หรือคุณหมายถึง raü?
Search result for

raue

(8 entries)
(1.6101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -raue-, *raue*
Possible hiragana form: らうえ
CMU English Pronouncing Dictionary
RAUEN    R AW1 AH0 N
RAUER    R AW1 ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Frauen(n) |pl.| ผู้หญิงหลายๆ คน, See also: Frau
Selbstvertrauen(n) |das, nur Sg.| ความมั่นใจในตนเอง เช่น Sie werden Deutsch bald mit Selbstvertrauen sprechen. คุณจะพูดภาษาเยอรมันด้วยความมั่นใจในเร็วๆ นี้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rauer Laufroughness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャラウェー;キャラウエー[, kyaraue-; kyaraue-] (n) caraway [Add to Longdo]
デラウェア[, derauea] (n) Delaware [Add to Longdo]
ファラウェイ[, farauei] (n) far away; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top