Search result for

regulär

(95 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -regulär-, *regulär*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
regular[ADJ] เป็นประจำ, See also: สม่ำเสมอ, Syn. constant, even, steady
regular[ADJ] ปกติ, See also: สามัญ, ธรรมดา, Syn. normal, ordinary, usual
regular[N] ลูกค้าประจำ, Syn. customer, client
regular[ADJ] ทหารประจำการ, Syn. long-term soldier
regularly[ADV] โดยปกติ, See also: เป็นประจำ, เสมอๆ, Syn. habitually, often
regularise[VT] ทำให้ถูกต้องตามระเบียบ, See also: ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
regularity[N] ความสม่ำเสมอ, Syn. constancy, evenness, steadiness
regularize[VT] ทำให้ถูกต้องตามระเบียบ, See also: ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
Regular Army[N] กองทหารประจำการแห่งสหรัฐอเมริกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
regular(เรก'กิวละ) adj. ปกติ,ธรรมดา,สามัญ,เป็นประจำ,สม่ำเสมอ,เป็นกิจวัตร,ตามกฎ,มีกฎเกณฑ์,มีระเบียบ,ตามระเบียบ,ตามแบบแผน,ถูกต้องตามกฎเกณฑ์,เกี่ยวกับทหารประจำการ, (กาแฟ) มีปริมาณปกติของนมหรือครีม n. ลูกค้าประจำ,ทหารอาชีพ,ทหารประจำการ,สมาชิกพรรคที่ยึดถือนโยบายของพรรค
regular armyn. กองทัพทหารประจำการที่ถาวร, See also: regular army ทหารประจำการ
regularise(เรก'กิวละไลซ) vt. ทำให้เป็นปกติ, See also: regularisation n. regularization n., Syn. regulate
regularity(เรกกิวแล'ริที) n. กฎ,กฎเกณฑ์,ระเบียบ,ระบบ,ลักษณะประจำ, Syn. steadiness
regularize(เรก'กิวละไลซ) vt. ทำให้เป็นปกติ, See also: regularisation n. regularization n., Syn. regulate
regularly(เรก'กิวเลอลี) adv. โดยปกติ,ตามธรรมดา,เป็นประจำ,ตามแบบแผน
irregular(อิเรก'กิวละ) ไม่สม่ำเสมอ,ไม่แน่นนอน,ไม่เรียบ n. ,สิ่งที่ผิดปกติ, Syn. erratic,abnormal
occasional irregularityความผิดปกติเป็นครั้งคราวหมายถึง ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยหาสาเหตุของความผิดพลาดนั้น ไม่ได้ เช่น โปรแกรมที่กำลังวิ่งอยู่ดี ๆ ก็เกิดมีลูกระเบิดขึ้น (เฉพาะเครื่องแมคอินทอช) หรือค้าง (hang) เท่ากับบอกให้รู้ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว และเราจะไม่สามารถทำความผิดปกตินั้น ให้เกิดซ้ำได้อีก (เพราะไม่ทราบว่าเกิดได้อย่างไร)

English-Thai: Nontri Dictionary
regular(adj) สม่ำเสมอ,เป็นระเบียบ,ปกติ,ธรรมดา,ประจำ,เที่ยงตรง
regularity(n) ความเป็นระเบียบ,ความสม่ำเสมอ,ความปกติ
irregular(adj) ผิดปกติ,ตะกุกตะกัก,ไม่สม่ำเสมอ,ไม่ถูกระเบียบ
irregularity(n) ความผิดปกติ,ความไม่สม่ำเสมอ,ความไม่แน่นอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
regularปรกติ, สม่ำเสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
regularตามระเบียบ, สม่ำเสมอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regular army; regular forcesกองทัพประจำการ [ดู standing army] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
regular conic; non-degenerate conicภาคตัดกรวยปรกติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
regular flower; actinomorphic flower; radially symmetrical flowerดอกสมมาตรตามรัศมี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
regular forces; regular armyกองทัพประจำการ [ดู standing army] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
regular functionฟังก์ชันปรกติ [มีความหมายเหมือนกับ analytic function] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
regular grammarไวยากรณ์ปรกติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
regular grammarไวยากรณ์ปรกติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
regular pointจุดปรกติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
regular maintenanceregular maintenance, การบำรุงรักษาปกติ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
regular officer remunerationเงินตอบแทนข้าราชการประจำตำแหน่ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวานเย็น[N] slow train, See also: regular train, Syn. ขนมหวานเย็น, Example: เด็กๆ กินขนมหวานเย็นอย่างเอร็ดอร่อย
หวานเย็น[N] slow train, See also: regular train, Syn. รถหวานเย็น, Example: พวกเราช่วยกันขนของไปขึ้นรถหวานเย็นจากหาดใหญ่ไปสงขลา, Thai definition: รถหวานเย็นคือรถไฟหรือรถประจำทางที่วิ่งช้าจอดทุกสถานีจอดแต่ละแห่งก็จอดนาน
น้ำมันเบนซินธรรมดา[N] gasoline, See also: regular grade petrol
สม่ำเสมอ[ADV] regularly, See also: always, Syn. บ่อย, เป็นประจำ, ซ้ำๆ, Ant. นานๆ ที, ห่าง
ปกติธรรมดา[ADV] regularly, See also: usually, commonly, ordinarily, normally, Syn. ปกติ, ธรรมดา, ปรกติ, Ant. ผิดปกติ, Example: หลังจากหายป่วยแล้ว เขาก็ปฏิบัติตนปกติธรรมดา ไม่บำรุงร่างกายด้วยยาบำรุงใดๆ ทั้งสิ้น, Thai definition: เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากเดิม
นิจศีล[ADV] regularly, See also: constantly, habitually, constantly, Syn. สม่ำเสมอ, เนืองนิจ, Example: เขามาที่นี่เป็นนิจศีล, Thai definition: เป็นปกติเสมอไป, Notes: (บาลี)
ลูกค้าประจำ[N] regular customer, See also: habitue, Syn. ขาประจำ, Example: ลูกค้าประจำที่ร้านนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้มีฐานะดี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มาซื้อสินค้าบ่อยๆ หรือซื้อเป็นประจำ
ขาประจำ[N] steady customer, See also: regular customer, Syn. ลูกค้าประจำ, Ant. ขาจร, Example: ผู้หญิงพวกนี้เป็นขาประจำของร้านป้าแดง, Thai definition: ผู้ที่มาซื้อเป็นประจำ
ความสม่ำเสมอ[N] regularity, See also: uniformity, Example: สินค้าจะยืนหยัดอยู่ได้ในตลาดต้องทำให้คุณภาพของสินค้ามีความสม่ำเสมอและคงที่, Thai definition: ความเป็นปกติตามระเบียบเสมอ
เสมอๆ[ADV] regularly, See also: frequently, normally, ordinarily, always, often, Syn. บ่อยๆ, Ant. เป็นครั้งคราว, Example: เรื่องทำนองนี้มักจะเกิดขึ้นกับฉันเสมอๆ จนชินซะแล้ว, Thai definition: เกิดขึ้นเป็นประจำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารประจำ[n. exp.] (āhān prajam) EN: regular meal   
อาจิณ[adv.] (ājin) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually   FR: habituellement
บรรจง[adj.] (banjong) EN: careful ; delicate ; fine ; regular   FR: soigneux ; délicat
บรรจง[adv.] (banjong) EN: with care ; delicately ; finely ; regularly   FR: avec soin ; soigneusement ; délicatement
ชั้นธรรมดา[n. exp.] (chan thammadā) EN: regular   FR: classe ordinaire [f]
เจ้าจำนำ[n.] (jaojamnam) EN: regular customer ; client ; clientele   FR: client [m] ; clientèle [f]
เก[adj.] (kē) EN: not straight ; askew ; awry ; irregular ; crooked ; lame ; limping   FR: de travers ; tordu
ค่าใช้จ่ายประจำ[n. exp.] (khāchaijāi prajam) EN: running expenses ; running costs ; regular expenses   FR: dépenses courantes [fpl]
ขาจร[n.] (khājøn) EN: irregular customer   
ขั้นตอน[n.] (khantøn) EN: step ; procedure ; stage ; regular stage   FR: phase [f] ; étape [f] ; procédure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
REGULAR    R EH1 G Y AH0 L ER0
REGULAR    R EY1 G Y AH0 L ER0
REGULARS    R EH1 G Y AH0 L ER0 Z
REGULARLY    R EH1 G Y AH0 L ER0 L IY0
REGULARITY    R EH2 G Y AH0 L EH1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
regular    (n) (r e1 g y u l @ r)
regulars    (n) (r e1 g y u l @ z)
regularly    (a) (r e1 g y u l @ l ii)
regularity    (n) (r e2 g y u l a1 r i t ii)
regularize    (v) (r e1 g y u l @ r ai z)
regularized    (v) (r e1 g y u l @ r ai z d)
regularizes    (v) (r e1 g y u l @ r ai z i z)
regularities    (n) (r e2 g y u l a1 r i t i z)
regularizing    (v) (r e1 g y u l @ r ai z i ng)
regularization    (n) (r e2 g y u l @ r ai z ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
regulär {adj} | absolut regulärregular; normal; basic | absolutely regular [Add to Longdo]
regulär {adv}regularly [Add to Longdo]
reguläracross the counter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あおば[, aoba] (n) (obs) (See やまびこ) (former) regular (stops at every station) Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
ある動詞[あるどうし, arudoushi] (n) irregularly conjugating honorific verb (gozaru, etc.) [Add to Longdo]
いらっしゃる[, irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P) [Add to Longdo]
お決まり;お決り;御決まり;御決り[おきまり, okimari] (n,adj-no) (See 決まり・3) standard; set; routine; regular; usual; conventional; stereotyped; same old [Add to Longdo]
お得意さん[おとくいさん, otokuisan] (n) regular customer; valued client [Add to Longdo]
お馴染み(P);御馴染み;お馴み(iK)[おなじみ, onajimi] (adj-no,n) (pol) (See 馴染み) familiar; well-known; regular (e.g. customer); old stand-by; (P) [Add to Longdo]
ぐらぐら[, guragura] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) loose, irregular movement; lolling; indecisiveness; (P) [Add to Longdo]
こだま[, kodama] (n) regular (stops at every station) Toukai-line Shinkansen [Add to Longdo]
ちゃんちゃん[, chanchan] (adv,n) regularly; promptly [Add to Longdo]
とき[, toki] (n) regular (stops at every station) Jouetsu-line Shinkansen [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
正常[zhèng cháng, ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ, ] regular; normal; ordinary, #711 [Add to Longdo]
通常[tōng cháng, ㄊㄨㄥ ㄔㄤˊ, ] regular; usual; ordinary; normal, #2,548 [Add to Longdo]
定期[dìng qī, ㄉㄧㄥˋ ㄑㄧ, ] regularly; at regular intervals, #3,756 [Add to Longdo]
正规[zhèng guī, ㄓㄥˋ ㄍㄨㄟ, / ] regular; according to standards, #6,352 [Add to Longdo]
班车[bān chē, ㄅㄢ ㄔㄜ, / ] regular bus (service), #12,042 [Add to Longdo]
规律性[guī lǜ xìng, ㄍㄨㄟ ㄌㄩˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] regular, #22,080 [Add to Longdo]
例会[lì huì, ㄌㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] regular meeting, #27,834 [Add to Longdo]
定势[dìng shì, ㄉㄧㄥˋ ㄕˋ, / ] regular tendency, #34,459 [Add to Longdo]
定式[dìng shì, ㄉㄧㄥˋ ㄕˋ, ] regular formula in Go, #40,863 [Add to Longdo]
班轮[bān lún, ㄅㄢ ㄌㄨㄣˊ, / ] regular passenger or cargo ship; regular steamship service, #50,828 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
正規表現[せいきひょうげん, seikihyougen] regular expression [Add to Longdo]
正常[せいじょう, seijou] normal (an), regular [Add to Longdo]
通常ファイル[つうじょうファイル, tsuujou fairu] regular file [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  regulär [reːguːlɛːr]
     across the counter; regular; regularly
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top