Search result for

rît

(119 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rît-, *rît*
English-Thai: Longdo Dictionary
The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., S. การไฟฟ้านครหลวง,
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
security(n adj) ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, ความมั่นคง, การค้ำประกัน, หลักทรัพย์, ธนบัตร, คนรับรอง, สวัสดิการ, เกี่ยวกับการประกัน, S. certificate, protection,
emeritus(adj n) กิตติคุณ เป็นตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุแล้ว โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น president emeritus อธิการบดีกิตติคุณ, professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคุณ
nutrition factคุณค่าทางโภชนาการ
spiritualist(n) คนทรง
britches(n) |pl| กางเกงขายาว, S. trousers, breeches
debt securities(n) ตราสารหนี้ เช่น One of the world’s largest and most liquid bond markets is comprised of debt securities issued by the U.S. Treasury and by U.S. government agencies.
court writ(n) หมายศาล
territorial(adj ) แสดงความเป็นเจ้าของที่หรืออาณาเขต, แสดงอาการป้องกันอาณาเขตของตนจากผู้บุกรุก เช่น สุนัขเห่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในบริเวณ, S. territorial behavior, A. nonterritorial,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rite[N] พิธีกรรม, See also: พิธีศาสนา, Syn. ceremony, deservance
rite[N] พิธีการ, See also: แบบแผน, Syn. formality, procedure
ritzy[ADJ] หรูหรา (คำไม่เป็นทางการ), See also: โอ่อ่า, ฟู่ฟ่า, Syn. luxurious, sumptuous
ritual[N] พิธีกรรม, Syn. ceremony, observance
ritual[ADJ] เกี่ยวกับพิธีกรรม, See also: โอ่อ่า, ฟู่ฟ่า, Syn. ceremonial, conventional
ritualise[VI] ทำพิธีทางศาสนา, Syn. celebrate
ritualise[VT] ทำพิธีทางศาสนา, Syn. celebrate
ritualism[N] การศึกษาเกี่ยวกับพิธีทางศาสนา
ritualize[VI] ทำพิธีทางศาสนา, Syn. celebrate
ritualize[VT] ทำพิธีทางศาสนา, Syn. celebrate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rite(ไรทฺ) n. พิธีศาสนา,พิธีบูชา,พิธีการ,พิธี,พิธีกรรม,ธรรมเนียมปฏิบัติ,ประเพณี
ritual(ริช'ชวล) n.,adj. พิธีศาสนา,พิธีบูชา,พิธีการ,พิธี,หนังสือพิธีศาสนา,หนังสือพิธีกรรม
ritualism(ริช'ชวลลิสซึม) n. ลัทธิยึดถือพิธีศาสนา,การใช้พิธีในทางศาสนา, Syn. ritual
abirritant(แอบเบอ' ริทันทฺ) n. สิ่งที่บรรเทาอาการระคายเคือง (soothing, relieving)
abirritate(แอบเบอ' ริเทท) vt. บรรเทาอาการระคายเคือง
absolute majorityจำนวนสมาชิกที่มีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งหมด
acritochromacyภาวะตาบอดสี
afrit(แอฟ' ริท, อะฟรีท') n. = afreet
alacrity(อะแลค' ริที) n. ความกระตือรือร้น, ความฮึกเหิม, ความคล่องแคล่ว, ความเต็มใจ
alexandrite(แอลลิคซาน' ไดรทฺ) พลอยชนิดหนึ่ง (chrysoberyl)

English-Thai: Nontri Dictionary
ritual(adj) เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา,เกี่ยวกับพิธีการ
ritual(n) พิธีทางศาสนา,พิธีการ
alacrity(n) ความกระชุ่มกระชวย,ความกระตือรือร้น,ความว่องไว
anchorite(n) ฤาษี,โยคี
angularity(n) มุมแหลม,การมีรูปเป็นมุม
apparition(n) ผี,ปีศาจ
arithmetic(n) คณิตศาสตร์
arithmetical(adj) เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
arithmetician(n) นักคณิตศาสตร์
arthritis(n) ข้อต่ออักเสบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
riteพิธีกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rites and ceremoniesพิธีทางศาสนาและพิธีกรรม [TU Subject Heading]
Ritualsพิธีกรรม [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรรมพิธี[N] rite, See also: ritual, ceremony, Syn. กรรพิธี, พิธีการ, Example: สถานที่ท้องสนามหลวงควรสงวนไว้สำหรับการประกอบกรรมพิธีต่างๆ ทางราชการ, Count unit: พิธี
งานพิธี[N] ceremony, See also: rite, ritual, Example: ผู้ที่จะเข้าร่วมงานพิธีในวันพรุ่งนี้ควรแต่งกายให้เรียบร้อย, Count unit: งาน
พิธี[N] ceremony, See also: rite, Syn. พิธีการ, Example: คนจำนวนมากที่ไปร่วมในพิธีเปิดสุสานตุตังคาเมน ต่างพากันล้มตายไปด้วยอาการแปลกประหลาด, Thai definition: งานที่จัดขึ้นตามลัทธิเพื่อความขลัง
พิธี[N] custom, See also: ritual, Syn. แบบแผน, ธรรมเนียม, Example: โบราณมีพิธีสาบานตัวและการให้สัญญาณด้วยมือที่เป็นแบบฉบับโดยเฉพาะ, Thai definition: การกำหนดขั้นตอนต่างๆ ตามแบบอย่างหรือตามธรรมเนียม
พิธีกร[N] master of ceremonies, See also: ritualist, host, Syn. โฆษก, ผู้ดำเนินรายการ, Example: งานวันนี้เธอได้รับเชิญให้มาเป็นพิธีกรตั้งแต่เริ่มจนจบงาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ดำเนินการในพิธี, ผู้ดำเนินรายการให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างเรียบร้อย
พิธีกรรม[N] rite, See also: worship, ceremony, Syn. การสักการะ, พิธีบูชา, กรรมบูชา, Example: ตุ๊กตาเสียกบาลเป็นประติมากรรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในพิธีกรรมหรือกิจกรรมบางอย่าง, Count unit: แบบ, อย่าง, Thai definition: การประกอบพิธีบูชา, การปฏิบัติในการทำพิธี
เบิกไม้[N] rite performed before cutting a tree, Syn. พิธีเบิกไม้, Example: เจ้าของโครงการขอร้องให้ทำพิธีเบิกไม้ก่อนลงมือตัดไม้, Thai definition: พิธีเซ่นผีป่า หรือรุกขเทวดา ก่อนจะตัดไม้ใหญ่ในป่าสูง
ยัญพิธี[N] rite to the spirits of Brahmin, See also: offering, tribute, expiation, reparation, penance, propitiation, libation, Count unit: พิธี, Thai definition: พิธีเซ่นสรวงบูชาของพราหมณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอนติลอการิทึม [n.] (aēntiløkāritheum) EN: antilogarithm   FR: antilogarithme [m]
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition   FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารแช่แข็ง[X] (āhān chāe khaeng) EN: frozen food   FR: nourriture surgelée [f] ; repas surgelé [m]
อาหารชุบแป้งทอด[n.] (āhān chup paēng thøt) EN: fritter   FR: beignet [m]
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อาหารฝรั่งเศส[n. exp.] (āhān Farangsēt) EN: French food ; French cuisine   FR: cuisine française [f] ; nourriture française [f]
อาหารแห้ง[n. exp.] (āhān haēng) EN: dried food   FR: aliment séché [m] ; nourriture séchée [f]
อาหารจีน[n. exp.] (āhān Jīn) EN: Chinese food ; Chinese cuisine   FR: cuisine chinoise [f] ; nourriture chinoise [f]
อาหารกระป๋อง[n. exp.] (āhān krapǿng) EN: canned food ; tinned foods   FR: nourriture en conserve [f] ; nourriture en boîte [f]
อาหารมังสวิรัติ[n. exp.] (āhān mangsawirat) EN: vegetarian food   FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RITA    R IY1 T AH0
RITE    R AY1 T
RITZ    R IH1 T S
RITT    R IH1 T
RITES    R AY1 T S
RITTS    R IH1 T S
RITCH    R IH1 CH
RITZY    R IH1 T S IY0
RITER    R AY1 T ER0
RITGER    R IH1 T G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Rita    (n) (r ii1 t @)
rite    (n) (r ai1 t)
rites    (n) (r ai1 t s)
ritzy    (j) (r i1 t s ii)
ritual    (n) (r i1 ch u@ l)
rituals    (n) (r i1 ch u@ l z)
ritualism    (n) (r i1 ch u@ l i z @ m)
ritualist    (n) (r i1 ch u@ l i s t)
ritualists    (n) (r i1 ch u@ l i s t s)
ritualistic    (j) (r i2 ch u@ l i1 s t i k)

German-Thai: Longdo Dictionary
Drittelหนึ่งในสาม
Kritik(n) |die, pl. Kritiken| คำวิจารณ์, ตำหนิ
Schritt(n) |der, pl. Schritte| ก้าว, ฝีก้าว, ขั้น, จังหวะ
drittenที่สาม
Bleistiftspritzer(n) |der, pl. Bleistiftspritzer| กบเหลาดินสอ
auf Kritik stoßenเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ เช่น Im Jahr 2002 ist die Währungsumstellung zu Euro in Europa auf Kritik gestoßen.
umstritten(adj) ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ เช่น Neubauten in Schweinheim sind umstritten. Bürger fürchten zusätzliche Belastungen durch die Erweiterung des Reha-Zentrums und das "Haus am Stadtwald"., See also: S. fraglich

Japanese-English: EDICT Dictionary
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
踠き(oK)[もがき, mogaki] (n) (uk) struggle; writhing; wriggling; floundering [Add to Longdo]
10進演算;十進演算[じっしんえんざん, jisshin'enzan] (n) {comp} decimal arithmetic [Add to Longdo]
2進演算[にしんえんざん, nishin'enzan] (n) {comp} binary arithmetic operation [Add to Longdo]
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS [Add to Longdo]
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO [Add to Longdo]
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纸钱[zhǐ qián, ㄓˇ ㄑㄧㄢˊ, / ] ritual money made of paper burnt for the Gods or the dead, #45,085 [Add to Longdo]
礼器[lǐ qì, ㄌㄧˇ ㄑㄧˋ, / ] ritual dishes; sacrificial vessels, #72,875 [Add to Longdo]
拜堂[bài táng, ㄅㄞˋ ㄊㄤˊ, ] ritual kneeling to heaven and earth by bride and groom in a old-fashioned wedding ceremony; same as 拜天地, #78,616 [Add to Longdo]
祭器[jì qì, ㄐㄧˋ ㄑㄧˋ, ] ritual dishes; sacrificial vessels, #111,051 [Add to Longdo]
[yǒu, ㄧㄡˇ, ] ritual bonfire, #277,690 [Add to Longdo]
仪礼[yí lǐ, ㄧˊ ㄌㄧˇ, / ] Rites and Ceremonies, part of the Confucian Classic of Rites 禮記|礼记 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
より対線[よりついせん, yoritsuisen] twisted pair cable [Add to Longdo]
アウトラインユーティリティ[あうとらいにゅーていりてい, autorainyu-teiritei] outline utility [Add to Longdo]
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal [Add to Longdo]
アラーム重要度[アラームじょうようど, ara-mu jouyoudo] alarm severity [Add to Longdo]
アルゴリズム[あるごりずむ, arugorizumu] algorithm [Add to Longdo]
インターオペラビリティ[いんたーおぺらびりてい, inta-operabiritei] interoperability [Add to Longdo]
インタプリタ[いんたぷりた, intapurita] interpreter, interpretive program [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
吏党[りとう, ritou] Gruppe_von_Beamten [Add to Longdo]
[りつ, ritsu] GESETZ, VORSCHRIFT [Add to Longdo]
[りつ, ritsu] SATZ, RATE [Add to Longdo]
立冬[りっとう, rittou] Beginn_des_Winters [Add to Longdo]
騎士[きし, kishi] Ritter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top