Search result for

rêne

(108 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rêne-, *rêne*
English-Thai: Longdo Dictionary
copreneur(n) สามีและภรรยาที่เป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน เช่น She found that copreneur relationships are significantly less egalitarian than dual-career marriages.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
renew[VT] ทำใหม่, See also: เริ่มต้นใหม่, ทำขึ้นใหม่, ทำอีกครั้ง, Syn. rebuild, redo, remake
renew[VI] เริ่มใหม่, See also: เปลี่ยนใหม่, Syn. remake, resume
renew[VT] ต่อสัญญา, See also: ต่ออายุ, Syn. extend, continue
renew[VT] เปลี่ยนใหม่, See also: ซ่อมแซม, Syn. repair, upgrade
renew[VT] ทำให้มีพลังใหม่, See also: ทำให้มีชีวิตชีวาอีก, ชุบชีวิต, Syn. refresh, revive
renege[VI] ผิดสัญญา, See also: ละเมิดสัญญา, Syn. default, break a promise
reneger[N] คนผิดสัญญา
renewal[N] การกลับสู่สภาพเดิม, See also: การเริ่มใหม่, Syn. recurrence, recommencement, renovation
renewed[ADJ] ซึ่งเริ่มใหม่, Syn. refreshed, restored
renewer[N] ผู้เริ่มใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
renegade(เรน'นะเกด) n. คนทอดทิ้งเพื่อน,คนทรยศ,คนเปลี่ยนศาสนา,คนหักหลัง adj. ทอดทิ้งเพื่อน,ทรยศ,เปลี่ยนศาสนา,หักหลัง
renew(รีนิว') vt.,vi. เริ่มใหม่,ทำใหม่,เปลี่ยนใหม่,ซ่อมแซม,เสริม,เติม,ฟื้นฟู,สร้างใหม่,ทำให้เป็นหนุ่มใหม่,ทำให้มีพลังใหม่,ต่อสัญญา,ทำให้กลับสู่สภาพเดิม, See also: renewability n. renewable adj. renewably adv. renewedly adv. renewer n. ค
renewal(รีนิว'เอิล) n. การเริ่มใหม่,การเปลี่ยนใหม่,การฟื้นฟู,การสร้างใหม่,การทำให้กลับสู่สภาพเดิม,การต่อสัญญาใหม่,การรับนิตยสารต่อ,การยืนยัน,การยืนยันคำมั่นสัญญา
crenel(เครน'เนิล) n. ช่องว่างเป็นปีกกาบบนกำแพง,ส่วนยื่นกลม,บาก.
crenelated(เครน'นะเลทิด) adj. ซึ่งเป็นส่วนยื่นกลม,เป็นหยักกลม,เป็นรอยบาก
crenelation(เครนะเล'เชิน) n. การสร้างส่วนยื่นกลม,การสร้างบาก,บาก,รอยบาก, Syn. notch
crenellated(เครน'นะเลทิด) adj. ซึ่งเป็นส่วนยื่นกลม,เป็นหยักกลม,เป็นรอยบาก
crenellation(เครนะเล'เชิน) n. การสร้างส่วนยื่นกลม,การสร้างบาก,บาก,รอยบาก, Syn. notch
entrepreneur(อานทระพระเนอ') n. ผู้บริหารกิจการ,นายจ้าง,นักวิสาหกิจ,นายทุน., See also: entrepreneurial adj. ดูentrepreneur entrepreneurship n. ดูentrepreneur, Syn. employer -pl. entrepreneurs
frenetic(ฟระเนท'ทิค) adj. บ้าระห่ำ,บ้าคลั่ง., See also: frenetically adv., Syn. frenetical,phrenetic,phrenetical,distracted

English-Thai: Nontri Dictionary
renegade(adj) หักหลัง,ทรยศ,เปลี่ยนศาสนา
renegade(n) คนหักหลัง,คนทรยศ,คนเปลี่ยนศาสนา
renew(vt) ต่ออายุ,ทำใหม่,ซ่อมแซม,ฟื้นฟู,ทำให้เป็นหนุ่ม,สร้างใหม่
renewal(n) การเปลี่ยนใหม่,การเริ่มใหม่,การสร้างใหม่,การฟื้นฟู,การต่อสัญญา
awareness(n) ความตระหนัก,สติ
bareness(n) ความว่างเปล่า
gangrene(n) ความเน่าเปื่อย,แผลเรื้อรัง
gangrene(vi) เน่า,เน่าเปื่อย,เป็นแผลเรื้อรัง
pureness(n) ความบริสุทธิ์,ความสะอาด,ความหมดจด
serene(adj) ราบเรียบ,สงบเงียบ,เยือกเย็น,ใจเย็น,ปลอดโปร่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
renegotiationการเจรจาต่อรองใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
renewทำใหม่, ต่ออายุ, ทำให้ใหม่ขึ้น, เริ่มต้นใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
renewable eventเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
renewalการต่ออายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
renewal agreementข้อตกลงต่ออายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
renewal noticeใบเตือนต่ออายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
renewal of leaseการต่ออายุสัญญาเช่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
renewal premiumเบี้ยประกันภัยต่ออายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
renewal, urbanการปรับปรุงเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Renewable energyพลังงานทดแทน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Renewable Energyพลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานใช้ไม่หมด
ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) พลังงานน้ำ เราสามารถแปรรูปพลังงานศักย์จากน้ำเพื่อนำมาเป็นพลังงานกล เช่น ใช้แรงของน้ำหมุนกังหันผลิตไฟฟ้า พลังงานลม โดยการใช้กังหันลมหมุนเครื่องจักรกลต่างๆ เครื่องสูบน้ำ เครื่องบดธัญพืช เป็นต้น พลังงานจากมวล ชีวภาพ เช่น มูลสัตว์และก๊าซชีวภาพ พลังงานจากการเผาไม้ กระดาษ ฟืน แกลบ กากชานอ้อย และ ที่เรียกว่า พลังงานใช้ไม่หมดก็เพราะสามารถหามาทดแทนได้ เช่น ปลูกป่าเอาไม้มาทำฟืน หรือปล่อยน้ำจากเขื่อนมาปั่นไฟ หรือแสงอาทิตย์ที่ได้รับจากดวงอาทิตย์อย่างไม่มีวันหมดสิ้น ดังนี้เป็นต้น [ปิโตรเลี่ยม]
Renewable Energy พลังงานหมุนเวียน
พลังงานที่ได้จากไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย ชีวมวล น้ำ แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ ลม และคลื่น เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
renewable energyพลังงานหมุนเวียน, พลังงานหมุนเวียน พลังงานที่ใช้แล้วสามารถผลิตขึ้นมาใหม่ได้ในระยะเวลาที่ไม่นานมาก เช่น พลังงานทีได้จากไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย เอทานอล ไบโอดีเซล น้ำ แสง อาทิตย์ ความร้อนใต้พิภาพ ลมและคลื่น [ปิโตรเลี่ยม]
Renewable energy sourcesแหล่งพลังงานทดแทน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Renewable energy sourcesแหล่งพลังงานที่เกิดต่อเนื่อง [TU Subject Heading]
Renewable Event เหตุการณ์ที่เกิดซ้ำ
การตั้งครรภ์ การเกิด หรือการย้ายถิ่น [สิ่งแวดล้อม]
Renewable natural resourcesทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดต่อเนื่อง [TU Subject Heading]
Renewable Resourcesทรัพยากรที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ , ทรัพยากรที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งสามารถเกิดขึ้นมาใหม่ได้ด้วยตัวเองโดยธรรมชาติ เช่น ปลา ป่าไม้ เป็นต้น หรืออาจเกิดขึ้นและแพร่ขยายให้ได้ผลิตผลมากขึ้นโดยการกระทำของมนุษย์ [ปิโตรเลี่ยม]
Renewable Resources ทรัพยากรที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งสามารถเกิดขึ้นมาใหม่ได้ ด้วยตัวเองโดยธรรมชาติ เช่น ปลา ป่าไม้ เป็นต้น หรืออาจเกิดขึ้น และแพร่ขยายให้ได้ผลิตผลมากขึ้น โดยการกระทำของมนุษย์ [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลี่ยนบรรยากาศ[V] move to a new environment, See also: renew the place, change an atmosphere, Example: ถ้าให้ภรรยาของคุณได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้าง เธอคงอารมณ์ดีขึ้น, Thai definition: ยักย้ายไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่
ต่อสัญญา[V] extend a contract, See also: renew a contract/agreement, Ant. หมดสัญญา, Example: บริษัทต่อสัญญาเช่าสำนักงานไปอีก 2 ปี, Thai definition: ยืดเวลาของสัญญาเดิมให้ยาวนาน
ต่ออายุ[V] renew, See also: prolong the life, extend one's life, perform a long life ceremony, lengthen one's life, pr, Syn. ยืดอายุ, สืบชะตา, Example: พราหมณ์กำลังทำพิธีเพื่อต่ออายุให้คุณยาย, Thai definition: ทำพิธีเพื่อให้มีอายุยืนตามความเชื่อทางไสยศาสตร์
ต่อ[V] renew, See also: extend, stretch out, prolong, expand, enlarge, lengthen, dilate, Syn. ขยาย, Example: เขาเอาเชือกหลายๆ เส้นมาต่อกันเพื่อทำราวตากผ้าชั่วคราว, Thai definition: ทำให้เชื่อมโยงกัน, ทำให้ขยายเพิ่มออกไป
ต่อ[V] renew, See also: extend, elongate, draw, protract, Syn. ขยาย, Example: เขาเอาเชือกหลายๆ เส้นมาต่อกันเพื่อทำราวตากผ้าชั่วคราว, Thai definition: ทำให้เชื่อมโยงกัน, ทำให้ติดกันเป็นอันเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังเหียน[n.] (banghīen) EN: rein ; bridle   FR: bride [f] ; rêne [f]
จงระวังตัวให้ดี[X] (jong rawang tūa hai dī) EN: Take good care of yourself   FR: prenez bien soin de vous !
คลั่ง[adj.] (khlang) EN: madden ; mad ; insane ; crazy ; maniac   FR: frénétique ; en délire
เครื่องสีข้าว[n. exp.] (khreūang sī khāo) EN: rice mill   FR: égreneuse [f]
ความอาย[n.] (khwām āi) EN: shyness ; shamefulness ; bashfulness ; coyness ; demureness   FR: timidité [f] ; embarras [m]
ความบริสุทธิ์[n.] (khwām børisut) EN: purity ; pureness ; cleanness ; innocence   FR: innocence [f] ; sincérité [f]
ความรู้ [n.] (khwāmrū) EN: knowledge ; learning ; erudition ; information ; awareness   FR: connaissance [f] ; savoir [m]
ความสำนึก[n.] (khwām samneuk) EN: consciousness ; awareness ; recognition   FR: conscience [f] ; le sens de [m]
กุมบังเหียนประเทศ[v. exp.] (kum banghīen prathēt) EN: hold the reins of government   FR: tenir les rênes du pouvoir
ม.จ.[abv.] (mø.jø.) EN: HSH (His/Her Serene Highness)   

CMU English Pronouncing Dictionary
RENE    R AH0 N EY1
RENEE    R AH0 N EY1
RENEW    R AH0 N UW1
RENEAU    R EH0 N OW1
RENEWS    R AH0 N UW1 Z
RENEGE    R AH0 N IH1 G
RENEWED    R AH0 N UW1 D
RENEGED    R AH0 N IH1 G D
RENEGAR    R EH1 N IH0 G ER0
RENEWAL    R AH0 N UW1 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Rene    (n) (r e n ei1)
renew    (v) (r i1 n y uu1)
renege    (v) (r i1 n ei1 g)
renews    (v) (r i1 n y uu1 z)
reneged    (v) (r i1 n ei1 g d)
reneges    (v) (r i1 n ei1 g z)
renegue    (v) (r i1 n ei1 g)
renewal    (n) (r i1 n y uu1 @ l)
renewed    (v) (r i1 n y uu1 d)
renegade    (v) (r e1 n i g ei d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーバンリニューアル[, a-banrinyu-aru] (n) urban renewal [Add to Longdo]
アーバンリニュアル[, a-banrinyuaru] (n) urban renewal [Add to Longdo]
アントルプルヌール;アントレプレナー[, antorupurunu-ru ; antorepurena-] (n) entrepreneur [Add to Longdo]
イソプレン[, isopuren] (n) isoprene [Add to Longdo]
イソプレンゴム[, isopurengomu] (n) isoprene rubber [Add to Longdo]
ガス壊疽[ガスえそ, gasu eso] (n,adj-no) gas gangrene [Add to Longdo]
キュレネ学派;キレネ学派[キュレネがくは(キュレネ学派);キレネがくは(キレネ学派), kyurene gakuha ( kyurene gakuha ); kirene gakuha ( kirene gakuha )] (n) Cyrenaic school (of philosophy) [Add to Longdo]
クロロプレン[, kuroropuren] (n) chloroprene [Add to Longdo]
クロロプレンゴム[, kuroropurengomu] (n) chloroprene rubber [Add to Longdo]
グレネード[, gurene-do] (n) grenade [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叛变[pàn biàn, ㄆㄢˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] renegade; traitor; to betray one's country [Add to Longdo]
叛变的省份[pàn biàn de shěng fèn, ㄆㄢˋ ㄅㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄕㄥˇ ㄈㄣˋ, / ] renegade province (term PRC uses for Taiwan) [Add to Longdo]
叛贼[pàn zéi, ㄆㄢˋ ㄗㄟˊ, / ] renegade; traitor [Add to Longdo]
可再生[kě zài shēng, ㄎㄜˇ ㄗㄞˋ ㄕㄥ, ] renewable (resource) [Add to Longdo]
可再生原[kě zài shēng yuán, ㄎㄜˇ ㄗㄞˋ ㄕㄥ ㄩㄢˊ, ] renewable resource [Add to Longdo]
瑞萨[ruì sà, ㄖㄨㄟˋ ㄙㄚˋ, / ] Renesas technology (PRC microchip company affiliated with Hitachi and Mitsubishi) [Add to Longdo]
瑞萨科技[ruì sà kē jì, ㄖㄨㄟˋ ㄙㄚˋ ㄎㄜ ㄐㄧˋ, / ] Renesas technology (PRC microchip company affiliated with Hitachi and Mitsubishi) [Add to Longdo]
笛卡儿[Dí kǎ er, ㄉㄧˊ ㄎㄚˇ ㄦ˙, / ] René Descartes (1596-1650), French philosopher and author of Discours de la méthode 方法論|方法论 [Add to Longdo]
笛卡尔[Dī kǎ ěr, ㄉㄧ ㄎㄚˇ ㄦˇ, / ] René Descartes (1596-1650) French philosopher [Add to Longdo]
续订[xù dìng, ㄒㄩˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] renew [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マーケットアウェアネス[まーけっとあうえあねす, ma-kettoaueanesu] market awareness [Add to Longdo]
書き換える[かきかえる, kakikaeru] to overwrite, to rewrite, to renew, to transfer [Add to Longdo]
切り替える[きりかえる, kirikaeru] to switch, to change, to exchange, to convert, to renew, to throw a switch, to replace, to switch over [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top