Search result for

recurrence

(39 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recurrence-, *recurrence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recurrence[N] การกลับมาใหม่, Syn. continuation, frequency, relapse, renewal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recurrence(รีเคอ'เรินซฺ) n. การเกิดขึ้นอีก,การกลับมาอีก,การกำเริบ,การหันกลับ,การหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอีก.

English-Thai: Nontri Dictionary
recurrence(n) การเกิดขึ้นอีก,การกำเริบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recurrenceการปรากฏซ้ำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
recurrenceการกลับมีอาการโรค [ดู recidivation; recidivism ๑ และ relapse ประกอบ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recurrenceการปรากฏซ้ำ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recurrenceการเป็นโรคเดิมอีก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
recurrence relation; recurring relationความสัมพันธ์เวียนเกิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recurrenceการกลับมามีอาการโรค [TU Subject Heading]
recurrence intervalrecurrence interval, รอบการเกิดซ้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've been following his recurrences.จากนั้น ผมก็ติดตามดูอาการ และ เอ่อ... Tainted Obligation (2009)
It's called "Eternal Recurrence"; wish you could hear it.іgаіnfully еmрlоyеd by оnе оf thе wоrld'ѕ grеаtеѕt lіvіng соmроѕеrѕ. /і Cloud Atlas (2012)
The numbers define the recurrence relation of interconnecting parallel and distributed systems-- systems that strive for beauty and completeness, that permeate all structures, forms and proportions, whether cosmic or individual, organic or inorganic, acoustic or optical.ตัวเลขแสดงให้เห็นถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ของเส้นขนานที่เชื่อมต่อกันและบอกให้รู้ถึงระบบ ตัวเลขแสดงให้เห็นถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ของเส้นขนานที่เชื่อมต่อกันและบอกให้รู้ถึงระบบ ระบบที่แสดงให้เห็นความสวยงามและสมบูรณ์แบบ ของโครงสร้างเรื่องราวทั้งหมด Perfect Storm (2013)
I believe Titus is aware of the recurrence.ผมเชื่อว่าติตัสได้ตระหนักถึง ของการเกิดซ้ำ Jupiter Ascending (2015)
But if she is a recurrence... then this is a hell of a lot more important than wings.แต่ถ้าเธอเกิดขึ้นอีก... แล้วนี้เป็นนรกของมากขึ้น สำคัญกว่าปีก Jupiter Ascending (2015)
But I have a hope that this recurrence might mean a second chance for both of us.แต่ผมมีความหวังว่าการกลับมาอีก นี้อาจหมายถึงโอกาสครั้งที่สองสำหรับเราทั้งคู่ Jupiter Ascending (2015)
Well, it's common for people in the first estate to leave a trust for any potential recurrence.ดีก็เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคน ในธุรกิจแรก ที่จะออกจาก ความไว้วางใจสำหรับการเกิดซ้ำที่อาจเกิดขึ้น Jupiter Ascending (2015)
This is the authentic recurrence of her ladyship the Abrasax sovereign, and we have come to claim her title.นี่คือการกลับมาอีก ที่แท้จริงของเธอตำแหน่งคุณหญิงอธิปไตย Abrasax, และเราได้มาอ้างชื่อของเธอ Jupiter Ascending (2015)
Of me causing a recurrence of that horror here in the town where I was born and raised....ที่จะทำฝันร้ายให้เกิดขึ้นอีก ...ในเมืองนี้ เมืองที่ฉันเกิดและโตขึ้นมา Resident Evil: Degeneration (2008)
The gamma knife has a recurrence rate of over 13 percent.Gamma Knife(การผ่าตัดสมองโดยไม่ต้องผ่ากะโหลก)นั้น มีโอกาสที่จะมีโรคแทรกซ้อน 13% Going Under (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recurrenceIs a recurrence likely?
recurrenceThere's a slight possibility of a recurrence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การย้อนกลับ[N] return, See also: recurrence, retraction, going back, turning back, reversion, Syn. การหวน, การถอยกลับ, การหวนกลับ, Example: จุดสำคัญของการทัวร์ศิลปวัฒนธรรมของเราครั้งนี้อยู่ที่การย้อนกลับไปในอดีตกล่าวคือ การไปชมสถานที่ที่เคยเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมในสมัยโบราณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: worsen ; become aggravated ; increase ; extend ; relapse ; recurrence   FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter
การย้อนกลับ[n.] (kān yønklap) EN: return ; recurrence ; retraction ; going back ; turning back ; reversion   

CMU English Pronouncing Dictionary
RECURRENCE    R IH0 K ER1 AH0 N S
RECURRENCE    R IY0 K ER1 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recurrence    (n) (r i1 k uh1 r @ n s)
recurrences    (n) (r i1 k uh1 r @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rekursionsformel {f} [math.]recurrence formula; recursion formula [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
永遠回帰[えいえんかいき, eienkaiki] (n) eternal return; eternal recurrence [Add to Longdo]
永劫回帰[えいごうかいき, eigoukaiki] (n) eternal recurrence; eternal return; Nietzsche's "ewige Wiederkunft" [Add to Longdo]
回帰[かいき, kaiki] (n,vs) return (to); revolution; recurrence; recursion; comeback; revival; (P) [Add to Longdo]
再燃[さいねん, sainen] (n,vs,adj-no) recurrence; revival; resuscitation; (P) [Add to Longdo]
再発防止[さいはつぼうし, saihatsuboushi] (n) preventive measure; recurrence prevention; relapse prevention [Add to Longdo]
反復(P);反覆[はんぷく, hanpuku] (n,vs) repetition; iteration; recursion; recurrence; recapitulation; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
回帰[かいき, kaiki] revolution, recurrence, regression [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recurrence \Re*cur"rence\ (r?*k?r"rens), Recurrency
 \Re*cur"ren*cy\ (-ren*s?), n. [Cf. F. r['e]currence.]
   The act of recurring, or state of being recurrent; return;
   resort; recourse.
   [1913 Webster]
 
      I shall insensibly go on from a rare to a frequent
      recurrence to the dangerous preparations. --I. Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recurrence
   n 1: happening again (especially at regular intervals); "the
      return of spring" [syn: {recurrence}, {return}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top