)
A religious fit, they say.Man sagt es sei eine Art religiöser Krise gewesen. Nostalgia (1983)
Well, I think they're a survival of a primitive religious ceremonial.Ich glaube, sie sind das Überbleibsel einer primitiven religiösen Zeremonie. Affair at Bromfield Hall (1984)
- Isn't that the Book of Zon?Religiöser Quatsch. Eine Sammlung von Mythen und Märchen. The Overlord (1984)
Religious rites?Religiöse Riten? The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
I've already observed the religious disciplinesDie religiösen Abläufe sind mir bereits bekannt. The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
"This pretentious, ponderous collection of religious rock psalms is enough to prompt the question, what day did the Lord create Spinal Tap, and couldn't he have rested on that day, too?""Diese pompöse, schwerfällige Sammlung religiöser Rock-Psalmen wirft die Frage auf: An welchem Tag schuf Gott Spinal Tap? Hätte er nicht auch an diesem Tag ruhen können?" This Is Spinal Tap (1984)
An act of religion unsuited to the playhouse, if you please,Ein religiöser Akt, doch ungeeignet selbst für ein Schauspielhaus, wenn man so will, God Rot Tunbridge Wells! (1985)
If he did, he would have been advised against violence.Wieso lässt man dann diese religiösen Symbole am Tatort zurück? Whatever Works (1985)
Drinking habits, religious habits.Trink- und religiöse Gewohnheiten. The Falcon and the Snowman (1985)
That's his religious title.Das ist sein religiöser Titel. The Jewel of the Nile (1985)
The Church of England is primarily a social organisation, not religious.Das ist ganz einfach. Die anglikanische Kirche ist primär eine soziale Organisation und keine religiöseThe Bishops Gambit (1986)
Yes, though gaiters are now only worn at significant religious events like the Royal garden party.Doch Gamaschen trägt man nur noch bei besonderen religiösen Festen, wie bei der königlichen Gartenparty. The Bishops Gambit (1986)
They offered me one of those, but he wants to turn the Church into a religious movement.Die haben mir so einen angeboten, aber der will aus der Kirche eine religiöse Bewegung machen. The Bishops Gambit (1986)
- Why not turn him down on religious grounds?Und wenn du ihn aus religiösen Gründen ablehnen würdest? The Bishops Gambit (1986)
In his writing, Plato tells of the death of Socrates, condemned for spreading pernicious religious doctrines to corrupt the young.In seinen Schriften schildert Plato Sokrates' Tod, verurteilt wegen Verbreitung bösartiger religiöser Lehren, um die Jugend zu verderben. Lady Jane (1986)
I swear to God. The religious types are the worst kind.Ich schwör's. Die Religiösen sind die schlimmsten. Something Wild (1986)
That's what you are, religious kooks.Genau das sind Sie, religiöse Verrückte. The Gift of Life (1987)
Hey, I might not know all the religious gestures, but I recognized the one she gave to me.Ich kenne zwar nicht alle religiösen Gesten... aber die von ihr habe ich erkannt. How Do You Spell Revenge? (1987)
"lt is a prevalent notion just now that religious opinion does not enter..."Es besteht die allgemeine Auffassung, dass religiöse Meinungen, 84 Charing Cross Road (1987)
But my real strength comes from my family... and my strong religious upbringing.Aber meine wahre Kraft verdanke ich meiner Familie... und meiner streng religiösen Erziehung. Amazon Women on the Moon (1987)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
religiös; gläubig {adj} | religiöser; gläubiger | am religiösesten; am gläubigstenreligious | more religious | most religious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  religiöse [reːliːgiːøːzə]
     religiously
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top