Search result for

réponses

(70 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -réponses-, *réponses*, réponse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา réponses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *réponses*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
preponderant[ADJ] ที่เหนือกว่า, See also: มีอำนาจมากกว่า, มีพลังเหนือกว่า, Syn. predominant, significant
preponderate[VI] เหนือกว่า, Syn. excel, predominate
preponderance[ADJ] การมีอำนาจสูงสุด, See also: การมีอำนาจมากกว่า, การมีพลังเหนือกว่า, Syn. supremacy, superiority

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
preponderance(พรีพอน'เดอะเรินซฺ) n. ความเหนือกว่า (น้ำหนัก,อำนาจ,อิทธิพล,จำนวนหรืออื่น ๆ), Syn. preponderancy
preponderant(พรีพอน'ดะเรินทฺ) adj. เหนือกว่า (น้ำหนัก,อำนาจ,จำนวนหรืออื่น ๆ)
preponderate(พรีพอน'ดะเรท) vi. เหนือกว่า (น้ำหนัก,อำนาจ,อิทธิพล,จำนวนหรืออื่น ๆ) ., See also: preponderation n., Syn. prevail

English-Thai: Nontri Dictionary
preponderance(n) ความมากกว่า,ความสำคัญยิ่ง,ความเหนือกว่า
preponderant(adj) มากกว่า,สำคัญยิ่ง,เหนือกว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preponderance of evidenceพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักยิ่งกว่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let us shower Lillian with gifts and love. Répondez s'il vous plaît.เราจะร่วมส่งตัว Lilian พร้อมด้วยของขวัญและความรัก Repondez s'il vous plait. Bridesmaids (2011)
Rondez RondezRépondez. Répondez. 28 Weeks Later (2007)
Répondez s'il vous plaít.Répondez s'il vous plaît. Bridesmaids (2011)
And replaced not with a rival consultancy but with Réponse.Und ersetzt, nicht durch einen rivalisierenden Berater, sondern durch Réponse. The Cost of Doing Business (2015)
I developed a contact inside Réponse, and they served up this man, a freelancer hired to do the killing.Ich habe einen Kontaktmann bei Réponse und der nannte mir diesen Mann, ein Söldner, der zum Töten angeheuert wurde. The Cost of Doing Business (2015)
Your mole in Réponse.Wegen deinem Maulwurf bei Réponse. The Cost of Doing Business (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษี[N] superiority, See also: advantage, preponderance, Example: เขามีภาษีดีกว่าเพราะเรียนจบมาจากเมืองนอก, Thai definition: ความได้เปรียบฝ่ายตรงข้าม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลย[v.] (chaloēi) EN: answer ; solve ; reply ; response ; give the answer to ; explain ; interpret   FR: résoudre ; apporter la réponse ; bien répondre
จดหมายตอบ[n. exp.] (jotmāi tøp) EN: letter in reply ; written answer   FR: lettre de réponse [f]
ค่ะ[X] (kha) EN: yes ; okay ; right ; [politeness marker when answering a question in the affirmative]   FR: oui ; [formule de politesse en fin de réponse affirmative]
คำถาม คำตอบ[n. exp.] (khamthām khamtøp) EN: questions and answers ; catechisms   FR: questions et réponses [fpl]
คำตอบ[n.] (khamtøp) EN: answer ; reply ; retort   FR: réponse [f] ; réplique [f] ; répartie [f]
คำตอบ[n.] (khamtøp) EN: answer ; solution ; key   FR: réponse [f] ; solution [f] ; clé = clef [f]
ขาน[v.] (khān) EN: call on ; announce   FR: répondre à l'appel
คอยคำตอบ[v. exp.] (khøi khamtøp) EN: wait for word   FR: attendre une réponse
ข้อแก้ปัญหา[n. exp.] (khø kaē panhā) EN: solution   FR: solution [f] ; réponse [m]
ข้อไข[n.] (khøkhai) EN: solution ; answer ; key   FR: réponse [f] ; solution [f] ; clé [f]
เครื่องตอบรับโทรศัพท์[n. exp.] (khreūang tøp rap thōrasap) EN: answering machine   FR: répondeur téléphonique [m]
เลือกคำตอบที่ถูกต้อง[v. exp.] (leūak khamtøp thī thūktǿng) FR: choisir la bonne réponse/solution
ปฏิกิริยา[n.] (patikiriyā) EN: reaction ; response   FR: réaction [f] ; réponse [f] ; répercussion [f]
ปฏิกิริยานานาชาติ[n. exp.] (patikiriyā nānāchāt) EN: international response   FR: réponse internationale [f]
ภาษี[n.] (phāsī) EN: advantage ; edge ; superiority ; preponderance   FR: avantage [m] ; prépondérance [f]
ระบบโทรศัพท์ตอบรับ[n. exp.] (rabop thōrasap tøprap) EN: answering system ; answerphone   FR: répondeur téléphonique [m]
รับคำตอบ[v. exp.] (rap kham tøp) EN: get an answer   FR: recevoir une réponse
รับผิดชอบ[v.] (rapphitchøp) EN: be responsible ; take responsibilities ; accept responsibility ; be accountable for ; bear ; shoulder   FR: assumer la responsabilité ; prendre ses responsabilités ; être responsable ; répondre de
รับสาย[v. exp.] (rap sāi) EN: answer the telephone   FR: répondre au téléphone
รับโทรศัพท์[v. exp.] (rap thōrasap) EN: answer the telephone   FR: répondre au téléphone ; décrocher le téléphone ; prendre la communication
แสดงปฏิกิริยา[v. exp.] (sadaēng patikiriyā) EN: react ; respond ; reply ; answer   FR: réagir ; répondre
สนอง[v.] (sanøng) EN: reply ; respond ; answer ; return ; retaliate ; reciprocate ; repay ; repay a favour   FR: répondre à
สนองความต้องการ[v. exp.] (sanøng khwām tǿngkān) EN: meet the demand   FR: répondre à la demande
สิ[X] (si) EN: [softened imperative, emphatic word]   FR: [indicateur de l'impératif attenué ou particule utilisée pour renforcer une réponse]
สู้หน้า[v.] (sūnā) EN: encounter   FR: faire face ; parer à ; répondre
ถึงระดับมาตรฐาน[v. exp.] (theung radap māttrathān) EN: be up to the standard ; reach the norm   FR: répondre au standard ; atteindre la norme
ตอบ[v.] (tøp) EN: answer ; respond ; reply ; retort   FR: répondre ; donner une réponse
ตอบจดหมาย [v. exp.] (tøp jotmāi) EN: answer a letter ; reply to a letter   FR: répondre à une lettre
ตอบคำถาม[v. exp.] (tøp khamthām) EN: answer a question   FR: répondre à la question/aux questions
ตอบปฏิเสธ[v. exp.] (tøp patisēt) EN: say no ; answer in the negative   FR: répondre par la négative
ตอบรับ[v.] (tøprap) EN: acknowledge the receipt of ; accept ; respond ; reply in the affirmative ; answer in the affirmative ; answer affirmatively ; say yes ; acknowledge   FR: répondre positivement
ตอบว่าไม่[v. exp.] (tøp wā mai) FR: répondre par un non
วิสัชนา[n.] (wisatchanā) EN: answer ; explanation   FR: explication [f] ; réponse [f]
ย้อนถาม[v. exp.] (yøn thām) EN: ask a question in return ; retort (with a question)   FR: répondre par une question

CMU English Pronouncing Dictionary
REPONSE    R AH0 P AA1 N S
ANDREPONT    AA0 N D R EY1 P OW0 N T
DAIGREPONT    D EY1 G R AH0 P AA0 N T
PIERREPONT    P IH0 R EY1 P OW0 N T
PREPONDERANCE    P R IY0 P AA1 N D R AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
preponderant    (j) (p r i1 p o1 n d @ r @ n t)
preponderate    (v) (p r i1 p o1 n d @ r ei t)
preponderance    (n) (p r i1 p o1 n d @ r @ n s)
preponderated    (v) (p r i1 p o1 n d @ r ei t i d)
preponderates    (v) (p r i1 p o1 n d @ r ei t s)
preponderances    (n) (p r i1 p o1 n d @ r @ n s i z)
preponderantly    (a) (p r i1 p o1 n d @ r @ n t l ii)
preponderating    (v) (p r i1 p o1 n d @ r ei t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかれぽんち[, ikareponchi] (n) airhead (of a male); ditz [Add to Longdo]
コレポン[, korepon] (n) (abbr) correspondence [Add to Longdo]
トレポネーマ;トレポネマ[, torepone-ma ; toreponema] (n) treponema (lat [Add to Longdo]
重点的[じゅうてんてき, juutenteki] (adj-na) preponderant; predominant; focused; (P) [Add to Longdo]
勝る(P);優る[まさる, masaru] (v5r,vi) (1) to excel; to surpass; to exceed; to have an edge; to be superior; to outrival; (2) to outweigh; to preponderate; (P) [Add to Longdo]
偏重[へんちょう(P);へんじゅう(ok), henchou (P); henjuu (ok)] (n,vs) preponderance; making too much of; overestimation; overemphasis; attaching too much importance to; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top