Search result for

raller

(50 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -raller-, *raller*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา raller มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *raller*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
~ Of the very very very best kind!(Inga singt) Nur von der allerallerbesten. The Children of Noisy Village (1986)
Sing a song, sing a song, sing a song of sausage..."Sie ist von der allerallerallerbesten." The Children of Noisy Village (1986)
Not the third best, not the second best, but the very best you have.(beide singen übertrieben falsch) "So eine schöne lange Wurst." "Von der allerallerbesten, von dieser Art." The Children of Noisy Village (1986)
And he gets his own rebound!Abpraller vom Brett! Running Scared (1986)
My best friend in the whole world, Mr. Bear.Mr. Bär, mein allerallerbester Freund. Goodbye, Mr. Bear (1989)
- ls he chubbier than I?- Ist er praller als ich? Marquis (1989)
Doc, I heard a snap.- 12. Loch? - Abpraller Grabstein. - Nirwana? Bart the Daredevil (1990)
First clue: "The all-time leading rebounder in pro basketball history."- Sport für 100. "Bester Abpraller der NBA-Geschichte." White Men Can't Jump (1992)
I'm allergic to pepper.Meine Pfefferallergie. Mrs. Doubtfire (1993)
Unfortunately, because of Scooter's sugar allergies, he was not allowed to eat the chocolate that you sent.Leider durfte Scooter aufgrund seiner Zuckerallergien die Schokolade, die sie schickten, nicht essen. Advise and Repent (1995)
Cheap rebound?Billiger AbprallerSchizopolis (1996)
This is Ford, my bestest friend of all my friends!Das ist Ford, mein allerallerbester Freund. Lie to Me (1997)
The Fourth?Das 4.? Die sind robuste PrallerNemesis (1997)
Your forgiveness isn't sweeter than a plump nipple.Deine Vergebung ist nicht süßer als ein praller Nippel. The Man in the Iron Mask (1998)
It's off the rim. Could be a double play, Maxwell tips...Abpraller vom Ring, könnte ein Double Play werden, Maxwell... BASEketball (1998)
It's off the rim...Abpraller vom Ring... BASEketball (1998)
Another woman in your life?Sie ist die Alleraller- schönste auf der Welt! The Watermill Princess 2 (2000)
We've had a full evening.Das war doch ein praller Abend. Roger Dodger (2002)
Oh, misses, but gets it off the rebound behind the back.Oh, Fehlwurf, aber er holt sich den AbprallerLarrypalooza (2002)
As you grew in me, I felt like my wallet was getting fatterAls mein Bauch immer größer wurde, fühlte ich mich wie eine Brieftasche, die immer praller wird. Lady Vengeance (2005)
- Boobs perkier? - Mm-hm.Sind die Brüste drallerThe Man in the SUV (2005)
"Koehler, Koehler... has an impacted molar. "Koehler, Koehler... - ... ist ein praller Gröhler! Awed Couple (2005)
Animal allergies seems unlikely, but it's possible that...Tierallergien sind unwahrscheinlich... Sleeping Dogs Lie (2006)
The enthusiasm and drive of the guys who played football was just superb.Und mit welchem Elan und mit welcher Dynamik die da Fußball gespielt haben, die Jungs, das war vom Allerallerfeinsten. Deutschland. Ein Sommermärchen (2006)
All right, Dragon's Eye, may your path be true and your caroms many.Okay, Drachenauge sei dein Weg der richtige, und deine Abpraller häufig. Little Orphan Millie (2007)
Fang steals the ball and passes to the captain, Ding. Ding slams it in again!Fang im Ballbesitz, schmettert ihn als Ab- praller zu Ding und Ding macht ihn rein! Kung Fu Dunk (2008)
My allergy to dander is really acting up. I...Meine Haustierallergie macht mir plötzlich zu schaffen. Space Buddies (2009)
- It's hypoallergenic.- Es ist hyperallergen. Phoenix (2009)
I knew about her body butter and about his strawberry allergy.Ich wusste von ihrer Hautcreme und von seiner Erdbeerallergie. House Divided (2009)
Ever.Der allerallerbeste. Love Always (2009)
Somebody gave me hypoallergenic drugs?Ich bekam eine hyperallergene Droge? Death at a Funeral (2010)
I have the worst dander allergy.Ich habe eine schlimme Tierhaarallergie. Taking the Plunge (2010)
A ricochet?- Ein AbprallerAfter Hours (2010)
I think you are the absolute bollocks.Ich finde, du bist allerallererste Sahne. One Day (2011)
And just for the record, labradoodles are hypo-allergenic, which is a very sexy quality to those troubled by animal dander.Und nur fürs Protokoll, Labradoodles sind hypoallergen,... was eine sehr coole Qualität für Tierhaarallergische ist. The Thespian Catalyst (2011)
Her two breasts, with fleshy dark nipples... who proudly founded, swelled even more."Und ihre Brüste, gekrönt von fleischig braunen Warzenhöfen, "hart und spitz wie Dolche, wurden noch prallerTous les soleils (2011)
You drop the cushions on the floor to plump them up.Man wirft die Kissen auf den Boden, um sie praller zu machen. Episode #2.1 (2011)
Earth swallows up much of the impactor.Die Erde schluckt den Großteil des Aufprallers. History of the World in 2 Hours (2011)
He's your dad's very, very, very best friend and... we've... driven around on mopeds... stolen apples, and all that.Lucas ist Papas allerallerallerbester Freund. Wir sind zusammen Mofa gefahren. Haben zusammen Äpfel geklaut. The Hunt (2012)
You remembered my strawberry allergy just fine.Sie haben sich sehr gut an meine Erdbeerallergie erinnert. Commitment (2012)
Simple pop-up.Normaler AbprallerCharlie Goes Back to Therapy (2012)
Yes, it is a little pongy, isn't it? Who is he talking to?Mir ist eingefallen, dass ich eine Beuteltierallergie hab. 100 Bloody Acres (2012)
Hi-ho, hi-ho, it's off to fish we go.Trallerli, Trallerla, gebt Acht, ihr Fisch, bald sind wir da. The Fish Guts Displacement (2012)
- (KATE) Still allergic to cat hair? - (RICHARD) Worse than ever.Immer noch die Katzenhaarallergie? The Love Punch (2013)
Oh, right, yeah. Legs up to the ceiling and arse as tight as a plum.Klar, Beine bis unters Kinn, ein praller Hintern. The Love Punch (2013)
Those wonderful little tits. Her little butt... so perky.Ihre wunderbaren kleinen Brüste, ihr draller Hintern. It Happened in Saint-Tropez (2013)
Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, wait. I know you weren't blaming that T-I-P on the K-I-N-G.Meinen Sie, der König war schuld an dem AbprallerGimme Some Lovin' (2013)
Allergic to children?"Kinderallergie"! J'adore ma vie! (2013)
"How is titty-fucking me gonna make my tits any bigger?""Wieso werden bei einem Tittenfick meine Möpse praller?" Run All Night (2015)
And give a lifted, protruding look.Ein wenig praller und noch voller. Husband Factor (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top