Search result for

rau

(115 entries)
(0.0347 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rau-, *rau*
Possible hiragana form: らう
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
raucous[ADJ] (เสียง) ห้าว, See also: (เสียง) แหบแห้ง, เข้มงวด, Syn. harsh, hoarse, rough
raunchy[ADJ] ซึ่งปลุกใจเสือป่าหรือแนวเซ็กซ์ซี่, See also: ลามก, Syn. sexy
raunchy[SL] ไร้รสนิยม, See also: ไม่มีระเบียบ, ไม่สะอาด, รก, Syn. raunchie, ronchie
rauwolfia[N] ต้นไม้พู่มเขตร้อนมีพิษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
raucous(รอ'เคิส) adj. เข้มงวด,เสียงห้าว,เสียงแหบแห้ง., See also: raucousness n. raucity n., Syn. harsh,strident,noisy
clairaudiencen. การมีหูทิพย์., See also: clairaudient adj. ดูclairaudience
craunch(ครอนชฺ) vt.,vi.,n. =crunch.
defraud(ดิฟรอด') vt. โกง,ฉ้อโกง., See also: defraudation n. ดูdefraud defrauder n. ดูdefraud, Syn. dupe
distraught(ดิสทรอท') adj. จิตว้าวุ่น,คุ้มคลั่ง,บ้า,หัวหมุน., Syn. upset,anxious
draught(ดราฟทฺ) n. การลาก,การดึง,การถอน,การดื่ม,การสูบ,การสูด,ปริมาณของเหลวที่ดื่มหนึ่งครั้ง,ปริมาณยาที่ใช้ต่อครั้ง,จำนวนปลาที่จับได้,กระแสลม,หมากรุกยุโรป (ส่วน'checkers'เป็นหมากรุกอเมริกา) ,ต้นร่าง,ฉบับร่าง,ตั๋วแลกเงิน,การเกณฑ์ทหาร. vt. ร่าง,ยกร่าง,ออกแบบ,เกณฑ์ท
draughtboard(ดราฟทฺ'บอร์ด) n. กระดานหมากรุก, Syn. draughtsboard
draughtsman(ดราฟซฺ'เมิน) n. คนร่าง,คนยกร่าง,คนทำแบบแผน,หมากรุก,ผู้เชี่ยวชาญในการสเก็ตช์ภาพ,ช่างวาด, Syn. checker -pl. draughtsmen
draughty(ดราฟ'ที) adj. ซึ่งมีกระแสลม,ซึ่งมีลมเข้า,ซึ่งมีช่องลม, Syn. drafty, See also: draughtily adv. draughtiness n.
fraud(ฟรอด) n. การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,เล่ห์,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ของปลอม, Syn. deception,deceit,guile

English-Thai: Nontri Dictionary
defraud(vt) โกง,คดโกง,ฉ้อโกง
draught(n) การลาก,การดึง,กระแสลม,ตั๋วแลกเงิน,ฉบับร่าง
draughts(n) การเล่นหมากฮอส,การเล่นหมากรุก
fraud(n) การโกง,การหลอกลวง,คนโกง,คนหลอกลวง,ความเท็จ,นักต้มตุ๋น
fraudulent(adj) เท็จ,ฉ้อโกง,ฉ้อฉล,หลอกลวง,ต้มตุ๋น
fraught(adj) เต็มไปด้วย
hydraulic(adj) ซึ่งใช้กำลังน้ำ
marauder(n) โจรปล้นสะดม
marauding(adj) เที่ยวปล้นสะดม,เที่ยวขโมย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
raught[รอท] (vi ) กริยาช่อง 2 และ 3 ของ reach (ปัจจุบันเลิกใช้เเล้ว)
raught[รอท] (vt ) กริยาช่อง 2 เเละ 3 ของ reach (ปัจจุบันเลิกใช้เเล้ว)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Coach Raupp.โค้ช ราช. I Love You, Beth Cooper (2009)
Thank God, Coach Raupp.Coach Raupp. I Love You, Beth Cooper (2009)
I'm here for Raul.ฉันมาหาคนชื่อ ราอู Dead Like Me: Life After Death (2009)
Of father raul del toro in galicia, spain, 4 months ago.บาทหลวงRalu del Toro ที่กาลิเซีย ในสเปน เมื่อ 4 เดือนก่อน Demonology (2009)
Chase doesn't want some big, raucous party.เชสไม่ต้องการงานใหญ่ ปาร์ตีหลุดโลก House Divided (2009)
The neighbors don't want some raucous club coming in and disrupting the quiet.แต่ระแวกแถวนั้นไม่อยากให้มีคลับที่มีเสียงดังเปิดตัวขึ้น The Freshmen (2009)
A Rau charm for good luck is hardly cause for alarm. Why would you give her some Kryptonian symbol?A Rau charm for good luck is hardly cause for alarm. Disciple (2010)
Rau symbolizes all that is good.ทำไมคุณถึงให้สัญลักษณ์ คริปโตเนียนกับเธอ สัญลักษณ์ ราอู เป็นสิ่งดี Disciple (2010)
I guess the book of Rau is not on earth after all.ฉันคิดว่าหนังสือของราอู ไม่ได้อยู่บนโลกนี้ Disciple (2010)
Raus!- จอห์น Episode #1.1 (2010)
Raus! Come on. If you're thinking of calling security, don't bother.ออกไปซะๆ เร้วๆเข้า ถ้าคุณคิดที่จะโทรหายาม อย่าเลยไอ้น้องชาย โทรแจ้งตำรวจเลยจะดีกว่า ไปเร็วๆเข้า Episode #1.1 (2010)
"Raus, raus." Mother of God. Don't look at me.เร็วๆเข้า พระแม่มารีย์ Episode #1.1 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rauParliament members had a raucous argument over the Wiretapping Law.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข็ม[N] Rauvolfia serpentine, Syn. ต้นเข็ม, ดอกเข็ม, Example: เข็มต้นนี้ออกดอกดกมาก สงสัยคนปลูกคงรดน้ำให้ปุ๋ยทุกวัน, Count unit: ต้น, ดอก, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มหลายชนิดในสกุล Ixora วงศ์ Rubiaceae ดอกตูมมีลักษณะคล้ายเข็ม ดอกมี 4 กลีบ สีต่างๆ เช่น เข็มพวงขาว มีดอกขาว กลิ่นหอม ใช้ทำยาได้, เข็มเศรษฐี มีดอกแดงออกเป็นช่อใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาโร[TM] (Ārō) EN: Aarau   FR: Aarau
ใบแดง[n. exp.] (bai daēng) FR: exclusion pour fraude électorale [f]
เบียร์สด [n. exp.] (bīa sot) EN: draught beer ; draft beer ; tap beer   FR: bière en fût [f] ; bière pression [f]
ฉบับร่าง[adj.] (chabap rāng) EN: draft ; draught   
ช่างเขียนแบบ[n. exp.] (chang khīenbaēp) EN: draughtsman ; draftsman   FR: dessinateur industriel [m] ; dessinateur technique [m]
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off   FR: frauder ; escroquer ; filouter (vx) ; rouler (fam.)
ฉ้อฉล[v.] (chøchon) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off   FR: détourner ; escroquer
ฉ้อฉล[adj.] (chøchon) EN: deceptive ; fraudulent ; dishonest   
ฉ้อโกง[v.] (chøkōng) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off   FR: détourner ; escroquer
ฉ้อโกง[adj.] (chøkōng) EN: fraudulent   FR: frauduleux

CMU English Pronouncing Dictionary
RAU    R AW1
RAUH    R AO1
RAUP    R AO1 P
RAUL    R AA0 UW1 L
RAUL    R AO1 L
RAUL    R AW1 L
RAUN    R AO1 N
RAUM    R AO1 M
RAUB    R AO1 B
RAULS    R AA0 UW1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Raul    (n) (r @ uu1 l)
raucous    (j) (r oo1 k @ s)
raucously    (a) (r oo1 k @ s l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
rauchen(vi vt) |rauchte, hat geraucht| สูบบุหรี่ เช่น Dass du rauchst, stört ihn. = ที่เธอสูบบุหรี่นะ รบกวนเขานะ
rauchfrei[เร๊าค-ไฟร] (adj) ปราศจากการสูบบุหรี่ ปลอดจากการสูบบุหรี่
Raum(n) |der, pl. Räume| (คณิต.) ปริภูมิ
Raum(n) |der, pl. Räume| ห้อง
Raumtemperatur(n) |die, pl. Raumtemperaturen| อุณหภูมิห้อง, See also: S. die Zimmertemperatur
Frauนาง (คล้าย Mrs. ในภาษาอังกฤษ)
Frau(n) |die, pl. Frauen| ผู้หญิง
Frauen(n) |pl.| ผู้หญิงหลายๆ คน, See also: Frau
brauchenต้องการ
daraufบนสิ่งนั้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Raumordnung {f}town and country planning [Add to Longdo]
Raumpflegerin {f}cleaning lady [Add to Longdo]
Raub {m}predation [Add to Longdo]
Raub {m}rape [Add to Longdo]
Raub {m}robbery [Add to Longdo]
Raub {m}snatch [Br.] [Add to Longdo]
Raubbau {m}careless working; unconsidered exhaustion [Add to Longdo]
Raubbau {m}predatory exploitation; ruthless exploitation [Add to Longdo]
Raubbau treibento overcrop [Add to Longdo]
Raubbau treibento rob [Add to Longdo]
Raubdruck {m}pirate edition; pirated edition [Add to Longdo]
Raubgier {f}rapacity [Add to Longdo]
Raubgier {f}; Gier {f}ravenousness [Add to Longdo]
Raubgierigkeit {f}rapaciousness [Add to Longdo]
Raubgräber {m}looter; pot-hunter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PTSD[ピーティーエスディー, pi-tei-esudei-] (n) (See 心的外傷後ストレス障害) post-traumatic stress disorder; PTSD [Add to Longdo]
あざ笑う;嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う[あざわらう(あざ笑う;嘲笑う);せせらわらう(嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う), azawarau ( aza warau ; seserawarau ); seserawarau ( seserawarau ; sesera warau ; az] (v5u,vt) (uk) to sneer at; to ridicule [Add to Longdo]
あしらう[, ashirau] (v5u,vt) to arrange; to treat; to handle; to deal with [Add to Longdo]
うつらうつら[, utsurautsura] (adv) drowsily; nodding off [Add to Longdo]
お目玉を食らう[おめだまをくらう, omedamawokurau] (exp,v5u) (See 大目玉を食らう) to get a good scolding [Add to Longdo]
お預けを食らう;御預けを食らう[おあずけをくらう, oazukewokurau] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone [Add to Longdo]
くすくす笑う;クスクス笑う[くすくすわらう(くすくす笑う);クスクスわらう(クスクス笑う), kusukusuwarau ( kusukusu warau ); kusukusu warau ( kusukusu warau )] (exp,v5u) to giggle [Add to Longdo]
けらけら笑う[けらけらわらう, kerakerawarau] (v5u) to cackle [Add to Longdo]
げらげら笑う[げらげらわらう, geragerawarau] (exp,v5u) to guffaw [Add to Longdo]
と言ったら嘘になる[といったらうそになる, toittarausoninaru] (exp,v5r) I'd be lying if I said ... [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guō, ㄍㄨㄛ, ] raucous; clamor; unpleasantly noisy [Add to Longdo]
聒耳[guō ěr, ㄍㄨㄛ ㄦˇ, ] raucous; ear-splitting [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ターンアラウンドタイム[たーん'あらうんどたいむ, ta-n ' araundotaimu] turnaround time, turnaround time [Add to Longdo]
バックグラウンドジョブ[ばっくぐらうんどじょぶ, bakkuguraundojobu] background job [Add to Longdo]
ブラウザ[ぶらうざ, burauza] browser [Add to Longdo]
ブラウザ戦争[ブラウザせんそう, burauza sensou] browser war [Add to Longdo]
ブラウン管[ブラウンかん, buraun kan] cathode-ray tube (CRT) [Add to Longdo]
ラウター[らうたー, rauta-] router [Add to Longdo]
ラウンドトリップ時間[ラウンドトリップじかん, raundotorippu jikan] round trip time [Add to Longdo]
ラップアラウンド[らっぷあらうんど, rappuaraundo] wraparound [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぼう, bou] RAUM, QUASTE, TRODDEL [Add to Longdo]
[けむり, kemuri] Rauch [Add to Longdo]
煙る[けむる, kemuru] rauchen [Add to Longdo]
畝間[うねま, unema] Raum_zwischen_Furchenruecken, Furche [Add to Longdo]
発煙[はつえん, hatsuen] Rauchbildung, Rauchentwicklung [Add to Longdo]
禁煙[きんえん, kin'en] Rauchen_verboten! [Add to Longdo]
霜柱[しもばしら, shimobashira] Rauhreif [Add to Longdo]
麻薬[まやく, mayaku] Rauschgift, Narkotikum [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top