Search result for

réel

(66 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -réel-, *réel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reel[N] เครื่องม้วน, See also: หลอด
reel[N] ม้วนฟิล์ม
reel[N] หลอดด้าย
reel[VT] ม้วน, See also: หมุน, Syn. roll, spin, whirl
reel[VI] โซเซ, See also: โคลงเคลง, เอียง, Syn. stagger, sway, totter
reel[N] การเต้นรำพื้นเมืองแบบหนึ่งของชาวสก็อต
reel in[PHRV] โซเซเข้ามา, Syn. reel out
reel in[PHRV] หมุนเข้า, See also: ม้วนเข้า
reelect[VT] เลือกตั้งใหม่
reel out[PHRV] โงนเงนออกไป, See also: โซเซออกไป, Syn. reel in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reel(รีล) n. หลอด,หลอดด้าย,หลอดไม้รวก,รอกม้วน,เครื่องม้วน,จานม้วน,เครื่องปั่นด้าย,ปริมาณด้ายหรือเทปหรือฟิล์มต่อม้วน,อาการหมุน (เคว้ง,โซเซ...) vt. ม้วน,ปั่นด้าย,ทำให้หมุน vi. หมุน,เคว้ง,โซเซ,วกเวียน,หมุนเวียน,รู้สึกเวียนศีรษะ -Phr. (reel of พูดหรือเขียนหรือผลิตออกมาอย่างรวดเร็วและง่ายดาย)
reelect(รีอีเลคทฺ') vt. เลือกตั้งใหม่, See also: reelection n.
creel(ครีล) n. ตะกร้าใส่ปลา (กุ้งหรือปู) ,กับดักปลา (กุ้ง ปูหรืออื่น ๆ)
freelance(ฟร'ลานซฺ') vi.,adj. (เกี่ยวกับ) ทำงานโดยอิสระ (ไม่ใช่ลูกจ้าง) -freelancer n.
freelyadv. อย่างอิสระ
newsreel(นิวซ'รีล) n. ภาพยนตร์ข่าว
unreel(อันรีล') vt.,vi. แก้ม้วน,แก้,ปลด,ปล่อย,เอาออก., See also: unreelable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
reel(n) เครื่องปั่นด้าย,หลอด,รอก,อาการหมุนเคว้ง
reel(vi) โซเซ,เซ,โคลงเคลง,หมุนเวียน
reel(vt) สาวออก,ม้วน,ปั่นด้าย,ทำให้หมุน
reelect(vt) เลือกตั้งใหม่,เลือกใหม่,เลือกตั้งซ่อม
reelection(n) การเลือกตั้งใหม่,การเลือกใหม่,การเลือกตั้งซ่อม
creel(n) กระชุ,กระชัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reelม้วน, ม้วนแถบ [มีความหมายเหมือนกับ spool ๑] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reelม้วน, ม้วนแถบ [มีความหมายเหมือนกับ spool ๑] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
reeling gaitท่าเดินซวนเซ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เซถลา[V] stagger, See also: reel, sag, totter, Example: นักมวยพลาดท่าถูกหมัดจากคู่ต่อสู้เข้าอย่างจังจนเซถลาราวนกปีกหัก, Thai definition: เซไปโดยพลันอย่างคนลื่นล้ม
ระวิง[N] reel, See also: spool, spinning wheel, Syn. เครื่องปั่นด้าย, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องสำหรับเอาเข็ดด้ายหรือไหมสวม เมื่อเวลาสาวเส้นด้ายจะได้ออกเป็นเส้นๆ ไม่ขาดไม่ยุ่ง
ซวน[V] lean, See also: reel, Syn. เซ, ซวนเซ, Ant. ตรง, Example: ก่อนที่จะซวนลงไป มนัสคว้าเธอไว้ไม่ให้เซคะมำลงเสียก่อน, Thai definition: ถลาไปข้างหน้า, เอนไปจากแนว, เอนไปเอนมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพอิสระ[n. exp.] (āchīp itsara) EN: freelance   FR: indépendant [m]
ฝืด[adj.] (feūt) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff   FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
ฟ่อง[adv.] (føng) EN: highly ; freely   FR: à la dérive
ใจจริง[adv.] (jaijing ) EN: really ; sincerily ; truly   FR: franchement ; sincérement ; vraiment ; réellement
จำนวนจริง[n. exp.] (jamnūan jing) EN: real number ; rational number   FR: nombre réel [m]
จำนวนจริงบวก[n. exp.] (jamnūan jing būak) EN: positive real number   FR: nombre réel positif [m]
จำนวนจริงลบ[n. exp.] (jamnūan jing lop) EN: negative real number   FR: nombre réel négatif [m]
จริง[adj.] (jing ) EN: real ; true ; actual ; genuine ; authentic   FR: vrai ; véridique ; réel ; authentique ; véritable
จริง[adv.] (jing ) EN: really ; truly ; indeed   FR: réellement ; vraimernt
จริง ๆ[adv.] (jing-jing) EN: really ; truly ; actually   FR: réellement ; vraiment ; tout à fait

CMU English Pronouncing Dictionary
REEL    R IY1 L
REELS    R IY1 L Z
REELED    R IY1 L D
REELECT    R IY0 AH0 L EH1 K T
REELING    R IY1 L IH0 NG
REELECTED    R IY0 AH0 L EH1 K T AH0 D
REELECTING    R IY0 AH0 L EH1 K T IH0 NG
REELECTION    R IY0 AH0 L EH1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reel    (v) (r ii1 l)
reels    (v) (r ii1 l z)
reeled    (v) (r ii1 l d)
reeling    (v) (r ii1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
かせ糸;綛糸;桛糸[かせいと, kaseito] (n) reeled thread [Add to Longdo]
ぐらつく[, guratsuku] (v5k,vi) to be unsteady; to reel; to shake [Add to Longdo]
ふらふら(P);フラフラ[, furafura (P); furafura] (adj-na,adv-to,vs,adj-no) (on-mim) unsteady on one's feet; stagger; reel; totter; dizzy; (P) [Add to Longdo]
オープンリール[, o-punri-ru] (n) open reel [Add to Longdo]
オープンリールテープ[, o-punri-rute-pu] (n) open-reel tape [Add to Longdo]
キャスチングリール[, kyasuchinguri-ru] (n) casting reel [Add to Longdo]
スピニングリール[, supininguri-ru] (n) spinning reel [Add to Longdo]
ズジキツネベラ[, zujikitsunebera] (n) fourline hogfish (Bodianus trilineatus); threeline hogfish [Add to Longdo]
ニュース映画[ニュースえいが, nyu-su eiga] (n) newsreel [Add to Longdo]
フリージャーナリスト[, furi-ja-narisuto] (n) freelance journalist [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
改选[gǎi xuǎn, ㄍㄞˇ ㄒㄩㄢˇ, / ] reelection; to reelect [Add to Longdo]
[sāo, ㄙㄠ, / ] reel silk from cocoons [Add to Longdo]
转轮[zhuàn lún, ㄓㄨㄢˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] reel; rotary grill; the Buddhist cycle of reincarnation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リール[りーる, ri-ru] reel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  réel [reɛl]
     actual; practical; real
     true
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top