Search result for

ranke

(48 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ranke-, *ranke*
Possible hiragana form: らんけ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ranked[ADJ] ซึ่งจัดตำแหน่งหรือลำดับ, Syn. ordered, arranged

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frankensteinn. ผู้สร้างสิ่งทำลายที่สร้างขึ้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They ranked with The Ginyu Force back then-พวกมันจัดอยู่ในระดับเดียวกับ กองกำลังพิเศษกินิวในตอนนั้น Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
In the blue corner 38 victories, 34 knockouts the fighting machine from the Ukraine the undefeated number-one ranked heavyweight challenger:มุมน้ำเงิน ชนะ38 ชนะน๊อค34 เครื่องจักรสังหาร จากยูเครน ผู้ท้าชิงอันดับหนึ่ง 2012 (2009)
Let's hear it from the internationally ranked Cheerios coach Sue Sylvester.มาฟังจาก โค้ชทีมเชียร์ ซู ซิลเวสเตอร์ Funk (2010)
I am an internationally ranked cheerleading coach!ฉันเป็นโค้ชระดับชาติ Journey to Regionals (2010)
It isn't even ranked in the top 20.ที่นั่นไม่ได้อยู่ในท็อป 20 อันดับเลยนะ I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
And are ranked by their potentialและถูกจัดลำดับตามความเป็นไปได้ที่พวกเขา Interpretive Dance (2010)
That's the rankest psychologism, and was conclusively revealed as hogwash by Gottlob Frege in the 1890s!นั่นมันจิตวิทยานิยมขั้นสูงสุด และแสดงให้เห็นในท้ายที่สุดว่าไร้สาระ ของก็อตล็อบ เฟรก ในปี 1890 The Zazzy Substitution (2010)
You've never been ranked down.ช่างเหอะ! อันดับเธอไม่เคยร่วงอยู่แล้วนี่ Death Bell 2: Bloody Camp (2010)
Of which you are a highly ranked member, Ari Tasarov,ที่คุณเป็นสมาชิกระดับสูง อารี ทาซาโรฟ Phoenix (2010)
Tracy brought me in front of a panel, the highest ranked A.S.S.es.เทรซี่ส่งผมมาฝ่ายสอบสวน จนท.สูงสุด A.S.S Agents of Secret Stuff (2010)
Your photos are all over the internet! You are ranked number one for searches!ตอนนี้รูปของคุณในอินเตอร์เน็ต เป็นอันดับในการค้นหา Episode #1.18 (2010)
Just as there is a hierarchy of angels, ranked in ascendant order so, too, is the realm of evil ranked.เช่นเดียวกับที่มีลำดับชั้น \ N ของเทวทูติในสวรรค์... ในหมู่ปีศาจก็มีการจัดอันดับ The Rite (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rankeHe ranked close to the top.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chāng) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose   
พลทหาร[n. exp.] (phon thahān) EN: ranker ; private ; rank and file ; ordinary sea-man ; rating ; Pvt (Am.)   FR: soldat [m]
เสนาบดี[n.] (sēnābodī) EN: minister ; secretary of State ; chief official; high-ranked official   

CMU English Pronouncing Dictionary
RANKE    R AE1 NG K
RANKED    R AE1 NG K T
RANKER    R AE1 NG K ER0
RANKERS    R AE1 NG K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ranked    (v) (r a1 ng k t)
ranker    (n) (r a1 ng k @ r)
rankers    (n) (r a1 ng k @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
einschränken(vt) |schränkte ein, hat eingeschränkt| จำกัด
einschränken(vi) |schränkte sich ein, hat sich eingeschränkt| ใช้ชีวิตอย่างจำกัดจำเขี่ย
Schranke(n) |die, pl. Schranken| ที่กั้น, ไม้กั้นเขต เช่น Eisenbahnschranke ที่กั้นตรงรางรถไฟ
Krankenwagen(n) |der, pl. Krankenwagen| รถพยาบาล, รถฉุกเฉินบรรทุกคนป่วย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ranke {f}strand [Add to Longdo]
Ranke {f}cirrus [Add to Longdo]
Ranke {f} | Ranken {pl}tendril | tendrils [Add to Longdo]
Rankenfüßer {m}; Rankenfußkrebs {m} [zool.]barnacle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クランケ[, kuranke] (n) patient (ger [Add to Longdo]
ブランケット[, buranketto] (n) blanket [Add to Longdo]
ブランケットエリア[, burankettoeria] (n) blanket area [Add to Longdo]
ブランケットステッチ[, burankettosutecchi] (n) blanket stitch [Add to Longdo]
位する[くらいする, kuraisuru] (vs-s) to rank; to be ranked; to be located [Add to Longdo]
位負;位負け[くらいまけ, kuraimake] (n,vs) being unworthy of one's rank; being outranked [Add to Longdo]
一流会社[いちりゅうかいしゃ, ichiryuukaisha] (n) top-ranked firm; top-tier corporation; leading company; prestigious company; stellar company [Add to Longdo]
家賃が高い[やちんがたかい, yachingatakai] (exp) (1) expensive to rent; (2) sumo wrestler ranked too high for his abilities [Add to Longdo]
角番[かどばん, kadoban] (n) (1) make-or-break game in a go or shogi tournament; (2) ozeki-ranked sumo wrestler being in danger of losing his rank if he fails to win 8 or more bouts in a 15-day tournament [Add to Longdo]
角番大関[かどばんおおぜき, kadoban'oozeki] (n) (See 角番) ozeki-ranked sumo wrester in danger of losing his rank [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
付番群[ふばんぐん, fubangun] ranked group [Add to Longdo]
付番要素[ふばんようそ, fubanyouso] ranked element [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
卵形[らんけい, rankei] eifoermig, oval [Add to Longdo]
卵形[らんけい, rankei] eifoermig, oval [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Ranke [raŋkə] (n) , s.(f )
     cirrus; tendril
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top