Search result for

rebuses

(297 entries)
(0.0246 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rebuses-, *rebuses*, rebuse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rebuses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rebuses*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rebus[N] ปริศนาคำทาย
rebut[VT] โต้แย้ง, See also: พิสูจน์แย้ง, นำสืบเพื่อหักล้าง, Syn. confute, negate, refute
rebuff[VT] บอกปัด, See also: ปฏิเสธ, Syn. refuse, reject, spring
rebuff[N] การบอกปัด, See also: การปฏิเสธ, Syn. refusal, repulse, snub
rebuke[VT] ดุด่า, See also: ประณาม
rebuke[VT] การดุด่า, See also: การประณาม, Syn. comeuppance, reprimand
rebuild[VT] สร้างใหม่, Syn. refurbish, reconstruct
rebuker[N] คนที่ดุด่า, See also: ผู้ประณาม
rebuttal[N] การคัดค้าน, See also: การโต้แย้ง, Syn. confutation
rebuilding[N] การสร้างใหม่
rebuke for[PHRV] ประณาม, See also: ด่าว่ารุนแรง, Syn. tell off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rebuff(รีบัฟ') vt.,n. (การ) บอกปัด,ปฏิเสธ,หยุดยั้ง,ขับออก, See also: rebuffable adj., Syn. reject
rebuild(รีบิลดฺ') {rebuilt,rebuilding,rebuilds} vt. ซ่อมแซม,สร้างใหม่,ปรับปรุงใหม่,ทำให้คืนสภาพเดิม, Syn. repair
rebuke(รีบิวคฺ') vt.,n. (การ) ดุ,ดุด่า,ต่อว่า,ประณาม,ตำหนิ,ว่ากล่าว, See also: rebukingly adv., Syn. reprove,reprimand
rebus(รี'บัส) n., (pl. rebuses) ปริศนาทายคำหรือวลีโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์คำหรือวลีหรืออื่น ๆ
rebut(รีบัท') vt.,vi. โต้แย้ง,พิสูจน์แย้ง,นำสืบหักล้าง,โต้กลับ, See also: rebutable adj. rebutment n. rebuttal n.
scarebuying(สแครฺ'ไบอิง) n. การแย่งซื้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
rebuff(n) การปัดภาระ,การขัดขวาง,การปฏิเสธ,การหยุดยั้ง,การขับออก
rebuff(vt) บอกปัด,ขัดขวาง,ปฏิเสธ,หยุดยั้ง,ขับออก
rebuild(vt) ซ่อมแซม,สร้างใหม่,ปรับปรุงใหม่
rebuke(n) การตำหนิ,การว่ากล่าว,การต่อว่า,การประณาม
rebuke(vt) ตำหนิ,ว่ากล่าว,ต่อว่า,ประณาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
presumption, irrebuttableข้อสันนิษฐานที่ไม่อาจหักล้างได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
presumption, rebuttableข้อสันนิษฐานที่อาจหักล้างได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rebuild๑. ซ่อมแปลง๒. สร้างใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rebus sic stantibus (L.)หลักที่ว่าพันธกรณีตามสนธิสัญญายังคงอยู่เมื่อสถานการณ์ยังคงเดิม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rebutโต้แย้ง, หักล้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rebuttable evidenceพยานหลักฐานที่อาจหักล้างได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rebuttable presumptionข้อสันนิษฐานที่อาจหักล้างได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidence in rebuttalพยานหลักฐานเพื่อหักล้าง (พยานหลักฐานอื่น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
irrebuttable presumptionข้อสันนิษฐานที่ไม่อาจหักล้างได้ [ดู non-rebuttable presumption] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-rebuttable presumptionข้อสันนิษฐานที่ไม่อาจหักล้างได้ [ดู irrebuttable presumption] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rebus sic stantibus clauseการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมูลเหตุในสัญญา [TU Subject Heading]
Sebun-Irebun Japanเซเว่น อีเลฟเว่น (ญี่ปุ่น) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What'd happen if we didn't rebuild?จะเกิดอะไรขึ้นหากเราไม่สร้างโกดังใหม่ Pilot (2008)
Tonight he said that maybe we shouldn't rebuild the factory.คืนนี้เขาบอกว่าบางที เราไม่ควรสร้างโรงงาน Pilot (2008)
You can rebuild it, Mr - Satan-นายก็สร้างมันใหม่สิ มิสเตอร์ซาตาน Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
And you morons can't even find a single D.N.A. string to rebuild her.แม้เศษเสี้ยว DNA.ของเธอ.. พวกแกยังหาไม่เจอ Babylon A.D. (2008)
Be nice when Wayne Manor's rebuilt.คงจะดีพอคฤหาสเวย์นสร้างเสร็จ The Dark Knight (2008)
My company has been asked to rebuild this area, and I am in charge of this project.บริษัทของผมถูกเรียกให้มาสร้างบ้านในบริเวณ นี้ใหม่, และผม เป็นคนรับผิดชอบโปรเจ็คนี้ Episode #1.9 (2008)
We never had any problems rebuilding this kind of villages.เราไม่เคยมีปัญหาในการสร้างบ้านขี้นมาใหม่ ในหมู่บ้านลักษณะนี้ มาก่อน. Episode #1.9 (2008)
You're gonna be able to dictate terms, rebuild your reputation.ท่านสามารถควบคุมเกมส์ได้ สร้างภาพลักษณ์ได้ Frost/Nixon (2008)
And then they profit by rebuilding it.และพวกเขาจะได้ประโยชน์จากการสร้างมันขึ้นมาใหม่ Safe and Sound (2008)
And then... we'll rebuild this country in our own image.หลังจากนั้น... เราจะสร้างประเทศนี้ ตามที่เราคิดไว้ Greatness Achieved (2008)
I rebuke you in the name of Jesus.I rebuke you in the name of Jesus. I Love You, Beth Cooper (2009)
Well, if you're going to rebuild your reputation, a few kind words from me at a press conference won't be enough.ถ้าคุณจะกู้ชื่อเสียงคุณคืนมา แค่คำพูดดีๆ ของฉันต่อหน้าสื่อยังไม่พอ New York Sucks (2009)
Bored them out. Rebuilt the carburetors myself.ยกเครื่องใหม่ ผมรีบิลท์คาบูเรเตอร์กับมือ Public Enemies (2009)
I WILL LOOK AT EVERYTHING FROM FIREBUG TO FLAMETHROWER.คุณได้ตรวจดูเทปข่าวนั่นรึยัง House on Fire (2009)
NO FIREBUG FIREFIGHTER, NO FLAMMABLE JUVEY RECORDS, HOWEVER, OF THE 128 REPORTED INSTANCESอย่างไรก็ตาม มีรายงานการขโมยของเล็ก ๆ น้อย ๆ รวมทั้งการทำลายทรัพย์สิน 128 กรณีเมื่อปีที่แล้ว House on Fire (2009)
It's just, maybe if I was smart, I would have dragged out the rebuild a bit.เพียงแต่... ถ้าเกิดฉันฉลาดซักนิด เรื่องซ่อม เนี่ยฉันคงทำให้เสร็จช้าอีกหน่อย The Twilight Saga: New Moon (2009)
Firebug.ไอ้ตัวปัญหา Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
I see. Rebuttal?ฉันเห็นแล้ว หลักฐานหักล้าง In the Realm of the Basses (2009)
We're gonna sleep right here while we rebuild.เราจะนอนกันที่นี่\ ในขณะที่สร้างบ้าน Pilot (2009)
I'll have a chance to rebuild.เรามีโอกาศตั้งตัวใหม่ Na Triobloidi (2009)
Rebuilding the Fifth Column would be dangerous work...เอาน่า เคอร์รี่ V (2009)
They can't be rebuilt.สร้างมาแทนใหม่ก็ไม่ได้ Today Is the Day: Part 2 (2009)
To rebuild the Intersect computer.สร้างคอมพิวเตอร์อินเตอร์เซคขึ้นใหม่ Chuck Versus the Suburbs (2009)
The Republic will help you rebuild.สาธารณรัฐจะช่วยท่านบูรณะมันขึ้นมาใหม่ Liberty on Ryloth (2009)
They're using him to rebuild their Intersect, and when he's done...พวกเขาใช้ให้พ่อผม สร้างอินเตอร์เซก และเมื่อเขาทำสำเร็จ... Chuck Versus the First Kill (2009)
Your government has been rebuilding its own Intersect.รัฐบาลได้สร้างอินเตอร์เซกของตัวเอง Chuck Versus the Ring (2009)
He's had to rebuild it several times now.จนถึงตอนนี้เขาน่าจะปรับแต่งมันไปหลายครั้งแล้ว Roadkill (2009)
Even if it gets hurt again and again, it keeps working it rebuilds and to that end, someone must give it a hand.ถึงแม้มันจะบาดเจ็บครั้งแล้วครั้งเล่า มันก็ยังพยายามที่จะ.. ..ฟื้นฟูตัวเอง ..และเพื่อการนั้น ควรจะมีใครที่คอยช่วยเหลือ Episode #1.3 (2009)
Oh. Unless you have some sort of rebuttal?อ่ะ นอกเสียจากว่าคุณจะไม่ยินยอมอะไรอย่างนั้นสินะครับ? Episode #1.5 (2009)
The tech must be rebuilding the image from the broken device.เดอะเทคต้องสร้างภาพ ขึ้นมาได้ใหม่แน่ จากอุปกรณ์ที่ชำรุด Momentum Deferred (2009)
They're rebuilding the image from the broken device.พวกเขาสร้างภาพขึ้นมาใหม่ จากอุปกรณ์ที่ชำรุด Momentum Deferred (2009)
Because they took the time to rebuild the wall once they buried the contractor.เพราะว่าพวกเขาต้องใช้เวลา สร้างผนังใหม่ เพื่อฝังผู้รับเหมา Hopeless (2009)
Ok, so what would you need to rebuild this wall?โอเค แล้วคุณต้องทำยังไง เพื่อซ่อมแซมผนังนี้ Hopeless (2009)
We tried to rebuild that image from all the various camera angles that we got.เราพยายามสร้างภาพ ใบหน้าขึ้นมาใหม่ จากภาพในทุกมุมกล้อง ที่เราได้มา Believe (2009)
- jeff winger will now offer a two-minute rebuttal.ตอนนี้เจฟ วิงเกอร์จะขอเสนอข้อโต้แย้ง 2 นาทีของเขา Debate 109 (2009)
- rebuttal.- การคัดค้าน Debate 109 (2009)
They'll need a miracle to win in rebuttal.ทางนู้นต้องพึ่งปาฏิหาริย์เลยล่ะ ถ้าจะชนะเราในการคัดค้าน Debate 109 (2009)
Having learned of warlord Poggle the Lesser's plot to rebuild a separatist droid foundry on Geonosis,หลังล่วงรู้แผนการของผู้นำปีศาจ พอคเกิล เดอะ เลสเซอร์ ในการสร้างโรงงานหลอมดรอยด์ ของฝ่ายแบ่งแยกขึ้นมาใหม่ ณ จีโอโนซิส Weapons Factory (2009)
Rebuilding community gardens in alphabet city.สร้างสวนชุมชนใหม่ ในเมือง Alphabet The Treasure of Serena Madre (2009)
Didn't you also help Hana to rebuild her life?นายช่วยให้ฮานากลับมาเป็นคนที่สดใส Postman to Heaven (2009)
We want to rebuild the human race, but a way back can be a dangerous thing in the wrong hands.แต่ในทางกลับกัน ก็อันตรายอยู่เหมือนกัน ถ้าวิธีนี้ ตกอยู่ในมือฝั่งตรงข้าม พวกเราเป็นพวกที่ตกอยู่ในอันตรายเสมอ หมอ Daybreakers (2009)
In the face of extinction it is only logical I resign my Starfleet commission and help rebuild our race.เผ่าเราใกล้สูญพันธุ์เช่นนี้ ผมสมควรจะลาออกจากสตาร์ฟลีท แล้วมาช่วยสร้างเผ่าพันธุ์ของเรา Star Trek (2009)
Finally, I can rebuild my civilization on a new planetในที่สุด ฉันก็สามารถสร้างอาณาจักร์ของฉันขึ้นมาใหม่\ บนดาวเคราะห์ดวงใหม่ Monsters vs. Aliens (2009)
Help them start to rebuild it.ช่วยพวกเขาเริ่ม /n ในการสร้างมันใหม่ The Book of Eli (2010)
He was also a firebug.แล้วเขาก็เป็นต้นเหตุไฟ Shutter Island (2010)
I told you, I'm only here to work. To help rebuild.ผมบอกแล้ว ผมมานี่เพื่อทำงาน ผมมาสร้างให้ใหม่ Buried (2010)
Rebuild what you destroyed.สร้างสิ่งที่คุณทำลายลงไป Buried (2010)
Is they can be rebuilt.พวกเขาสามารถสร้างใหม่ได้ Chapter Thirteen 'Let It Bleed' (2010)
Is they can be rebuilt.สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ Chapter Fourteen 'Close to You' (2010)
But now I know the white-hot shame of public rebuke-- that pain is indescribable.แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้ว ว่าการโดนล้อเป็นยังไง Bad Reputation (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rebuThe castle, burnt down in 1485, was not rebuilt.
rebuHe was rebuked for writing such a rough report.
rebuShe rebutted his argument.
rebuHe took it for an implied rebuke.
rebuHe who rebukes the world is rebuked by the world.
rebuTo renew and rebuild civilization and save the world from suicide.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด่าว่า[V] scold, See also: reprimand, censure, rebuke, reproach, Syn. ดุด่า, ดุด่าว่ากล่าว, Example: เขาด่าว่าผมในหนังสือพิมพ์โดยปราศจากเหตุผล, Thai definition: ใช้ถ้อยคำว่าคนอื่น
ว่ากล่าว[V] reprove, See also: rebuke, reprimand, censure, admonish, condemn, reproach, scold, Syn. ติเตียน, ติ, ว่าขาน, Ant. ชมเชย, Example: เด็กพวกนี้ถูกพ่อแม่ว่ากล่าวเป็นประจำเพราะมีปัญหาเรื่องความประพฤติ, Thai definition: พูดให้เห็นข้อบกพร่อง
ว่าขาน[V] reprimand, See also: reprove, rebuke, censure, admonish, condemn, reproach, scold, Syn. ต่อว่า, Ant. ชมเชย, Example: ไม่ว่าญาติพี่น้องจะว่าขานอย่างไร เขาก็ยืนยันจะทำงานนี้ต่อไป, Thai definition: พูดให้เห็นข้อบกพร่อง
สวด[V] reprove, See also: reprimand, rebuke, berate, censure, blame, condemn, scold, Syn. ดุด่า, ว่ากล่าว, Ant. ชมเชย, Example: ผมถูกเพื่อนสวดเพราะมาช้า, Notes: (ปาก)
เทศน์[V] castigate, See also: berate, rebuke, reprove, admonish, reprimand, censure, Syn. ดุด่าว่ากล่าว, ตำหนิติเตียน, Example: เขาถูกนายเทศน์อย่างรุนแรงเพราะทำงานผิดพลาด, Thai definition: ดุด่าว่ากล่าวอย่างยืดยาว, Notes: (ปาก)
โขกสับ[V] rebuke, See also: nag, peck at, scold severely, Syn. กดขี่, ข่มเหง, ข่มเหงรังแก, Example: คุณนายบ้านนั้นโขกสับลูกจ้างอย่างไร้ความปรานี, Thai definition: ด่าว่าข่มขี่, ด่าเอาว่าเอาอย่างไม่ปรานี
คำติเตียน[N] criticism, See also: reproach, reprimand, censure, reprove, rebuke, Syn. คำตำหนิ, คำตำหนิติเตียน, Ant. คำชม, Example: คำติเตียนไม่ได้ทำให้เขามีความรู้สึกโกรธเคืองแต่อย่างใด
คำตำหนิ[N] criticism, See also: reproach, reprimand, censure, reprove, rebuke, Syn. คำติเตียน, Ant. คำชม, Example: ข้าพเจ้านึกย้อนไปถึงบรรยากาศในวงสนทนา คิดถึงคำชมและคำตำหนิของบรรดาเพื่อนฝูง
คุ[V] scold, See also: rebuke, chide, reprove, reprimand, censure, admonish, reproach, Syn. ดุ, Example: ผมถูกคุณพ่อคุเอาใหญ่, Notes: (ปาก)
ฝืน[V] oppose, See also: withstand, rebuff constrain, Syn. จำใจ, ฝืนใจ, Example: ฉันรู้ว่าเขาอิ่มแล้ว แต่ก็ต้องฝืนกินเพราะไม่อยากให้คนทำกับข้าวเสียใจ, Thai definition: ต้องจำใจทำสิ่งที่ไม่อยากจะทำ
ตักเตือน[V] warn, See also: caution, advise, counsel, remind, admonish, reprimand, reprove, rebuke, reproach, Syn. เตือน, ว่า, ต่อว่า, ตำหนิ, ติเตียน, ตำหนิติเตียน, Example: นายกรัฐมนตรีตักเตือนสื่อมวลชนว่าไม่ควรเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริงให้ประชาชนรับรู้เพราะการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหลายฝ่าย, Thai definition: สั่งสอนให้รู้สำนึกตัว
ตอบโต้[V] retort, See also: rebut, refute, confute, fight back, hit back, counterattack, strike back, Syn. โต้ตอบ, แก้แค้น, สวนตอบ, โต้กลับ, Ant. นิ่งเฉย, Example: รัฐบาลไทยตอบโต้การรุกรานของเขมรแดงด้วยการยิงปืนใหญ่กลับไปยังฝั่งกัมพูชา, Thai definition: โต้กลับไป, ตอบแทนการกระทำของฝ่ายตรงข้าม
ตำหนิติเตียน[V] reprimand, See also: blame, reprove, reproach, rebuke, condemn, censure, Syn. ติเตียน, ตำหนิ, ว่ากล่าว, Ant. สรรเสริญ, ชมเชย, Example: เขาตำหนิติเตียนรัฐบาลด้วยถ้อยคำอันแหลมคม ในคอลัมน์ของเขา, Thai definition: ว่ากล่าวตักเตือน, ยกโทษขึ้นพูด
ตำหนิ[V] reprimand, See also: blame, reprove, reproach, rebuke, condemn, censure, Syn. ติเตียน, ว่ากล่าว, ตำหนิติเตียน, Ant. ชมเชย, ยกย่อง, Example: นายกรัฐมนตรีตำหนิผู้สื่อข่าวที่เสนอข่าวผิดไปจากความเป็นจริง, Count unit: แห่ง, Thai definition: ยกโทษขึ้นพูด, กล่าวร้าย
ติ[V] condemn, See also: blame, censure, reproach, reprimand, rebuke, criticize, find fault with, protest, scold, e, Syn. ตำหนิ, ติเตียน, ว่ากล่าว, Ant. ชมเชย, ยกย่อง, Example: ผู้จัดการติพนักงานที่มาสายในวันนี้, Thai definition: ชี้ข้อบกพร่อง, ยกโทษขึ้นพูด
ตอด[V] reproach, See also: satirize, ridicule, dress someone down, mock, blame, rebuke, Syn. เหน็บแนม, พูดถากถาง, Example: ทั้งคู่พูดตอดเล็กตอดน้อยกันตลอดเวลาที่มีโอกาส, Thai definition: อาการพูดว่าเหน็บแนม
ตอกหน้า[V] refute, See also: rebut, hit back, strike back, Example: เขาตอกหน้าเธอกลางที่ประชุมทำให้เธอรู้สึกอายมาก, Thai definition: ว่าใส่หน้าหรือว่าต่อหน้าให้เจ็บใจ
กระหนาบ[V] rebuke, See also: reprimand, reprove, Example: เขาถูกครูใหญ่คอยกระหนาบอยู่เสมอจึงไม่กล้านอกลู่นอกทาง, Thai definition: พูดหรือขมขู่ให้กลัวไม่กล้าทำนอกลู่นอกทาง
การตอบโต้[N] retort, See also: reprisal, response, refutation, rebuttal, counterattack, Syn. การโต้ตอบ, การแก้แค้น, การตอกกลับ
ด่าทอ[V] revile, See also: condemn, rebuke, reprove, hurl, curse, Syn. ด่า, ด่าตอบกัน, ด่าว่า, ดุด่า, บริภาษ, Example: แม่เลี้ยงด่าทอลูกเลี้ยงอย่างเสียๆ หายๆ
ดุด่า[V] scold, See also: reproach, blame, rebuke, reprimand, Syn. ว่ากล่าว, ตำหนิ, ด่า, ด่าทอ, ด่าว่า, บริภาษ, Example: เขาถูกดุด่าเพราะมาสาย
แหว[V] scold, See also: bawl, shout in rebuke, rebuke, bellow, snap, Syn. ดุ, ตวาด, ว่า, Example: คนแฝดน้องชอบแหวใส่พี่ตลอดเวลาอย่างไม่เกรงใจ, Thai definition: แผดเสียงดุว่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่า[v.] (dā) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile   FR: critiquer ; réprouver ; condamner
ด่าทอ[v.] (dāthø) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse   FR: gronder ; réprimander
ด่าว่า[v.] (dāwā) EN: scold ; reprimand ; censure ; rebuke ; reproach   FR: injurier ; insulter ; agonir (r.)
ดุ[v.] (du) EN: blame ; censure ; scold ; reproach ; reprove ; reprimand ; rebuke ; admonish ; castigate   FR: reprocher ; réprimander
ฝืน[v.] (feūn) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate   FR: se rebiffer ; résister ; défier
การโต้แย้งข้อกล่าวหา[n. exp.] (kān tōyaēng khøklāohā) EN: rebuttal   
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke   FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
ขยะสังคม[n. exp.] (khaya sangkhom) EN: dregs of society   FR: lie de la société [f] ; rebut de la société [m]
ของเสีย[n.] (khøngsīa) EN: waste ; waste product ; waste matter ; scrap ; refuse ; junk ; trash ; excrement   FR: déchet [m] ; rebut [m]
คนวางเพลิง[n. exp.] (khon wāng phloēng) EN: incendiary ; arsonist ; firebug   FR: incendiaire [m] ; pyromane [m] ; pétroleuse [f] (hist.)
เครื่องชั่ง[n.] (khreūang chang) EN: balance ; weighing machine ; scales ; steelyard   FR: balance [f] ; bascule [f] ; peson [m] ; trébuchet [m]
ล้ม[v.] (lom) EN: fall ; tumble ; drop ; plummet ; stumble ; topple ; flop   FR: tomber ; chuter ; trébucher ; s'étaler (fam.) ; s'aplatir
พยานหลักฐานเพื่อหักล้าง[n. exp.] (phayān lakthān pheūa haklāng) EN: evidence in rebuttal   
พลาด[v.] (phlāt) EN: trip ; make a false step ; stumble   FR: faire un faux pas ; trébucher
ประณาม[v.] (pranām) EN: condemn ; blame ; denounce ; damn ; censure ; reproach ; reprobate ; criticize ; reprimand ; rebuke   FR: condamner ; désapprouver ; blâmer
สะดุด[v.] (sadut) EN: stumble over/on ; trip ; fall ; catch one's foot against   FR: buter ; trébucher ; achopper
สร้างใหม่[v. exp.] (sāng mai) EN: rebuild   FR: reconstruire
สวะ[n.] (sawa) EN: rubbish ; trash ; refuse ; ruck   FR: rebut [m] ; déchet [m]
สวด[v.] (sūat) EN: reprove ; rebuke   
ตักเตือน[v.] (takteūoen) EN: warn ; caution ; exort ; counsel ; advise ; remind ; admonish ; reprimand ; reprove ; rebuke ; reproach   FR: prévenir ; mettre en garde ; conseiller ; recommander ; exhorter
ถลา[v.] (thalā) FR: trébucher
ถลำ[v.] (thalam) EN: slip ; lose balance ; fall   FR: trébucher ; faire un faux pas
ตอบโต้[v.] (tøptō) EN: retort ; rebut ; refute ; confute ; fight back ; hit back ; counterattack ; strike back   FR: riposter ; rendre la pareille ; réagir
ว่า[v.] (wā) EN: reprove ; reproach ; rebuke ; blame ; criticize ; scold ; admonish ; take to task   FR: reprocher ; critiquer

CMU English Pronouncing Dictionary
REBUS    R IY1 B AH0 S
REBUT    R IY0 B AH1 T
REBUT    R AH0 B AH1 T
REBUKE    R AH0 B Y UW1 K
REBUKE    R IY0 B Y UW1 K
REBUFF    R IY0 B AH1 F
REBUFF    R AH0 B AH1 F
REBUCK    R EH1 B AH0 K
REBUKES    R IY0 B Y UW1 K S
REBUKED    R IY0 B Y UW1 K T
REBUKED    R AH0 B Y UW1 K T
FIREBUG    F AY1 ER0 B AH2 G
REBUILT    R IY0 B IH1 L T
REBUILD    R IY0 B IH1 L D
REBUFFS    R IY0 B AH1 F S
REBUTTED    R AH0 B AH1 T AH0 D
REBUTTAL    R IY0 B AH1 T AH0 L
REBUTTAL    R AH0 B AH1 T AH0 L
FIREBUSH    F AY1 ER0 B UH2 SH
REBUFFED    R AH0 B AH1 F T
REBUKING    R IY0 B Y UW1 K IH0 NG
REBUFFED    R IY0 B AH1 F T
REBUILDS    R IY0 B IH1 L D Z
REBUFFING    R IY0 B AH1 F IH0 NG
REBUTTING    R AH0 B AH1 T IH0 NG
REBUILDER    R IY0 B IH1 L D ER0
REBUTTING    R IY0 B AH1 T IH0 NG
REBUTTALS    R AH0 B AH1 T AH0 L Z
REBUILDING    R IY0 B IH1 L D IH0 NG
FIREBUSH'S    F AY1 R B UH2 SH AH0 Z
REBUILDERS    R IY0 B IH1 L D ER0 Z
SURREBUTTAL    S ER1 AH0 B AH0 T AH0 L
SURREBUTTAL    S ER1 IY0 B AH0 T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rebus    (n) (r ii1 b @ s)
rebut    (v) (r i1 b uh1 t)
rebuff    (v) (r i1 b uh1 f)
rebuke    (v) (r i1 b y uu1 k)
rebuts    (v) (r i1 b uh1 t s)
firebug    (n) (f ai1 @ b uh g)
rebuffs    (v) (r i1 b uh1 f s)
rebuild    (v) (r ii2 b i1 l d)
rebuilt    (v) (r ii2 b i1 l t)
rebuked    (v) (r i1 b y uu1 k t)
rebukes    (v) (r i1 b y uu1 k s)
rebuses    (n) (r ii1 b @ s i z)
firebugs    (n) (f ai1 @ b uh g z)
rebuffed    (v) (r i1 b uh1 f t)
rebuilds    (v) (r ii2 b i1 l d z)
rebuking    (v) (r i1 b y uu1 k i ng)
rebuttal    (n) (r i1 b uh1 t @ l)
rebutted    (v) (r i1 b uh1 t i d)
rebuffing    (v) (r i1 b uh1 f i ng)
rebuttals    (n) (r i1 b uh1 t @ l z)
rebutting    (v) (r i1 b uh1 t i ng)
rebuilding    (v) (r ii2 b i1 l d i ng)
rebukingly    (a) (r i1 b y uu1 k i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestrebung {f}; Bestreben {n}endeavor [Am.]; endeavour [Br.]; attempt; effort; efforts [Add to Longdo]
Bilderrätsel {n}rebus [Add to Longdo]
Brandstifter {m}firebug [Add to Longdo]
Feuerteufel {m} | Feuerteufel {pl}firebug | firebugs [Add to Longdo]
Tadel {m}; Rüge {f}; Zurechtweisung {f}; Vorwurf {m} | Tadel {pl}; Rügen {pl}; Zurechtweisungen {pl}; Vorwürfe {pl}rebuke | rebukes [Add to Longdo]
Verstrebung {f}; Absteifung {f}strutting [Add to Longdo]
Widerlegung {f}rebuttal [Add to Longdo]
abblitzen | abblitzend | abgeblitztto meet with a rebuff | meeting with a rebuff | met with a rebuff [Add to Longdo]
abblitzen | abblitzendto rebuff | rebuffing [Add to Longdo]
baut umrebuilds [Add to Longdo]
baut wieder aufrebuilds [Add to Longdo]
entkräften; zurückweisento rebut [Add to Longdo]
entkräftendrebutting [Add to Longdo]
entkräftetrebuts [Add to Longdo]
entkräfteterebutted [Add to Longdo]
erneuerndrebuilding [Add to Longdo]
erneuertrebuild [Add to Longdo]
tadeln | tadelnd | tadelt | getadeltto rebuke | rebuking | rebukes | rebuked [Add to Longdo]
umgebautrebuilt [Add to Longdo]
weist zurückrebuffs [Add to Longdo]
weist zurückrebuts [Add to Longdo]
wiedererbauen | wiedererbautto rebuild | rebuilt [Add to Longdo]
wies zurecht; zurechtgewiesenrebuked [Add to Longdo]
zurechtweisend {adv}rebukingly [Add to Longdo]
zurechtweisendrebuking [Add to Longdo]
zurückgewiesenrebuffed [Add to Longdo]
zurückgewiesenrebutted [Add to Longdo]
zurückweisen | zurückweisendto rebuff | rebuffing [Add to Longdo]
zurückweisendrebutting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
イレブる[, irebu ru] (v5r) to go to a Seven-Eleven [Add to Longdo]
イレブン(P);イレヴン[, irebun (P); irevun] (n) (See 十一・1) eleven; (P) [Add to Longdo]
イレブンナイン[, irebunnain] (n) eleven nines; 99.999999999 percent [Add to Longdo]
クレブス回路[クレブスかいろ, kurebusu kairo] (n) Krebs cycle [Add to Longdo]
コマンタレブー[, komantarebu-] (exp) Comment allez-vous? (fre [Add to Longdo]
セブンイレブン[, sebun'irebun] (n) Seven-Eleven [Add to Longdo]
セレブ[, serebu] (n) (abbr) (See セレブリティー) wealthy socialite; celebrity [Add to Longdo]
セレブリティー;セレブリティ[, sereburitei-; sereburitei] (n) celebrity [Add to Longdo]
セレブロシド[, sereburoshido] (n) cerebroside [Add to Longdo]
プレブス[, purebusu] (n) (See パトリキ) plebs (ancient Roman commonalty) (lat [Add to Longdo]
レブリン[, reburin] (n) levulin [Add to Longdo]
レベル(P);レブル[, reberu (P); reburu] (n) (1) level; (2) rebel; (3) revel; (P) [Add to Longdo]
改葬[かいそう, kaisou] (n,vs) reburial [Add to Longdo]
掛け替え;掛け変え[かけかえ;かけがえ(掛け替え), kakekae ; kakegae ( kakegae )] (n) replacement; substitution; rebuilding; changing [Add to Longdo]
喝破[かっぱ, kappa] (n,vs) (1) arguing someone down; scolding; rebuking; correcting; (2) proclaiming (the truth); expounding; (P) [Add to Longdo]
詰る[なじる, najiru] (v5r,vt) to rebuke; to scold; to tell off [Add to Longdo]
経済復興[けいざいふっこう, keizaifukkou] (n) economic revitalization; economic revitalisation; rebuilding of an economy [Add to Longdo]
建て替え;建替え[たてかえ, tatekae] (n,vs) rebuilding; reconstruction; re-erection [Add to Longdo]
建て替える[たてかえる, tatekaeru] (v1,vt) to rebuild; to reconstruct [Add to Longdo]
建て直し;建直し[たてなおし, tatenaoshi] (n) re-erection; rebuilding [Add to Longdo]
建て直す;建直す;建てなおす[たてなおす, tatenaosu] (v5s,vt) to rebuild; to reconstruct [Add to Longdo]
厳責[げんせき, genseki] (n,vs) strong reprimand; rebuke [Add to Longdo]
枯節[かれぶし, karebushi] (n) high grade katsuobushi (with mold) [Add to Longdo]
再建[さいこん, saikon] (n,vs) rebuilding; reconstruction; rehabilitation; (P) [Add to Longdo]
再建[さいこん, saikon] (n,vs) (temple or shrine) rebuilding [Add to Longdo]
再建築[さいけんちく, saikenchiku] (n) reconstruction; rebuilding [Add to Longdo]
再葬墓[さいそうぼ, saisoubo] (n) secondary grave (usu. for disinterred and washed bones); reburial grave [Add to Longdo]
再築[さいちく, saichiku] (n,vs) reconstruction; rebuilding [Add to Longdo]
作り直す;つくり直す;作りなおす[つくりなおす, tsukurinaosu] (v5s,vt) to remake; to rebuild [Add to Longdo]
事情変更の原則[じじょうへんこうのげんそく, jijouhenkounogensoku] (n) clausula rebus sic stantibus (legal principle that agreements become non-binding if there is a major, unforeseeable change of circumstances) [Add to Longdo]
叱り飛ばす[しかりとばす, shikaritobasu] (v5s,vt) to rebuke strongly; to tell off [Add to Longdo]
叱り付ける;叱りつける[しかりつける, shikaritsukeru] (v1,vt) to rebuke; to scold harshly [Add to Longdo]
叱責[しっせき, shisseki] (n,vs,adj-no) reprimand; rebuke [Add to Longdo]
叱咤(oK)[しった, shitta] (n,vs) scolding; rebuke; reprimand [Add to Longdo]
住宅再建[じゅうたくさいけん, juutakusaiken] (n) rebuilding homes; house reconstruction [Add to Longdo]
新建ち[しんだち, shindachi] (n) (1) newly rebuilt house; (vs) (2) to build a house anew [Add to Longdo]
晴れ舞台;晴舞台[はれぶたい, harebutai] (n) (See 晴れの舞台) big moment (e.g. performance, in the spotlight); gala occasion; (on the) world stage [Add to Longdo]
痛め付ける;痛めつける[いためつける, itametsukeru] (v1,vt) to rebuke; to taunt; to give a good shaking; to knock about; to torment; to punish [Add to Longdo]
反証[はんしょう, hanshou] (n,vs) proof to the contrary; disproof; counter-evidence; rebuttal; refutation; (P) [Add to Longdo]
反対弁論[はんたいべんろん, hantaibenron] (n) opposing speech; rebuttal (in debate) [Add to Longdo]
反駁;反ばく[はんばく;はんぱく(反駁), hanbaku ; hanpaku ( hanbaku )] (n,vs) refutation; rebuttal [Add to Longdo]
反論[はんろん, hanron] (n,vs) objection; refutation; rebuttal; (P) [Add to Longdo]
非を諭す[ひをさとす, hiwosatosu] (exp,v5s) to rebuke someone (e.g. for faults) [Add to Longdo]
肘鉄[ひじてつ, hijitetsu] (n) rebuff [Add to Longdo]
肘鉄砲[ひじでっぽう, hijideppou] (n) shot of the elbow; rejection; rebuff [Add to Longdo]
浮かれ節[うかれぶし, ukarebushi] (n) folk song sung to shamisen accompaniment [Add to Longdo]
弁駁;辯駁(oK)[べんばく;べんぱく, benbaku ; benpaku] (n,vs) refutation; contradiction; rebuttal; disproof; disputation [Add to Longdo]
問責[もんせき, monseki] (n,vs) blame; censure; reproof; reprimand; rebuke; (P) [Add to Longdo]
油を絞る;油を搾る;油をしぼる[あぶらをしぼる, aburawoshiboru] (exp,v5r) (1) to chew out; to reprimand severely; to rake over the coals; to give a sound scolding; to tell someone off; to scold; to rebuke; (2) to press oil [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反证[fǎn zhèng, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, / ] disproof; rebuttal; reductio ad absurdum [Add to Longdo]
叱咤[chì zhà, ㄔˋ ㄓㄚˋ, ] to rebuke angrily [Add to Longdo]
叱咤风云[chì zhà fēng yún, ㄔˋ ㄓㄚˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, / ] lit. to rebuke Heaven and Earth (成语 saw); fig. shaking the whole world; all-powerful [Add to Longdo]
[zhà, ㄓㄚˋ, ] to rebuke (see 叱咤); to shout at; to roar; to bellow [Add to Longdo]
回绝[huí jué, ㄏㄨㄟˊ ㄐㄩㄝˊ, / ] rebuff [Add to Longdo]
孔林[Kǒng lín, ㄎㄨㄥˇ ㄌㄧㄣˊ, ] the Confucius family mausoleum at Qufu 曲阜, rebuilt and extended by every dynasty [Add to Longdo]
打跑[dǎ pǎo, ㄉㄚˇ ㄆㄠˇ, ] to run off rebuffed; to fend off; (to fight off and make sb) run off [Add to Longdo]
指斥[zhǐ chì, ㄓˇ ㄔˋ, ] to denounce; to censure; to rebuke [Add to Longdo]
挨呲儿[ái cī r, ㄞˊ ㄘ ㄖ˙, / ] to suffer a rebuke; criticized [Add to Longdo]
改建[gǎi jiàn, ㄍㄞˇ ㄐㄧㄢˋ, ] to rebuild; to transform (a building); to refurbish [Add to Longdo]
[xióng, ㄒㄩㄥˊ, ] bear; to scold; to rebuke; brilliant light; to shine brightly; surname Xiong [Add to Longdo]
申斥[shēn chì, ㄕㄣ ㄔˋ, ] to rebuke; to blame; to denounce [Add to Longdo]
申辩[shēn biàn, ㄕㄣ ㄅㄧㄢˋ, / ] to defend oneself; to rebute a charge [Add to Longdo]
申饬[shēn chì, ㄕㄣ ㄔˋ, / ] to warn; to blame; to rebuke; also written 申斥 [Add to Longdo]
碰钉子[pèng dīng zi, ㄆㄥˋ ㄉㄧㄥ ㄗ˙, / ] to meet with a rebuff [Add to Longdo]
窝脖儿[wō bó r, ㄨㄛ ㄅㄛˊ ㄖ˙, / ] to suffer a snub; to meet with a rebuff [Add to Longdo]
翻修[fān xiū, ㄈㄢ ㄒㄧㄡ, ] to rebuild (house or road); to overhaul [Add to Longdo]
翻造[fān zào, ㄈㄢ ㄗㄠˋ, ] to rebuild; to renovate [Add to Longdo]
自讨没趣[zì tǎo méi qù, ㄗˋ ㄊㄠˇ ㄇㄟˊ ㄑㄩˋ, / ] to invite a snub; to court a rebuff [Add to Longdo]
训斥[xùn chì, ㄒㄩㄣˋ ㄔˋ, / ] to reprimand; to rebuke; to berate; stern criticism [Add to Longdo]
责怪[zé guài, ㄗㄜˊ ㄍㄨㄞˋ, / ] to blame; to rebuke [Add to Longdo]
重建[chóng jiàn, ㄔㄨㄥˊ ㄐㄧㄢˋ, ] reconstruction; rebuilding [Add to Longdo]
黄鹤楼[Huáng hè lóu, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄜˋ ㄌㄡˊ, / ] the Yellow Crane Tower in Wuhan city (built in 223, burnt down in 1884, rebuilt in 1985); favored place of poet sages, who in legend arrived riding golden cranes; Tang poem by Cui Hao 崔顥|崔颢, with theme the past will never return [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[さん, san] VERSTREBUNG, RAHMEN, GERUEST [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rebus \Re"bus\ (r[=e]"b[u^]s), n.; pl. {Rebuses}
   (r[=e]"b[u^]s*[e^]z). [L. rebus by things, abl. pl. of res a
   thing: cf. F. r['e]bus. Cf. 3d {Real}.]
   1. A mode of expressing words and phrases by pictures of
    objects whose names resemble those words, or the syllables
    of which they are composed; enigmatical representation of
    words by figures; hence, a peculiar form of riddle made up
    of such representations.
    [1913 Webster]
 
   Note: A gallant, in love with a woman named Rose Hill, had,
      embroidered on his gown, a rose, a hill, an eye, a
      loaf, and a well, signifying, Rose Hill I love well.
      [1913 Webster]
 
   2. (Her.) A pictorial suggestion on a coat of arms of the
    name of the person to whom it belongs. See {Canting arms},
    under {Canting}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top